Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Aprovació de la Normativa de pràctiques externes de Graus i Màsters

eBOU-429

Acord pel qual s’aprova la Normativa de practiques

externes de Graus i Màsters

 

Marc legal: El Consell de Govern de la Universitat de Girona, en sessió núm. 3/11, de 31 de març de 2011 va aprovar la Normativa de practiques externes curriculars de graus i màsters.

El RD 1707/2011, de 18 de novembre pel qual es regulen les practiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris

Exposició de motius: L’esmentat RD modifica les condicions per a la realització de les pràctiques externes en estudis universitaris, per la qual cosa cal ajustar la normativa de la UdG a la nova situació jurídica.
A més, a la vista del contingut del RD, s’ha considerat necessari incorporar a la nostra norma la regulació de les pràctiques extracurriculars.
Atès el treball efectuat en el marc de la Comissió Acadèmica i, després, en el de la Comissió Delegada de Docència i Estudiants, aquesta darrera en la sessió 2/12 acorda per assentiment elevar la proposta de l’annex 1 al Consell de Govern en substitució de la normativa actualment vigent.
La proposta, d’altra banda, ha estat revisada per l’Assessoria Jurídica de la Universitat de Girona, la qual cosa ha permès corregir petites incoherències en el text que no afecten en res essencial, l’acord.

En virtut de tot l’exposat S'ACORDA:

Únic.- Aprovar la Normativa de practiques externes de Graus i Màsters d’acord amb l'annex adjunt.


NORMATIVA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES
EXTERNES DE GRAUS I MÀSTERS


Preàmbul

Un dels elements destacats en l’adaptació dels plans d’estudis a l’EEES ha estat la necessitat d’incorporar en el currículum dels estudiants les pràctiques externes, així com l’experiència laboral i professional com a part del període formatiu, a l’igual que l’estímul a la mobilitat internacional.

Tot i que resulta evident que en determinats camps de coneixement, i especialment en determinades titulacions, les pràctiques externes formen part inherent del procés formatiu, i que el nivell d’oportunitat de realització d’aquestes és més elevat en uns camps que en d’altres, és interès de la Universitat de Girona explorar la possibilitat d’estades en entorns socials i professionals, a tall de pràctiques externes, en totes les titulacions, dins dels marges d’allò que es pugui considerar raonable i evidentment dins dels límits que el nostre entorn social i professional puguin permetre.

Això s’ha concretat a la UdG amb la inclusió en tots els estudi de grau i de màster de les pràctiques externes com una o més assignatures, obligatòries o optatives però presents en tots els plans d’estudi. En el cas dels graus, els crèdits destinats a aquestes assignatures varien molt, essent els més freqüents entre 6 i 12. En el cas dels màsters, ara per ara, i sense que suposi una limitació de cares al futur, els crèdits varien entre 4 i 30. En general, estan distribuïdes en la segona part de la titulació. Els pràcticums en els graus amb més nombre de crèdits corresponen a l’àmbit d’Educació i de Salut, els quals venen marcats per directrius.
A la UdG ja existia una llarga trajectòria de pràctiques externes en diverses titulacions, algunes incloses en els plans d’estudi i d’altres reconegudes a través de la lliure elecció, que molts centres han anat regulant específicament, experiència que ha servit per confeccionar aquesta normativa.

En aquest sentit la UdG es va dotar d’una Normativa de pràctiques externes curriculars de graus i màsters, que fou aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 3/11, de 31 de març de 2011.

Aquesta normativa responia al fet que en el marc de les titulacions actuals, tots els plans d’estudi incorporen les pràctiques externes, i per tant, en tots els casos tenien el rang i el tractament d’assignatures.

La nova regulació de les pràctiques acadèmiques externes pel Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre fa necessària la revisió i adequació de la normativa pròpia.

Les altres activitats pràctiques més lligades a formació genèrica i estratègies per afavorir la inserció laboral i no tant directament lligades a la titulació de l’estudiant no són objecte d’aquesta normativa.

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquesta norma és establir el marc de regulació de les pràctiques externes curriculars i extracurriculars vinculades als ensenyaments regits pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel RD 861/2010, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i que segons determinen els plans d’estudis corresponents seran obligatòries o optatives, en aplicació del Reial Decret 1707/2011 pel que es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris que contempla, també, pràctiques de caràcter voluntari durant el període formatiu.

Els responsables acadèmics dels centres docents dels estudis de grau i els responsables de les unitats estructurals d’adscripció del estudis de màster, i els òrgans de govern dels centres adscrits, hauran d’elaborar i aprovar, en el termini màxim de tres mesos a partir de l’aprovació d’aquest document, un procediment que desenvolupi aquesta normativa marc, o, si s’escau, adequar el que tinguin aprovat, en el qual han de detallar l’organització de les pràctiques curriculars i extracurriculars dels estudis que hauran d’elevar a la Comissió competent per a la seva validació.


Article 2. Concepte, objectius i destinataris.

2.1- Concepte: S’entén per pràctiques acadèmiques externes l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat col•laboradora , pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

Són pràctiques curriculars aquelles que estan configurades com a activitats acadèmiques en els Plans d’Estudi i suposaran la superació de requeriments per obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent.

Tot i que les practiques incorporades com a part d’una assignatura també són curriculars, aquesta normativa no els és d’aplicació.

Són pràctiques extracurriculars aquelles que no formen part dels plans d’estudi i que els estudiants poden realitzar amb caràcter voluntari durant el seu període formatiu i que tenen les mateixes finalitats que les pràctiques curriculars. D’acord amb l’Estatut de l’estudiant universitari aquestes pràctiques es contemplaran en el Suplement Europeu del Títol SET.

