Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Proposta de modificació de la relació de llocs de treball dels serveis centrals i ICE, increment d l’1 % del complement específic funcionaris i complement de lloc laborals i inclusió de la millora addicional del PAS Laboral

eBOU-867

Exposició de motius: El programa de govern de l’actual equip de direcció contempla el compromís d’adequar la relació de llocs de treball (RLT) a la situació real, reflectint tots els llocs estructurals i, d’aquesta manera, donar, en compliment de la norma, garantia al personal que la seva situació està degudament recollida i contemplada en la relació de llocs de treball. En el mateix sentit, la Sindicatura de Comptes, en auditar totes les despeses de personal de l’exercici 2013, ha posat de manifest les observacions següents en relació a la relació de llocs de treball del PAS: -L’RLT no inclou el compliment de millora addicional del PAS laboral, el qual sí que està inclòs en les taules retributives i en nòmina. -Determinats llocs de treball de PAS laboral tenen associat un complement de plus de perillositat, toxicitat i duresa que no està recollit a l’RLT. -S’inclouen alguns llocs laborals que haurien de ser catalogats com a funcionaris per no reunir les característiques d’excepcionalitat previstes en la normativa per talde poder ser catalogats com a laborals. -S’abona als tècnics/ques en formació lingüística un complement sota la forma de gratificació extraordinària. En opinió de la Sindicatura, aquest complement és part integrant del complement específic i s’hauria de recollir en l’RLT. -La UdG té contractats vint-i-dos PAS laboral de suport a unitats administratives mitjançant contractes per obra i servei, finançats en part amb càrrec al pressupost general de la Universitat i en part amb càrrec a projectes o activitats. La durada de la relació laboral i les tasques assignades a aquest personal són indicatives de l’existència de llocs de treball no previstos a l’RLT. -Hi ha llocs d’estructura que no estan inclosos en l’RLT ni han estat aprovats pel Consell Social. Conclou la Sindicatura recomanant fer les modificacions necessàries en l’RLT del PAS per tal que s’ajusti completament a la normativa vigent. Així mateix, el programa de govern manifesta la urgència de disposar d’una actualització de l’RLT del personal d’administració i serveis de la nostra universitat, per tal de dotar-nos d’una estructura administrativa fàcilment adaptable a donar el suport necessari a les línies estratègies que la universitat decideixi emprendre, així com aconseguir una millora i simplificació dels procediments administratius. Per donar resposta a tot l’anteriorment exposat s’ha portat a terme un estudi i actualització de l’RLT de manera segmentada, davant la impossibilitat d’efectuar-la globalment i, a la vegada, de manera àgil. Així, ja han estat elevades i aprovades pel Consell Social les modificacions següents: -Modificació que afecta al col·lectiu d’auxiliars de serveis/conserges, (sessió ordinària número 1/15, de data 12/02/2015). Fase 1 -Actualització dels llocs C2-16 a C1-17 (sessió ordinària número CU1/15, de data 05/05/2015). Fase 2 -Modificació que afecta a les Àrees d’Estudis, la reorganització de la Unitat Tècnica de Màsters i de l’Escola de Doctorat, i la creació del Centre de Postgraus (sessió ordinària número 5/15, de data 4/11/2015). Fase 3 La present proposta, que contempla el que podem dir la Fase 4, es refereix a l’actualització dels serveis centrals i resta d’unitats administratives que hi existeixen, tenint en compte les restriccions pressupostàries que impossibiliten un increment de costos de personal i intentant racionalitzar la seva organització. Aquesta actualització reflecteix la creació de llocs que, tenint la consideració d’estructurals, a data d’avui no figuren en l’RLT. També es consoliden llocs considerats “equip de suport” per donar servei i reforç a necessitats puntuals i extraordinàries. Així mateix, i amb l’objectiu d’adequar l’RLT a la situació real, s’ha analitzat la llista de consolidació de reforços i creació de noves places 2009-2010-2011, annex 8 de l’acord de la Comissió de Comunitat Universitària del Consell Social de data 27 de juliol de 2009, i es reflecteixen en aquesta proposta aquells llocs de la llista que, a data d’avui, continuen considerant-se estructurals. La proposta ha