Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Aprovació del reglament del Departament de Filologia i Comunicació

eBOU-568

APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA I COMUNICACIÓ
Exposició de motius: La creació del Departament de Filologia i Comunicació, aprovada en la sessió núm. 7/09 de 23 i 24 de juliol de 2009 pel Consell de Govern, comporta la necessitat de dotació d’un reglament, tal com estableix l’article 20, lletra a dels Estatuts de la Universitat de Girona.
Atès que el Consell de Departament de Filologia i Comunicació, en la seva sessió de 16 de setembre de 2013, va aprovar el seu Reglament, d’acord amb el que determina l’article 83 lletra m dels Estatuts de la Universitat de Girona.
Marc Legal: Atès que d’acord amb l’article 66 lletra u dels Estatuts de la Universitat de Girona, el Consell de Govern aprova els reglaments dels Departaments.
Per tot l’anteriorment exposat, S’ACORDA:
Únic.- Aprovar el Reglament del Departament de Filologia i Comunicació de la Universitat de Girona, d’acord amb el text següent :

Reglament del Departament de Filologia i Comunicació

TÍTOL I. DEFINICIÓ, COMPETÈNCIES I AUDIÈNCIA
TÍTOL II. GOVERN
Capítol I
Òrgans
Capítol II
Òrgans col·legiats
Secció primera
Consell de Departament
Secció segona
Consell d'Estudi
Capítol III
Òrgans unipersonals
Secció primera
Director o directora del Departament
Secció segona
Secretari o secretària de Departament
Secció tercera
Coordinador o coordinadora d’Estudi
Secció quarta
Moció de censura i qüestió de confiança
Capítol IV
Altres Òrgans
TÍTOL III. ELS I LES ESTUDIANTS
TITOL IV. PERSONAL ACADÈMIC
TÍTOL V. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
TÍTOL VI. PRESSUPOST
TITOL VII. MODIFICACIÓ
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIÓ FINAL
TÍTOL I. DEFINICIÓ, COMPETÈNCIES I AUDIÈNCIA
Article 1 Definició
El Departament de Filologia i Comunicació és la unitat de docència i investigació a la qual correspon coordinar els ensenyaments assignats a les àrees de coneixement de Comunicació audiovisual i publicitat, Estudis hebreus i arameus, Filologia Catalana, Filologia Anglesa, Filologia Francesa, Filologia Italiana, Filologia Llatina, Filologia Romànica, Lingüística General, Llengua Espanyola, Literatura Espanyola i Teoria de la Literatura i Literatura Comparada., d'acord amb la programació docent de la Universitat, donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del seu personal acadèmic i organitzar i desenvolupar la seva recerca.
Article 2 Competències
Són competències del Departament de Filologia i Comunicació:
a) Elaborar el seu reglament, que haurà de ser aprovat pel Consell de Govern.
b) Organitzar, coordinar, desenvolupar i potenciar la investigació pròpia.
c) Promoure i organitzar els estudis que tingui adscrits.
d) Col·laborar en activitats de formació permanent i especialitzada i en activitats d'extensió universitària i, si s'escau, organitzar-ne.
e) Elaborar i aprovar la proposta d’assignació de professorat al pla docent de titulació perquè sigui aprovat per l’òrgan col·legiat de la facultat o escola, departament, institut o escola de doctorat que tingui adscrit l’estudi.
f) Fomentar l'actualització científica, tècnica i pedagògica dels seus membres.
g) Cooperar amb altres Departaments i amb les facultats i escoles, els instituts universitaris de recerca i les càtedres de la mateixa Universitat, i amb institucions i organismes públics i privats, en la realització de programes d'investigació o docents.
h) Administrar i gestionar els seus propis recursos.
i) Organitzar i distribuir entre els seus membres les tasques inherents per al seu millor funcionament.
j) Aprovar els membres titulars i suplents que hauran d'integrar les comissions d'accés del professorat dels cossos docents i del professorat laboral i d'ajudants.
