Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Adaptació de les Comissions Assessores del Consell de Govern i aprovació dels respectius Reglaments d'Organització i Funcionament

eBOU-428

ADAPTACIÓ DE LES COMISSIONS ASSESSORES DEL CONSELL DE GOVERN I APROVACIÓ DELS RESPECTIUS REGLAMENTS D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Exposició de motius: Atès que des de l’entrada en vigor de la LOMLOU la Universitat de Girona ve fent un esforç per l’adaptació a la llei de la seva normativa interna, que es va iniciar amb la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona per la Generalitat de Catalunya (Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, pel que s’aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre –DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), com a norma institucional bàsica del seu règim d’autogovern. A partir d’aquell moment la nostra universitat ha anat avançant en la millora del funcionament dels seus òrgans de govern, per una banda adaptant-se a la nova circumstància legal i per l’altra apostant per la via d’introduir fórmules i mecanismes encaminats a la millora de la governança de la UdG, amb els objectius de facilitar la participació de la comunitat universitària en el procés de presa de decisions i de vetllar per la transparència, i amb la finalitat d’agilitar i millorar el funcionament dels òrgans de govern.

Atès que: Els punts 1.4.5, 1.4.6 i 1.4.7 de l’informe de 25 de maig de 2010 de la Comissió de Governança on es recomanava diferenciar les comissions delegades del Consell de Govern, de les Comissions assessores, i regular de forma adequada el funcionament i composició de les Comissions, tant com concretar el rol i funcions de les Comissions en un reglament intern i fixar unes normes de funcionament.

Atès que: El 26 de gener de 2012, en la sessió 1/12, el Consell de Govern va aprovar els Principis de bon govern i Codi de bones pràctiques de la UdG, on s’estableix els principis de 1. “Claredat en l’assignació de funcions i responsabilitats als òrgans de govern unipersonals i col•legiats i d’altres funcions directives de la Universitat”, de 2. “Representativitat i participació en els processos de presa de decisions de la Universitat”, de 3. “Transparència, accés i disponibilitat d’informació rellevant relacionada amb el govern de la Universitat i de 4. “Eficiència en els processos de presa de decisions de la Universitat” i, en concret, per donar compliment als objectius 1.1, 1.2 , 1.3, 2.1, 2.2., 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 i 4.3 del Codi de bones pràctiques de la UdG.

Atès que: El passat 31 de maig de 2012, en la sessió 4/12 del Consell de Govern es va aprovar la modificació del Reglament del Consell de Govern i el Reglament de Comissions Delegades del Consell de Govern.

Atès que com a resultat del procés d’anàlisi de les actuals comissions assessores del Consell de Govern se’n deriva la necessitat de mantenir, fusionar o suprimir les respectives comissions i, en tot cas, clarificar-ne el seu règim jurídic i de funcionament per tal d’adaptar-lo al nou marc normatiu i a les recomanacions de la Comissió de Governança. Amb els mateixos efectes clarificadors es suprimeixen per mitjà del present acord comissions que ja han esgotat les seves funcions i objectius.

Marc Legal:

De conformitat amb el que disposen els articles 66.a) i j) dels Estatuts de la Universitat de Girona.

De conformitat amb la Disposició addicional segona, i l’Annex I del Reglament del Consell de Govern de la Universitat de Girona aprovat en sessió núm. 2/04, de 26 de febrer de 2004, modificat en la sessió núm. 4/12, de 31 de maig de 2012.

De conformitat amb el Reglament de les Comissions Delgades del Consell de Govern, aprovat el 31 de maig de 2012, en la sessió 4/12 del Consell de Govern

I en virtut de tot allò exposat, es proposa al Consell de Govern adoptar l’ACORD següent:


Primer.- Adaptar les actuals comissions assessores del Consell de Govern al nou marc normatiu resultant de la modificació del Reglament del Consell de Govern i a les recomanacions de la Comissió de Governança i, en conseqüència:

- Aprovar el nou reglament d’organització i funcionament de la COMISSIÓ ASSESSORA DE POLÍTICA INTERNACIONAL (annex 1) creada per acord del Consell de Govern en sessió núm. 8/08, de 28 d’octubre de 2008;

- Aprovar el nou reglament d’organització i funcionament de la COMISSIÓ ASSESSORA DE PROGRAMACIÓ D’ESTUDIS (annex 2) creada per acord del Consell de Govern en sessió núm. 4/10, de 29 d’abril de 2010;

