Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Aprovació de la modificació de la normativa sobre la tercera llengua en els estudis de grau

eBOU-652

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE LA TERCERA LLENGUA EN ELS ESTUDIS DE GRAU

Exposició de motius: En sessió del Consell de Govern núm. 2/10, celebrada el dia 25 de febrer de 2010, es va aprovar la Normativa sobre la tercera llengua als estudis de graus. Aquesta normativa exigia l’acreditació d’haver adquirit un nivell de coneixements en una tercera llengua corresponent al certificat B.2.1. Preveia també diverses formes per acreditar l’assoliment d’aquest nivell.

Malgrat això, en aquests anys no s’han desenvolupat algunes d’aquestes formes i, en canvi, s’ha generalitzat l’exigència de superació d’una prova de nivell, sigui a través del Servei de Llengües Modernes de la UdG o d’altres Institucions públiques o privades amb competència per acreditar el coneixement de llengües. Això ha comportat en molts casos un encariment del títol, atès que l’estudiant ha hagut de pagar a part la seva formació lingüística per a obtenir l’acreditació del nivell. Per altra banda, d’aquesta manera la formació lingüística no ha estat integrada amb els coneixements propis de l’estudi del grau corresponent.

Per això, es proposa desenvolupar com a mecanisme primordial d’acreditació del B.2.1. el cursar assignatures del pla d’estudis que sumin un mínim de 5 crèdits i que s’imparteixin i avaluïn íntegrament en una tercera llengua. La UdG posarà també els mecanismes per a facilitar que això es dugui a terme per part del professorat. També es preveu que es pugui acreditar aquest nivell a través de la defensa en una tercera llengua del treball final de grau.

Transitòriament, es decideix no exigir el requisit d’assolir el coneixement de la tercera llengua al nivell del B.2.1. als estudiants que acabin els seus estudis abans que s’hagin implementat els mecanismes d’acreditació mencionats en el paràgraf anterior.

S’aprofita finalment aquesta modificació per adequar la normativa a la vigent estructura de les comissions del Consell de Govern. En aquest sentit es modifica la referència de l’article 1.2 a la Comissió Acadèmica i de Convalidacions per la de la Comissió Delegada de Docència i Estudiants, que la va substituir (DA primera, 2 del Reglament de Comissions Delegades del Consell de Govern).

Per tot això, i de conformitat amb les competències que atribueixen al Consell de Govern els articles 66 a), g), k) dels Estatuts de la UdG (Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre –DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), S’ACORDA:

Primer.- APROVAR la modificació de la Normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 2/10, de 25 de febrer de 2010, en els termes que en contenen en l’annex.

Segon.- PUBLICAR aquest acord i el text consolidat de la Normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau en el BOUdG i donar-ne compte als òrgans i serveis concernits.
 

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE LA TERCERA LLENGUA ALS ESTUDIS DE GRAU

Preàmbul

Una de les novetats en els plans d’estudi de grau ha estat la importància que es concedeix a la integració de la tercera llengua, preferentment l’anglès. Aquesta característica ha estat també un dels requisits del CIC per a l’autorització de la impartició dels nous graus. A més, dins del Pla per a la millora del finançament de les universitats públiques catalanes (PMFUPC) del Comissionat per a Universitats i Recerca, alguns dels indicadors fan referència a la millora de la competència lingüística en una tercera llengua dels estudiants, del professorat i del PAS, entre d’altres.

En el moment d’aprovar i enviar a verificar la majoria de les memòries de la UdG (octubre 2008), el Comissionat va anunciat que regularia el nivell exigible i els mínims a cursar en aquesta tercera llengua, però no es va concretar. La UdG, però, com altres universitats, ho va incorporar a la informació sobre els nous graus, atès que era un tema de preocupació dels estudiants. Així, aquestes memòries de grau de la UdG incorporaven la tercera llengua amb estratègies diverses per garantir que els estudiants assoleixin la competència del coneixement de la tercera llengua.

Aquestes estratègies tenen el suport del Servei de Llengües Modernes de la UdG, que a més ofereix cursos d’idiomes i té la capacitat d’avaluar el nivell dels estudiants.

En aquests moments no existeix cap directriu estatal ni acord entre totes les universitats catalanes i el Comissionat per a Universitats i Recerca que determini el nivell que cal requerir una vegada finalitzats els estudis universitaris. L’única referència és el nivell exigit a la prova de selectivitat, el B1(veure les competències de cada nivell en l’annex II), i la del Màster de Secundària (Orden ECI 3858/2007), on es formalitza que per accedir-hi caldrà acreditar un nivell de tercera llengua B1, nivell que hauria de ser l’assolit en els estudis preuniversitaris. D’altra banda, en les ordres corresponents als requisits dels títols de Mestre en Educació Infantil i Mestre en Educació Primària, es recull que la competència de llengua estrangera serà com a mínim el B1. Tot i això, altres estudis poden exigir nivell de competència superior, com per exemple el nivell B2 en el grau de Turisme.

Finalment, en l’actualitat, es considera molt dificultós aconseguir que durant els estudis de grau tots els estudiants de la Universitat de Girona assoleixin un nivell de tercera llengua de com a mínim el B2.

Article 1. Tercera llengua i nivell

1. Per finalitzar qualsevol títol de grau a la UdG serà necessari acreditar, com a mínim, el nivell B2.1 d’una tercera llengua.

2. La Comissió Delegada de Docència i Estudiants establirà i mantindrà actualitzada les llengües que tindran la consideració de tercera llengua dins de cada àmbit de coneixement.