Les pràctiques extracurriculars només les podran realitzar els estudiants que no hagin superat la totalitat de requeriments per obtenir el títol. No obstant, si aquesta circumstància es donés dins del període de realització de la pràctica, com que considerem l’estudiant matriculat fins a l’inici del curs següent, l’estudiant podrà finalitzar-la i sol•licitar la incorporació de l’acreditació al SET. En cas que es tanqués l’expedient per sol•licitud de títol o per qualsevol altra causa el conveni que dóna cobertura a la pràctica quedaria sense efecte i, en conseqüència, l’acreditació de la pràctica no podria constar al SET.

2.2- Objectius: les pràctiques acadèmiques han de servir per

? Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions.
? Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral.
? Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar el seus punts forts i febles.
? Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que el l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis.
? Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.
?
En els nous estudis oficials les pràctiques curriculars són assignatures, per tant, han de ser planificades i publicades com qualsevol altra i matriculades prèviament a la realització de l’activitat i qualificables de manera anàloga a l’establerta per a la resta d’assignatures, sempre que sigui possible, sense perjudici del que s’estableix en l’article 5.

Una part indissoluble de les pràctiques curriculars és el sistema d’avaluació escollit per la titulació corresponent, que ha de ser clara i estar descrita a la fitxa de l’assignatura. Cal tenir en compte els sistemes d’avaluació continuada en sintonia amb l’EEES o la memòria de pràctiques que ha de presentar l’estudiant en finalitzar-les, que és el sistema més habitual.


2.3 Destinataris i requisits per a la seva realització.

2.3.2 Podran realitzar les pràctiques externes:

a) Els estudiants matriculats en qualsevol dels estudis de la Universitat de Girona o dels seus centres adscrits.
b) Els estudiants d’altres universitats espanyoles o estrangeres que, en virtut de programes de mobilitat o de convenis establerts entre les mateixes, es trobin cursant estudis en la Universitat de Girona o els centres adscrits a la mateixa.
2.3.3 Per a la realització de les pràctiques externes els estudiants han de complir els següents requisits.
a) Estar matriculats en l’ensenyament universitari al qual es vinculen les competències a adquirir amb la realització de la pràctica.
b) En el cas de pràctiques externes curriculars estar matriculat en l’assignatura vinculada en el corresponent pla d’estudis.
c) No mantenir relació contractual amb l’empresa, institució o entitat pública o privada o la pròpia universitat en la que es realitzaran les pràctiques, a excepció d’autorització expressa del responsable de les pràctiques externes vinculades a l’estudi, d’acord amb allò que s’estableix en l’art. 3 d’aquesta normativa.

La Universitat de Girona pot actuar com a entitat receptora d'estudiants de pràctiques, essent-li d'aplicació el què disposa la present normativa, sense que es puguin establir diferències en els requeriments de desenvolupament de les pràctiques, funcions dels tutors o procediments de qualificació.

Article 3. Assignació de responsabilitats

Les Facultats o Escoles i les unitats estructurals d’adscripció dels màsters designaran un membre de l’equip (vicedegans o vicedirectors o coordinadors d’estudi en el cas de Facultat o Escoles o coordinadors de màsters) per a la coordinació i seguiment de les pràctiques externes vinculades als estudis que imparteixen, que serà, a tots els efectes, el responsable de l’assignatura de pràctiques externes en els plans d’estudis i vetllarà per l’homogeneïtzació dels criteris d’avaluació d’acord amb el que estableixi el reglament del centre.

Haurà d’elaborar un informe anual sobre el desenvolupament de les pràctiques en el Facultat o Escola i unitat d’adscripció en el cas dels màster, tenint en compte els informes dels tutors acadèmics. L’elevarà a la comissió de qualitat del centre com a part del seguiment del curs acadèmic.

Article 4. Disseny de l’oferta i formalització

L’oferta de places de pràctiques externes, curriculars i extracurriculars és responsabilitat de les Facultats o Escoles i de les unitats estructurals d’adscripció dels màsters. Per configurar l’oferta podran comptar amb acords marc entre institucions o empreses i la Universitat, amb la col•laboració de diferents unitats de la UdG, les funcions i responsabilitat de les quals es determinaran a mesura que s’avanci en l’establiment de les pràctiques externes, i amb propostes del propis estudiants o d’altres.

Per a la realització d’aquestes pràctiques caldrà la formalització prèvia d'un Conveni Marc de Col•laboració per a la realització de les pràctiques acadèmiques externes entre la Universitat i l'entitat que aculli els estudiants i es fomentarà que les entitats siguin accessibles per als estudiants amb discapacitat, tot procurant la disposició dels recursos humans i tecnològics necessaris que assegurin la igualtat d’oportunitat.

Els Convenis Marc de Col•laboració per a la realització de les pràctiques acadèmiques externes constitueixen el marc que regula les relacions entre la universitat, l’entitat col•laboradora i els estudiants i es signarà pel rector/a i el representant legal de l’entitat col•laboradora, tindrà vigència per un any i es prorrogarà anualment de forma automàtica, si no el denuncia expressament qualsevol de les parts.

Aquesta col•laboració es materialitzarà mitjançant la signatura dels corresponents Convenis de Cooperació Educativa, gestionats des de cada centre, per a cada un dels estudiants implicats, d’acord amb el model annexat a aquesta normativa, que serà signat pel representant de l'entitat externa, el degà/na o director/a, i per l'estudiant.

La formalització del conveni de cooperació educativa requerirà que l’empresa o institució satisfarà el preu establert al pressupost de la UdG per a cada exercici econòmic.

Els convenis marc identificaran si correspon aplicar bonificacions o excepcions sobre aquests preus.


En l’annex I es recull:

A) Un model del Conveni Marc de Col•laboració per a la realització de les pràctiques acadèmiques externes

En qualsevol cas caldrà que hi figurin les dades següents:
? Nom de les entitats signants.
? Nom i representació amb la què actuen les persones signants
? Condicions genèriques de les pràctiques
? Compromís d’ambdues parts de designar tutors.
? Vigència del conveni i previsió de pròrroga.
? Especificació del fet que la realització de pràctiques no implica cap vincle laboral entre l'entitat i l'estudiant.