- Aprovar el nou reglament d’organització i funcionament de la COMISSIÓ ASSESSORA DE COMUNICACIÓ (annex 3) creada per acord del Consell de Govern en sessió núm. 7/10, de 30 de setembre de 2010;

- Suprimir la Comissió de Cooperació al Desenvolupament creada per acord del Consell de Govern en sessió núm. 3/04, de 28 d’octubre de 2004 i, en el seu lloc, aprovar la creació de la COMISSIÓ ASSESSORA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT i el seu reglament d’organització i funcionament (annex 4);

- Suprimir la Comissió d’Economia creada per acord de la Junta de Govern en sessió del dia 6 de maig de 1996, la Comissió d’Informàtica creada per acord del Consell de Govern en sessió núm. 4/01, de 31 de maig de 2001 i la Comissió de Campus creada per acord del Consell de Govern en sessió núm. 3/02, de 26 de setembre de 2002 i, en el seu lloc, aprovar la creació de la COMISSIÓ ASSESSORA D’ECONOMIA I INFRAESTRUCTURES i el seu reglament d’organització i funcionament (annex 5);

Segon.- Suprimir la Comissió de Governança creada per acord del Consell de Govern en sessió núm. 1/10, de 28 de gener de 2010 i la Comissió Mixta UdG – Centre d’ensenyament secundari.

Tercer.- Publicar aquest acord, amb els seus annexos, en el Butlletí Oficial de la Universitat de Girona.
 


Annex 1


REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ ASSESSORA DE POLÍTICA INTERNACIONAL (CPI)

Article 1. Definició i objectiu
La CPI és l’òrgan encarregat d’assessorar el Consell de Govern en aquells temes que són propis de la Política Internacional, així com escoltar i recollir el suggeriments de la comunitat universitària en aquest àmbit o a través dels representants que en són membres.

Article 2. Composició
1. La Comissió Assessora de Política Internacional està formada pels següents membres:
a) Vicerector/a responsable de la política internacional, que presideix la Comissió.
b) Cap de l’Oficina de Relacions Exteriors, que actua com a secretari/ària.
c) Degans/deganes de facultat i directors/Es d’escola, o de les persones en qui tinguin delegades les responsabilitats en matèria de política internacional al seu centre.
d) 4 representants dels departaments: 2 de l’àmbit Humanístic i Social i 2 de l’àmbit Científic i Tècnic, escollits per i entre els directors i les directores de departaments.
e) 2 representants dels instituts universitaris de recerca: 1 de l’àmbit Humanístic i Social i 1 de l’àmbit Científic i Tècnic, escollits per i entre els directors i les directores d’instituts universitaris de recerca.
f) Delegat/ delegada de la rectora per als centres adscrits.
g) 3 representants dels estudiants: 1 d’estudis de grau, 1 d’estudis de màster i 1 d’estudis de doctorat, escollits per i entre els estudiants claustrals de cadascun d’aquests col•lectius.
h) Cap del Servei de Gestió acadèmica i Estudiants o persona en qui delegui.
2. Assistiran a les reunions de la Comissió, amb veu però sense vot, el/la cap de l’OITT, del Servei de Llengües Modernes, de l’Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals i el Vicegerent/a Acadèmic/a, o la persona en qui respectivament deleguin.
3. La durada del mandat dels membres electes serà de quatre anys, a excepció dels representants dels estudiants que serà de dos anys. Per cada titular es nomenarà un suplent. La designació dels membres efectuada per cada un dels sectors que les integren es notificarà al secretari general a través del registre de la Universitat. El secretari general ho posarà en coneixement de qui presideixi la comissió i del Consell de Govern. El secretari general vetllarà perquè cada sector esculli els seus representants.

4. En cas de pèrdua de la condició per la qual va ser elegit membre, de vacant o de dimissió, el membre d’una comissió serà substituït pel suplent determinat en la designació.

Article 3. Competències
Són competències de la Comissió Assessora de Política Internacional:
a) Debatre i consensuar les línies d’actuació internacionals de la UdG i identificar les àrees prioritàries de la seva acció exterior.
b) Promoure i recollir propostes i iniciatives de la comunitat universitària en l’àmbit de la internacionalització.
c) Establir mecanismes de difusió a nivell internacional de les accions de la UdG.
d) Debatre i consensuar el Pla d’Acolliment de PDI i estudiants estrangers de la UdG.
e) Proposar i definir línies d’impuls i suport a la mobilitat de PDI, estudiants i PAS.
f) Fer el seguiment dels convenis internacionals signats per la UdG.
g) Debatre i consensuar criteris per a la convocatòria d’ajuts en l’àmbit de la política internacional.

