Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Aprovació de les retribucions addicionals per mèrits de docència corresponents a les convocatòries: avaluació de l’activitat docent del PDI laboral interí, convocatòria extraordinària 2016, i avaluació de l’activitat docent del PDI laboral interí, convocatòria ordinària 2017.

eBOU-1666

Per tot el que s’ha exposat, i en virtut del que estableixen l’article 90.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, i l’article 9.2 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social,  

S’APROVA per assentiment,

Atorgar les retribucions addicionals per mèrits de docència a les persones que es relacionen per donar compliment a l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 6 de febrer de 2007, que estableix que al personal docent i investigador contractat avaluat favorablement per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya li sigui reconeguda aquesta avaluació per a la percepció del complement per mèrits de docència que estableix l’article 29 del I Conveni Col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes (DOGC, 4821 de 14 de febrer de 2007).

Els efectes econòmics dels trams reconeguts seran: per l’avaluació de l’activitat docent del PDI laboral interí, convocatòria extraordinària 2016, a 1 de gener de 2016, i per l’avaluació de l’activitat docent del PDI laboral interí, convocatòria ordinària 2017, a 1 de gener de 2017.

(La relació de persones la torbareu a l'arxiu adjunt)

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha aprovat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord a allò que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà  de la seva publicació, d'acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Documents adjunts