En l’annex II es recull:
B) Un model de Conveni de Cooperació Educativa

A per a cada un dels estudiants implicats, que serà signat pel representant de l'entitat col•laboradora, el representant de la Universitat i per l'estudiant, hi figuraran les dades següents:
? Nom de les entitats signants.
? Nom i representació amb la què actuen les persones signants. En nom de la Universitat de Girona el conveni serà subscrit per la persona que ocupa el deganat o la direcció del Facultat o Escola o de la unitat d’adscripció del màster.
? Nom i cognoms de l'estudiant
? El projecte formatiu amb identificació de les activitats a realitzar i les competències a assolir.
? Pla de seguiment de les pràctiques.
? Durada en hores de les pràctiques, horari i període de realització.
? Nom i cognoms del tutor acadèmic de la Universitat, i sempre que sigui possible el nom i cognoms del tutor de l’entitat
? Valoració en crèdits, si escau.
? Quantia global i forma de pagament que l'estudiant rebi en concepte d'ajut a l'estudi, si escau.


Article 5. Oferta, assignació de places de pràctiques i matrícula

Les Facultats o Escoles i unitats d’adscripció dels màsters es dotaran d’un procediment que determinarà el sistema d’assignació de places de pràctiques disponibles i el de selecció. Aquest procediment i el calendari seran públics amb suficient antelació, i comunicat com altres procediments i terminis en el centre.

En compliment de l’art. 17 del RD 1707/2011 els procediments de la configuració de l’oferta, difusió, sol•licitud i adjudicació de les pràctiques externes es portaran a terme de conformitat amb els criteris objectius fixats prèviament i garantint, en tot cas, els principis de transparència, accessibilitat universal e igualtat d’oportunitats.
En l’organització i desenvolupament de les pràctiques es procurarà que la seva realització comporti el menor esforç econòmic per part dels estudiants.
S’atorgarà prioritat als estudiants que realitzin pràctiques curriculars en front dels que sol•licitin pràctiques extracurriculars. Així mateix s’atorgarà en l’elecció i adjudicació de les pràctiques als estudiants amb discapacitat, amb l’objectiu que puguin optar a empreses en les que estiguin assegurades totes les mesures d’accessibilitat universal, incloses les referides al transport per al seu trasllat i accés a les mateixes.

La duració de les pràctiques serà la següent:
a) Les pràctiques externes curriculars tindran la durada que estableixi el pla d’estudis corresponent en els terme establerts per l’article 12.6 del RD 1393/2007, de 29 d’octubre.
b) Les pràctiques externes extracurriculars tindran una durada preferentment no superior al cinquanta per cent del curs acadèmic.

Els horaris de realització de les pràctiques s’establiran d’acord amb les característiques de les mateixes i les disponibilitats de l’entitat col•laboradora. Els horaris en tot cas, seran compatibles amb l’activitat formativa i de representació desenvolupada per l’estudiant a la universitat.

Les ofertes de pràctiques externes hauran de contenir, en la mesura que sigui possible, les següents dades:
c) Nom o raó social de l’entitat col•laboradora on s’ha de realitzar la pràctica.
d) Centre, localitat i direcció on tindrà lloc.
e) Dates d’inici i finalització així com la seva durada en hores.
f) Nombre d’hores diàries de dedicació o jornada i horari assignat.
g) Projecte formatiu, activitats i competències a desenvolupar.

Les Facultats o escoles i les unitats estructurals d’adscripció en el cas dels màsters, proposaran en els plans docents per a cada curs acadèmic les places previstes disponibles per a pràctiques externes, tenint en compte la disponibilitat per a l’assignació de tutors acadèmics.

La matrícula de l’assignatura de pràctiques externes podrà fer-se prèviament a l’assignació de la plaça de pràctiques si el centre en fa oferta prèvia. En cas contrari l’assignació de plaça suposarà l’autorització per matricular-la.

Pel fet que hi intervenen tercers aliens a la universitat, serà possible la modificació de matrícula dels estudiants afectats tant per a l’anul•lació d’assignatures de pràctiques que no es poden dur a terme, com per a la matriculació de les que s’han pogut concretar més tard de les dates límit de matrícula.

Les estades de pràctiques que es desenvolupin durant el període de vacances d’estiu corresponen al curs acadèmic que està finalitzant; en conseqüència, correspondrà habilitar una convocatòria de qualificació al setembre.

La matrícula de l’assignatura de pràctiques requereix que l’estudiant estigui cobert, com a mínim, per les prestacions de l'assegurança escolar. En els casos d'estudiants que no compleixin els requisits per gaudir de l'assegurança escolar, caldrà que subscriguin l’assegurança alternativa prevista a la UdG. En els casos de les pràctiques internacionals, hauran d’acomplir els requisits fixats per aquests casos o el que estipuli el conveni.

Si les entitats receptores requereixen algun altre tipus d'assegurança, aquesta serà sempre a càrrec de l’entitat receptora o de l'estudiant o de la entitat receptora. Aquesta obligació quedarà reflectida en el conveni individual de cooperació educativa.


Article 6. Tutoria

A continuació es descriuen les responsabilitats dels tutors, en el ben entès que cada centre podrà ampliar i detallar aquestes funcions, per garantir els objectius acadèmics.

Per vetllar pel desenvolupament de les pràctiques, l'entitat, per una banda, i la Universitat, per l'altra, designaran respectivament un tutor, els quals actuaran coordinadament.

En el primer cas, el tutor haurà de ser una persona vinculada a l’entitat col•laboradora i es correspondrà amb un professional amb experiència i adequada als objectius del projecte formatiu. No podrà coincidir amb la persona que desenvolupi les funcions acadèmiques de tutor de la universitat.

Per part de la universitat, per a les pràctiques curriculars el tutor serà un professor de la universitat, afí a l’estudi, amb preferència de la pròpia facultat, escola o centre universitari en el que es trobi matriculat l’estudiant a l'ensenyament al qual estiguin adscrites les pràctiques. La designació implicarà el reconeixement de la dedicació docent que la Universitat aprovi.

