Seu electrònica de la Universitat de Girona

Aprovació de la normativa de matrícula en estudis de grau, màsters universitaris i programes de doctorat per al curs 2018-2019

eBOU-1344

NORMATIVA DE MATRÍCULA EN ESTUDIS DE GRAU, MÀSTERS UNIVERSITARIS I PROGRAMES DE DOCTORAT PER AL CURS 2018-2019

Exposició de motius:

Atès que la normativa de matrícula s’ha d’ajustar cada curs acadèmic en virtut de les noves situacions a què cal fer front.

Atès que correspon al Consell de Govern de la UdG aprovar les normatives que regulen l’activitat acadèmica.

Atès que la proposta de normativa que es presenta ha estat debatuda i informada favorablement per la Comissió Delegada de Docència i Estudiants, en la seva sessió núm. 03/18 del dia 23 de maig de 2018.

Marc legal:

Estatuts de la Universitat de Girona, art. 66 (DOGC 5897, de 9 de juny de 2011)

En virtut de tot allò exposat, S'ACORDA:

Únic.– Aprovar la normativa de matrícula en estudis de grau, màsters universitaris i programes de doctorat per al curs 2018/2019, d’acord amb l’annex adjunt.

 

1. Procediment administratiu de matrícula

 

Tots els estudiants han de formalitzar anualment la matrícula en els períodes establerts per a tal fi en el calendari acadèmic i satisfer els preus corresponents que marca el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus del serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya.

 

El curs 2018-19, la matriculació es farà per Internet des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa. Les aules d’informàtica de la Universitat es posaran a disposició dels estudiants durant els dies que duri la matriculació.

 

Els estudiants de grau dels centres propis de la UdG que iniciïn els ensenyaments aquest curs s’hauran de matricular des dels ordinadors habilitats a les aules informàtiques del seu centre docent. La resta d’estudiants de grau de centres propis, així com els estudiants de màster i doctorat, es podran automatricular per Internet.

 

Tot i això, els centres docents de la Universitat que participen en el procés de matriculació per Internet podran determinar els col·lectius que s’han de matricular per altres vies, sigui a les aules de la Universitat o a les secretaries acadèmiques dels centres. També definiran les vies d’accés a la informació i l’assessorament que posen a disposició dels estudiants i, si és el cas, el sistema de tutories que s’hagi previst.

 

Els estudiants dels centres adscrits a la Universitat s’hauran de matricular en les dates i en la forma que cada centre docent estableixi durant els períodes definits per a tal fi en el calendari acadèmic.

 

1.1. Beques, exempcions, bonificacions i recàrrecs

 

Hi ha situacions específiques que afecten la matrícula, com ara les beques o altres situacions que comporten exempcions o bonificacions en els preus de la matrícula i que estan determinades en el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya.

 

1.1.1. Beques de caràcter general (MECD)

 

Els estudiants de centres propis que hagin estat beneficiaris de beca el curs anterior i en el moment de formalitzar la matrícula reuneixin els requisits establerts per gaudir de la beca podran acollir-se a l’exempció que estableix l’esmentat decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus del serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya (matrícula condicionada a la resolució de la beca). Ara bé, si l’estudiant no sol·licita la beca en el termini establert per fer-ho, la Universitat li exigirà el pagament de les exempcions efectuades.

 

Els estudiants que no hagin gaudit de beca el curs anterior podran sol·licitar a l’AGAUR l’acreditació de caràcter econòmic per a la formalització de la matrícula a l’efecte de justificar el compliment dels requisits econòmics. La Universitat comprovarà que es compleixin la resta de requisits exigits, i si és així, es podrà formalitzar la matrícula com a becari condicional (suspensió temporal del pagament de la matrícula fins que es resolgui la beca). Si aquesta acreditació s’obté després d’haver formalitzat la matrícula, la Universitat actualitzarà la matrícula d’ofici, sempre que es compleixin la resta de requisits establerts.

 

En cas de denegació de la beca, la Universitat procedirà a aplicar el preu ordinari de la matrícula. Si l’estudiant té dret a una bonificació o exempció, aquesta s’aplicarà sempre que l’estudiant disposi de l’acreditació d’aquesta circumstància, i es procedirà al cobrament de les quantitats corresponents.

 

La Universitat procedirà a tramitar el cobrament que correspongui amb independència de la interposició de reclamacions o recursos contra la resolució de denegació de la beca, d’acord amb el que estableix el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus del serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya.

 

 

1.1.2. Beques UdG de matrícula

 

Els estudiants sol·licitants de beca de matrícula de la Universitat de Girona, convocada amb recursos propis o mitjançant convenis amb altres institucions,  podran matricular-se condicionadament a l’obtenció de la beca si la convocatòria no ha estat resolta en el moment de matricular-se.

 

En cas de denegació de la beca, la Universitat procedirà de la manera que s’indica en els dos últims paràgrafs del punt anterior.

 

1.1.3 Altres

 

Es podran aplicar les exempcions o bonificacions en l’import detallades més avall, sempre que en el moment que s’efectuï la matrícula estiguin acreditades i siguin vigents.

 

Els estudiants són els responsables de mantenir actualitzades les acreditacions de totes les circumstàncies que els donen dret a gaudir de bonificacions o exempcions en els preus de matrícula. A tal efecte, hauran d’aportar tota la documentació necessària a la secretaria acadèmica del seu centre docent abans de matricular-se. En el sistema d’automatrícula, els estudiants poden triar la classe de matrícula segons la situació que hagin acreditat anteriorment.

 

Als estudiants que, en el moment d’efectuar la matrícula, es trobin en una situació de tràmit o pendents de renovació d’alguna exempció o bonificació, no se’ls aplicarà el descompte. S’acceptarà la presentació de la documentació actualitzada fins a la data límit per formalitzar l’anul·lació global de matrícula fixada en el calendari acadèmic aprovat pel Consell de Govern per a cada curs, que s’escau el 19 de novembre de 2018. Aquesta documentació s’haurà de lliurar a la secretaria acadèmica del centre docent corresponent.

 

La documentació que cal aportar en cada cas es detalla a continuació:

 

•      Família nombrosa: Els estudiants membres de famílies nombroses de categoria especial a l’inici del curs acadèmic tenen dret a l’exempció total dels preus com s’especifica en el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus del serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya. Els estudiants membres de famílies nombroses de categoria general tenen dret a l’exempció del

50 % dels preus fixats pel decret.

 

Documentació que cal aportar: Si el carnet de família nombrosa és vigent en el moment de la matrícula, la universitat en tindrà constància i per tant no caldrà presentar cap documentació. En cas que el carnet es trobi en procés de tramitació o renovació s’haurà de presentar un document que ho acrediti expedit per l’organisme competent. El carnet renovat (original i fotocòpia) s’haurà de presentar a la secretaria acadèmica del centre d’estudis abans del 31 de desembre de l’any en curs.

 

•      Matrícula d’honor global o premi extraordinari en el batxillerat: Els estudiants que hagin obtingut aquestes distincions tenen dret a l’exempció total de preus de tots els crèdits de què es matriculin per primera vegada durant el primer curs del primer any dels seus estudis universitaris.

 

Documentació que cal aportar: original i fotocòpia del certificat en què figuri aquesta qualificació o certificat del centre de secundària.

 

•      Matrícules d’honor: Els estudiants que obtinguin crèdits amb matrícules d’honor en el curs acadèmic o semestre immediatament anterior es poden acollir a l’exempció en l’import de la matrícula d’un nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut amb aquesta qualificació acadèmica.

 

Documentació que cal aportar: No es requereix acreditació.