Article 4. Funcionament
1. El secretari o secretària convocarà la Comissió per ordre del president o presidenta amb una antelació mínima de vuit dies hàbils abans de la data de la realització. Es podran convocar sessions extraordinàries quan concorrin circumstàncies d’urgència a criteri del president o presidenta.
2. La convocatòria indicarà el dia, l’hora, la durada prevista, el lloc de la reunió i l’ordre del dia, i s’hi adjuntarà la documentació complementària. Es podran preveure dues convocatòries, amb un interval de quinze minuts entre cadascuna.
3. El president o la presidenta podrà convidar a les reunions de la Comissió, a iniciativa
pròpia o per acord de la Comissió, persones expertes o assessores.
4. La Comissió quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi siguin presents, com a mínim, la meitat dels seus membres. En segona convocatòria serà suficient per a la vàlida constitució de la Comissió la presència d'una tercera part dels seus membres. Tant en primera com en segona convocatòria caldrà, a més, la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o si escau de qui els substitueixin.
5. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri inclòs en l'ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de la Comissió i es declari la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria.
6. Els acords de la Comissió s’adoptaran per assentiment o per majoria simple dels membres presents, i en aquest darrer cas si hi ha empat el president o presidenta de la Comissió tindrà vot de qualitat. S'entendrà que hi ha assentiment quan el president o presidenta de la Comissió formuli propostes que una vegada anunciades no suscitin oposició o objecció. El sistema de votació ordinari és a mà alçada, i primer es demanen els vots a favor, després els vots en contra i finalment les abstencions.
7. El secretari/ària estendrà l’acta de les sessions de la Comissió amb el vist-i-plau del president o presidenta, i es farà constar els acords presos i el sentit dels vots.

Disposició derogatòria
Única.- Queda derogada la regulació de la Comissió de Política Internacional aprovada pel Consell de Govern en la sessió 08/08 de 28 d’octubre de 2008.

Disposició final
Única.- Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Universitat de Girona (BOUdG).

 


Annex 2


REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ D’ESTUDIS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA (CPE)

Article 1. Definició i objectiu
La Comissió de programació d’estudis de la Universitat de Girona haurà de vetllar per la coherència de la seva oferta educativa i, en conseqüència, haurà d’assessorar al Consell de Govern per a la programació i per a la desprogramació, si escau dels estudis de grau i màster, tant oficials com propis, a partir de l’aplicació de criteris clars, coherents i anàlegs.

Article 2. Composició
1. La Comissió de Programació d’Estudis està formada pels següents membres:
a) El vicerector o vicerectora que tingui atribuïdes les funcions en matèria de política acadèmica, que la presidirà.
b) El vicerector o vicerectora que tingui atribuïdes les funcions en matèria de planificació i qualitat.
c) Els degans o deganes de Facultat i directors o directores d’ Escola.
d) Sis directors o directores de departaments i tres directors o directores d’instituts universitaris de recerca, que seran escollits per i entre ells.
e) El director o directora de la Fundació UdG: Innovació i Formació.
f) El delegat o delegada del Rector/a per als centres adscrits.
g) Dos estudiants escollits per i entre els membres del Consell d’Estudiants.
h) Dos representants de diferents àmbits del teixit social, cultural i professional, proposats pel Consell Social.
i) El o la vicegerent que tingui atribuïdes les funcions en matèria acadèmica, que exercirà de secretari o secretària.
2. La durada del mandat dels membres electes serà de quatre anys, a excepció dels representants dels estudiants que serà de dos anys. Per cada titular es nomenarà un suplent. La designació dels membres efectuada per cada un dels sectors que les integren es notificarà al secretari general a través del registre de la Universitat. El secretari general ho posarà en coneixement de qui presideixi la comissió i del Consell de Govern. El secretari general vetllarà perquè cada sector esculli els seus representants.

3. En cas de pèrdua de la condició per la qual va ser elegit membre, de vacant o de dimissió, el membre d’una comissió serà substituït pel suplent determinat en la designació.

