Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

REGLAMENT DE L’INSTITUT DE DRET PRIVAT EUROPEU I COMPARAT

eBOU-151

 

REGLAMENT DE L’INSTITUT DE DRET PRIVAT EUROPEU I COMPARAT

 

 

Exposició de motius: La creació de l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona, aprovada en la sessió núm. 2/09 de 29 de juliol de 2009 pel Ple del Consell Social de la UdG, comporta la necessitat de dotació d’un reglament, tal com estableix l’article 29, lletra a dels Estatuts de la Universitat de Girona.

 

Atès que el Consell de l’Institut de Dret Europeu i Comparat de la UdG en la seva sessió de 25 de març de 2011 va aprovar el seu Reglament, d’acord amb el que determina l’article 92 lletra f dels Estatuts de la Universitat de Girona.

 

Per tot l’anteriornent exposat, S’ACORDA:

 

Únic.- Aprovar el Reglament de l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona, d’acord amb l’annex adjunt.

 

 

 

REGLAMENT DE L’INSTITUT DE DRET PRIVAT EUROPEU I COMPARAT

 

 

 

TÍTOL I

DEFINICIÓ I COMPETÈNCIES

 

TÍTOL II

GOVERN

 

Capítol I

Òrgans

 

Capítol II

Òrgans col·legiats d'àmbit particular

 

Secció primera

Consell de l’Institut

 

Secció segona

Comissió Permanent

 

Secció tercera

Consell Assessor

 

Capítol III

Òrgans unipersonals d'àmbit particular

 

Secció primera

Director o directora de l’Institut

 

Secció segona

Secretari o secretària de l’Institut

 

Secció tercera

Moció de censura i qüestió de

confiança

 

TÍTOL III

ESTUDIANTS

 

TITOL IV

PERSONAL ACADÈMIC

 

TÍTOL V

PERSONAL COL·LABORADOR

 

TÍTOL VI

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 

TÍTOL VII   

PRESSUPOST

 

TITOL VIII

MODIFICACIÓ

 

Disposició final

TÍTOL I

DEFINICIÓ I COMPETÈNCIES

 

Article 1
Definició

1. L’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat és la unitat dedicada a la recerca sobre Dret Privat Europeu i Comparat.

2. L’Institut pot organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau i proporcionar assessorament tècnic en l'àmbit de les seves competències.

3. Les abreviatures de l’Institut són IDPEC en català i castellà i IECPL en anglès.

 

Article 2

Competències

Són competències de l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat :

a) Elaborar el seu reglament, que el Consell de Govern de la UdG aprovarà.

b) Organitzar, coordinar i desenvolupar la seva recerca.

c) Organitzar, coordinar i desenvolupar la seva docència del tercer cicle.

d) Organitzar, coordinar i desenvolupar la docència dels cursos d'especialització en les àrees que siguin de la seva competència.

e) Fomentar l'actualització científica, tècnica i pedagògica de les persones que en siguin membres.

f) Cooperar amb altres instituts universitaris de recerca, amb les facultats i les escoles, els departaments i les càtedres de la UdG, i amb altres institucions i organismes públics o privats, en la realització de programes d'investigació o docents.

g) Administrar els recursos assignats a l’Institut.

h) Organitzar i distribuir entre les persones que en siguin membres les tasques corresponents per al seu millor funcionament.

i) Participar en tots els òrgans de govern en els quals estigui prevista la seva representació.

j) Complir les tasques que, en el camp de les seves competències, li hagi encomanat el Consell de Govern de la UdG.

 

 

TÍTOL II

GOVERN

 

Capítol I

Òrgans

 

Article 3

Tipologia

El govern de l’Institut és exercit tant pels òrgans col·legiats com pels òrgans unipersonals d'àmbit parti­cular següents:

a) Òrgans col·legiats d’àmbit parti­cular: Consell de l’Institut, la Comis­sió Permanent i el Consell Assessor;

b) Òrgans unipersonals d’àmbit particular: director o directora i secretari o secretària.

 

Capítol II

Òrgans col·legiats d’àmbit particular

 

Secció primera

Consell de l’Institut

 

Article 4

Definició

El Consell de l'Institut és l'òrgan col·legiat de govern.