 

•      Persones discapacitades amb un grau mínim del 33 %

 

Documentació que cal aportar: A la data de la formalització de la matrícula cal disposar d’algun dels documents següents:

 

o      targeta acreditativa de la discapacitat o certificat expedit o validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials;

o     resolució o certificat expedit per l’IMSERSO o l’òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent;

o      resolució de l’IMSERSO reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa;

o      resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa;

o      resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei.

 

Nota: Si s’ha acreditat la discapacitat en cursos anteriors i es manté la vigència no caldrà presentar cap documentació.

 

•      Víctimes de violència de gènere (víctimes i fills/filles)

 

Documentació que cal aportar: A la data de la formalització de la matrícula cal disposar d’algun dels documents següents:

 

o      ordre de protecció, mentre sigui vigent;

o      informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis de violència de gènere, mentre no es dicti ordre de protecció;

o      sentència judicial condemnatòria definitiva i ferma, amb una validesa per tota la durada de la pena de presó imposada al maltractador més la durada de les mesures accessòries de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima;

o      sentència absolutòria no ferma, amb una validesa per tota la durada de les mesures cautelars de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, sempre que la sentència faci referència al manteniment de les dites mesures fins a assolir fermesa.

o      En els cas que la bonificació es demani per a un fill caldrà adjuntar al document el llibre de família.

 

Nota: Si s’ha acreditat la condició en cursos anteriors i es manté la vigència no caldrà presentar cap documentació.

 

 

•      Víctimes d’actes terroristes

 

Documentació que cal aportar: Resolució administrativa corresponent. En cas que s’hagi acreditat la condició en cursos anteriors i es manté la vigència no caldrà presentar cap documentació.

 

•      Cònjuges i fills/filles de víctimes d’actes terroristes

 

Documentació que cal aportar: Resolució administrativa corresponent i llibre de família. En cas que s’hagi acreditat la condició en cursos anteriors i es manté la vigència no caldrà presentar cap documentació.

 

 

1.1.4. Recàrrecs

 

D’acord amb el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus del serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, s’aplica un coeficient d’1,4 als preus per crèdit que s’estableixen en el decret mencionat per als estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-los, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat; també s’aplicarà aquest coeficient als i les estudiants que tinguin un títol superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau.

 

S’eximeix del recàrrec els estudiants que estiguin en algun dels supòsits següents:

 

a) Estudiants que hagin superat un únic primer cicle i vulguin prosseguir els estudis en un segon cicle d’estudis no adaptats a l’espai europeu d’educació superior.

b) Estudiants que, havent iniciat uns estudis amb doble titulació, hagin obtingut el títol d’una de les titulacions i s’hagin de matricular d’algun crèdit de l’altra titulació.

c) Estudiants que hagin obtingut els seus títols universitaris oficials previs o un títol superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau, en centres no coberts pel sistema públic de finançament.

 

1.2. Forma de pagament

 

El pagament de la matrícula es basarà en el que s’estipula en les Bases d’execució del pressupost 2018, o en el seu defecte, en el que estableix el pressupost del 2017 prorrogat per al 2018 (“Secció III. Aspectes singulars”, art. 75 “Normes sobre la liquidació de l’import de la matrícula”), i el que prevegin les Bases d’execució del pressupost 2019.

 

1.2.1. Sistemes de pagament

 

El sistema de pagament previst en el procés d’automatrícula és, amb caràcter general, la domiciliació bancària. A aquest efecte, el formulari de sol·licitud de matrícula dels estudiants requereix la identificació del compte bancari on s’han de carregar els rebuts, i la declaració de ser-ne titular. En cas que un estudiant domiciliï els rebuts en un compte del qual no és titular haurà d’aportar l’autorització del titular, d’acord amb el que s’indica en el punt 2.1.c, en el moment de la matrícula o dins el termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de la data de matrícula, a la Secretaria Acadèmica de l’àrea d’estudis corresponent. Per als est­udiants que ja han estat matriculats a la Universitat de Girona, no és necessari que aportin cap documentació ja que s’utilitzaran les dades bancàries de l’últim rebut, a menys que les vulguin modificar. Cal que els estudiants tinguin en compte els terminis de cobrament dels rebuts, que es poden consultar a la pàgina web Calendari de cobraments i devolucions.

 

Els estudiants que no puguin domiciliar els pagaments de la matrícula, especialment els que tinguin problemes amb la domiciliació perquè resideixen fora del territori espanyol, podran abonar-los mitjançant targeta de crèdit.

 

També es podrà fer el pagament de la matrícula mitjançant la contractació d’un préstec amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), que ofereix als estudiants matriculats en estudis de grau o de màster la possibilitat de fraccionar el pagament de la matrícula en mensualitats.

 

Els estudiants que es matriculin en centres adscrits es matricularan amb la mateixa aplicació informàtica que la resta d’estudiants de la UdG, però seguint les instruccions que cada centre estableixi per tal d’assegurar els procediments de pagament propis. Això suposarà la facturació directa a l’estudiant de la part corresponent a la UdG.

 

1.2.2. Terminis de pagament

 

El pagament dels preus de matrícula es pot fer al comptat (en un sol pagament) o fraccionat en dos o tres terminis, o en terminis mensuals, depenent de les condicions que determini el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus del serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, i de la data de formalització de la matrícula. Es podrà optar pel pagament fraccionat de la matrícula sempre que l’import acadèmic total superi els 400 € i que se sol·liciti durant el període de matrícula. El primer rebut inclourà, amb independència dels terminis triats, el 100 % de l’import corresponent als preus no acadèmics de la matrícula.

 

Pagament al comptat:

 

Si se sol·licita el pagament al comptat, la Universitat passarà el rebut per al seu cobrament just després de la matrícula. Només en aquest cas es podrà sol·licitar abonar l’import de la matrícula mitjançant una carta de pagament, que s’haurà de fer efectiva en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores, i caldrà fer l’ingrés dels preus de matrícula en un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la data de formalització de la sol·licitud de matrícula.

 

Pagament fraccionat:

 

Si se sol·licita el pagament fraccionat, els preus acadèmics de la matrícula es distribuiran de la forma següent:

 

•      En dos terminis: El primer rebut inclourà el 60 % dels preus acadèmics i es passarà a cobrament just després de la matrícula. El segon, que es passarà a cobrament abans d’acabar l’any natural, inclourà el 40 % restant.

 

•      En tres terminis: El primer rebut inclourà el 40 % dels preus acadèmics i es passarà a cobrament just després de la matrícula. El segon, que es passarà a cobrament a mitjan octubre, inclourà el 20 % d’aquests preus, i el tercer, que es passarà a cobrament a mitjan desembre, el 40 % restant.

 

•      En terminis mensuals: Els rebuts inclouran la part proporcional dels preus acadèmics depenent del moment de la sol·licitud. Els terminis es passaran a cobrament el dia 5 de cada mes. L’últim termini es passarà a cobrament el 5 de maig.

 

En qualsevol cas, la totalitat dels imports de matrícula s’ha de liquidar amb anterioritat al 30 de maig de 2019.

 

 

1.2.3. Procediment en cas d’impagament

 

Tant si es produeix la devolució d’un rebut bancari com la no-liquidació de la carta de pagament en el termini establert, es confeccionarà una segona carta de pagament, que s’haurà de liquidar en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores de la Universitat.

 

En cas de devolució d’un rebut bancari, s’aplicarà una despesa d’impagament de 3 € per rebut. A més a més, als estudiants que en data 30 de maig no hagin efectuat el pagament de la matrícula se’ls aplicarà una despesa d’impagament del 5 % sobre l’import pendent.

 

La manca de pagament de les quantitats pendents de matrícula, en qualsevol estudi o curs acadèmic, suposarà l’existència d’un deute. La Universitat exigirà el pagament de les quantitats pendents (i la despesa d’impagament i els interessos de demora corresponents, si escau) com a condició prèvia per a matrícules posteriors, expedició de títols, certificats, trasllats o altres tràmits amb la universitat, d’acord amb el que estableix el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus del serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya.

