Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Aprovació de les modificacions a la Normativa d'Investigador en actiu i aprovació del seu Text refós

eBOU-1753

 

 

 

Exposició de motius

Vista la necessitat d’incorporar en els criteris de l’Avaluació de l’Investigador/a Actiu/va les circumstàncies que es puguin donar en casos de maternitat o paternitat, malaltia i períodes de gestió.

Vist l'informe favorable de la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat del Consell de Govern efectuat en sessió 7/2019 de 16 d’0ctubre de 2019, s’ ACORDA:

Únic. Modificar la Normativa d’Investigador/a Actiu/a de la Universitat de Girona d’acord i aprovar el Text refós de la Normativa d’Investigador/a Actiu/a de la Universitat de Girona:

 

Text refós Normativa d’Investigador/a Actiu/a de la Universitat de Girona

(Aprovat pel Consell de Govern en la sessió ordinària núm. 11/2019 de 13 de desembre)

Preàmbul

L’impuls a l’activitat investigadora  del personal docent i investigador (PDI) de les universitats és una de les línies  d’actuació més clares en les diverses polítiques que emanen de les administracions responsables. Per exemple,

•L’estratègia 23 del Llibre Blanc de l’ACUP (“Impulsar la carrera acadèmica i el personal dedicat a la recerca i la innovació”) indica que cal consolidar les polítiques que afavoreixen una carrera professional del PDI a les universitats, i esmenta, per exemple, l’encàrrec acadèmicpersonalitzat.

•El pla de finançament de la Generalitat per a la millora de les universitats públiques, estableix una sèrie d‘objectius, entre els que trobem l’Objectiu 1 (“Millorar la capacitat   investigadora”), subobjectiu 1

(“Incrementar la implicació  del PDI  en RDi”), amb el corresponent indicador (“Trams de recerca vius”).

•El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació conté un Repte 1 (“Disposar del millor talent científic, innovador i emprenedor”) en el que es planteja l’Objectiu 1.3 (“Reclutar, recuperar i retenir més i millor talent científic i innovador en el sistema de recerca i innovació i promoure’n la mobilitat”), que, entre d’altres, comporta el següent compromís: “Les universitats, els hospitals i els centres de recerca es comprometen a desenvolupar una gestió dels recursos humans dedicats a la recerca que en maximitzi la capacitat i inclogui, dins dels límits del marc legal i normatiu, la tutorització, l’avaluació continuada, la formació per competències, els reconeixements, els incentius i la supervisió orientada a la millora, entre altres.”

•Entre els objectius de la Estrategia Universidad 2015 (Ministeri de Ciència i Innovació, MICINN) trobem: “Incrementar la capacidad investigadora y el impacto de la misma en el progreso, el bienestar y la competitividad de España” i “Apoyar el desarrollo profesional y la valoración social del personal universitario.”

És precisament dins de l’àmbit de l’estratègia del MICINN que s’acaba de presentar l’esborrany de l’Estatuto del PDI de les universitats espanyoles. A banda de moltes altres qüestions, aquest document indica que tot membre del PDI d’una universitat que té el títol de doctor ha de dedicar part del seu temps (una tercera part, com a mínim) a activitats de recerca.

En aquest marc, i en part com a resposta a aquestes directrius i recomanacions, el Pla Estratègic de la Universitat de Girona, 2008-13, concretament dins de l’eix estratègic 2 (“Promoure la dotació i la capacitació del personal investigador com a agent nuclear del desenvolupament i transferència del coneixement”), conté la línia estratègica 2.4 que      indica:      “Introduir      el     concepte d’investigador actiu en relació amb la quantitat i   la  qualitat   de   la  producció investigadora, afavorir-ne l’augment i definir polítiques d’estímul adreçades a tots els investigadors.” Aquest document respon a aquesta línia estratègica, tot indicant els criteris per definir l’Investigador/a Actiu/va (IA) a la UdG.

Els resultats de l’aplicació dels criteris d’IA ha de permetre establir polítiques específiques per cadascun dels col·lectius (el d’Investigadors/res Actius/ves, el del PDI que no compleix els criteris, i el d’Investigadors/res Actius/ves en Formació).