k) Proposar els perfils de les places del personal acadèmic.
l) Participar en tots els òrgans de govern en els quals estigui prevista la seva representació.
m) Complir les tasques que encomani el Consell de Govern.
n) Proposar la contractació d'entitats públiques o privades o de persones físiques per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic.
o) Proposar l'establiment, la modificació o la supressió de les matèries dels plans d'estudis relatives a les seves àrees de coneixement.
p) Determinar les necessitats de places de personal acadèmic i fer-ne la sol·licitud de convocatòria, i també determinar les necessitats de places de personal d'administració i de serveis.
q) Avaluar les activitats que li són pròpies.
Article 3 Audiència preceptiva
El Departament de Filologia i Comunicació haurà de ser escoltat preceptivament en les qüestions següents:
a) La seva modificació o supressió d'acord amb el que estableix l'article 22 dels Estatuts de la Universitat de Girona
b) La convocatòria dels concursos referents a les places integrades en el Departament.
c) La contractació del seu personal.
d) La variació o alteració de la seva plantilla.
e) La proposta de creació, modificació o supressió de facultats i escoles i ensenyaments en què imparteix o pugui impartir docència.
f) L'autorització de llicències al seu personal acadèmic.
g) La contractació de professors emèrits.
h)Tots aquells casos en què el Departament quedi afectat directament.
TÍTOL II. GOVERN
Capítol I
Òrgans
Article 4 Tipologia
El govern del Departament de Filologia i Comunicació és exercit tant pels òrgans col·legiats com pels òrgans unipersonals següents:
a) Òrgans col·legiats: Consell de Departament, Consell d’Estudi i Comissió Permanent
b) Òrgans unipersonals: director o directora de Departament i secretari o secretària de Departament i coordinador o coordinadora d’estudi.
Capítol II
Òrgans col·legiats
Secció primera
Consell de Departament
Article 5 Definició
El Consell de Departament és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.
Article 6 Composició
1. El Consell de Departament està format per:
a) La persona que ocupa el càrrec de director del Departament, que el presideix.
b) El personal acadèmic doctor.
c) El personal acadèmic no doctor a temps complet.
d) Una representació elegida per i entre el personal acadèmic no doctor a temps parcial del 50% d'aquest personal.
e) Una representació elegida per i entre els i les estudiants equivalent el 10% dels membres del Departament.
f) El personal d'administració i serveis.
Article 7 Renovació dels membres del Consell en representació de col·lectius
1. El Consell de Departament es renovarà quan s’iniciï o prorrogui el mandat del director o directora de Departament.
2. La renúncia a la condició de membre o el fet de deixar de pertànyer al sector pel qual es va ser elegit comporta el cessament d’aquest en les seves funcions. En aquest cas, serà substituït pel següent membre més votat en les
eleccions en què va ser elegit i així successivament.
Article 8 Elecció dels membres representatius
L’elecció dels membres dels Consells de Departament s’efectuarà d’acord amb allò previst al Reglament de règim electoral de la Universitat de Girona.
Article 9 Competències
Són competències del Consell de Departament:
a) Elegir la persona que ha d'ocupar el càrrec de director o directora del Departament, que serà nomenada pel rector o rectora, i proposar-ne la revocació.
b) Elaborar i aprovar la memòria anual.
c) Establir els plans de docència i recerca i promoure els estudis de màster que tingui adscrits.
d) Donar suport a les activitats docents i d'investigació dels seus membres.
e) Coordinar l'activitat del seu personal acadèmic.
f) Determinar les necessitats de places de personal acadèmic i fer-ne la sol·licitud de convocatòria, com també proposar les necessitats de personal d'administració i serveis.
g) Aprovar els membres titulars i suplents que hauran d'integrar les comissions d'accés.
h) Planificar la utilització dels seus recursos econòmics i establir directrius de la seva administració.
i) Organitzar i distribuir les tasques inherents al Departament.
j) Vetllar pel compliment dels compromisos de docència, investigació i gestió.
