Seu electrònica de la Universitat de Girona

Aprovació de la normativa de matrícula en estudis de grau, màsters universitaris i programes de doctorat per al curs 2019-2020

eBOU-1546

APROVACIÓ DE LA NORMATIVA DE MATRÍCULA EN ESTUDIS DE GRAU, MÀSTERS UNIVERSITARIS I PROGRAMES DE DOCTORAT PER AL CURS 2019-2020

 

Exposició de motius:

Atès que la normativa de matrícula s’ha d’ajustar cada curs acadèmic en virtut de les noves situacions a què cal fer front.

Atès que correspon al Consell de Govern de la UdG aprovar les normatives que regulen l’activitat acadèmica.

Atès que la proposta de normativa que es presenta ha estat debatuda i informada favorablement per la Comissió Delegada de Docència i Estudiants, en la seva sessió núm. 05/19 del dia 25 d’abril de 2019.

Marc legal: Estatuts de la Universitat de Girona, art. 66 (DOGC 5897, de 9 de juny de 2011).

En virtut de tot allò exposat, s’ACORDA:

Únic.– Aprovar la normativa de matrícula en estudis de grau, màsters universitaris i programes de doctorat per al curs 2019/2020, d’acord amb l’ANNEX adjunt.

 


 

 

Documents adjunts