Igualment, ha de facilitar l’execució d’altres polítiques que tenen que veure amb l’activitat investigadora del PDI. Entre d’altres aspectes en què la figura d’IA pot tenir interès, es pot esmentar: el reconeixement (acreditació) per a dirigir tesis doctorals, sempre d’acord amb el que estableixi la normativa de doctorat; el reconeixement de l’activitat investigadora dins el Pla de Dedicació Acadèmica del PDI de la UdG; la normativa dels grups de recerca de la UdG; la simplificació de la priorització en algunes convocatòries internes; etc.

Al mateix temps, s’ha de fer incidència en les actuacions que es puguin emprendre per tal d’incentivar l’augment del nombre d’IA a la UdG. És a dir, caldrà establir un seguit d’actuacions concretes destinades a facilitar l’assoliment dels criteris d’IA. Com a exemple d’aquestes actuacions, es poden esmentar: facilitats per la mobilitat; facilitats per la finalització de la tesi doctoral; foment de la codirecció de tesis; ajuts per a la publicació d’articles; ajuts per a la participació en projectes competitius, etc.     

Consideracions

Cal tenir present que quan hom parla d’activitat de recerca, en la majoria dels documents a dalt esmentats, es fa en un sentit ampli. És a dir, si bé la recerca bàsica, orientada a la creació de nou coneixement, és l’activitat nuclear de la funció investigadora del PDI universitari, cada cop és més habitual, acceptat, i recomanable, el fet de complementar aquesta amb altres actuacions de transferència del coneixement, desenvolupament, innovació, o divulgació. Per tant, en la present proposta sobre la figura d’investigador actiu a la UdG es podran tenir en compte aquestes altres activitats.              

Altres universitats han definit explícitament la figura de l’IA, amb aquesta mateixa denominació, o figures semblants, que sovint es tenen presents en el corresponent pla de dedicació o equivalent. Entre les universitats que tenen aquesta figura definida, podem esmentar la Universitat Rovira i Virgili, en què els criteris són semblants als que aquí es proposen; o la Universidad de La Laguna, on l’IA  és  aquell  que  supera  un  cert  llindar de puntuació en l’avaluació de la seva activitat.      

Objectiu

L’objectiu immediat d’aquesta regulació és introduir la figura de l’investigador/a actiu/va a la Universitat de Girona. Concretament, s’aplicaran uns criteris al PDI de la UdG, l’acompliment dels quals serà necessari per ser qualificat com a Investigador Actiu o Investigadora Activa. El personal acadèmic en formació i altre PDI que estigui efectivament desenvolupant una tesi doctoral serà considerat personal Investigador Actiu en Formació. Així, aquesta figura és en realitat un indicador de l’activitat investigadora a la nostra universitat.

Aquest objectiu, però, és en realitat un instrument per aconseguir un altre objectiu més important per a la UdG: incrementar l’activitat investigadora del seu PDI. Per això, en distingir els IA, es fa possible establir accions específiques destinades al manteniment i millora de la seva activitat i, per altre costat, a augmentar l’activitat investigadora dels que encara no ho han assolit per tal que ho puguin fer en pocs anys. 

Abast

Aquesta proposta afecta a tot el personal acadèmic de la UdG amb dedicació a temps complet, qui podrà ser catalogat com a IA, o, si està desenvolupant la tesi doctoral, com a IA en Formació. Encara que en general, la consideració d’IA correspondrà a PDI amb el títol de doctor, no s’exclou que puguin assolir els criteris més avall definits alguns membres del PDI no doctors, en particular en els àmbits tecnològic, de l’educació, i mèdic i de les ciències de la salut en general.        

Motivació dels Criteris   

En la mesura que sigui possible, la definició d’IA s’ha de basar en avaluacions i reconeixements externs, cosa que facilita l’objectivitat i l’aplicabilitat dels criteris. No obstant, es poden considerar, pels casos particulars que ho requereixin, l’aplicació d’altres criteris, igualment objectius, però més ajustats a les possibles peculiaritats d’algun àmbit temàtic.

Així, el principal criteri serà l’avaluació positiva de l’activitat de recerca (és a dir, el reconeixement d’un sexenni) per part de la CNEAI o de l’AQU. Alternativament, l’acreditació de lector, de recerca o de recerca avançada per part de l’AQU o de l’ANECA serà considerada també com una avaluació positiva de l’activitat de recerca.