k) Proposar els programes de les assignatures que s'impartiran durant el curs següent.
l) Proposar al Consell de Govern, amb caràcter excepcional, d'eximir totalment o parcialment de les obligacions docents algun dels membres del seu personal acadèmic per un temps màxim d'un any en consideració a les necessitats d'investigació.
m) Elaborar i proposar modificacions al seu reglament.
n) Autoritzar la conclusió de contractes i convenis per desenvolupar treballs de recerca, tècnics o de creació artística que afectin el Departament o els seus membres.
o) Participar en l’elaboració i execució de la planificació estratègica de les seves línies d’actuació en el marc de les seves competències.
p) Totes aquelles funcions relatives al Departament que, en els Estatuts de la Universitat o en el Reglament del Departament, siguin explícitament atribuïdes al Consell.
Article 10 Funcionament
1. El Consell de Departament es reunirà en sessió ordinària com a mínim dues vegades l’any i sempre en període lectiu. La convocatòria la notificarà per escrit el/la secretari/ària del Departament, amb l’ordre del dia i la documentació necessària i amb una antelació mínima de cinc dies lectius, excepte en les convocatòries extraordinàries del Consell de Departament.
2. Quan es convoqui el Consell de Departament, el/la secretari/ària revisarà la seva composició amb la finalitat de comprovar les altes i les baixes que s’hagin pogut produir des de la darrera convocatòria i, si s’escau, procedirà d’acord amb el que estableix l’article 7.2 d’aquest reglament.
3. Només poden ésser tractats els assumptes que figuren en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta.
En cas d’urgència justificada es podrà modificar l’ordre del dia amb 48 hores d’antelació. Per tractar els nous punts de l’ordre del dia caldrà el vot favorable de la majoria dels presents.
4. El Consell de Departament es podrà reunir en sessions extraordinàries per iniciativa del director del Departament o si així ho sol·licita com a mínim un 20% dels membres del Consell de Departament. La sol·licitud s’haurà de fer mitjançant un escrit que inclogui l’ordre del dia i la documentació annexa si s’escau, dirigit al secretari acadèmic. La convocatòria fixarà la celebració del Consell de Departament entre dos i cinc dies posteriors a l’entrada de la sol·licitud a la secretaria del Departament.
Article 11 Quòrum
Per a la vàlida constitució del Consell de Departament caldrà, en primera convocatòria, l’assistència de la meitat més un dels membres del consell del Departament. En la segona convocatòria, que tindrà lloc un quart hora després, el Consell de Departament quedarà vàlidament constituït si almenys hi assisteix una tercera part dels seus membres. En ambdós casos caldrà, a més, la presència del director i del secretari del departament, o les persones que els substitueixin.
Article 12 Adopció d’acords
1. Tots els acords podran ésser adoptats per assentiment o per votació.
2. En cas de votació, per a l’adopció d’acords caldrà la majoria simple dels assistents a la reunió del consell de Departament. S’entén que hi ha majoria simple quan el nombre de vots favorables supera els desfavorables, sense tenir en compte les abstencions, els vots en blanc i els vots nuls.
3. En cas d’empat en alguna de les votacions que es duguin a terme en el sí del consell de Departament el director del Departament tindrà el vot de qualitat.
4. El secretari de Departament elaborarà les actes de les sessions, que hauran de ser sotmeses a l’aprovació del Consell de Departament en la sessió immediatament posterior o, en cas d’urgència, en la mateixa sessió. Les actes estaran a disposició de tots els membres del Departament i el secretari expedirà les corresponents certificacions quan li siguin requerides.
Secció segona
Consell d’Estudi
Article 13 Definició
En cas que el departament tingui estudis adscrits es constituirà el corresponent Consell o Consells d’Estudis.
El Consell d’Estudi és l’òrgan col·legiat del Departament competent en l’estudi i discussió de tot el que afecti la docència de cada una de les titulacions que tingui adscrites el departament.
