Seu electrònica de la Universitat de Girona

Retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 2a convocatòria AAI 2018

eBOU-1660

Per tot el que s’ha exposat, i en virtut del que estableixen l’article 90.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, i l’article 9.2 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, 

S’APROVA per assentiment,

Atorgar les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 2a convocatòria AAI 2018.

Els efectes econòmics dels trams reconeguts seran a 1 de gener de 2018.

Documents adjunts