Per a les pràctiques extracurriculars, el tutor acadèmic serà preferentment un professor de la universitat que impartexi docència en la mateixa branca de coneixement que el de l’ensenyament que cursi l’estudiant.

La universitat facilitarà als tutors d’estudiants amb discapacitat la informació i la formació necessàries per el desenvolupament d’aquesta funció.

Seran responsabilitats del tutor de l’entitat, les recollides en l’art. 11 del RD 1707/2011 entre les que figuren:
? Acceptar el projecte formatiu.
? Realitzar-ne el seguiment i verificar-ne l’aprofitament.
? Elaborar l’informe final.
? Donar suport i assessorar l'estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques.
? Aquelles altres responsabilitats descrites en la normativa interna de la Facultat o Escola o la unitat d’adscripció en el cas dels màsters, si n’hi ha, acceptades per l’entitat receptora.

Per desenvolupar aquestes responsabilitats el tutor haurà de rebre per part de la Facultat o Escola tota la informació referent a l’activitat desenvolupada per l’estudiant, i si s’escau, també formació en relació a la seva tasca com a tutor.
El tutor de l’entitat col•laboradora podrà sol•licitar, segons l’estipulat en l’article 12 d’aquesta normativa, l’ acreditació per part de la Universitat de la seva tasca com a tutor.

Seran responsabilitats del tutor acadèmic les recollides en l’art. 12 del RD 1707/2011 entre les que figuren:
? El projecte formatiu, que ha de fixar els objectius educatius i les activitats a desenvolupar, tenint en compte les competències que ha d’adquirir l’estudiant, d’acord amb el disseny de l’assignatura Pràctiques externes del pla d’estudis que correspongui.
? El seguiment de la pràctica i de l’aprofitament per a l’estudiant i per a l’entitat
? L’assessorament a l'estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques
? L’avaluació i la qualificació que correspongui a la vista del desenvolupament de la pràctica i dels continguts de la memòria de pràctiques elaborada per l’estudiant, o en el seu cas, formar part del tribunal d’avaluació, si en la normativa pròpia del centre docent s’ha establert aquest sistema. Aquelles altres responsabilitats que determini la normativa pròpia, si és el cas.


Article 7. Drets i deures dels estudiants de pràctiques

Seran drets dels estudiants en pràctiques els recollits en l’art.9.1 del RD 1707/2011, entre les que figuren:

? Ser tutelat durant el període d’execució de la seva pràctica formativa per un tutor de la universitat i per un professional de l’entitat externa col•laboradora
? Tenir la cobertura d’una assegurança durant el període de realització de les pràctiques.
? En els casos que així s’estableixi, percebre l’aportació econòmica prevista per part de l’entitat col•laboradora, sent satisfeta en la forma que oportunament determinin ambdues parts.
? Rebre la documentació relativa a les seves pràctiques amb antelació suficient.
? Rebre informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals per part de l’entitat col•laboradora
? Assistir a les proves d’avaluació i altres activitats obligatòries dels seus estudis així com a l’assistència a les reunions dels òrgans de govern de la universitat, comunicant-lo prèviament i amb antelació suficient a l’empresa o institució.
? Aquells altres recollits per la normativa de la universitat.
Seran deures dels estudiants els recollits en l’art. 9.2 del RD 1707/2011, entre les que figuren:
? Conèixer i complir el projecte formatiu previst seguint les indicacions del tutor en l’entitat externa col•laboradora, sota la supervisió del tutor de la universitat.
? Complir la normativa vigent relativa a pràctiques acadèmiques externes de la UdG.
? Mantenir contacte amb el tutor acadèmic durant tota la durada prevista per l’activitat, comunicar-li i informar-li sobre qualsevol incidència que pugui sorgir en el desenvolupament de la mateixa.
? Lliurar a la universitat tots els documents i informes que se sol•licitin per al seguiment i avaluació, segons el tipus de pràctica.
? Incorporar-se a l’entitat externa col•laboradora que es tracti en la data acordada.
? Complir i respectar les normes de funcionament i polítiques de l’entitat externa col•laboradora.
? Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades amb l’entitat externa col•laboradora, d’acord amb les línies de col•laboració establertes.
? Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’empresa entitat o institució pública o privada i no explotar aquelles dades obtingudes en la pràctica sense l’autorització expressa de l’empresa, entitat o institució pública o privada i la UdG.
? Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat externa col•laboradora, salvaguardant el bon nom de la UdG.


Article 8. El projecte formatiu

El projecte formatiu en que es concreta la realització de cada pràctica externa haurà de fixar els objectius educatius i les activitats a desenvolupar. Els objectius s’establiran considerant les competències que ha d’adquirir l’estudiant. Així mateix els continguts de la pràctica es definiran de tal forma que assegurin la relació directa de les competències a adquirir amb en els estudis cursats.

En tot cas es procurarà que el projecte formatiu es conformi seguint els principis d’inclusió, igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.

El tutor acadèmic concretarà el projecte formatiu d’acord amb el procediment que cada centre estableixi.


Article 9. Seguiment i avaluació

El tutor de l’entitat col•laboradora realitzarà i remetrà al tutor acadèmic de la universitat el informe final que contindrà els aspectes regulats a l’art. 13 del Reial Decret 1707/2011 d’acord amb el procediment a que es refereix l’article 1 d’aquesta normativa (a l’annex III es proposa un model que els reglaments de centre poden complementar o concretar).

L’estudiant elaborà i entregarà al tutor acadèmic la memòria final que contindrà els aspectes regulats a l’art. 14 del Reial Decret 1707/2011 d’acord amb el procediment a que es refereix l’article 1 d’aquesta normativa.