 

Article 5

Composició

Formen el Consell de l'Institut:

a) El director o directora de l’Institut, que el presidirà.

b) El secretari o secretària de l’Ins­titut, que s’ocuparà de la secretaria del Consell.

c) El personal acadèmic propi i el dels departaments que hi estigui adscrit a efectes de recerca.

d) Una representació dels estudiants equivalent com a màxim al 10% dels membres del Consell.

e) El personal d'administració i serveis adscrit a l'Institut.

 

Article 6

Renovació

1. El Consell es renovarà quan s’ini­ciï o prorrogui el mandat del director o directora de l’Institut.

2. En el cas dels estudiants als que fa referència l’art. 5.b), i sense perjudici del previst a l’a­partat anterior, la pèrdua d’a­ques­ta condició comporta el cessament de les funcions que la persona en qüestió desenvolupés com a membre del Consell. En aquest cas, tindrà lloc la seva substitució pel següent estudiant més votat a les eleccions en què va tenir lloc la seva elecció, d’acord amb el previst a l’art. 7.

3. Les persones membres del Consell que durant el seu mandat finalitzin la seva permanència a l’Insti­tut o n’hagin dimitit seran substituïdes per altres de noves, si n’hi hagués.

 

Article 7

Elecció dels membres

1. D’acord amb el previst a l’art. 5, són membres nats del Consell d’Institut: el director o directora de l’Institut, el secretari o secretària de l’Institut, el personal acadèmic propi i el dels departaments que hi estigui adscrit a efectes de recerca i el personal d’ad­mi­nis­tració i serveis adscrit a l'Institut.

2. L’elecció de les persones repre­sentants d’estudiants al Consell es farà per sufragi lliure, igual, directe i se­cret, d’acord amb l’art. 124 dels Estatuts de la UdG.

3. Les persones electores seran aquelles que en el moment en què les eleccions es convo­quin tinguin la condició d’estudiants de tercer cicle de l’Institut.

4. Les eleccions de re­presentants d’es­tu­diants es faran dins del període lectiu.

5. El director o directora de l’Ins­titut convocarà les elec­cions de representants d’estudiants abans dels 30 dies hàbils anteriors a la fi del man­dat.

6. Mentre no hagin estat elegides les persones representants, les anteriors representants seguiran en funcions.

 

Article 8

Competències

Són competències del Consell d'Institut:

a) Elaborar i aprovar la memòria d'activitats docents i investigadores de l'Institut i establir-ne els plans de recerca i docència.

b) Informar dels plans individuals d'investigació i docència de les persones membres i dels contractes corresponents.

c) Determinar les necessitats de places de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis.

d) Informar sobre l'adscripció de personal acadèmic a l'Institut.

e) Planificar la utilització dels seus recursos econòmics i establir les directrius per administrar-los.

f) Elaborar i proposar les modificacions al seu reglament.

g) Organitzar i distribuir les tasques inherents a l'Institut.

h) Elegir el director o directora de l’Institut.

i) Aprovar i passar comptes del pressupost anual aprovat per la Comissió Permanent.

j) Qualsevol altra funció relativa a l'Institut que als Estatuts de la Universitat de Girona sigui atribuïda al Consell de manera explícita.

 

Article 9

Convocatòria

1. El Consell de l’Institut es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop l’any.

2. El Consell també es podrà reunir en sessions extraordinàries per iniciativa del director o directora de l’Institut o d’un mínim del 20% de les persones membres del Consell.

3. La sol·licitud prevista a l’apartat anterior s’haurà de fer mitjançant un escrit que inclogui l’ordre del dia i la documentació annexa, si s’es­cau, i s’haurà d’adreçar al secretari o secretària de l’Institut.

4. El secretari o secretària notificarà la convocatòria per escrit, amb l’or­dre del dia i la documentació necessària, amb una antelació mínima de 48 hores.

5. El secretari o secretària mantindrà a disposició de les persones membres la documentació relativa a la convocatòria en el mateix termini de temps.

6. En convocar el Consell de l’Insti­tut, el secretari o secretària en revisarà la composició per comprovar les altes i les baixes des de la convocatòria anterior.