 

Important:

 

És responsabilitat de l’estudiant atendre els pagaments que tingui pendents, sense necessitat de cap requeriment previ per part de la UdG.

 

 

1.3. Anul·lacions

 

Es poden produir les situacions següents:

 

·         Anul·lació global de la matrícula

L’anul·lació global de la matrícula es refereix a l’anul·lació de totes les assignatures en què l’estudiant s’hagi matriculat per al curs acadèmic. No requereix cap tipus de justificació i es pot sol·licitar per via telemàtica o presencialment a la secretaria acadèmica del centre docent, dins les dates que estableixi el calendari acadèmic que enguany s’escau el 19 de novembre de 2018.

 

L’anul·lació global de la matrícula no dona dret a la devolució dels imports satisfets, llevat dels casos que regula el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya.

 

·         Anul·lació d’assignatures matriculades

En cas que es donin situacions justificades de força major, els estudiants podran sol·licitar al vicerector de Docència i Planificació Acadèmica l’anul·lació d’assignatures matriculades, el qual,  vista la proposta del degà o director del centre docent corresponent, resoldrà la petició.  L’anul·lació d’assignatures matriculades no dona dret a la devolució dels imports de matrícula de les assignatures anul·lades.

 

 

Motius d’anul·lació global de la matrícula per a graus i màsters:

 

1.3.1. Per reassignació de plaça

 

Els estudiants matriculats a la UdG que sol·licitin anul·lació de matrícula per haver estat assignats a una altra universitat en una preferència diferent de la primera hauran de comunicar aquesta circumstància a la secretaria acadèmica del seu centre docent. Serà exigible a aquests estudiants el pagament de la totalitat dels preus per gestió d’expedient, però els correspondrà la devolució dels preus per serveis acadèmics de caràcter docent que hagin satisfet.

 

Un estudiant que hagi estat assignat a un estudi i s’hi hagi matriculat, si fa una nova preinscripció en convocatòries posteriors i torna a ser assignat, es podrà matricular en el nou centre docent, però no se li retornarà l’import de la primera matrícula realitzada.

 

Igualment, un estudiant que hagi estat assignat i s’hagi matriculat en un estudi, si fa una sol·licitud de canvi de preferències i aquesta es resol favorablement, es podrà matricular, però no se li retornarà l’import de la primera matrícula.

 

Els estudiants de primer any acadèmic que anul·lin la matrícula hauran de tornar a obtenir plaça per preinscripció, si volen reprendre els estudis.

 

1.3.2. Per interès de l’estudiant

 

Independentment de la forma de pagament escollida, s’aplicaran els terminis següents en funció de la data que l’estudiant faci el tràmit online d’anul·lació de matrícula:

 

•      Primer termini: Fins als 10 dies hàbils posteriors a la formalització de la matrícula, sempre i              que sigui abans de la data límit per formalitzar l’anul·lació global de la matrícula.

Serà exigible la totalitat dels preus per gestió d’expedient i per la prestació de serveis docents i administratius en línia i el 0 % dels preus per serveis acadèmics de caràcter docent.

 

•      Segon termini: A partir dels primers 10 dies hàbils posteriors a la formalització de la matrícula fins a la data límit per formalitzar l’anul·lació global de matrícula, en el calendari acadèmic aprovat pel Consell de Govern.

Serà exigible la totalitat dels preus per gestió d’expedient i per la prestació de serveis docents i administratius en línia i el 30 % dels preus per serveis acadèmics de caràcter docent.

 

En casos de situacions excepcionals o de força major degudament acreditats es podrà acceptar la sol·licitud d’anul·lació de matricula global fora dels terminis indicats.  Serà exigible el 100 % dels preus per gestió d’expedient acadèmic, per la prestació de serveis docents i administratius en línia i per serveis acadèmics de caràcter docent.

 

 

Important per als estudiants que hagin sol·licitat una beca:

 

Per als estudiants que hagin obtingut una beca en un curs acadèmic, l’anul·lació de la matrícula comporta la revocació automàtica d’aquest ajut.

 

Els estudiants que hagin sol·licitat una beca i s’hagin acollit a l’exempció de pagament per aquest concepte, si se’ls denega la beca podran anul·lar la matrícula presentant una sol·licitud d’anul·lació de matrícula fora de termini. Si no ho fan, com que han d’haver aportat les acreditacions de totes les circumstàncies que els donen dret a gaudir de bonificacions o exempcions en els preus de matrícula, la Universitat els aplicarà la bonificació o exempció que correspongui i procedirà al cobrament de les quantitats corresponents.

 

1.3.3. Per desprogramació d’estudis

 

En cas que la Universitat hagi de desprogramar un estudi, i en conseqüència anul·li les matrícules corresponents retornarà els imports de preinscripció i matrícula abonats pels estudiants.

 

 

Aspectes generals d’anul·lació global de la matrícula:

 

No s’acceptaran sol·licituds d’anul·lació global de matrícula fins que no s’hagin abonat els imports que corresponguin.

 

S’aplicaran els tractaments següents, per conceptes:

 

•      Assegurança escolar, assegurança d’accidents i altres assegurances, si és el cas:

Es retornarà l’import pagat i, en cas de no haver-se efectuat el pagament, no es reclamarà i serà baixa de l’assegurança.

 

•      Servei d’Esports:

Pel fet de ser una quota opcional, amb conseqüències independents de la matrícula, en cas d’haver-se efectuat el pagament no se’n retornarà l’import. Si no s’hagués efectuat el pagament, es donarà de baixa la matrícula, es comunicarà al Servei d’Esports i no es reclamarà l’import.

 

•      Donació a cooperació:

Com que es tracta d’una donació, en el cas d’haver-se efectuat el pagament no se’n retornarà l’import. Si no s’hagués efectuat el pagament, es donarà de baixa la matrícula.

 

 

 

 

Motius d’anul·lació global de la matrícula en estudis de doctorat:

 

1.3.4. Per interès de l’estudiant de doctorat

 

L’estudiant pot anul·lar la matrícula en qualsevol moment del curs, sempre que estigui justificat i l’anul·lació sigui aprovada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat corresponent.

 

L’acceptació de l’anul·lació de matrícula té els mateixos efectes que si l’estudiant no s’hagués matriculat. Així doncs, s’haurà de tornar a demanar la readmissió al programa de doctorat o fer de nou la preinscripció, si es vol accedir a un programa de doctorat diferent o si aquest està regulat per un RD diferent d’aquell per al qual es va obtenir la primera admissió.

 

L’anul·lació de la matrícula no comportarà en cap cas la devolució de l’import pagat per aquest concepte.

 

 

2. Condicions de matrícula en estudis de grau

 

2.1. Documentació que es requereix

 

Els estudiants que accedeixen per primera vegada a un ensenyament de la Universitat de Girona hauran d’aportar:

 

a) Dades personals:

·         Fotocòpia compulsada del document acreditatiu vigent:

o    Per estudiants de països de la UE i altres (*): DNI, document acreditatiu del país, o passaport.

(*) Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa, i Andorra

o    Per estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Tenen un termini de tres mesos a comptar des de la data de matrícula per a lliurar el TIE.

•      Justificants dels drets a bonificacions o exempcions, d’acord amb l’apartat 1.1.2.

 

b) Dades d’accés:

 

 

(*) La Universitat no requereix a l’estudiant que presenti cap documentació, ja que aquesta informació ve acreditada per part de l’Oficina d’Accés a la Universitat. El document acreditatiu d’accés és per PAU o assimilats, però, es recomana que l’estudiant es descarregui el document dins el mateix any en què ha realitzat les PAU, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

 

c) Dades de matriculació:

 

•      Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau.