estat sotmesa a la preceptiva negociació amb els representants sindicals del personal d’administració i serveis, funcionari i laboral. Aquesta negociació, amb la Junta de PAS-F va finalitzar amb la signatura d’un acord en data 2/3/2016; pel que fa al Comitè d’Empresa, ha estat portada a terme sense que s’hagi aconseguit acord. Així doncs, tenint en compte que l’RLT es defineix com l’instrument tècnic a través del qual es realitza l’ordenació del personal i la gestió de l’estructura de llocs sobre la base de criteris tècnics, amb la finalitat d’aconseguir una eficaç i racional cobertura de les necessitats dels serveis, amb aquesta proposta de modificació s’ha procedit a la revisió i actualització de l’actual estructura organitzativa dels serveis centrals donant resposta als objectius definits en el programa de govern per assegurar el suport necessari per al desenvolupament de les funcions pròpies de les unitats estructurals, el detall de la qual consta en l’annex 1, que comporta, principalment, les actuacions següents: GENERAL Com a actuació general en totes les unitats revisades es pot indicar que: -Han quedat reflectits tots els llocs de treball que tenint la consideració d’estructurals no figuraven en l’RLT, al temps que s’ha procedit a amortitzar aquells llocs desfasats i sense proveir i a definir com “a extingir” els llocs que està previst amortitzar en el moment que causin baixa les persones que els ocupen. Amb aquesta actuació han quedat reflectits a l’RLT tots els llocs d’administratius especialitzats que, malgrat haver vingut desenvolupant funcions estructurals, han tingut fins a la data la consideració de reforços puntuals. -En compliment de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2016 i del Decret Llei de la Generalitat de Catalunya 1/2016, de 19 de gener s’ha incorporat l’1% d’increment en el complement específic del personal funcionari i el complement de lloc del personal laboral. -S’ha inclòs el complement de millora addicional del PAS laboral, el qual fins ara estava inclòs en les taules retributives i en nòmina, però no en l’RLT. -S’ha incorporat als llocs de treball del PAS laboral que els hi pertoca un complement de plus de perillositat, toxicitat i duresa, que fins ara no estava recollit a l’RLT A banda d’aquesta actuació de caràcter general, s’han de destacar per la seva rellevància les següents: ÀREA DE COMUNICACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS (ACRI) Han quedat contemplats 2 llocs de tècnic/a administratiu/iva de comunicació, als quals queden assignades funcions estructurals fins ara desenvolupades per personal laboral temporal amb contracte per obra i servei determinat i retribuït, en part, a càrrec de projectes d’investigació. BIBLIOTECA Han quedat modificats els horaris de determinats llocs de treball per tal d’ajustar-los als que realment es realitzen, ha quedat definit amb especial dedicació horària el lloc de tècnic/a d’imatge, i s’incorporen 3 llocs d’oficial de suport, reservats a disminuïts, 1 lloc de bibliotecari/ària, 3 llocs de tècnic/a informàtic/a, 2 llocs d’auxiliar de biblioteca de torn de nit, com a fixes discontinus, i el lloc de cap de la Biblioteca del campus d’Emili Grahit. GABINET DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ (GPA) Per raons organitzatives hem reflectit en el GPA 2 nous llocs de treball (1 tècnic/a estadístic/a i 1 tècnic/a informàtic/a), en comptes de fer-ho en les unitats on fins ara han vingut desenvolupant les seves funcions (OITT i STR) UNITAT DE COMPROMÍS SOCIAL Amb la finalitat de racionalitzar l’estructura organitzativa, s’ha procedit a reformular l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament en la Unitat de Compromís Social amb la creació de la figura de cap de la Unitat, la integració del tècnic de l’Oficina Verda i del lloc de responsable de cooperació per al desenvolupament i voluntariat i la definició del nou lloc de tècnic/a en igualtat i inclusió. Així mateix, es reflecteixen els lloc de responsable administratiu per gestionar la part econòmica. OFICINA D’INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA (OITT) Han quedat definits, amb la corresponent estructura organitzativa, els nous llocs als quals pertoca portar a terme les funcions estructurals fins ara desenvolupades per personal laboral temporal amb contracte per obra i servei determinat que, fins