7. Les sessions es convocaran amb dia i hora i un lloc de celebració. Les sessions tindran dues convocatòries per al cas en què no es reuneixi el quòrum suficient en la primera d’elles.

8. La segona convocatòria tindrà lloc mitja hora després de la pri­mera.

 

Article 10

Quòrum

1. El Consell es constituirà vàlidament quan hi concorrin el director o directora i el secretari o secretària o persones que els substitueixin d’acord amb aquest reglament, més un nombre de membres que sigui igual o superior a la meitat del total, en primera convocatòria. En segona convocatòria, el consell es constituirà vàlidament amb la presència d’una tercera part dels seus membres.

2. Només es podrà deliberar o prendre acords sobre assumptes inclosos a l’ordre del dia. Si la urgència de l’assumpte ho requereix, es podrà deliberar o prendre acords sobre altres assumptes si així ho aprova la majoria de persones membres i hi estan presents totes elles.

 

Article 11

Votació

1. El Consell prendrà els seus acords per majoria simple.

2. En cas d’empat, el director o directora tindrà un vot de qualitat.

3. Les persones membres del Consell tenen dret a exercir el seu dret a vot, formular un vot particular, o expressar el sentit del seu vot i els motius que el justifiquin.

4. En el cas de vot particular, les persones membres que discrepin de l’acord majoritari podran formular-lo per escrit en el termini de 48 hores. El vot particular s’inclourà al text aprovat.

5. Abans o després de cada votació, les persones membres del Consell tindran dret a formular precs o preguntes.

6. Les persones membres del Consell que votin en contra o s’abstin­guin quedaran exemptes de la responsabilitat que es derivi dels acords.

 

Article 12

Actes

1. El secretari o secretària estendrà acta de les reunions.

2. L’acta indicarà les persones assistents, l’ordre del dia, les circumstàncies de lloc i de temps, els punts principals de les deliberacions, i els acords presos.

3. A l’acta hi figurarà, a sol·licitud de les persones membres respectives de l’òr­gan, el vot contrari a l’acord adoptat, la seva abstenció i motius que la justifiquin, o el sentit del seu vot favorable. Igualment, qualsevol membre pot sol·licitar que es transcrigui íntegrament la seva intervenció o proposta, sempre que aporti en el mateix acte, o en el termini assenyalat pel director o directora, el text que es correspongui fidelment amb la seva intervenció, cosa que es farà constar a l’acta o bé s’hi unirà una còpia.

4. Les actes de la sessió anterior es sotmetran a la consideració del Consell per a la seva aprovació a la sessió següent, amb les esmenes que correspongui.

 

Article 13

Certificacions d’acords

1. Qualsevol membre de l’Institut que tingui un interès legítim podrà sol·licitar al secretari o secretària un certificat dels acords.

2. En cas que emeti la certificació abans que el Consell no hagi aprovat l’acta en qüestió, el secretari o secretària ho farà constar de manera expressa.

 

Secció segona

Comissió Permanent

 

Article 14

Composició

1. L’Institut tindrà una Comissió Permanent composta per membres del personal acadèmic doctor a temps complet pertanyent a l’Institut, un dels quals serà necessàriament el director o directora de l’Institut, i un altre el secretari o secretària.

2. La designació de les persones membres de la Comissió correspon al Consell.

3. La renovació es produirà en els mateixos terminis i circumstàncies previstos per a director o directora de l’Institut.

 

Article 15

Competències

1. La Comissió Permanent decidirà sobre aquells assumptes que el Con­sell li encomani.

2. En particular, la Comissió elaborarà la proposta de pressupost ordinari de l’Institut, que sotmetrà al Consell per a la seva aprovació.

3. També correspondrà a la Comissió decidir sobre les propostes de no­menament de persones col·la­bo­ra­dores de l’Ins­ti­tut formulades pel director o directora.

 

Article 16

Funcionament

1. La Comissió Permanent es reunirà quan el director o directora de l’Institut la convoqui per iniciativa pròpia o bé a petició d’almenys dos membres de la Comissió.

2. La Comissió es reunirà almenys un cop l’any.

3. Els acords es prendran per majoria simple de membres de la Comissió. En tot allò relatiu a les votacions, actes i certificacions d’acords s’a­plica allò previst sobre el Consell de l’Institut, amb les degudes adaptacions.