 

•      Comunicació/actualització de dades bancàries, degudament emplenada, si escau. En cas que l’estudiant no sigui el titular del compte, cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI de la persona titular i presentar-la a la secretaria del centre docent.

 

Els estudiants que ja hagin estat matriculats en el mateix ensenyament a la Universitat de Girona no hauran de presentar cap documentació, tret de la requerida per justificar bonificacions o exempcions i la referida a dades de matriculació.

 

Tota la documentació s’haurà de presentar a la secretaria acadèmica del centre docent abans de la data límit per formalitzar l’anul·lació global de matrícula fixada en el calendari acadèmic, aprovat pel Consell de Govern per a cada curs que enguany s’escau el 19 de novembre de 2018.

 

 

2.2. Criteris d’aplicació que es deriven de les Normes de permanència i progressió en els estudis oficials de grau i de la Normativa reguladora dels processos d’avaluació o qualificació dels estudiants

 

La matrícula per a estudis de grau a la Universitat de Girona queda condicionada a les Normes de permanència i progressió en els estudis oficials de grau, que van ser aprovades per la Comissió de Comunitat Universitària del Consell Social de la Universitat en la sessió ordinària núm. CU1/09, d’1 de juny de 2009 i de la Normativa reguladora dels processos d’avaluació o qualificació dels estudiants aprovada pel Consell de Govern en la sessió 4/2013 de 18/07/2013.

 

Cal tenir en compte que:

 

•      Els estudiants que es matriculin per primera vegada en un estudi s’hauran de matricular exclusivament dels crèdits de primer curs. Com a mínim hauran de matricular-se de 30 crèdits.

•      Els estudiants que el seu primer any acadèmic no superin 30 crèdits només podran matricular-se per al segon any acadèmic de crèdits de primer curs.

•      Els estudiants que es matriculin per primera vegada en un estudi i obtinguin el reconeixement de crèdits superats en altres expedients acadèmics podran matricular-se en crèdits de cursos superiors fins al límit establert de 60 en total, d’acord amb la seqüència prevista al pla d’estudis corresponent.

•      Aquests estudiants, si no aproven 30 crèdits, el segon any acadèmic hauran de matricular-se dels crèdits pendents. Podran matricular-se també de nous crèdits, sempre que no se superin els 60 crèdits entre els matriculats del curs anterior i els nous.

•      Per progressar en l’ensenyament, cada curs l’estudiant s’haurà de matricular obligatòriament de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors. Atenent a la conjuntura econòmica que travessa la societat catalana, la Universitat permetrà no matricular-se obligatòriament de tots els crèdits no superats el curs anterior. En cas que l’estudiant no es matriculi de tots els crèdits pendents no podrà matricular-se en assignatures noves.

•      Segons acord del Consell de Govern, en la sessió 4/2013, de 18 de juliol de 2013, pel qual es va aprovar la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants, els estudiants podran canviar d’assignatures optatives (article 19.2 de la normativa). Es consideren optatives totes les assignatures que estan dins d’un bloc que no s’han de cursar totes obligatòriament. La nova assignatura arrossegarà els ordinals de matrícula i convocatòria que corresponguin a l’assignatura substituïda.

•      Exceptuant el primer any, els estudiants hauran de matricular-se d’un mínim de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requisits de matrícula de l’estudi ho impedeixin.

•      S’estableix en 75 crèdits el màxim permès de matrícula, de manera que els estudiants que tinguin crèdits pendents de cursos anteriors, pel fet que obligatòriament han de matricular-se’n abans d’agafar crèdits nous, només podran matricular-se de la totalitat dels crèdits corresponents al nou curs si la suma dels crèdits pendents i la dels crèdits del nou curs es troba dins del límit. Aquest límit es podrà superar quan es tracti d’assignatures de pràctiques acadèmiques externes que es puguin realitzar durant el període d’estiu i siguin avaluades dins del curs acadèmic.

 

Pel que fa a l’anul·lació de convocatòria:

 

•      D’acord amb l’article 3.3 de les Normes de permanència i progressió en els estudis oficials de grau a la Universitat de Girona, aprovades pel Consell Social de la UdG el dia 1/6/09, els estudiants de grau de la UdG poden sol·licitar l’anul·lació de convocatòria de qualificació d’assignatures. Els terminis per sol·licitar l’anul·lació s’estableixen al calendari acadèmic i administratiu del curs. El tràmit es realitza en línia, a través del web de la Universitat de Girona. A efectes de beca l’anul·lació de convocatòria equival a suspès o no presentat.

 

Tot i que les Normes de permanència en estudis de grau no esmenten la possibilitat d’anul·lar la matrícula globalment, l’anul·lació de matrícula que es refereix a totes les assignatures de què l’estudiant s’ha matriculat en un any acadèmic tindrà la mateixa consideració que si l’estudiant no s’hagués matriculat pel que fa a la permanència. Respecte de l’operativa, vegeu el punt 1.3.

 

Els estudiants podran ampliar la matrícula en el període establert al calendari acadèmic per a assignatures del segon semestre, fins al límit de crèdits establert a la normativa de permanència.

 

 

2.3. Reconeixement i transferència de crèdits

 

D’acord amb la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau, aprovada pel Consell de Govern núm. 5/09, de 28 de maig de 2009, i modificada pel Consell de Govern en les sessions núm. 8/12, de 20 de desembre de 2012, núm. 5/2014, de 19 de juny de 2014, i núm. 1/2016, de 25 de febrer de 2016, el procediment de reconeixement i transferència de crèdits s’iniciarà d’ofici un cop assabentada la Universitat del contingut del o dels expedients previs de l’estudiant, a partir de la recepció de la corresponent certificació oficial tramesa per la universitat d’origen o bé d’una certificació acadèmica personal aportada pel mateix estudiant. Si en el moment de matricular-se no s’hagués resolt encara el reconeixement de crèdits corresponent, la matrícula tindrà la consideració de provisional a l’únic efecte de permetre el reajustament als continguts de la resolució de reconeixement de crèdits.

 

L’estudiant podrà renunciar a part o a tot el reconeixement de crèdits en cas que prefereixi cursar les matèries corresponents. Aquesta renúncia es podrà efectuar una sola vegada i tindrà caràcter definitiu.

 

Convé tenir present que el reconeixement de crèdits corresponents a assignatures o mòduls matriculats no dona dret a cap mena de devolució de l’import de la matrícula de l’assignatura original. Per a l’estudi i la incorporació dels crèdits reconeguts o transferits a l’expedient acadèmic caldrà abonar el preu que determini el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus del serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya. Els crèdits transferits no suposaran cap cost per a l’estudiant.

 

 

La matrícula dels crèdits necessaris que fixi la Universitat per adaptar els plans d’estudis anteriorment vigents als nous plans d’estudis serà gratuïta.

 

Pel que fa als crèdits de reconeixement acadèmic que els estudiants poden sol·licitar per la seva participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries o de cooperació, vegeu el punt següent d’aquesta normativa.

 

 

2.4. Crèdits de reconeixement acadèmic per realització d’activitats

 

La Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau, aprovada pel Consell de Govern núm. 5/09, de 28 de maig de 2009, i modificada pel Consell de Govern en les sessions núm. 8/12, de 20 de desembre de 2012, núm. 5/2014, de 19 de juny de 2014, i núm. 1/2016, de 25 de febrer de 2016, estableix que, conjuntament amb l’oferta docent per a cada curs acadèmic, el Consell de Govern aprovarà les activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat de Girona susceptibles de ser reconegudes i els crèdits que correspondran a cadascuna. La relació es farà pública a través del web de la Universitat.

 

Addicionalment, la Comissió de Govern de cada centre docent podrà aprovar el reconeixement acadèmic d’altres activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació realitzades en el marc del centre docent, i els crèdits que correspondran a cadascuna. La relació es farà pública a través del web de la Universitat.