Article 14 Composició
1.El Consell d’Estudi està format per:
a) La persona que ocupa el càrrec de coordinador/a d’estudis, que el presidirà, tindrà vot de qualitat i s’encarregarà d’aconsellar, per mitjà dels professors que realitzin tutories, els currículums dels estudiants.
b) Un representant del personal acadèmic de cada àrea de coneixement que tingui encomanada docència en l’estudi.
Anualment les àrees de coneixement designaran el seu representant i els suplents i ho notificaran al director o directora de departament.
c) Un representant dels estudiants de cada curs o mòdul elegit per i entre els delegats i subdelegats.
Anualment els delegats hauran de designar els seus representants i els suplents i ho notificaran al director o directora de departament.
2. Podrà assistir-hi, amb veu però sense vot, un membre del personal d’administració i serveis, preferentment el que realitzi les tasques de suport a la coordinació d’estudi.
3. El Consell d’Estudi elegirà entre els seus membres una persona que ocuparà el càrrec de secretari, que informarà el Consell de Departament i els departaments que hi imparteixin docència sobre els acords presos en el Consell d’Estudi.
Article 15 Competències
Són competències del Consell d’Estudi:
a) Garantir la coherència i la coordinació de les matèries de cada ensenyament en els plans d’estudis.
b) Proposar l'aprovació dels programes i de la programació docent de les assignatures que inclourà el pla docent de la titulació, el qual es trametrà al Consell de Departament perquè l’aprovi.
c) Vetllar per la qualitat de la docència i pel compliment de la normativa que en matèria d'avaluacions estableixi la Universitat de Girona.
d) Organitzar els plans docents anuals de la titulació.
e) Programar per a cada curs acadèmic els ensenyaments de que són responsables.
f) Elaborar per a cada curs acadèmic un informe sobre els resultats acadèmics del seu ensenyament, en el qual s’inclouran suggeriments per a la millora de la qualitat de la docència. Aquest informe es remetrà als departaments que imparteixen docència en l’estudi, al Consell de Departament i al Consell de Govern.
g) Complir les tasques que els encomani el Consell de Govern de la Universitat de Girona o el Consell de Departament, si poden realitzar-se en el marc de les seves funcions.
h) Proposar els horaris i les dates d’examen de cada assignatura i les necessitats d’aules en el marc del calendari oficial de la Universitat de Girona.
Article 16 Règim de funcionament del Consell d'Estudi
1. El Consell d'Estudi es reunirà almenys dues vegades per semestre.
2. Les reunions ordinàries dels Consell d'Estudi seran convocades, almenys amb 7 dies hàbils d'antelació, pel coordinador/a d'estudi per escrit amb indicació de l'ordre del dia.
3. L'ordre del dia i una còpia de l'acta provisional de la sessió anterior seran tramesos juntament amb la convocatòria.
4. El Consell d'Estudi es podrà reunir en sessió extraordinària per iniciativa del coordinador/a d'estudi, o a petició d'almenys un 25% dels membres del Consell d'Estudi en el qual cas la petició haurà d'incloure representants de tots els sectors. La convocatòria es realitzarà almenys amb 3 dies hàbils d’antelació.
5. Per a la vàlida constitució del Consell d’Estudi, hi ha de concórrer, en primera convocatòria, la majoria absoluta dels seus membres i, en segona convocatòria, deu minuts després, almenys una tercera part.
En ambdós casos caldrà, a més, la presència del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin.
6. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents. No obstant això, en cas d'empat el coordinador/a d'estudis tindrà vot de qualitat.
7. El secretari o secretària aixecarà acta de cada sessió, que serà aprovada en començar la sessió següent.
Capítol III
Òrgans unipersonals
Secció primera
Director o directora de Departament
Article 17 Definició
El director o la directora de Departament és el representant d'aquesta estructura i n'exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària.
Article 18 Elecció
1. El director o la directora de Departament és elegit pels membres del Consell de Departament entre el professorat doctor amb vinculació permanent amb dedicació a temps complet que pertanyin al Consell de Departament.