Article 3. Competències
Són competències de la Comissió de Programació d’Estudis:
1. Assessorar i trametre, al Consell de Govern de la UdG per a la seva aprovació, la proposta de nous plans d’estudi de grau i màster, oficials i propis. Aquesta proposta haurà de ser motivada i expressar l’interès en la programació dels nous estudis.
2. Assessorar i trametre, al Consell de Govern de la UdG per a la seva aprovació, la proposta de desprogramació d’estudis de grau i màster, oficials i propis. Aquesta proposta haurà de ser motivada i expressar la conveniència de desprogramar els estudis que no reuneixin les condicions requerides d’implantació.
3. Vetllar per l’acompliment dels criteris de planificació de l’administració estatal i autonòmica, i els que s’aprovin per part de la UdG.
4. Elaborar els criteris per a la planificació, programació i desprogramació d’estudis que seran aprovats pel Consell de Govern de la UdG.
5. Analitzar i proposar millores, si escau, a les memòries dels estudis de grau i màster, oficials i propis.
6. Informar sobre la proposta de Convenis per impartir estudis interuniversitaris.
7. Assessorar sobre les modificacions proposades en els plans d’estudis vigents si s’escau.

Article 4. Funcionament

1. La Comissió de Programació d’Estudis es reunirà en sessió ordinària almenys dues vegades l’any i sempre en període lectiu. El secretari o secretària convocarà la Comissió per ordre del president o presidenta amb una antelació mínima de vuit dies hàbils abans de la data de la realització. Es podran convocar sessions extraordinàries quan concorrin circumstàncies d’urgència a criteri del president o presidenta.
2. La convocatòria indicarà el dia, l’hora, la durada prevista, el lloc de la reunió i l’ordre del dia, i s’hi adjuntarà la documentació complementària. Es podran preveure dues convocatòries, amb un interval de quinze minuts entre cadascuna.
3. El president o la presidenta podrà convidar a les reunions de la Comissió, a iniciativa pròpia o per acord de la Comissió, persones expertes o assessores.
4. La Comissió quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi siguin presents, com a mínim, la meitat dels seus membres. En segona convocatòria serà suficient per a la vàlida constitució de la Comissió la presència d'una tercera part dels seus membres. Tant en primera com en segona convocatòria caldrà, a més, la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o si escau de qui els substitueixin.
5. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri inclòs en l'ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de la Comissió i es declari la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria.
6. Els acords de la Comissió s’adoptaran per assentiment o per majoria simple dels membres presents, i en aquest darrer cas si hi ha empat el president o presidenta de la Comissió tindrà vot de qualitat. S'entendrà que hi ha assentiment quan el president o presidenta de la Comissió formuli propostes que una vegada anunciades no suscitin oposició o objecció. El sistema de votació ordinari és a mà alçada, i primer es demanen els vots a favor, després els vots en contra i finalment les abstencions.
7. El secretari o secretària estendrà l’acta de les sessions de la Comissió amb el vist-i-plau del president o presidenta, i es farà constar els acords presos i el sentit dels vots.

Disposicions addicionals
Primera. Les referències que es fan a la Comissió de plans d’estudi de grau en l’Annex III dels “criteris de planificació i programació dels Estudis de Grau de la UdG”, aprovats pel Consell de Govern en la sessió núm. 2/08, de 28 de febrer de 2008, s’entendran referides a la Comissió de Programació d’Estudis.
Segona. Les referències que es fan a la Comissió d’Estudis de Postgrau en l’apartat 2.2 de la secció C dels “criteris de programació acadèmica i curricular dels màsters universitaris de la UdG”, aprovats pel Consell de Govern en la sessió núm. 6/08, de 24 de juliol de 2008, s’entendran referides a la Comissió de Programació d’Estudis.

Disposició derogatòria
Única. Queda derogada la regulació de la Comissió de Programació d’Estudis aprovada pel Consell de Govern en sessió núm. 4/10, de 29 d’abril de 2010.

Disposicions finals
Única. Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat de Girona (BOUdG).

 

Annex 3


REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ
ASSESSORA DE COMUNICACIÓ

Article1. Definició i objectius
La Comissió Assessora de Comunicació és l’òrgan encarregat d’assessorar al Consell de Govern en matèria de comunicació i publicacions, així com escoltar i recollir suggeriments de la comunitat universitària en aquest àmbit o a través dels representants que en són membres.