 

La participació en aquestes activitats només permetrà el seu reconeixement en crèdits en un sol expedient acadèmic per estudiant. No serà possible el reconeixement d’activitats ja reconegudes en expedients previs dels estudiants.

 

Quan així es requereixi, la inscripció a l’activitat s’haurà de fer davant de la unitat que l’organitzi i en les condicions que aquesta estableixi. La participació en òrgans de govern del centre o de la Universitat requerirà l’acreditació de l’assistència a un mínim del 80 % de les sessions, en cada curs acadèmic, per obtenir el reconeixement de crèdits. Correspondrà al secretari de l’òrgan de govern de la unitat corresponent certificar l’assistència de l’estudiant.

 

La participació en activitats culturals, esportives, solidàries o de cooperació s’acreditarà de manera similar a la del punt anterior, per part del responsable acadèmic o administratiu de l’activitat, tant si requereix inscripció com si no. Algunes d’aquestes activitats poden requerir l’assistència a cursos de formació específica al marge dels plans d’estudis.

 

En tots els casos, un cop la unitat organitzadora hagi certificat la participació o superació de l’activitat, l’estudiant podrà sol·licitar el reconeixement dels crèdits, des de la funció vinculada a l’expedient acadèmic electrònic a què tenen accés els estudiants de la UdG, en qualsevol moment del curs. Per a la incorporació a l’expedient acadèmic dels crèdits reconeguts caldrà abonar el preu que determini el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus del serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya.

 

Els estudiants que no duguin a terme activitats que els permetin reconeixement acadèmic podran aconseguir els crèdits requerits per a la finalització dels estudis cursant més crèdits optatius, o bé obtenint (en els centres que ho permeten) el reconeixement de crèdits superats en altres ensenyaments oficials cursats amb anterioritat. En aquest darrer cas, el reconeixement només es podrà aplicar a assignatures o mòduls complets, definits com a tals al pla d’estudis.

 

2.5. Convalidació de crèdits de cicles formatius de grau superior (CFGS)

 

En virtut de l’acord marc de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i les universitats públiques de Catalunya, i de l’acord de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i la Universitat de Girona, els estudiants que hagin superat un dels cicles formatius que es detallen a la pàgina web de Convalidació de crèdits de cicles formatius i iniciïn un ensenyament a la Universitat de Girona poden obtenir convalidació de crèdits d’acord amb la taula de correspondències entre els CFGS i els ensenyaments de la UdG establerta en l’esmentat conveni.

 

Si procedeixen de qualsevol centre d’ensenyament secundari de Catalunya, aquests estudiants podran incorporar les assignatures convalidades en la seva primera matrícula.

 

Els estudiants que hagin cursat fora de Catalunya un dels cicles formatius susceptibles de convalidació han d’adjuntar a la sol·licitud una certificació del contingut del pla d’estudis cursat en el lloc d’origen; un cop valorada la possible afinitat de continguts, rebran la resolució favorable o desfavorable a la convalidació de crèdits.

 

Els estudiants universitaris que no van poder gaudir d’aquesta convalidació en el moment d’accedir a la universitat, perquè el que els corresponia no estava encara establert, poden sol·licitar-lo amb posterioritat a la secretaria del seu centre docent, dins els terminis que aquesta estableixi.

 

A les sol·licituds de convalidació de crèdits per assignatures cursades en CFGS a l’empara del que estableix l’article 6 del Reial decret 1391/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris (BOE 260 de 30/10/2007) –en la nova redacció establerta pel Reial decret

861/2010, de 2 de juliol (BOE 161 de 3/7/2010)–, no hi serà aplicable el preu previst al decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus del serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per a les sol·licituds d’estudi de convalidació i adaptació, pel fet que les correspondències amb la formació rebuda estan fixades a l’avançada.

 

Només serà aplicable el preu previst al decret per a les sol·licituds de convalidació quan es tracti d’una sol·licitud que requereixi l’esmentat estudi.

 

S’aplicarà automàticament en la primera matrícula (estudiants de nou accés) la darrera versió de les correspondències aprovades per la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya. En els estudis en què les assignatures convalidables afectin mencions, a la matrícula de primer curs només s’hi incorporaran automàticament les assignatures comunes. La resta s’incorporarà a partir de la matrícula de segon curs, per assegurar que els estudiants tenen coneixement de les assignatures que els són útils per obtenir la menció que desitgin.

 

Els estudiants que tinguin aprovat més d’un CFGS, si escau, hauran de demanar explícitament les convalidacions a la secretaria acadèmica del seu centre docent.

 

L’estudiant pot demanar incorporar les convalidacions provinents de CFGS parcialment, curs a curs. Amb sol·licitud prèvia, els estudiants que ja tinguin incorporades convalidacions procedents d’un CFGS en què s’hagin modificat les equivalències es podran beneficiar de les noves incorporacions (no es podrà anul·lar el que ja tinguin incorporat a l’expedient).

 

Per tal que les assignatures convalidades s’incorporin a l’expedient cal matricular-se’n com de la resta d’assignatures a cursar, d’acord amb el procediment descrit a la pàgina Convalidació automàtica de crèdits de cicles formatius de grau superior.

 

 

2.6. Treball de fi de grau

 

Per matricular-se del treball de fi de grau i d’acord amb l’article 4 de la Normativa marc reguladora del treball final de grau i del treball final de màster, aprovada pel Consell de Govern en la sessió 6/12, de 26 de juliol de 2012, s’han de complir les condicions següents:

 

•      En les titulacions de fins a 240 crèdits, l’estudiant ha d’haver-se matriculat també de totes les assignatures requerides per obtenir la titulació, amb l’única exempció dels crèdits corresponents a reconeixement acadèmic. També pot quedar pendent l’acreditació de la tercera llengua.

•      En les titulacions de més de 240 crèdits, l’estudiant ha d’haver-se matriculat com a mínim dels crèdits corresponents als cinc primers cursos.

•      La matrícula ha de formalitzar-se d’acord amb el reglament i el calendari de cada centre docent.

•      La matrícula del TFG s’haurà de formalitzar després del tancament d’actes de totes les assignatures del curs anterior, dins dels terminis establerts, i dona dret a una única convocatòria a cada curs acadèmic, amb la limitació de convocatòries establerta per la normativa de permanència específica dels graus.

 

2.7. Pràctiques acadèmiques externes

 

D’acord amb l’article 5 de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de graus i màsters, aprovada pel Consell de Govern en la sessió ordinària núm. 8/12, de 20 de desembre de 2012, i modificada per la Comissió delegada de Docència i Estudiants de 5 de març de 2015, i d’acord amb el procediment establert a cada centre:

 

•      La matrícula de l’assignatura de pràctiques externes podrà fer-se prèviament a l’assignació de la plaça de pràctiques, si el centre en fa oferta prèvia. En cas contrari, l’assignació de plaça suposarà l’autorització per matricular-se.

 

          Pel fet que hi intervenen tercers aliens a la universitat, serà possible la modificació de matrícula tant per als estudiants afectats per l’anul·lació d’assignatures de pràctiques que no es poden dur a terme com per als que vulguin matricular-se en les que s’han pogut concretar més tard de les dates límit de matrícula.

 

Per tal que els estudiants puguin fer les pràctiques externes durant l’estiu entre tercer i quart curs, i pel fet que la matrícula corresponent ha de ser la del curs que està finalitzant (tercer o quart), no s’aplicarà la norma que limita la matrícula a 75 crèdits per curs als estudiants que es matriculin de l’assignatura de pràctiques amb aquesta finalitat. Tampoc no s’aplicarà el requisit de matrícula en la seqüència prevista pel pla d’estudis.

 

2.8. Acreditació de coneixement d’una tercera llengua en estudis de grau

 

Els estudiants posseïdors d’una certificació reconeguda de coneixement d’una tercera llengua la podran presentar a la secretaria acadèmica del seu centre docent amb la documentació de la primera matrícula o durant el curs.

