Seu electrònica de la Universitat de Girona

Modificació de la normativa acadèmica dels estudis de Doctorat de la Universitat de Girona

eBOU-1032

 

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA ACADÈMICA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Exposició de motius: Atès que s’ha detectat un error en l’article 7.2. de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat aprovada en el Consell de Govern de 31 de març, en la sessió 3/17, referent a un dels signataris del Compromís de Tesi.

Atès que:

  • La nova Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat incorpora l’exigència de tenir tram de recerca viu per ser nomenat tutor i director de tesi,
  • Aquest requisit no era present en la normativa anterior, de manera que la manca d’un període transitori determina que alguns investigadors que no tenen tram de recerca viu no puguin adquirir la condició de tutor i director durant el temps necessari per sol·licitar el tram i obtenir-lo.

En virtut de tot allò exposat, S'ACORDA:

  • Aprovar la modificació de caràcter tècnic de l’article 7.2. en la que s’especifica que és el rector o rectora o persona en qui delegui un dels signataris del Compromís de tesi.
  • Aprovar la incorporació de la Disposició transitòria tercera que estableix que, fins a l’1 de gener de 2019, aquells investigadors de la que no tinguin tram de recerca viu podran ser nomenats tutors o directors de tesi si tenen la condició d’investigador actiu de la UdG.

 

 

 

Documents adjunts