 

Secció tercera

Consell Assessor

 

Article 17

Definició

1. El Consell Assessor és l’òrgan consultiu i d’assessorament de l’Institut en matèria de dret privat europeu i comparat. 

2. El Consell Assessor aglutina a investigadors, professionals, empreses, institucions i organitzacions  públiques o privades de l’entorn social a les activitats de l’Institut, tant des del vessant de la formació com des del vessant de la recerca.

 

Article 18

Composició

1. Podran formar part del Consell Assessor investigadors, professionals, empreses, institucions i organitzacions  públiques o privades experts en matèria de dret privat europeu i comparat.

2. Els membres del Consell Assessor seran designats per acord del Consell d’Institut, a proposta del director o de la directora de l’Institut.

3. El director o la directora de l’Institut actuarà com a president o presidenta del Consell Assessor, i el secretari o la secretària de l’Institut actuarà com a secretari o secretària del Consell Assessor.

4. El Consell Assessor es reunirà prèvia convocatòria del director o directora de l’Institut.

 

Article 19

Competències

Són competències del Consell Assessor:

a) Assessorar, informar, donar suport i participar en les activitats vinculades a l’Institut.

b) Estendre llaços entre l’Institut i el seu entorn social, i enfortir aquestes relacions.

c) Establir els nexes necessaris per mantenir una comunicació i un diàleg permanents sobre els canvis de l’entorn, a fi de poder adequar la recerca a les necessitats de la societat, i conèixer les necessitats de l’Institut.

d) Promoure acords o convenis amb empreses i institucions per perfeccionar la formació dels estudiants o investigadors, a més d’ajuts a l’estudi i línies de recerca d’interès per a les institucions i l’entorn social.

 

Article 20

Funcionament

Pel que fa al règim de funcionament del Consell Assessor serà d’aplicació allò previst en aquest Reglament sobre el Consell de l’Institut, amb les degudes adaptacions.

 

Capítol III

Òrgans unipersonals d'àmbit particular

 

Secció primera

Director o directora de l’Institut

 

Article 21

Definició

El director o directora de l’Insti­tut n’és el representant i n'exerceix la direcció i gestió ordinària.

 

Article 22

Elecció

1. El Consell elegirà el director o directora de l’Institut entre el personal acadèmic doctor amb dedicació a temps complet que hi estigui adscrit.

2. En allò no previst per aquest reglament, l’elecció es regirà per la normativa electoral de la UdG.

 

Article 23

Nomenament

El nomenament del director o directora correspon al rector o rec­tora de la UdG.

 

Article 24

Mandat

1. El mandat del director o direc­to­ra serà de quatre anys.

2. El director o directora podrà ser reelegit o reelegida consecutivament una sola vegada.

 

Article 25

Competències

Correspon al director o directora:

a) Dirigir, gestionar, coordinar i representar l’Institut.

b) Promoure l'elaboració anual dels plans d'activitat investigadora i docent.

c) Convocar, fixar l’ordre del dia i presidir el Consell i la Comissió Permanent i executar-ne i fer-ne complir els acords. A l’hora de fixar l’odre del dia haurà de tenir en compte les peticions dels altres membres formulades amb l’ante­la­ció suficient.

d) Dirigir-ne i gestionar-ne l'administració i el pressupost.

e) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit a l'Institut.

f) Convocar eleccions d’acord amb el previst a l’art. 7.

g) Presidir les sessions del Consell i de la Comissió Permanent, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre’ls per causes justificades.

h) Dirimir amb el seu vot els empats a les votacions en els casos previstos per aquest reglament.

i) Assegurar el compliment d’aquest reglament i de les lleis.

j) Visar les actes i certificacions dels acords dels òrgans de l’Institut que presideix.

k) Proposar un secretari o secretària de l’Institut.

l) Trametre a la Comissió Permanent les propostes de noves persones col·laborado­res de l’Institut en els termes previstos en aquest reglament.

m) Totes aquelles funcions relatives a l'Institut que ni els Estatuts de la UdG ni aquest Reglament no atribueixin al Consell i que siguin inherents a la seva condició de director o directora.