 

Les acreditacions de nivell d’una llengua que emeti el Servei de Llengües Modernes de la UdG es faran electrònicament, sense haver de sotmetre’s a cap limitació de període.

 

2.9. Tractament de les dobles titulacions

 

Des del curs 2013-2014, la Universitat de Girona ofereix places de nou accés que donen la possibilitat d’obtenir dues titulacions de grau de manera combinada. Aquests estudis estan reconeguts de manera oficial per la Generalitat de Catalunya com a simultaneïtat d’estudis en l’oferta de preinscripció universitària. Es tracta d’itineraris dissenyats per cursar el total dels crèdits requerits a cada un dels plans d’estudis aprofitant les assignatures comunes i determinant les que, essent específiques d’una de les titulacions, són susceptibles de ser reconegudes en l’altra. El total de crèdits que s’han de superar se situa en la majoria dels casos per sobre dels 300.

 

Els estudiants que accedeixin a aquestes places han de fer-ho pel procediment de preinscripció universitària. Un estudiant que cursi una titulació simple i vulgui accedir a una titulació doble que contingui la simple hi ha d’accedir pel procediment de preinscripció.

 

L’estudiant que estigui cursant una doble titulació i vulgui abandonar-la però seguir els estudis d’una de les titulacions simples que conformen la doble que estava cursant no cal que faci preinscripció universitària, però ha de presentar una sol·licitud a la secretaria acadèmica del centre. Haurà de complir els requisits de la normativa de permanència vigent. El centre n’informarà el Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants, que procedirà al tancament de l’expedient de la doble titulació. En cas de voler reprendre més endavant la titulació simple abandonada, l’estudiant haurà de fer la sol·licitud a la secretaria acadèmica del centre.

 

Els estudiants hauran de superar els requisits establerts en cada un dels dos plans d’estudi, però per facilitar tant la gestió dels expedients com la informació que es proporciona als estudiants a través de l’expedient acadèmic, s’establirà un sol procés de matriculació. En conseqüència, caldrà ajustar específicament els límits màxims de matrícula per tal de permetre als estudiants finalitzar els estudis en un mínim de cinc anys.

 

El procediment administratiu de la matrícula serà el previst en el punt 1 d’aquesta normativa, excepte el punt 2.5, que tindrà en compte la convalidació dels CFGS que corresponguin a cada estudi.

 

Els estudiants hauran d’abonar els preus de la totalitat dels crèdits cursats corresponents a un sol expedient i el reconeixement que s’apliqui recíprocament, segons prevegi el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus del serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya. Així mateix, hauran d’abonar les taxes d’expedició de les dues titulacions.

 

2.10. Restriccions establertes als plans d’estudis en la matrícula d’assignatures

 

Alguns plans d’estudis preveuen l’obligatorietat d’haver superat una o més assignatures abans de matricular-se d’altres. En aquests casos, tant l’automatrícula com la matrícula a les secretaries dels centres docents aplicaran les restriccions de matrícula establertes.

 

3. Condicions de matrícula en estudis de màster

 

3.1. Documentació que es requereix

 

Els estudiants que ja hagin estat matriculats en el mateix ensenyament a la Universitat de Girona no hauran de presentar cap documentació, tret de la requerida per justificar bonificacions o exempcions. Els estudiants que tenen dret a alguna bonificació o exempció de preus hauran de fer arribar tots els justificants pertinents a la secretaria acadèmica del seu centre docent, d’acord amb les condicions i els terminis establerts en el punt 1.1.

 

Els estudiants que accedeixin per primera vegada a un estudi de màster a la Universitat de Girona hauran d’aportar la documentació general següent a la secretaria acadèmica corresponent:

·         Fotocòpia compulsada del document acreditatiu vigent:

o    Per estudiants de països de la UE i altres (*): DNI, document acreditatiu del país, o passaport.

(*) Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa, i Andorra

o    Per estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Tenen un termini de tres mesos a comptar des de la data de matrícula per a lliurar el TIE.

•      La comunicació o actualització de dades bancàries, degudament emplenada, si escau. Si l’estudiant no és titular del compte, caldrà adjuntar-hi una fotocòpia del DNI de la persona titular i presentar-la a la secretaria del centre docent.

 

A més, els estudiants que accedeixen a un estudi de màster han d’aportar el document acreditatiu d’accés, segons s’indica a continuació:

 

•      Els estudiants amb títol expedit o estudis cursats a la UdG no caldrà que justifiquin documentalment els estudis cursats.

•      La resta d’estudiants han d’aportar, en cas de no haver-ho fet abans:

o      Fotocòpia compulsada del títol universitari al·legat per accedir a l’estudi de màster o certificació acreditativa de la seva expedició.

o      Certificació acadèmica dels estudis realitzats per a l’obtenció del títol corresponent, en què constin, entre altres, la durada del programa d’estudis seguit, les assignatures cursades (amb indicació de la càrrega lectiva en hores) i les qualificacions obtingudes i la mitjana atorgada.

 

En cas que sigui necessària la legalització de la documentació, caldrà aportar-ne una traducció jurada, si està redactada en una llengua diferent del català, el castellà o l’anglès. Aquesta traducció jurada haurà de ser redactada en posterioritat a la legalització corresponent.

 

En cas de dubte sobre l’autenticitat, validesa o contingut dels documents aportats, la Universitat podrà fer les accions necessàries per a la seva comprovació, així com adreçar-se a l’autoritat expedidora per validar- ne els punts dubtosos, incloent els països que formen la Unió Europea. Si en algun cas no s’accepta algun dels documents aportats, es procedirà d’ofici a l’anul·lació de la matrícula.

 

Tota la documentació s’haurà de presentar a la secretaria acadèmica del centre docent abans de la data límit per formalitzar l’anul·lació global de matrícula fixada en el calendari acadèmic aprovat, per a cada curs, pel Consell de Govern que enguany s’escau el 19 de novembre de 2018.

 

 

3.2. Criteris d’aplicació que es deriven de la Normativa de permanència en els estudis de màster universitari

 

La matrícula per als estudis de màster a la Universitat de Girona queda condicionada per la Normativa de permanència en els estudis de màster universitari, que va ser aprovada pel ple del Consell Social de la UdG en la sessió ordinària 2/12, del dia 27 d’abril de 2012. Les restriccions que s’apliquen són les següents:

 

•      Per tal de permetre la dedicació a temps parcial, el mínim de matrícula en estudis de màster es fixa en 30 crèdits el primer any i en 24 els successius, sense incloure crèdits reconeguts ni complements formatius o anivelladors. No obstant això, en cas que els complements formatius o anivelladors requerits superin el mínim de matrícula, s’habilita el responsable de la unitat estructural d’adscripció del màster per autoritzar matrícules que no compleixin aquesta norma, en el benentès que entre aquests crèdits i els del màster la suma de crèdits matriculats s’ha d’ajustar als límits.

•      El límit màxim de matrícula per curs acadèmic queda fixat en 90 crèdits, essent obligatori matricular-se de les assignatures obligatòries no superades en el curs anterior.

•      Per continuar els mateixos estudis, els estudiants hauran de superar com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats el curs anterior.

•      Si no supera el mínim de crèdits indicats anteriorment, l’estudiant no podrà continuar en els mateixos estudis. No obstant, podrà tornar-se a matricular en aquests estudis transcorreguts dos anys acadèmics i mitjançant el procés de preinscripció.

•      L’estudiant només podrà matricular-se dues vegades als mateixos estudis.

•      Els crèdits obtinguts per reconeixement no es computaran a efectes de permanència.

•      Els estudiants disposen de dues convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul. En cas que l’estudiant no superi l’assignatura o mòdul en la segona convocatòria podrà sol·licitar una tercera i darrera convocatòria de gràcia als responsables de les unitats estructurals d’adscripció del màster.