En funció del sistema que les memòries dels estudis determinin, l'avaluació final de les pràctiques correspon al tutor acadèmic o a un tribunal avaluador, per a la qual caldrà considerar l’informe del tutor de l’entitat col•laboradora en relació al desenvolupament de les pràctiques i la memòria de pràctiques presentada per l’estudiant. En la modalitat de practiques curriculars, s’adequarà a la prevista per la fitxa de l’assignatura.

La qualificació s’incorporarà a l’expedient de l’estudiant mitjançant els sistemes establerts a la Universitat de Girona.

La qualificació de les pràctiques curriculars s'adequarà a la general prevista per a les assignatures del pla d'estudis, tant en la normativa que regula el sistema universitari com en la pròpia de la Universitat de Girona.


Article 10. Reconeixement d’experiència laboral i professional

El reconeixement de l’experiència laboral i professional acreditada, sempre que estigui relacionada amb les competències inherents a la titulació pot eximir de la realització de l’estada de pràctiques però no de la matrícula de l’assignatura, la tutorització i l’avaluació. D’acord amb el que estableixin els procediments de l’art. 1 d’aquesta normativa, els estudiants hauran de superar les activitats d’avaluació requerides , en general, la memòria de pràctiques.

Els estudiants que considerin que per la seva activitat laboral o professional han assolit les competències establertes a l’assignatura pràctiques externes del pla d’estudis que correspongui, han de sol•licitar l’exempció de l’estada externa per a la qual cosa adjuntaran a la sol•licitud documentació acreditativa de la seva relació amb la institució (contracte de treball, nomenament administratiu, alta censal o altres) i un informe en el que s'especifiquin les tasques, les funcions desenvolupades, les hores de dedicació i el calendari.

La normativa pròpia de cada centre docent haurà d’establir les característiques de l’experiència professional, durada mínima a considerar, i mecanismes d’acreditació.

Correspon al responsable de les pràctiques externes determinar si l’experiència acreditada és suficient per a l’exempció de l’estada externa. En cas afirmatiu, l’estudiant ha de matricular l’assignatura pràctiques externes o pràcticum, se li assignarà un tutor, i posteriorment ha de lliurar, en les condicions que estableixi el tutor acadèmic assignat, la memòria de pràctiques, que serà avaluada i qualificada.

Els estudiants que matriculin l’assignatura i sol•licitin després l’exempció de l’estada externa, si no els la concedeixen, podran anul•lar la matrícula a efectes de còmput de convocatòries sense dret a devolució dels imports de matrícula corresponents.


Article 11. Confidencialitat

En els convenis de cooperació educativa o en els annexos als convenis marc, es farà constar que els estudiants, i els professors tutors, es comprometen a guardar confidencialitat en relació a la informació interna de l’empresa o institució pública o privada i a no utilitzar les dades obtingudes en la pràctica sense l’autorització expressa de l’entitat on s’ha dut a terme i de la UdG.

Article 12. Reconeixement acadèmic i acreditació

12.1 Estudiants
El reconeixement acadèmic de les pràctiques externes es realitzarà un cop finalitzades les mateixes. La seva acreditació contindrà els aspectes establerts a l’art. 16 del Reial Decret 1707/2011.

La Universitat desenvoluparà el document acreditatiu de la pràctica realitzada d’acord amb el que estableix aquest Reial Decret.

12. 2 Tutors de l’entitat col.laboradora.
En les pràctiques d'un mínim de 150 hores, la Universitat acreditarà la col•laboració dels tutors externs, segons el model adjunt en l’annex IV. En els casos que no arribin a aquests mínim d’hores la Comissió delegada de Docència i Estudiants valorarà la sol•licitud d’acreditació a petició de la Facultat o Escola

Correspondrà a la secretaria acadèmica de la Facultat o Escola, a petició del degà o director de centre, o al director de departament o institut, en funció de la unitat d’adscripció de l’estudi, l'expedició de l'acreditació en la què hi figurarà, com a mínim, les característiques de la col•laboració, els estudis en què s'ha desenvolupat, el nombre d'estudiants tutoritzats i el total d'hores tutoritzades.

12.3 Tutors acadèmics.
La tutorització de pràctiques externes curriculars i extracurriculars, constarà en el registre d’activitats acadèmiques del professorat amb independència de les repercusions en els plans docents.

Disposició addicional

Correspon al rector, o vicerector en qui delegui, dictar les instruccions que resultin necessàries per a la interpretació, aplicació i desenvolupament de la present normativa.

Disposició final

Aquesta normativa entrarà en vigor a partir de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat de Girona.

Disposició derogatòria

Queda derogada la Normativa de pràctiques externes curriculars de graus i màsters, que fou aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 3/11, de 31 de març de 2011

Annexos
Annex I. Conveni marc.
Annex II. Conveni de cooperació educativa.
Annex III. Model d’informe final del tutor de l’entitat col•laboradora.
Annex IV. Model d’acreditació dels tutors de les entitats col•laboradores.

 

ANNEX NÚM. 1

CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE {NOM_ENTITAT} I LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES


REUNITS:

D'una part, el/la Sr./Sra. {NOM_REPRESENTANT_LEGAL}, amb DNI núm. {DNI_ REPRESENTANT_LEGAL }, {CARREC_REPRESENTANT_LEGAL} de {NOM_ENTITAT}, amb NIF {NIF_ENTITAT} i amb seu a {DOMICILI_SOCIAL_EMPRESA}, que actua en nom i representació d'aquesta entitat.

I d’una altra part, la Dra. Anna Maria Geli de Ciurana, Rectora Magnífica de la Universitat de Girona (UdG), que actua en nom i representació d’aquesta universitat, tal com estableix el Decret 186/2009, d’1 de desembre, de nomenament de la rectora de la Universitat de Girona (DOGC núm. 5519, de 3 de desembre de 2009), i de conformitat amb el que estableixen els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per Acord GOV/94/2011, de 7 de juny (DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), amb seu a Girona, plaça de Sant Domènec, núm.3, 17071, i NIF Q-6750002 E.