Article 2. Composició
1. La Comissió Assessora de Comunicació està formada pels següents membres:
a) Vicerector/a responsable de la política de comunicació, que presideix aquesta Comissió.
b) Responsable del Servei de Publicacions que actua com a secretari/ària.
c) Degans/es de Facultat i directors/es d’Escola o les persones en qui aquests/es deleguin.
d) 6 experts en els àmbits de comunicació científica, social i humanística, i publicacions, designats pel president de la comissió.
e) Un representant elegit per i entre els membres del Consell Social.

2. La durada del mandat dels membres electes serà de quatre anys. Per cada titular es designarà un suplent. La designació dels membres es notificarà al secretari general a través del registre de la Universitat. El secretari general ho posarà en coneixement de qui presideixi la comissió i del Consell de Govern. El secretari general vetllarà perquè cada sector esculli els seus representants.

3. En cas de pèrdua de la condició per la qual va ser elegit membre, de vacant o de dimissió, el membre d’una comissió serà substituït pel suplent determinat en la designació.
Article 3. Competències
Són competències de la Comissió de Comunicació:
a) Assessorar sobre tots els temes relacionats amb la comunicació i publicacions a la UdG.
b) Definir polítiques i objectius en matèria de comunicació i publicacions.
c) Determinar protocols que indiquin les prioritats en la comunicació interna i externa de la UdG, especificant els circuits a seguir.
d) Assessorar al Servei de Publicacions en els tasques editorials de la Universitat.
e) Vetllar per la qualitat gràfica i estètica de les diverses accions comunicatives i de la imatges corporativa a la UdG.

Article 4. Funcionament
1. El secretari o secretària convocarà la Comissió per ordre del president o presidenta amb una antelació mínima de vuit dies hàbils abans de la data de la realització. Es podran convocar sessions extraordinàries quan concorrin circumstàncies d’urgència a criteri del president o presidenta.
2. La convocatòria indicarà el dia, l’hora, la durada prevista, el lloc de la reunió i l’ordre del dia, i s’hi adjuntarà la documentació complementària. Es podran preveure dues convocatòries, amb un interval de quinze minuts entre cadascuna.
3. El president o la presidenta podrà convidar a les reunions de la Comissió, a iniciativa pròpia o per acord de la Comissió, persones expertes o assessores.
4. La Comissió quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi siguin presents, com a mínim, la meitat dels seus membres. En segona convocatòria serà suficient per a la vàlida constitució de la Comissió la presència d'una tercera part dels seus membres. Tant en primera com en segona convocatòria caldrà, a més, la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o si escau de qui els substitueixin.
5. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri inclòs en l'ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de la Comissió i es declari la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria.
6. Els acords de la Comissió s’adoptaran per assentiment o per majoria simple dels membres presents, i en aquest darrer cas si hi ha empat el president o presidenta de la Comissió tindrà vot de qualitat. S'entendrà que hi ha assentiment quan el president o presidenta de la Comissió formuli propostes que una vegada anunciades no suscitin oposició o objecció. El sistema de votació ordinari és a mà alçada, i primer es demanen els vots a favor, després els vots en contra i finalment les abstencions.
7. El secretari o secretària estendrà l’acta de les sessions de la Comissió amb el vist-i-plau del president o presidenta, i es farà constar els acords presos i el sentit dels vots.

Disposició derogatòria
Única. Queda derogada la regulació de la Comissió de Comunicació aprovada pel Consell de Govern en la sessió 07/2010, de 30 de setembre de 2010.

Disposició final
Única. Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat de Girona (BOUdG).


Annex 4


REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ ASSESSORA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Article1. Definició i objectius
La Comissió de Cooperació i Solidaritat de la Universitat de Girona és l’òrgan encarregat d’assessorar al Consell de Govern en aquells temes que són propis de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat, així com escoltar i recollir els suggeriments de la comunitat universitària en aquest àmbit mitjançant els representants que són membres d’aquesta Comissió.

Article 2. Composició
1. La Comissió Assessora de Cooperació i Solidaritat està formada pels següents membres:
a) Vicerector/a responsable de les polítiques de cooperació i solidaritat, que presideix aquesta Comissió.
b) Responsable de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, que actua com a secretari/ària.
c) Degans/es de Facultat i directors/es d’Escola o les persones en qui aquests/es deleguin.
d) 2 representants del PAS de la universitat, escollits per i entre els representants claustrals d’aquest sector.
e) 2 representants dels estudiants, un en representació del Consell d’Estudiants i l’altra en representació de les associacions d’estudiants de la UdG que portin a terme activitats i projectes de cooperació i solidaritat.