•      Per tal de no comptabilitzar convocatòries de qualificació, l’estudiant podrà sol·licitar l’anul·lació de la convocatòria fins a la data que a aquest efecte establirà el calendari acadèmic de la Universitat de Girona.

•      La qualificació de “No presentat” exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en aquesta normativa.

 

3.3. Criteris d’aplicació que es deriven de la normativa acadèmica de màsters

 

D’acord amb la Normativa acadèmica per als màsters universitaris, aprovada pel Consell de Govern en la sessió 2/12, de 30 de març de 2012, i d’acord amb el procediment establert a cada centre:

 

•      Per matricular-se de noves assignatures d’un curs qualsevol és necessari que la matrícula inclogui també totes les assignatures i mòduls obligatoris suspesos o amb qualificació de “No presentat” en què l’estudiant s’hagi matriculat en cursos anteriors. Amb caràcter extraordinari, l’òrgan responsable de la unitat estructural d’adscripció del màster pot fixar criteris complementaris o autoritzar excepcions a aquesta norma.

•      L’anul·lació de matrícula no requereix cap tipus de justificació en les dates que estableixi el calendari acadèmic. L’anul·lació de matrícula es refereix a totes les assignatures de què l’estudiant s’ha matriculat en un any acadèmic. Els estudiants de primer any acadèmic que vulguin reprendre els estudis hauran de tornar a obtenir plaça per preinscripció.

•      Els estudiants podran matricular-se d’un 20 % més del total de crèdits requerits per a l’obtenció del títol a què opten, sempre que no hagin superat tots els crèdits necessaris per obtenir-lo.

•      Els crèdits obtinguts per reconeixement no són computables a efectes de limitacions de matrícula.

 

3.4. Reconeixement de crèdits

 

D’acord amb la Normativa acadèmica per als màsters universitaris, aprovada pel Consell de Govern en la sessió 2/12, de 30 de març de 2012, s’entén per reconeixement l’acceptació per l’òrgan responsable del màster dels crèdits que, havent estat obtinguts en altres ensenyaments universitaris, són computats a l’efecte de l’obtenció del títol de màster universitari.

 

El procediment s’iniciarà a sol·licitud de l’estudiant davant l’administració de l’àrea d’estudis que té assignada la gestió del màster, en les condicions determinades pel pla d’estudis de l’ensenyament i per la normativa dels estudis de màster de la UdG. Si en el moment de matricular-se encara no s’ha resolt el reconeixement acadèmic de crèdits, la matrícula tindrà la consideració de provisional a l’únic efecte de permetre el reajustament als continguts de la resolució de reconeixement acadèmic de crèdits. L’estudiant podrà renunciar a una part o a la totalitat del reconeixement si prefereix cursar les matèries corresponents. Aquesta renúncia es podrà efectuar una sola vegada i tindrà caràcter definitiu.

 

Convé tenir present que el reconeixement de crèdits corresponents a assignatures o mòduls matriculats no dona dret a cap mena de devolució de l’import de la matrícula de l’assignatura original.

 

Per a l’estudi i per a la incorporació dels crèdits reconeguts a l’expedient acadèmic caldrà abonar el preu que determini el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus del serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya. Els crèdits transferits no suposaran cap cost per a l’estudiant.

 

La matrícula dels crèdits necessaris fixats per la Universitat per adaptar els plans d’estudis anteriorment vigents als nous plans d’estudis serà gratuïta.

 

3.5. Treball de fi de màster

 

D’acord amb l’article 4 de la Normativa marc reguladora del treball final de grau i del treball final de màster, aprovada pel Consell de Govern en la sessió ordinària núm. 8/12, de 20 de desembre de 2012, i modificada per la Comissió delegada de Docència i Estudiants de 5 de març de 2015:

 

•      Per poder matricular-se del treball final de màster l’estudiant s’ha d’haver matriculat també de totes les assignatures requerides per obtenir la titulació, incloses les pràctiques en empreses o institucions en aquells programes que en tinguin.

•      La matrícula ha de formalitzar-se d’acord amb el reglament que cada centre docent haurà aprovat. Aquest reglament ha de preveure les condicions específiques per a la matrícula i els requisits per a la defensa.

•      La matrícula del TFM s’haurà de formalitzar després del tancament d’actes de totes les assignatures del curs anterior, dins dels terminis establerts, i dona dret a una única convocatòria a cada curs acadèmic, amb la limitació de convocatòries establerta per la normativa de permanència específica dels màsters.

 

El treball de fi de màster no pot ser objecte en cap cas de reconeixement de crèdits.

 

3.6. Pràctiques acadèmiques externes

 

D’acord amb l’article 5 de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de graus i màsters, aprovada pel Consell de Govern en la sessió ordinària núm. 8/12, de 20 de desembre de 2012:

 

·         La matrícula de l’assignatura de pràctiques externes podrà fer-se prèviament a l’assignació de la plaça de pràctiques, si el centre en fa oferta prèvia. En cas contrari, l’assignació de plaça suposarà l’autorització per matricular-se.

 

·         Pel fet que hi intervenen tercers aliens a la universitat, serà possible la modificació de matrícula tant per als estudiants afectats per l’anul·lació d’assignatures de pràctiques que no es poden dur a terme com per als que vulguin matricular-se en les que s’han pogut concretar més tard de les dates límit de matrícula.

 

·         En els màsters de més de 60 crèdits serà possible ampliar la matrícula per fer les pràctiques acadèmiques externes durant l’estiu, encara que se superi el límit màxim de matrícula.

 

 

4. Condicions de matrícula en estudis de doctorat

 

4.1. Aspectes generals

 

Els estudiants que hagin estat admesos d’acord amb els requisits i el procediment d’accés revisats pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat en la sessió 4/12, de 12 d’abril de 2012, i en la sessió 03/16, de 25 d’abril de 2016, d’acord amb el RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat i, si escau, amb els requisits addicionals d’admissió aprovats per la Comissió Acadèmica de cada programa de doctorat, que constaran en la memòria de verificació del programa de doctorat, podran fer el procés d’automatrícula en el període que estableixi el calendari acadèmic.

 

Els estudiants han de formalitzar anualment la matrícula en concepte de tutela acadèmica del doctorat, i satisfer els preus corresponents fins que presentin la tesi doctoral.

 

4.2. Documentació

 

Els estudiants hauran d’haver aportat la documentació declarada en el procés de preinscripció a la secretaria de l’Escola de Doctorat, degudament legalitzada si escau. Si algun dels documents aportats no s’accepta no es podrà formalitzar la matrícula.

 

Els estudiants que es trobin en els supòsits següents hauran de realitzar la matrícula a la secretaria de l’Escola de Doctorat:

 

1.     Si es concedeix una beca de doctorat fora del període aprovat en el calendari acadèmic administratiu del curs.

2.     Si l’estudiant ha dipositat la tesi doctoral a l’Escola de Doctorat (això no vol dir haver-ne iniciat el procés de revisió) abans de la data de la matrícula fixada en el calendari acadèmic del curs següent. Per poder finalitzar els tràmits per a la presentació de la tesi doctoral, haurà d’abonar l’import del preu establert pel decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus del serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, a excepció de l’import corresponent a la taxa de tutela acadèmica.

 

Si es gaudeix d’alguna exempció o bonificació s’ha d’acreditar a la secretaria de l’Escola de Doctorat abans de fer la matrícula, d’acord amb les condicions i els terminis establerts en l’apartat 1.1.

 

En el cas de les cotuteles, el conveni signat a tal efecte determinarà necessàriament la forma en què s’ha de dur a terme la matrícula. La Universitat de Girona estableix que s’ha de formalitzar anualment la matrícula fins que es presenti la tesi doctoral i que s’haurà d’abonar l’import del preu establert pel decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus del serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, a excepció de l’import corresponent a la taxa de tutela acadèmica.