Les parts es reconeixen recíprocament capacitat legal suficient per a aquest acte, i


MANIFESTEN

I. En l’actualitat, la Universitat imparteix diferents disciplines universitàries, els plans d’estudis de les quals preveuen la possibilitat que els estudiants facin un període de pràctiques en institucions i empreses, ja sigui amb caràcter optatiu o obligatori. Tanmateix, els estudiants poden dur a terme pràctiques externes més enllà de les previstes en els plans d’estudi, són les anomenades pràctiques extracurriculars.


II. La formació pràctica externa de l’alumnat universitari es troba regulada al Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris i es defineixen les modalitats curriculars i extracurriculars així com el requeriment d’inclusió en el Suplement Europeu del Títol.


III. Igualment és d’aplicació el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i és aplicable l’Estatut de l’estudiant universitari aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre.

IV. Ambdues parts, amb voluntat d’intensificar les relacions entre el món universitari i la realitat professional, volen col•laborar en el camp de la formació teòrica i pràctica dels estudiants, i per aquest motiu acorden que la millor manera de materialitzar la cooperació mútua és formalitzar un conveni de col•laboració acadèmica amb l’objectiu que l’estudiant desenvolupi de manera pràctica els coneixements que adquireix a la Universitat, i en aquest sentit les parts interessades es reconeixen mútuament la capacitat suficient per vincular-se, i acorden l’atorgament d’aquest conveni de col•laboració de conformitat amb els següents


ACORDS

Primer. Objecte

Aquest acord té per objecte establir un marc de col•laboració entre les parts signants, a fi de dur a terme conjuntament la formació pràctica externa de l’estudiant en els camps dels estudis oficials que ofereix la Universitat de Girona, tal com es determina en els plans d’estudis respectius.

Segon. Formalització.

Aquesta col•laboració es materialitzarà mitjançant la signatura d’un conveni de cooperació educativa individual, d’acord amb el model que s’annexa, entre l’estudiant, la institució receptora i la Universitat de Girona.

A cada conveni s’aplicarà el preu, aprovat pel Pressupost de la UdG, per a la tramitació dels convenis de cooperació educativa amb empreses o institucions per a la realització de pràctiques externes, amb independència que els estudiants percebin ajut de l’empresa o institució
(Nomes si correspon aplicar bonificacions) En virtut de l’acord de la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social, de data 10 de desembre de 2012, d’aplicació de bonificacions a les taxes de gestió de convenis de cooperació educativa s’aplicarà una bonificació del _______% en els convenis de cooperació educativa individuals que afectin pràctiques curriculars.

La institució receptora identificarà a la UdG la persona que signarà els convenis a què fa referència el paràgraf anterior. Per part de la UdG correspondrà signar aquests convenis al degà o director del centre responsable de l’estudi des del qual l’estudiant desenvolupi la pràctica.


Segon. Naturalesa de les pràctiques.

La relació que s’estableix entre l’estudiant i {NOM_ENTITAT} és estrictament acadèmica i no laboral. En el cas que en acabar les pràctiques l’estudiant s’incorpori a la plantilla de l’empresa, el temps d’estança no es computa a l’efecte d’antiguitat, ni l’eximeix de la realització del període de prova, excepte en el supòsit que en el conveni col•lectiu aplicable estigués expressament estipulat.

Tercer. Quart. Obligacions de {NOM_ENTITAT}

{NOM_ENTITAT} es compromet a facilitar la realització de les pràctiques en la seva entitat. Alhora, el personal de {NOM_ENTITAT} ha de vetllar per garantir una actitud formativa envers els estudiants que estiguin en període de pràctiques.

Als estudiants en pràctiques se’ls nomena un tutor, per part de {NOM_ENTITAT}, encarregat de programar, coordinar i supervisar el desenvolupament de les pràctiques.


Quart. Obligacions de la Universitat de Girona

La Universitat de Girona nomenarà un tutor acadèmic, que tindrà la responsabilitat de fer el seguiment de les pràctiques, i sobre les altres qüestions que es determinin en la normativa.


Cinquè. Obligacions de l’estudiant

L’estudiant té les obligacions i els drets que s’estableixen en l’art. 9 del Reial decret 1707/2011i que s’expliciten en el conveni de cooperació educativa que s’annexa.


Sisè. Resolució anticipada dels convenis de cooperació educativa

El conveni preveurà la resolució anticipada per incompliment de les obligacions previstes al Reial decret 1707/2011 per alguna de les parts.

Setè. Assegurança i responsabilitat civil dels estudiants

Els estudiants en pràctiques estaran coberts per l’assegurança escolar obligatòria que la Universitat subscriu de manera automàtica en matricular-se o, en el cas que estiguin exclosos per edat, per l’assegurança voluntària d’accidents requerida als estudiants participants en pràctiques externes.

Alhora, la Universitat té contractada una pòlissa de responsabilitat civil per tal de cobrir les contingències que se suscitin com a conseqüència de la realització de les pràctiques esmentades.

Si les condicions de l’entitat o del lloc de treball requereixen altres cobertures, aquestes seran assumides per{NOM_ENTITAT} i s’explicitaran en el conveni de cooperació educativa.

Vuitè. Durada del conveni

La durada d’aquest conveni s’estableix per un període d’un any, a partir de la data de la seva signatura.

S’entén tàcitament prorrogat per un altre any, i així successivament, en cas que no es produeixi, per qualsevol de les dues parts, la comunicació per escrit en sentit contrari, amb un mínim de 3 mesos d’antelació a l’expiració.

En qualsevol cas, la finalització d’aquest acord no afecta la vigència dels convenis de cooperació educativa signats a l’empara seva.


Novè. Extinció

El conveni s’extingeix per l’expiració del termini convingut.

Les causes de rescissió del conveni poden ser les següents

• Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
• Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte d’aquest conveni.
• Per l’incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes al conveni.
• Per la denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de 3 mesos d’anticipació.