2. La durada del mandat dels membres electes serà de quatre anys, a excepció dels representants dels estudiants que serà de dos anys. Per cada titular es nomenarà un suplent. La designació dels membres efectuada per cada un dels sectors que les integren es notificarà al secretari general a través del registre de la Universitat. El secretari general ho posarà en coneixement de qui presideixi la comissió i del Consell de Govern. El secretari general vetllarà perquè cada sector esculli els seus representants.

3. En cas de pèrdua de la condició per la qual va ser elegit membre, de vacant o de dimissió, el membre d’una comissió serà substituït pel suplent determinat en la designació.

Article 3. Competències
Són competències de la Comissió Assessora de Cooperació i Solidaritat:
a) Definir la política d’actuacions de la UdG en el àmbits de la cooperació i la solidaritat.
b) Definir els territoris, àmbits d’actuació i tipologies d’actuacions a portar a terme en matèria de cooperació i solidaritat.
c) Vetllar per l’obtenció dels recursos econòmics necessaris per a la realització de les activitats i conèixer els ingressos i les despeses que la UdG destini anualment a aquest concepte.
d) Debatre i consensuar els criteris i resoldre les convocatòries d’ajuts a projectes en l’àmbit de la cooperació i la solidaritat.
e) Vetllar per la coherència i l’eficàcia de les accions realitzades i conèixer el seguiment i l’avaluació dels projectes i activitats finançats.
f) Impulsar la signatura de convenis de col•laboració amb altres entitats i institucions en matèria de cooperació i solidaritat.
g) Crear, quan ho consideri oportú, comitès tècnics per a l’avaluació i l'assessorament de projectes. D’aquests comitès en podran formar part tant personal de la comunitat universitària com experts externs a la UdG.

Article 4. Funcionament
1.El secretari/ària convocarà la Comissió per ordre del President/a amb una antelació mínima de vuit dies hàbils abans de la data de la realització. Es podran convocar sessions extraordinàries quan concorrin circumstàncies d’urgència a criteri del President/a.
2.La convocatòria indicarà el dia, l’hora, la durada prevista, el lloc de la reunió i l’ordre del dia i s’hi adjuntarà la documentació complementària. Es podran preveure dues convocatòries, amb un interval de quinze minuts entre cadascuna.
3. El president/a podrà convidar a les reunions de la Comissió, a iniciativa pròpia o per acord de la Comissió, persones expertes o assessores.
4.La Comissió quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi siguin presents, com a mínim, la meitats dels seus membres. En segona convocatòria, serà suficient per a la vàlida constitució de la Comissió la presència d’una tercera part dels seus membres. Tant en primera com en segona convocatòria caldrà, a més, la presència dels titulars de la presidència o la secretaria, o si escau de qui els substitueixin.
5. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri inclòs en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de la Comissió i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria.
6. Els acords de la Comissió s’adoptaran per assentiment o per majoria simple dels membres presents, i en aquest darrer cas si hi ha empat el president/a de la Comissió
tindrà vot de qualitat. S’entendrà que hi ha assentiment quan el president/a de la Comissió formuli propostes que una vegada anunciades no suscitin oposició o objecció. El sistema de votació ordinari és a mà alçada, i primer es demanen els vots a favor, després els vots en contra i finalment les abstencions.
7. El secretari/ària estendrà l’acta de les sessions de la Comissió amb el vist i plau del president/a i es farà constar els acords presos i el sentit dels vots.

Disposició derogatòria
Única. Queda derogada la regulació de la Comissió de Cooperació al Desenvolupament aprovada el Consell de Govern en la sessió 3/04 de 28 d'octubre de 2004.

Disposició final
Única. Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat de Girona (BOUdG).Annex 5


REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I INFRAESTRUCTURES

Article 1. Definició i objectiu
La Comissió Assessora d’Economia i Infraestructures és l’òrgan encarregat d’assessorar el Consell de Govern en aquells temes referents a economia, campus, tecnologies de la informació i comunicació (TICS) i infraestructures generals de la UdG.