l’exercici 2015 eren retribuïts en part a càrrec de projectes d’investigació i en part a càrrec del pressupost general (1 lloc de tècnic/a de contractes i convenis, 1 de tècnic/a de tractament de dades, 1 de cap de projectes europeus i internacionals, 1 de cap de transferència i valorització i 5 de tècnic/a administratiu/va). En el pressupost de 2016, aprovat pel Consell Social en data 10 de desembre de 2015, ha quedat consignada dotació pressupostària suficient per fer front a les retribucions d’aquest personal. Els esmentats llocs han quedat catalogats com a funcionaris o laborals, en funció del que pertoca en base a la normativa vigent i les indicacions de la Sindicatura de Comptes. També, i d’acord amb el que va quedar contemplat en la modificació de l’RLT aprovada pel Consell Social en data 4 de novembre de 2015, dins de l’Oficina de Serveis a l’Empresa depenent de l’OITT han quedat recollits 4 llocs de treball de tècnic/a de pràctiques externes, fins ara contemplats en determinades àrees d’estudi . Igualment, dins de l’Oficina de Serveis a l’Empresa, ha quedat definit i contemplat el nou lloc de tècnic/a de suport al projecte universitat oberta a l’entorn. OFICINA DE RELACIONS EXTERIORS (ORE) Segons també va quedar contemplat en la modificació de l’RLT aprovada en data 4 de novembre de 2015, la present proposta incorpora a l’ORE el lloc de tècnic/a d’internalització que fins ara estava reflectit en una àrea d’estudi. OFICINA DE SALUT LABORAL (OSL) Per tal de donar compliment a exigències legals, s’ha definit com a requisit per al lloc de cap de l’oficina el títol de tècnic superior en prevenció de riscos laborals i s’ha creat un lloc d’administratiu/iva especialitzat/ada per donar suport administratiu en el desenvolupament de les funcions pròpies de l’oficina. SERVEI D’ECONOMIA PATRIMONI I CONTRACTACIÓ (SEPIC) Ha quedat amortitzat el lloc de magatzemer/a i definit i reflectit 1 lloc de tècnic/a administratiu/iva especialitzat/ada (C1-20) que, entre altres funcions, té assignada la de realitzar les declaracions i liquidacions tributàries i el seu seguiment, així com l’emissió de les factures corresponents a serveis prestats per la universitat. SERVEI INFORMÀTIC (SI) Amb la finalitat d’adequar la relació de llocs de treball (RLT) a la situació real, reflectint tots els llocs estructurals, han quedat definits i contemplats 5 nous llocs d’analista programador/a, 1 d’administrador/a de sistemes, 1 de tècnic/a informàtic i 1 de tècnic/a especialista. SERVEI D’OFICINA TÈCNICA I MANTENIMENT (SOTIM) A l’objecte de donar compliment a l’acord de la Comissió de Comunitat Universitària del Consell Social, de data 27 de juliol de 2009, ha quedat recollit el lloc de cap de manteniment. SERVEI DE LLENGÜES MODERNES (SLM) En compliment de la indicació de la Sindicatura de Comptes, s’han reformulat els llocs de tècnic/a en formació lingüística, amb la minoració de 4 llocs d’aquestes característiques i la creació de 4 llocs de responsable de llengua (anglesa, francesa, alemanya i catalana), quedant assignat a cadascun d’aquests 4 últims el complement de lloc que li pertoca. A banda, també s’amortiza un altre lloc de tècnic/a en formació lingüística amb motiu de la creació d’1 lloc estructural de tècnic/a de correcció i traducció fins ara cobert temporalment. SERVEI D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I TELEDETECCIÓ (SIGTE) A l’igual que a l’OITT, han quedat definits, amb la corresponent estructura organitzativa, els nous llocs als que pertoca portar a terme funcions estructurals fins ara desenvolupades per personal laboral temporal amb contracte per obra i servei determinat que, fins l’exercici 2015 eren retribuïts en part a càrrec de projectes d’investigació, i en part a càrrec del pressupost general (1 gestor/a de projectes d’informació geogràfica, 1 tècnic/a de sistemes d’informació geogràfica i 1 tècnic/a de suport). En el pressupost de 2016, aprovat pel Consell Social en data 10 de desembre de 2015, ha quedat consignada dotació pressupostària suficient per fer front a les retribucions d’aquest personal. SERVEIS TÈCNICS DE RECERCA (STR) Han quedat definits i reflectits 5 llocs de tècnic/a de recerca i 2 de tècnic/a de laboratori que, malgrat tenir assignades funcions estructurals, fins ara no estaven recollits a l’RLT i eren desenvolupats per personal laboral temporal amb contracte