Els estudiants que estiguin duent a terme les pràctiques en el moment de l’extinció acabaran el període de pràctiques.

I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i a un únic efecte, en el lloc i la data esmentats més avall.

 

 


Girona , {DATA_SIGNATURA}

 {NOM_REPRESENTANT_LEGAL}
{NOM_ENTITAT} Per la Universitat de Girona
Francesc Feliu Torrent
(Per resolució de la rectora, de 14 de juny de 2012, de delegació de signatura)


ANNEX NÚM. 2

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN ENTITATS COL•LABORADORES

REUNITS:

D'una part, (.................), degà/na / director/a de la Facultat/ Escola..................................de la Universitat de Girona, domiciliada a Girona, plaça de Sant Domènec, núm.3, 17071, NIF Q-6750002 E
D’una altra part, (......), com a (......), en nom i representació de l’entitat col•laboradora
(.........), domiciliada a (.......) de (.....) (.......), amb NIF (.....).

I, d’una altra part, (...........), amb DNI/passaport (...........), estudiant de (........) a la Facultat/Escola de (......).

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

Que, en el marc del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, publicat al BOE de 10 de desembre de 2011, núm. 297, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, les parts subscriuen aquest document i

ACORDEN

Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals s'han de desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes que l’estudiant ha de dur a terme per a la seva formació. Les pràctiques han d’anar encaminades a completar l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral.
L’estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el projecte formatiu detallat a
l’annex d’aquest conveni, en el qual s’inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar.

Segon. Les condicions de l’estada de pràctiques seran:
1. La durada de les pràctiques s'estableix des del dia (........) fins al dia (.........), amb horari entre les (.....) i les (....) hores, de (.......) a (.......). Aquesta dedicació és compatible amb l’activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l’estudiant a la Universitat.

2. El nombre d'hores total de l’estada de pràctiques externes és de (......), d’acord el que estableix l’article 5.2,
del Reial decret 1707/2011.

3. L’estada de pràctiques té lloc a (..........).

Tercer. L'estudiant ha de percebre de l’entitat col•laboradora la quantitat de (.............) € / hora (sotmesa a una retenció mínima del 2 % d'IRPF de conformitat amb el Reial decret 0439/2007, de 30 de març), en concepte d'ajut a l'estudi, que li serà satisfeta segons s'acordi entre les dues parts.

Quart. Els drets i deures de l’estudiant són els establerts a l’article 9 del Reial decret
1707/2011.

L’estudiant té dret al règim de permisos següent:

a. Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L’estudiant té permís tot el dia en què té lloc l’examen.
b. Per tutoria. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la tutoria.
c. Per presentació de treballs acadèmics. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la
presentació dels treballs acadèmics.
d. Per la representació i la participació en els òrgans de govern i de representació de la Universitat.
L’estudiant té permís les hores indispensables per a la celebració de les sessions i per a participar en
els processos electorals que corresponguin.
e. Per visita mèdica. L’estudiant té permís les hores indispensables per assistir a la visita mèdica.
f. Per altres supòsits aprovats conjuntament per l’entitat col•laboradora i la Universitat de
Girona.

L’estudiant ha d’informar l’entitat col•laboradora amb suficient antelació d’aquelles absències que siguin previsibles i ha de presentar els justificants corresponents.

Les hores de pràctiques que no s’hagin pogut dur a terme a causa d’un permís poden comportar una ampliació de la data d’acabament de l’estada de pràctiques equivalent al temps gaudit al permís, sempre que aquesta ampliació es comuniqui amb anterioritat a la finalització del període inicialment pactat amb la Universitat de Girona.

De conformitat amb l’article 9.1 apartat f), l’estudiant té dret a rebre, per part de l’entitat col•laboradora, informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals.

L’estudiant es compromet, expressament, a tractar amb absoluta confidencialitat la informació interna de l’entitat col•laboradora on desenvolupa l’estada de pràctiques i a guardar secret professional sobre les seves activitats, tant durant l’estada com un cop l’hagi finalitzat.

Un cop finalitzada l’estada de pràctiques, l'estudiant ha d’elaborar-ne una memòria final i presentar-la en el temps i forma que estableixi el reglament intern del centre docent.

Un cop finalitzada l’estada de pràctiques, la Universitat ha d’emetre un document acreditatiu per a l’estudiant i ha d’incloure l’estada al Suplement Europeu del Títol (SET), tal com s’estableix a l’article 16 del Reial decret 1707/2011.

L’estudiant gaudeix de la cobertura de l’assegurança escolar obligatòria o, si n’està exclòs per raons d’edat, per l’assegurança d’accidents que la UdG ofereix a tots els estudiants i que han de contractar obligatòriament els estudiants participants en pràctiques externes que no poden subscriure l’escolar obligatòria.

La UdG manifesta que, de conformitat amb l’article 7 del Reial decret 1707/2011, en la data de subscripció d’aquest conveni té subscrita una pòlissa de responsabilitat civil per tal de cobrir les contingències que se suscitin com a conseqüència de la realització de les pràctiques externes.


Cinquè. L’entitat col•laboradora designa (........) com a persona tutora, que ha de vetllar per la formació de l'estudiant, ha de fixar el pla de treball segons el projecte formatiu i s’ha de coordinar amb la persona tutora interna designada per la Universitat.

L’entitat col•laboradora es compromet a tractar les dades de l’estudiant d’acord amb la normativa reguladora de les dades de caràcter personal i a facilitar a l’estudiant les dades necessàries per tal que pugui exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició.

L’entitat col•laboradora es compromet, expressament, a informar l’estudiant de l’organització i el funcionament de l’entitat i de la normativa d’interès, especialment la relativa a seguretat i riscos laborals.

La persona tutora designada per l’entitat col•laboradora tindrà els drets i els deures recollits a l’article 11 del Reial decret 1707/2011.