 

Article 26

Substitució

1. En cas d’absència, malaltia o vacant del director o directora, el substituirà el secretari o secre­tària o persona designada pel mateix di­rector o directora.

2. Si aquesta situació es perllon­gués durant més de sis mesos, el secretari o secretària o altra per­so­na que substitueixi el director o di­rectora escoltarà els altres mem­bres de la Consell d’Institut i convocarà eleccions per ele­gir un nou director o directora.

 

 

Secció segona

Secretari o secretària de l’Insti­tut

 

Article 27

Nomenament

1. El director o directora de l'Institut proposarà al Consell un secretari o secretària.

2. La persona proposada ha de for­mar part del personal acadèmic a temps complet assignat a l’Institut.

3. La proposta es sotmetrà a votació i quedarà aprovada si obté la majoria simple de les persones assistents.

4. El nomenament del secretari o secretària correspon al rector o rectora.

 

Article 28

Competències

1. El secretari o secre­tària redac­tarà i custodiarà les actes de les reu­nions del Consell i de la Comissió Permanent de l’Institut i en certi­ficarà els acords.

2. El secretari o secretària subs­tituirà el director o directora en els termes previstos a l’art. 26.

3. El secretari o secretària assistirà a les reunions dels òrgans col·le­giats amb veu i vot si n’és mem­bre, i amb veu però sense vot si es tracta de la persona que el substi­tueix (a menys que hi assisteixi com a membre de l’òrgan en qüestió).

4. El secretari o secretària enviarà les convocatòries de les reunions dels òrgans col·legiats de l’Institut per indicació del director o direc­tora, així com les citacions a les persones membres, si s’escau.

5. Igualment, haurà de rebre els actes de comunicació de les perso­nes membres amb els òrgans es­mentats i, per tant, les notifica­cions, peticions de dades, rectifi­ca­cions i qualssevol altres tipus d’es­crits dels quals l’òrgan n’hagi de tenir coneixement.

6. El secretari o secretària també redactarà i autoritzarà les actes de les reunions, i prepararà el despatx dels assumptes que s’hi hagin de tractar.

7. Correspondran al secretari o se­cretària aquelles altres fun­cions que el director o directora li dele­gui.

 

Article 29

Substitució

En cas d’absència o malaltia i, en general, quan concorri alguna causa justificada, el secretari o secretària serà substituït per la persona que el director o directora designi.

 

 

Secció tercera

Moció de censura i qüestió de confiança

 

Article 30

Mocions de censura

1. Els òrgans col·legiats de govern de l’Institut poden revocar, mitjan­çant una moció de censura, les per­sones que hagin elegit per ocupar un càrrec unipersonal.

2. La moció de censura l’hauran de presentar almenys un terç de les persones membres de l’òrgan, que l’haurà de votar entre els deu i els trenta dies següents a la seva pre­sentació. La moció inclourà una candidatura alternativa i el progra­ma que con­tingui les línies de polí­tica universi­tària que el candidat o candidata haurà de desenvolupar en el càrrec.

3. L’aprovació de la moció de cen­sura requereix el vot favorable de la majoria absoluta de les persones membres de l’òrgan.

4. Si la moció no s’aprova, els seus signataris no en podran presentar una altra durant el mateix mandat del càrrec contra el qual s’hagi interposat.

 

Article 31

Qüestions de confiança

1. Les persones titulars dels òr­gans unipersonals de govern la desig­na­ció de les quals corres­pongui a òrgans col·legiats de l’Institut podran plantejar-hi una qüestió de confiança sobre el seu programa de govern.

2. La confiança s’entendrà ator­gada quan hi voti a favor la majoria ab­soluta de les persones membres de l’òrgan corresponent.

3. Si aquest no hi atorga la con­fian­ça, la persona titular cessarà i es faran unes noves eleccions.

 

 

TÍTOL III

ESTUDIANTS

 

Article 32

Definició

Tenen la condició de membres de l’Institut els seus estudiants de tercer cicle.

 

TÍTOL IV

PERSONAL ACADÈMIC

 

Article 33

Tipologia

1. El personal acadèmic membre de l’Institut és tant el personal acadèmic propi com el personal dels departaments que hi estigui assignat a efectes de recerca.