2. En el cas que, per manca de candidats, no es pugui elegir una persona director o directora de departament, el Consell de Govern encarregarà provisionalment les funcions de direcció a una persona pertanyent al personal acadèmic d’aquest o d’un altre departament.
3. L’elecció del director o directora de Departament es regirà per allò establert el reglament de règim electoral de la UdG.
Article 19 Nomenament
La candidatura proclamada per a la direcció de Departament és nomenada pel rector o rectora i la durada del mandat serà de tres anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada.
Article 20 Competències
Són competències del director o de la directora de Departament:
a) Dirigir, gestionar i representar el Departament.
b) Elaborar anualment els plans d'activitats docents, investigadores i acadèmiques del Departament, i també tota iniciativa referent al seu millor funcionament.
c) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus acords.
e) Dirigir i gestionar l'administració i el pressupost del Departament.
f) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.
g) Informar el Consell de Govern sobre els acords del Consell de Departament relatius a les necessitats del personal acadèmic, segons els plans docents.
h) Totes aquelles funcions relatives al Departament que els Estatuts de la Universitat o aquest reglament no atribueixin al Consell de Departament.
Article 21 Substitució
En casos d'absència, malaltia o vacant del director/a del Departament, aquest serà substituït pel secretari del Departament. Si l'absència, malaltia o vacant és superior a un període de sis mesos, es convocaran eleccions per tal de renovar el director/a del Departament.
Secció segona
Secretari o secretària de Departament
Article 22 Nomenament i competències
1. El secretari o la secretària de Departament és proposat o proposada per la direcció del Departament al Consell de Departament entre el personal acadèmic a temps complet que en sigui membre, i és nomenat pel rector o rectora.
2. El secretari o la secretària de Departament s'encarregarà de la redacció i la custòdia de les actes de les reunions del Consell de Departament i de l'expedició de certificats dels acords que s'hagin pres en el seu si.
Secció tercera
Coordinador o coordinadora d’Estudi
Article 23 Definició
En cas que el departament tingui estudis adscrits s’haurà de nomenar el corresponent coordinador o coordinadora d’Estudis.
Article 24 Nomenament
El coordinador o coordinadora d’Estudi és proposat pel director o directora de Departament entre el personal acadèmic amb dedicació a temps complet i docència en l’estudi, un cop escoltat el Consell d’Estudi. El nomenarà el rector o rectora.
Article 25 Competències
El coordinador o coordinadora d’Estudi presidirà el Consell d’Estudi i vetllarà per la correcta organització de la docència.
Secció quarta
Moció de censura i qüestió de confiança
Article 26 Mocions de censura
1. El Consell de Departament pot revocar, mitjançant l’aprovació d’una moció de censura, la persona elegida per al càrrec de director.
2. La moció de censura haurà de ser presentada almenys per un terç dels membres de l’òrgan col·legiat, i s’haurà de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Haurà d’incloure una candidatura alternativa i el programa que contingui les línies de política universitària que haurà de desenvolupar en el càrrec.
3. L’aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell de Departament.
4. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, els seus signataris no en podran presentar una altra durant el mateix mandat del director/a contra el qual s’interposi la moció.
Article 27 Qüestions de confiança
1.El director o directora de departament podrà plantejar davant del Consell de Departament una qüestió de confiança sobre el seu programa de govern.
2. La confiança s’entendrà atorgada quan hi voti a favor la majoria absoluta dels membres del Consell de Departament.
3. En el cas que no sigui atorgada la confiança, el director o la directora cessarà del càrrec. El càrrec serà ocupat temporalment pel secretari o secretària del departament, que haurà de convocar immediatament noves eleccions.
Capítol IV
Altres òrgans
Comissió permanent
Article 28 Composició
La Comissió permanent del Departament de Filologia i Comunicació està constituïda pel director, el secretari del Departament, per l’anterior director del Departament, pels coordinadors dels estudis de grau que siguin membres del departament, pels coordinadors dels estudis adscrits al Departament i per qualsevol altre membre del Departament que designi el director.