De conformitat amb l’article 13 del Reial Decret 1707/2011, un cop finalitzada l’estada de pràctiques, la persona tutora de l’entitat col•laboradora ha d’elaborar un informe final i trametre’l al tutor de la universitat en el termini de (.....) dies a partir de la finalització de l’estada de pràctiques, segons el model establert que s’adjunta i que està disponible a la pàgina web (...........................................................................).
Les dades personals de la persona tutora designada de l’entitat col•laboradora formaran part d’un fitxer de la Universitat de Girona, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni i fer el seguiment de l’evolució dels estudiants. De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les persones designades com a tutors poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant la Secretaria General de la Universitat de Girona.

Sisè. La realització de l’estada de pràctiques no suposa l'assumpció per a les parts d'obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document, i en cap cas no implica l'existència de relació laboral entre l'estudiant i l’entitat col•laboradora, tal com s’estableix a l’article 2.3 del Reial decret 1707/2011.

 


Setè. L’incompliment dels termes establerts en el present conveni, annexos i/o disposicions legalment aplicables que puguin donar peu a la rescissió del present conveni s’ha de comunicar, a la major brevetat possible, al deganat/direcció del centre docent.

La Universitat pot rescindir unilateralment aquest conveni si considera que alguna de les parts incompleix els acords establerts i la normativa aplicable.

Vuitè. Aquestes condicions específiques se subscriuen a l’empara del que disposa el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris, al qual queda sotmès en totes les seves estipulacions.

Novè. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l’aplicació, interpretació o execució d’aquest conveni s’ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten als jutjats i tribunals de Girona.

Desè. La Universitat de Girona i l’entitat col•laboradora poden fer difusió pública de la subscripció d’aquest conveni, sempre que quedi emmarcada en l'esperit i en la voluntat de col•laboració establerta entre les parts.

I, perquè així consti, les parts signen aquest document, per triplicat, al lloc i en la data assenyalats.


Girona, (data)


Per la Universitat de Girona
(Signatura i segell)

 

 

 

 

(Nom i cognoms)
(Càrrec)
Per l’estudiant
(Signatura)

 

 

 

 


(Nom i cognoms de l’estudiant)

Per l’entitat col•laboradora
(Signatura i segell)

 

 

 

 


(Nom i cognoms) (Càrrec)

PROJECTE FORMATIU
(ANNEX)

Projecte formatiu relatiu al conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes entre la Universitat de Girona, amb NIF Q6750002E, l’entitat col•laboradora (.................) , amb NIF(.................) , i l’estudiant (.................) , amb DNI (.................) , en data (.................) .

 

Dades del projecte formatiu Tipus de pràctiques: 1. Curriculars 2. Extracurriculars

Entitat col•laboradora , amb NIF .

Estudiant , amb DNI .

Adreça de la realització de l’estada de pràctiques:

Àrea/Departament/Servei on es duu a terme l’estada de pràctiques:

Data:

 

 

Motivació

 

 

 

 

Objectiu de l’estada de pràctiques

 

 

 

Detall del contingut de l’estada de pràctiques
Competències que haurà adquirit l’estudiant en finalitzar l’estada de pràctiques

 

(Podeu descriure les competències en funció de les establertes per la Universitat per a l’assignatura pràctiques externes de l’estudi que correspongui. Les trobareu a la pàgina web: (cal indicar la pàgina corresponent ; podríem muntar una taula per assegurar que escrivim la que toca a cada conveni en funció de la titulació de l’estudiant).

 

 

 

 


Procediment del seguiment per part de la persona tutora designada per l’entitat col•laboradora

 

 

 Per la Universitat de Girona
(Signatura i segell)

 

 


(Nom i cognoms del signant)
Degà/Director
Per l’estudiant
(Signatura)

 

 


(Nom i cognoms de l’estudiant)

Per l’entitat col•laboradora
(Signatura i segell)

 


(Nom i cognoms del signant)
(Càrrec)

 

ANNEX NÚM. 3

MODEL D’INFORME FINAL DE LA PERSONA TUTORA DE L’ENTITAT COL•LABORADORA

 


Informe final de la persona tutora relatiu al conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes entre la Universitat de Girona, amb NIF Q-675000-E, l’entitat col•laboradora,
amb NIF , i l’estudiant
amb DNI

Valoració final de l’estada de les pràctiques:

Nombre total d’hores realitzades per l’estudiant:

 

MESURA DE LES COMPETÈNCIES ADQUIRIDES PER L’ESTUDIANT

Competències Mesureu del 0 al 10 (marqueu amb una X)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacitat tècnica Capacitat d’aprenentatge Administració de treballs
Habilitats de comunicació oral i escrita
Sentit de la responsabilitat Facilitat d’adaptació Creativitat i Iniciativa Implicació personal Motivació
Receptivitat a les crítiques
Puntualitat
Relacions amb el seu entorn de pràctiques
Capacitat de treball en equip
ALTRES (especifiqueu-les):

 

Explicació de la mesura de les competències adquirides per l’estudiant

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggeriments de millora

 

 

 

 


Signatura

Nom i cognoms del/de la tutor/a de l’entitat col•laboradora)
Càrrec

Data

ANNEX NÚM. 4

MODEL D’ACREDITACIÓ DEL TUTORS DE LES ENTITATS COL•LABORADORES

(NOM DE LA PERSONA QUE OCUPA EL CÀRREC, CÀRREC, NOM DE LA UNITAT D’ADSCRIPCIÓ DE L’ESTUDI) de la Universitat de Girona

 

 


FAIG CONSTAR

Que (NOM DEL TUTOR DE L’ENTITAT COL•LABORADORA), amb DNI núm. (............) va exercir com a tutor/a professional en les pràctiques externes dels estudis de (nom dels estudis) de la Universitat de Girona amb una durada de (XX) hores, durant el curs (XX)

 


El que faig constar als efectes oportuns.

 

 


(signatura)

 

 


Girona, (data de la signatura)
 

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.