Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Aprovació de la modificació de la Normativa per al trasllat entre estudis que comparteixin a primer curs un mínim de 30 crèdits

eBOU-646

 


MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA D'ACCÉS ALS ESTUDIS DE GRAU AMB UN MÍNIM DE 30 CRÈDITS RECONEGUTS

Exposició de motius:

• Correspon a la Comissió delegada del Consell de Govern de la UdG de Docència i Estudiants proposar la modificació de les normatives acadèmiques.

• La proposta incorpora com a element addicional per a la baremació dels expedients la possibilitat de dur a terme una entrevista personal i actualitza la denominació de la comissió competent en aquesta matèria.

• La Comissió delegada del Consell de Govern de la UdG de Docència i Estudiants ha aprovat (5 vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció) elevar la proposta al Consell de Govern de la UdG.


Marc legal:

• Estatuts de la Universitat de Girona, art. 66 (Decret 200/2003, de 26 d’agost, DOGC núm. 3963).

• Acord del Consell de Govern de 31 de maig de 2012, sessió 4/12, que aprova el reglament de les comissions delegades.


En virtut del que s’ha exposat, S’ACORDA:

Únic.– Aprovar la modificació de la Normativa d'accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts, d’acord amb l’annex adjunt.


 

 


NORMATIVA D'ACCÉS ALS ESTUDIS DE GRAU AMB UN MÍNIM DE 30 CRÈDITS RECONEGUTS
(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 5/10, de 3 de juny de 2010, i modificada pel Consell de Govern en les sessions núm. 6/10, de 15 de juliol de 2010, núm. 10/11, de 22 de desembre de 2011 i sessió núm. 4/2014 de 29 de maig de 2014)
Índex
• Preàmbul
• Oferta de places
• Període i lloc de sol•licitud
• Requeriments d'accés i acreditació d’estudis previs
• Resolució de l’estudi d’expedient
• Baremació d’expedients
• Resolució i adjudicació de places
• Matrícula
• Disposició transitòria
• Disposició addicional
• Disposició final

Preàmbul
El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30/10/2007), disposa en els seus articles 6 i 13 les condicions per al reconeixement de crèdits obtinguts en expedients acadèmics d’estudis oficials previs en l’expedient acadèmic dels estudis als quals s’accedeix. També estableix que les universitats es dotaran d’una norma per aplicar aquests reconeixements.
La Universitat de Girona ha aprovat en el Consell de Govern núm. 5/09, de 28 de maig de 2009, la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau.
D’altra banda, el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE núm. 283, de 24/11/2008), determina que els consells de govern de les universitats establiran els criteris que permetin la resolució rectoral de les sol•licituds d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris espanyols o estrangers iniciats, amb un mínim de 30 crèdits reconeguts en l’estudi en què es sol•liciti l’admissió.
En virtut d’això, aquesta normativa té la pretensió d’establir els procediments per determinar les places a oferir per a aquest tipus d’accés i per resoldre les sol•licituds d’admissió que es presentin.