Article 29 Competències
Són competències de la Comissió permanent del Departament:
Assistir i assessorar el director del Departament en el compliment de les finalitats i funcions del Departament.
TÍTOL III. ELS I LES ESTUDIANTS
Article 30 Definició
Els i les estudiants membres del Departament són totes les persones que estiguin matriculades en qualsevol dels estudis que li siguin assignats al Departament de Filologia i Comunicació .
TÍTOL IV. PERSONAL ACADÈMIC
Article 31 Tipologia
El personal acadèmic del Departament de Filologia i Comunicació està integrat pel professorat dels cossos docents universitaris, pel professorat laboral permanent o temporal, pels investigadors i investigadores propis i vinculats i pels ajudants i becaris de recerca de les àrees de coneixement que el formen.
Article 32 Adscripció
1. El Consell de Govern podrà autoritzar, a petició d'un departament, l'adscripció temporal de personal acadèmic que pertanyi a un altre o altres departaments, amb l'informe favorable previ dels departaments afectats.
2. L'adscripció temporal no comporta per al departament d'origen la pèrdua de cap de les seves competències.
3. L'adscripció temporal a un departament no allibera el personal acadèmic implicat de les activitats docents que li puguin ser assignades pel departament d'origen.
4. El Consell de Govern determinarà, si escau, la durada de l'adscripció i de les renovacions.
TITOL V. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Article 33 Tipologia
El personal d’administració i serveis del Departament està compost pels funcionaris de les escales pròpies de la Universitat, pel personal eventual, pel personal laboral i pels funcionaris que pertanyin als cossos i escales d’altres administracions públiques que hi presten serveis.
Article 34 Funcions
El personal d’administració i serveis col·labora en el compliment de les finalitats i funcions del Departament desenvolupant les funcions de suport, assistència i assessorament i l'exercici de la gestió i administració.
TÍTOL VI.PRESSUPOST
Article 35. Pressupost
El Departament de Filologia i Comunicació disposa d'un pressupost constituït per les quantitats que li assigni el pressupost general de la Universitat de Girona i per les obtingudes mitjançant altres vies de finançament, d'acord amb la legislació aplicable i les normes de la Universitat de Girona que la desenvolupin.
TÍTOL VII. MODIFICACIÓ
Article 36. Iniciativa
Poden proposar la modificació del reglament el director o la directora o una quarta part dels membres del Consell de Departament.
Article 37. Procediment
1. La proposta de modificació del reglament haurà d'adreçar-se al secretari o a la secretària del Departament, serà signada per qui la presenti i anirà acompanyada del text íntegre de la modificació proposada.
2. La proposta de modificació i el text íntegre de la modificació proposada es posaran en coneixement dels membres del Consell de Departament almenys amb quinze dies d'antelació a la data fixada per a la reunió del Consell de Departament on s’haurà de discutir i votar.
Article 38. Aprovació
1. L’aprovació de la proposta de modificació requereix el vot favorable de la meitat dels membres del Consell, llevat que es tracti d’adaptar el Reglament a disposicions normatives promulgades amb posterioritat a la seva entrada en vigor, en què serà suficient el vot de la majoria dels membres presents
2. La proposta de modificació aprovada pel Consell de Departament s’elevarà al Consell de Govern de la Universitat de Girona per a la seva aprovació definitiva.
3. Quan una proposta de modificació hagi estat rebutjada, els seus signants no podran formular-ne cap altra que afecti els mateixos articles durant el mateix mandat del Consell.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En els termes previstos en la normativa específica que aprovi el Consell de Govern, quan en aquest reglament es requereixi la presència d’algun membre d’un òrgan col·legiat s’entendrà que pot ser tant la presència física com virtual. En els mateixos termes, les referències fetes en aquest reglament a les sessions dels òrgans col·legiats s’entendrà que poden ser presencials, a distància o mixtes.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOUdG.

 

 

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.