per obra i servei determinat. Aquest personal, fins l’exercici 2015 era retribuït en part a càrrec de projectes d’investigació i en part a càrrec de pressupost centralitzat En el pressupost de 2016, aprovat pel Consell Social en data 10 de desembre de 2015, ha quedat consignada dotació pressupostària suficient per fer front a les retribucions d’aquest personal INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ JOSEP PALLACH (ICE) Amb la finalitat de reflectir tots els llocs estructurals, ha quedat definit i contemplat 1 lloc de tècnic/a en tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la docència GERÈNCIA També amb la finalitat d’adequar la relació de llocs de treball (RLT) a la situació real, ha quedat definit i recollit 1 lloc de tècnic/a de desenvolupament de projectes. D’altra banda, a l’objecte de racionalitzar, rendibilitzar i optimitzar els recursos de què disposem, s’han redistribuït determinats llocs fins ara assignats a altres unitats. En aquest sentit, s’ha definit un “equip de suport” en el qual s’inclouen 1 lloc de tècnic/a informàtic/a, 2 d’administratiu/iva especialitzat/ada i 3 d’auxiliars de serveis. Amb aquesta redefinició es pretén donar servei i reforç a necessitats puntuals i extraordinàries, amb la finalitat d’aconseguir una eficaç i racional cobertura de les necessitats dels serveis. Finalment cal destacar que, tenint en compte les restriccions pressupostàries que impossibiliten un increment de costos de personal i intentant racionalitzar la seva organització, la feina realitzada, tant en aquesta fase com en les anteriors, s’ha portat a terme amb la màxima prudència per tal de no comportar increment pressupostari. Sota aquesta premissa, bàsicament ha consistit en reflectir els llocs estructurals que no estaven recollits en l’RLT però sí en la plantilla pressupostària, en la creació de noves unitats mitjançant la reorganització de les ja existents i en l’amortització de tots aquells llocs que s’han pogut extingir. De l’exposat en el paràgraf anterior, es pot concloure que la present proposta no significa increment de la despesa de capítol 1, ja que es tracta de llocs que ja estaven en plantilla pressupostària però no en RLT. Així doncs, en el pressupost de 2016, aprovat pel Consell Social en data 10 de desembre de 2015, ha quedat consignada dotació pressupostària suficient per fer front a les modificacions proposades. Un resum del conjunt de les actuacions realitzades en les quatre fases portades a terme queda reflectit en el quadre que s’adjunta com annex 2 MARC LEGAL Atès que, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 9.3 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat de Girona (DOGC núm. 6536 - 09/01/2014) i allò que s’estableix a l’article 90.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826 - 20/02/2003), correspon al Consell Social l’aprovació de l’RLT del personal d’administració i serveis de la Universitat, les modificacions i la despesa que comportin. Atès que segons l’article 7 del Decret 328/1993, de 28 de desembre, sobre les relacions de llocs de treball, les modificacions de les RLT tindran validesa i produiran efectes administratius i econòmics a partir del primer dia hàbil del mes següent a la seva aprovació, llevat que l’acord corresponent disposi altra cosa. En virtut de les competències i funcions que l’article 103 dels Estatuts de la UdG, aprovats per Acord GOV/94/2011 (DOGC núm. 5897 - 9/06/2011), atribueix a la gerent. Per tot el que s’ha exposat, en virtut del que estableixen l’article 90.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, i l’article 9.3 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, S’APROVA per 8 vots a favor, 4 en contra i una abstenció, 1.- La modificació de l’RLT dels serveis centrals i resta d’unitats administratives, no incloses en les fases anteriors, d’acord amb el que estableix l’annex 1. 2.- Determinar que els casos en què la present modificació de l’RLT no comporti convocatòria per a la provisió del lloc de treball tindrà validesa i produirà efectes administratius i econòmics a partir del primer dia hàbil del mes següent de l’aprovació. En la resta de casos l’execució de la modificació i, en conseqüència els efectes, es produiran a mesura que es produeixin les cobertures de les places afectades.

Documents adjunts

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.