Article 2. Procediment d’acreditació de coneixement de la tercera llengua a la UdG als estudis de grau
1. A la UdG les vies perquè els estudiants acreditin haver assolit el nivell determinat de coneixement de la tercera llengua, preferentment l’anglès, són les següents:
a) Presentació d'una certificació reconeguda externa segons la taula adjunta (Annex III). Serà responsabilitat de la Comissió delegada de Docència i Estudiants de la UdG, vist l’informe del Servei de Llengües Modernes, mantenir actualitzada aquesta taula, així com valorar l’acceptació d’altres certificats no inclosos en la taula.

b) Superació d’una prova específica de coneixements, organitzada pel Servei de
Llengües Modernes, per acreditar el coneixement del nivell B2.1.

c) Superació de qualsevol altra prova específica de coneixements que acrediti, com a mínim el nivell B2.1, organitzada per les universitats públiques i privades del sistema universitari català o espanyol, amb els requeriments del Marc europeu comú de referència per a les llengües, i avalada pels organismes escaients.

d) Superació d’assignatures d’idiomes incloses en els plans d’estudis que avaluïn com a mínim, aquest nivell B2.1.

e) Per a l’anglès, el francès i l’alemany, superació dels cursos organitzats pel Servei de Llengües Modernes per assolir el nivell desitjat.

f) Algunes assignatures impartides íntegrament en una tercera llengua al grau, amb un mínim de 5 crèdits, es podran utilitzar per acreditar el coneixement de la llengua per part de l’alumne en un nivell equivalent al nivell demandat.
La UdG impulsarà aquest mecanisme com a manera principal d’acreditació del B.2.1. per tal de garantir que aquesta acreditació no comporti costos addicionals per als estudiants i que el coneixement de la tercera llengua s’integri en la formació de fons dels estudis. En aquest sentit, en coordinació amb els centres docents s’impulsarà la programació d’aquestes assignatures en tots els estudis.
També es reconeixerà el B.2.1 a aquells estudiants que defensin el TFG en una tercera llengua. En aquest cas, caldrà presentar també un resum del treball en aquesta llengua.

A tal efecte, en aquestes assignatures cal preveure, per tal de garantir l’avaluació de la competència en tercera llengua, l'existència d'un mecanisme d'avaluació d’aquests coneixements lingüístics en algun moment de la docència, tant oral com escrita. Atès que serà el mateix professor que imparteix l’assignatura qui avaluarà aquest nivell, caldrà garantir que aquest té la competència lingüística adequada i que sap com avaluar el nivell requerit a l’estudiant.

Atès que en l’assignatura no s’avaluarà únicament el nivell lingüístic dels estudiants, la superació d’aquesta no implica la superació del nivell lingüístic associat

2. Qualsevol d’aquestes vies serà suficient per acreditar el nivell exigit

3. En cap cas s’eximirà l’estudiant de cursar les assignatures en una tercera llengua que siguin obligatòries en el seu estudi.

Article 3. Aplicació de la normativa

1. La UdG informarà els estudiants de les diferents possibilitats d’acreditació del nivell de tercera llengua. L’acreditació quedarà recollida, ja que és susceptible de constar al SET.

2. Els estudiants que acreditin el nivell en tercera llengua a través del Servei de Llengües Modernes de la UdG, ja sigui perquè aporten certificació que no consta a la taula de correspondències aprovada, ja sigui perquè han participat en els exàmens lliures de cada any, no caldrà que aportin cap documentació.

3. Els estudiants que abans d’iniciar els seus estudis a la UdG disposin d’una acreditació identificada en la taula esmentada, podran presentar-la en la secretaria acadèmica del centre docent conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la primera matrícula. Els que no ho hagin fet així i els que obtinguin l’acreditació identificada en la taula esmentada al llarg dels seus estudis, podran presentar-la a la secretaria acadèmica del centre docent en els períodes que a aquest efecte establirà el calendari acadèmic de la UdG. Les secretaries acadèmiques dels centres docents incorporaran els documents acreditatius aportats pels estudiants als corresponents expedients acadèmics.

4. El Servei de Llengües Modernes organitzarà durant cada curs acadèmic exàmens lliures, la superació dels quals (en el nivell B2.1 com a mínim) servirà a l’estudiant per acreditar el nivell lingüístic requerit. Aquests exàmens seran gratuïts només en la primera convocatòria.

5. La UdG formalitzarà els procediments pels quals, els professors de les assignatures en què s’avalua el nivell de la tercera llengua (art. 2, f), hauran d’acreditar tant el seu nivell de coneixement d’aquesta llengua, que serà com a mínim el C1, com la seva capacitat per avaluar-lo. Les vies per acreditar el nivell de coneixement lingüístic del personal docent són les següents:

a) Presentació d'una certificació reconeguda externa segons la taula adjunta. Per a aquelles titulacions no incloses en la taula adjunta, caldrà un informe favorable del Servei de Llengües Modernes.

b) Superació dels cursos organitzats pel Servei de Llengües Modernes per assolir el nivell desitjat.

Per acreditar la capacitat dels professors per avaluar el nivell lingüístic dels estudiants, el servei de Llengües Modernes oferirà formació adequada i emetrà, en darrer terme, un dictamen que garanteixi aquesta capacitat.

Disposició transitòria
Mentre s’implementen els mecanismes previstos en la lletra f) de l’article 2, els estudiants que aprovin els 240 crèdits del grau abans del setembre de 2015 podran titular-se sense acreditar el B.2.1, excepte que la memòria del grau que han cursat l’exigeixi. Per a aquells que l’acreditin s’inclourà el seu reconeixement en el suplement europeu del títol.

Disposició final única. Entrada en vigor
La present normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern de la UdG.
 

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.