2. Els membres de l’Institut apareixeran a la web de l’Institut amb la condició de “membres” (o “members” a la versió en anglès).

 

Article 34

Condició de membre

1. La condició de membre de l’Ins­titut es perd per renúncia de la persona interessada o quan deixin de concórrer els requisits previstos en aquest reglament.

2. La renúncia haurà de ser expressa i presentar-se per escrit adreçat al director o directora de l’Institut.

3. El director o directora informarà puntualment els òrgans de l’Institut sobre els canvis en la llista de membres de l’Institut.

 

TITOL V

PERSONAL COL·LABORADOR

 

Article 35

Tipologia

1. Poden tenir la condició de personal col·laborador de l’Institut, sense tenir-ne la condició de membre:

 

a)Les persones que siguin professionals o membres de centres o institucions docents o de recerca en l’àmbit del Dret privat europeu i comparat, que hagin destacat per l’excel·lència de la seva activitat docent, científica o professional.

 

b) Aquelles persones que, tot i no reunir els requisits previstos en la lletra a), hagin destacat per la seva activitat docent, científica o professional en l’àmbit del Dret privat europeu i comparat. Les persones que compleixin els requisits previstos en aquesta lletra b), rebran el nom de “persones col·labo­radores júnior” o “junior fellows”.

 

2. Les persones interessades en esdevenir col·laboradores de l’Institut podran adreçar una sol·licitud escrita al director o directora de l’Institut en què exposin perquè el seu perfil s’ajusta a l’Institut.

3. La condició de col·laborador o col·laboradora s’obté per acord favorable de la Comissió Permanent.

4. Les persones col·laboradores podran assistir a les reunions dels òrgans col·legiats de l'Institut, amb veu però sense vot, sempre que siguin convidades pel director o directora.

5. La condició de persona col·la­boradora es perd per renúncia expressa de la persona interessada, o per acord de la Comissió Permanent.

6. Les persones col·laboradores podran ser incloses com a tals al llistat de personal de l’Institut, dins la categoria corresponent i en la versió anglesa amb la categoria de “fellows” de l’Institut.

 

TITOL VI

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 

Article 36

Tipologia

El personal d’administració i ser­veis (PAS) de l’Institut és el que hi tingui el lloc de treball, segons l’acord de creació de l’Institut.

 

Article 37

Funcions

El PAS col·labora mitjançant el suport, l’assis­tèn­cia, l’as­ses­sora­ment, la gestió i l’administració, perquè l’Institut assoleixi els seus objectius i compleixi amb les seves funcions.

 

TÍTOL VII

PRESSUPOST

 

Article 38

Pressupost

L’Institut disposarà d'un pressupost inclòs al pressupost general de la UdG.

 

TÍTOL VIII

MODIFICACIÓ

 

Article 39

Iniciativa

1. Correspon a l’Institut la proposta perquè es modifiqui el seu reglament.

2. La iniciativa per proposar una modificació correspon tant al director o directora de l’Institut com a la Comissió Permanent o a una quarta part dels membres del Consell.

 

Article 40

Procediment

1. La proposta haurà de contenir-ne el text íntegre i una memòria explicativa.

2. La proposta haurà d’anar signada per les persones que la presentin i ser adreçada al secretari o secretària de l’Institut.

3. Un cop rebuda, el secretari o secretària ho posarà en coneixement del director o directora, a menys que la proposta hagués procedit del mateix director o directora.

4. El director o directora convocarà en un termini raonable una sessió del Consell de l’Institut per debatre i votar la proposta.

5. El secretari o secretària farà arribar a les persones membres del Consell el text íntegre de la proposta, inclosa la memòria, almenys quinze dies abans de la data fixada per votar-la.

 

Article 41

Aprovació

1. La proposta de modificació del Reglament es sotmetrà a la consideració del Consell de l’Institut per al seu debat i votació.

2. La proposta quedarà aprovada si obté el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell.

3. Un cop aprovada, el secretari o secretària de l’Ins­titut enviarà la proposta al Consell de Govern de la UdG perquè l’aprovi.

 

 

Disposició final

 

Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la UdG.