 

L’acceptació de la matrícula per part de la Universitat està condicionada a la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud, al compliment per part de l’investigador en formació dels requisits establerts per accedir i ser admès al doctorat i al pagament complet, en la forma i els terminis fixats.

 

 

4.3. Baixa del programa

 

L’estudiant ha de formalitzar la matrícula en el curs acadèmic per al qual ha estat admès. En cas contrari, l’admissió quedarà sense efecte i s’haurà de sol·licitar de nou. A partir de la segona matrícula, el doctorand serà donat de baixa si no formalitza la matrícula dins del termini i en la forma establerts.

 

Quan es tracti de programes de doctorat interuniversitaris, se seguirà el procediment de matrícula establert en el conveni signat entre les institucions. Supletòriament, serà aplicable aquesta normativa.

 

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat avaluarà anualment el document d’activitats i el pla de recerca del doctorand, juntament amb els informes que a aquest efecte han d’emetre el doctorand, el director de tesi i el tutor, segons els models que estableixi l’Escola de Doctorat. L’avaluació positiva és un requisit indispensable per continuar en el programa. En cas d’avaluació negativa, degudament motivada, el doctorand serà avaluat de nou en el termini màxim de sis mesos, i a aquest efecte haurà d’elaborar un nou pla de recerca. Si l’avaluació torna a ser negativa, el doctorand serà donat de baixa del programa definitivament.

 

4.4. Criteris d’aplicació que es deriven de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona

 

La matrícula als estudis de doctorat a la Universitat de Girona queda condicionada per les normes de permanència en els estudis de doctorat, recollides en la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona, aprovada pel Consell de Govern en la sessió 3/2017, de 31 de març de 2017.

 

Des de la primera matrícula es farà un seguiment de la tesi doctoral de l’investigador en formació, que es podrà matricular anualment sempre que hagi estat avaluat positivament.

 

La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar des del moment de la matrícula fins al dipòsit de la tesi doctoral. Si transcorregut l’esmentat termini de tres anys no s’hagués presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica responsable del programa podrà autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any més que, excepcionalment, es podrà ampliar a un altre any addicional, en les condicions que s’hagin establert en el programa de doctorat corresponent.

 

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar la realització dels estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, la durada dels estudis serà de cinc anys, a comptar des del moment de la matrícula fins al dipòsit de la tesi doctoral. Si transcorregut l’esmentat termini no s’hagués presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica responsable del programa podrà autoritzar la pròrroga d’aquest termini per dos anys més que, excepcionalment, es podrà ampliar a un altre any addicional, en les condicions que s’hagin establert en el programa de doctorat corresponent.

 

L’estudiant que hagi iniciat els estudis a temps complet podrà sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, de manera justificada, el canvi de dedicació a temps parcial. En el termini de 15 dies hàbils, la Comissió Acadèmica haurà d’emetre un informe motivat d’acceptació o denegació del canvi de dedicació.

 

Als efectes del còmput del període anterior no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.

 

Així mateix, el doctorand pot sol·licitar la baixa temporal en el programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida, justificadament, a la Comissió Acadèmica responsable del programa, que s’ha de pronunciar sobre la procedència d’accedir al que sol·licita el doctorand en un termini màxim de 15 dies hàbils.

 

Per als estudiants que es troben en la segona pròrroga del doctorat, la data límit de dipòsit de la tesi doctoral és improrrogable.

 

Els estudiants que esgotin la durada màxima dels estudis de doctorat segons cada règim de dedicació, incloses les pròrrogues, seran donats de baixa definitivament del programa de doctorat en què s’hagin matriculat, i això comportarà la impossibilitat de continuar els estudis en aquest programa. No obstant això, el doctorand podrà sol·licitar l’accés i admissió en un altre programa de doctorat de la UdG el curs acadèmic següent, presentant un nou projecte de tesi amb un nou tutor o tutora i nous directors. En cas que vulgui sol·licitar l’accés i admissió al mateix programa de doctorat, haurà d’haver passat un curs acadèmic complet, i el doctorand haurà de presentar un nou projecte de tesi, amb un nou tutor o tutora i nous directors.

 

4.5. Altres aspectes sobre la matriculació

 

Els punts 1.1 (Exempcions i bonificacions) i 1.2 (Forma de pagament) d’aquesta normativa de matrícula són aplicables als estudis de doctorat.

 

 

5. Aspectes comuns a graus, màsters i doctorat

 

5.1. Estudis en extinció

 

D’acord amb el que preveu el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en la redacció que en dona el RD 861/2010, de 2 de juliol, de modificació de l’anterior, de la disposició transitòria segona, lletra a), la Universitat de Girona garantirà l’organització almenys de dues convocatòries d’examen en els dos cursos següents a la data d’extinció dels estudis o d’adaptació dels plans d’estudis de grau que en substitueixin d’altres, també de grau.

 

Una vegada extingits tots els cursos, els estudiants afectats per aquestes extincions o adaptacions només podran matricular-se d’assignatures de cursos extingits o adaptats durant els 2 cursos acadèmics següents a l’últim en què es va impartir el curs extingit o adaptat, de manera que disposaran de dues convocatòries addicionals per superar-les. Els estudiants que desitgin canviar als nous plans d’estudi hauran de fer-ho presentant la sol·licitud d’adaptació a la secretaria acadèmica del seu centre, adreçada al deganat o a la direcció del centre, abans del 10 de setembre del curs en el qual s’ha de produir la incorporació al nou pla d’estudis.

 

5.2. Convenis amb altres universitats

 

En el cas d’estudis interuniversitaris que es cursen en el marc d’un conveni amb una altre universitat, es regularan per les normes que quedin recollides en el conveni, tenint en compte la normativa d’accés, de permanència i d’estudis vigent a la Universitat.

 

La documentació relacionada amb els estudiants procedents d’altres universitats la recollirà la secretaria acadèmica del centre de matrícula.

 

5.3. Assegurances

 

Tots els estudiants matriculats en un grau, màster o programa de doctorat de la UdG han d’estar donats d’alta de l’assegurança escolar obligatòria i de forma voluntària, de l’assegurança d’accidents que ofereix la UdG. Aquesta assegurança és obligatòria per als estudiants més grans de 28 anys.

 

Els estudiants que vinguin a la UdG en el març d’un programa d’intercanvi (incoming), ja sigui per cursar assignatures definides en un acord d’estudis o bé dins un programa Erasmus Placement (pràctiques externes) hauran de tenir contractada una assegurança i acreditar-ho davant de la secretaria acadèmica de la seva àrea d’estudi.

 

Els estudiants de la UdG que participin en programes d’intercanvi o pràctiques a l’estranger  hauran de contractar l’assegurança d’assistència en viatge, amb cobertura de despeses mèdiques per malaltia o accident, que la UdG té prevista per a aquesta circumstància.

 

5.4. Estudiants amb discapacitat o en situacions excepcionals

 

La Universitat adaptarà aquesta normativa a les necessitats dels estudiants amb discapacitat, mitjançant la valoració de cada cas concret i l’adopció de les mesures específiques adequades. Així mateix, també es promourà la flexibilitat d’aquesta normativa per atendre els casos d’estudiants que es trobin en una situació excepcional degudament justificada (problemes de salut, altes capacitats, etc.), per tal d’assegurar un bon desenvolupament de la seva activitat formativa.

 

 

Tipus d’accés

Documentació

PAU i assimilats (*)

--

CFGS o FP-2 o MP-3 o i assimilats (*)

--

Titulats universitaris

Original i fotocòpia del títol o del resguard

Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Trasllat

Comprovant de trasllat d’expedient acadèmic de la universitat d’origen