Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 1a convocatòria AAI Contractat 2017 (estimació de recurs)

eBOU-1297

Exposició de motius: L’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya recull la possibilitat que la Generalitat de Catalunya pugui establir retribucions addicionals per mèrits individuals de docència, recerca i gestió per al personal docent i investigador funcionari i contractat, d’acord amb allò establert per l’article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. La potestat per regular aquestes retribucions correspon al Govern de la Generalitat (Decret 405/2006, de 24 d’octubre, publicat al DOGC núm. 4748, de 16.10.2006), i llur assignació al Consell Social de cada Universitat, a proposta del respectiu Consell de Govern, i amb la prèvia avaluació favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Atès que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha resolt l’avaluació dels mèrits de recerca corresponents a la 1a convocatòria AAI Contractat 2017 (estimació de recurs), i donat que la Comissió Delegada de Personal té delegada la competència per informar sobre l’atorgament de retribucions addicionals, en virtut d’allò establert al Reglament de Comissions Delegades de la Universitat de Girona. Per tot el que s’ha exposat, i en virtut del que estableixen l’article 90.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i l’article 9.2 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per assentiment. S’APROVA: Atorgar les retribucions addicionals per mèrits de recerca de les persones que es relacionen a l’annex núm. 4, per donar compliment a l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 6 de febrer de 2007, que estableix que al personal docent i investigador contractat avaluat favorablement per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya li sigui reconeguda aquesta avaluació per a la percepció del complement per mèrits de docència que estableix l’article 29 del I Conveni Col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes (DOGC, 4821 de 14 de febrer de 2007). Els efectes econòmics dels trams reconeguts seran d’1 de gener de 2017.

Documents adjunts