Article 1. Oferta de places
S’estableix que cada curs acadèmic es destinarà per a aquest tipus d’accés en cada estudi de grau un mínim d’una plaça, ampliable a proposta del degà o director del centre docent en funció del resultats d’ocupació de les places de nou accés del curs o cursos anteriors. Aquesta proposta es sotmetrà a aprovació de la Comissió Delegada de Docència i Estudiants del mes de febrer, d’acord amb el que estableix el Reglament de les Comissions delegades del Consell de Govern de la Universitat de Girona.
Article 2. Període i lloc de sol•licitud
El període de sol•licitud serà del 15 al 30 d’abril. Les sol•licituds s’adreçaran a les secretaries acadèmiques dels centres docents mitjançant un imprès de sol•licitud específic, que podrà ser un formulari electrònic en els termes que estableixi la UdG.
Article 3. Requeriments d'accés i acreditació d’estudis previs
L’acreditació d’estudis previs, a més de permetre baremar els expedients per determinar-ne la prelació en l’accés, ha de possibilitar el reconeixement i la transferència dels crèdits obtinguts.
Per determinar els crèdits que poden ser reconeguts caldrà dur a terme l'estudi d'expedient acadèmic i l’aplicació dels preus públics establerts en el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per a cada curs acadèmic.
Els estudiants amb estudis previs realitzats a la UdG no caldrà que aportin més documentació que l’acreditativa de bonificació o exempció dels preus esmentats en el paràgraf anterior. Si la UdG ha establert un formulari electrònic, els estudiants UdG podran fer la sol•licitud a través de la Secretaria en Xarxa.
Els estudiants procedents d’estudis oficials espanyols parcials hauran d’aportar, a més de la sol•licitud, els documents següents:
• original i fotocòpia del document d’identificació personal (DNI, passaport o NIE),
• certificació acadèmica de l’estudi d’origen (que inclogui totes les assignatures cursades, amb qualificacions i valor en crèdits o equivalents),
• documentació acreditativa de l'accés a la universitat (llevat que ja s’acrediti en la certificació acadèmica),
• referència de la publicació en el BOE del pla d’estudis cursat,
• fotocòpia dels programes de les assignatures aprovades segellada pel centre d'origen,
• documentació acreditativa de bonificació o exempció de preus
• altres documents que l’interessat consideri pertinents.
Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits següents:
• Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti.
• Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si s’escau, mitjançant la postil•la del Conveni de la Haia. Aquest requisit no s'exigeix als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
• Han d'anar acompanyats, si s'escau, de la corresponent traducció oficial al català o castellà.
En el cas d’estudiants procedents d’estudis estrangers els centres hauran de comprovar la competència dels sol•licitants en les llengües d’impartició, català, castellà o anglès de l’estudi per a l’adjudicació de les places i podran excloure els sol•licitants que no compleixin aquest requisit.
Els centres podran realitzar una entrevista o prova per avaluar l’adequació del currículum al dels estudis als quals es vol accedir.
Article 4. Resolució de l'estudi d'expedient acadèmic
Per tal de determinar si els sol•licitants reuneixen el requisit del mínim de 30 crèdits reconeguts en l’estudi de grau al qual sol•liciten accedir, correspon resoldre aquesta qüestió prèviament a la baremació dels expedients.
En virtut de l’acord de la Comissió Acadèmica i de Convalidacions de 27 de febrer de 2003, de delegació de competències (publicat al DOGC núm. 3937, de 31/7/2003), pertoca als degans i directors de centre docent determinar el nombre de crèdits i les assignatures o mòduls susceptibles de ser reconeguts.
Els sol•licitants als quals no se’ls pugui reconèixer el mínim establert de 30 crèdits seran exclosos del procés de baremació. Se’ls notificarà aquesta resolució amb les garanties procedimentals que corresponen.
Article 5. Procediment de baremació d’expedients
En cas que el nombre de sol•licituds d’admissió que hagin superat el requeriment del mínim de 30 crèdits sigui superior al nombre de places disponibles, es baremaran els expedients acadèmics d’origen per aplicació de la fórmula següent: es multiplicaran les qualificacions de les assignatures reconegudes pel seu pes en crèdits i es sumaran els resultats obtinguts. Els crèdits que no continguin qualificació numèrica (CV, AD, reconeguts, aptes, etc.) se’ls assignarà un 5.
Les qualificacions sense expressió numèrica es reduiran a un valor fix segons la taula d’equivalències següent:
• Aprovat: 5,5
• Notable: 7,5
• Excel•lent: 9
• Matrícula d’honor: 10
En els expedients de plans d’estudis no organitzats en crèdits s’adjudicarà un pes de 12 a les assignatures anuals i de 6 a les semestrals. No s’utilitzaran altres pesos.
Els expedients d’estudis estrangers amb sistemes de qualificació diferents s’ajustaran al sistema descrit més amunt utilitzant les equivalències que fixi el Ministeri de Ciència i Innovació, d’acord amb el que estableix l’article 57 del Reial decret 1892/2008. En cas que el Ministeri no hagi establert equivalències, els expedients es baremaran mantenint les proporcions. Correspondrà a la secretaria del centre docent elevar la proposta de qualificacions adaptada a cada expedient de sol•licitud.
En virtut del que estableix l’article 56.4 del reial decret 1892/2008 s’atorgarà preferència als esportistes d’alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius.
Article 6. Resolució i adjudicació de places
D’acord amb el que estableixen els articles 56 i 57 del Reial decret 1892/2008, l’admissió d’estudiants per la via que regula aquesta normativa es resoldrà per resolució rectoral.
En cas que el nombre de sol•licituds d’admissió que hagin superat el requeriment del mínim de 30 crèdits sigui inferior al nombre de places d’oferta específica, s’assignaran tots els sol•licitants.
En cas contrari, un cop baremats els expedients de sol•licituds, s’assignaran per un nombre igual al de les places d’oferta, i els sol•licitants no assignats quedaran en llista d’espera per l’ordre establert en el procés de baremació.
L’adjudicació de places es farà pública l’últim dia hàbil del mes de maig als centres docents amb titulacions implicades.
Els estudiants amb estudis previs espanyols que no hagin obtingut plaça també poden optar per sol•licitar-la mitjançant la preinscripció universitària.
Article 7. Matrícula
Els estudiants assignats hauran de matricular-se en les dates previstes per als estudiants de nou accés de primera preferència del mes de juliol, d’acord amb les normes de matrícula vigents a la UdG.
Els estudiants amb estudis previs espanyols hauran de formalitzar la sol•licitud de trasllat en la universitat d’origen i satisfer els drets corresponents abans de matricular-se a la UdG, la qual cosa caldrà acreditar-la documentalment.
Si l’estudiant admès no formalitza la seva matrícula en les dates previstes, la Universitat entendrà que desisteix de la seva sol•licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol•licitant.

Disposició final única. Entrada en vigor
La normativa modificada d’accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts entrarà en vigor en el curs acadèmic 2014/2015.

 

 

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.