Article 2. Composició
1. La Comissió Assessora d’Economia i Infraestructures està formada pels següents membres:
a) El rector o rectora o el vicerector o vicerectora en qui delegui, que la presidirà.
b) Dos membres del Consell de Direcció, designats pel rector o la rectora.
c) Dos membres elegits per i entre les persones que ocupen el càrrec de degà o degana de Facultat o director o directora d’Escola.
d) Un membre elegit per i entre les persones que ocupen el càrrec de director o directora de Departament.
e) Un membre elegit per i entre les persones que ocupen el càrrec de director o directora d’Institut Universitari de Recerca.
f) Un membre elegit per i entre els representants al Claustre del sector dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.
g) Un membre elegit per i entre els representants al Claustre del sector del personal acadèmic, exclosos els professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.
h) Un membre elegit per i entre els representants al Claustre del sector del personal d’administració i serveis.
i) Un membre elegit per i entre els representants al Claustre del sector dels estudiants.
j) Un membre elegit per i entre els membres del Consell Social.
2. El secretari o secretària, que no serà membre de la Comissió, serà nomenat pel president/a.
3. La durada del mandat dels membres electes serà de quatre anys, a excepció dels representants dels estudiants que serà de dos anys. Per cada titular es nomenarà un suplent. La designació dels membres efectuada per cada un dels sectors que les integren es notificarà al secretari general a través del registre de la Universitat. El secretari general ho posarà en coneixement de qui presideixi la comissió i del Consell de Govern. El secretari general vetllarà perquè cada sector esculli els seus representants.

4. En cas de pèrdua de la condició per la qual va ser elegit membre, de vacant o de dimissió, el membre d’una comissió serà substituït pel suplent determinat en la designació.

Article 3. Competències
Són competències de la Comissió Assessora d’Economia i Infraestructures:
a) Coordinar i fer el seguiment de les necessitats relatives a les infraestructures de campus i a les infraestructures informàtiques dels diferents òrgans i serveis de la UdG.
b) Coordinar i fer el seguiment de la planificació de les obres de reforma, ampliació i millora del campus i dels treballs de seguretat, manteniment i neteja del campus.
c) Coordinar la implementació i utilització de les TIC a la Universitat.
d) Ser informada de la proposta de pressupost i de comptes anuals de la UdG.

Article 4. Funcionament
1. El secretari o secretària convocarà la Comissió per ordre del president o presidenta amb una antelació mínima de vuit dies hàbils abans de la data de la realització. Es podran convocar sessions extraordinàries quan concorrin circumstàncies d’urgència a criteri del president o presidenta.
2. La convocatòria indicarà el dia, l’hora, la durada prevista, el lloc de la reunió i l’ordre del dia, i s’hi adjuntarà la documentació complementària. Es podran preveure dues convocatòries, amb un interval de quinze minuts entre cadascuna.
3. El president o la presidenta podrà convidar a les reunions de la Comissió, a iniciativa pròpia o per acord de la Comissió, persones expertes o assessores.
4. La Comissió quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi siguin presents, com a mínim, la meitat dels seus membres. En segona convocatòria serà suficient per a la vàlida constitució de la Comissió la presència d'una tercera part dels seus membres. Tant en primera com en segona convocatòria caldrà, a més, la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o si escau de qui els substitueixin.
5. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri inclòs en l'ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de la Comissió i es declari la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria.
6. Els acords de la Comissió s’adoptaran per assentiment o per majoria simple dels membres presents, i en aquest darrer cas si hi ha empat el president o presidenta de la Comissió tindrà vot de qualitat. S'entendrà que hi ha assentiment quan el president o presidenta de la Comissió formuli propostes que una vegada anunciades no suscitin oposició o objecció. El sistema de votació ordinari és a mà alçada, i primer es demanen els vots a favor, després els vots en contra i finalment les abstencions.
7. El secretari o secretària estendrà l’acta de les sessions de la Comissió amb el vist-i-plau del president o presidenta, i es farà constar els acords presos i el sentit dels vots.

Disposició derogatòria
Única. Queda derogada la regulació de la Comissió d’Economia, aprovada per la Junta de Govern el 6 de maig de 1996, la regulació de la Comissió Informàtica, aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 4/01, de 31 de maig de 2001 i modificada per acord del Consell de govern en sessió 4/02, de 30 de maig de 2002, i la regulació de Comissió de Campus, aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 3/02, de 26 de setembre de 2002.

Disposició final
Única.- Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat de Girona (BOUdG).


 

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.