Ara bé, en alguns àmbits de la Universitat de Girona, l’activitat investigadora està més orientada cap a activitats de transferència del coneixement o innovació. La dedicació a aquestes activitats, complementàries a les de recerca bàsica, pot dificultar l’obtenció del reconeixement extern via sexennis de recerca o acreditacions de recerca. Finalment, hi ha altres àmbits que per raons diverses tenen dificultats evidents d’obtenir el reconeixement extern malgrat una activitat investigadora suficient. Per aquests cassos, es presenten un seguit de criteris alternatius als del sexenni, que quan escaigui permetran al PDI ser considerat també IA.

Criteris

La consideració de Investigador/a Actiu/va serà atorgada al PDI que compleixi amb algun dels tres criteris (A, B, ó C) exposats a continuació. En tots els cassos, si no es diu el contrari, aquests criteris s’apliquen en relació a l’activitat dels 6 anys anteriors al moment de la seva aplicació. Els criteris B i C s’han d’entendre com d’aplicació temporal, de manera que tots els membres del PDI que estiguin en situació de fer-ho, haurien de tendir cap al compliment del criteri A.

A) Comptar amb un sexenni de recerca reconegut per la CNEAI o l’AQU en els darrers 7 anys, o comptar amb una acreditació de lector, de recerca o de recerca avançada per part de l’AQU o de l’ANECA en els darrers 3 anys.

B) Complir amb dos dels tres requisits següents:

B.1. Participació en almenys un projecte de recerca competitiu amb finançament extern al propi de la Universitat de Girona.

B.2. Direcció d’almenys una tesi doctoral culminada amb la seva lectura.

B.3. Publicació d’un mínim de 4 articles en revistes del JCR (Science Citation Index o Social Sciences Citation Index) o equivalent (*), o d’una combinació d’articles, llibres, o actes de congressos, que resultin de la recerca efectuada, que es pugui considerar equivalent (**).

C) Complir amb dos dels tres requisits següents:

C.1. Activitat de recerca bàsica, demostrada mitjançant la participació en almenys un projecte competitiu diferent dels que es consideren en el següent requisit, o la direcció d’alguna tesi doctoral ja culminada amb la seva lectura, o la publicació de 2 o més articles en revistes del JCR o equivalent (*, **).

C.2. Participació en almenys 1 projecte cooperatiu amb empreses o institucions, que comptin amb finançament públic, com ara PETRI, PROFIT, TRACE, projectes europeus dels Programes Marc, altres projectes europeus (INTERREG,...), etc.

C.3. Titularitat de patents o llicències d’explotació de resultats, o la participació en el foment d’empreses sorgides de l’activitat investigadora (spin-off reconegudes per la UdG).

Com ja s’ha comentat, totes les persones que estan desenvolupant la tesi doctoral (amb la tesi inscrita) i/o són becaris/becàries de recerca o contractats/des en pràctiques per a la seva formació investigadora, seran considerades Investigadors/es Actius/ves en Formació. Com a excepció, en el cas que la tesi hagi estat inscrita fa més de 6 anys, es demanaran indicis clars (publicacions, informe del director de tesi, etc.) que s’està treballant en el desenvolupament i finalització de la tesi per tal de ser considerat IA en Formació.

Per altra banda, tot el personal investigador que estigui contractat en el marc d’algun programa de contractació d’investigadors postdoctorals serà considerat Investigador/a Actiu/va. Entre aquests, cal incloure les figures contractuals dels programes Ramon y Cajal, Beatriu de Pinós, Juan de la Cierva, ICREA, i similars. Tanmateix, tot els membres del PDI que hagin defensat la seva tesi recentment (en els darrers 2 anys) seran considerats també IA, per tal de permetre una transició suau des de la seva condició prèvia d’IA en Formació. A efectes de nomenclatura, aquest serà considerat el criteri D per esdevenir IA.

En cas de maternitat o paternitat durant el període contractual, els dotze mesos següents al naixement del fill o filla no seran computats als efectes de l’avaluació d’investigador/a actiu/va.

En cas de malaltia de més de tres mesos de durada, es descomptaran dotze mesos a efectes de l’avaluació d’investigador/a actiu/va. Per cada dotze mesos de malaltia, s’allargarà dotze mesos més el període d’avaluació.

Si en el període d’avaluació s’ha ocupat un càrrec a la UdG de com a mínim 3 anys de durada, es descomptaran dotze mesos a

efectes de l’avaluació d’investigador/a actiu/va. (*) Pels àmbits d’Humanitats i de les Ciències Socials, es consideraran les revistes de l‘índex CARHUS+, DICE, IBECS, o similars, és a dir, que estiguin acceptats en l’àmbit corresponent.

(**) En general, l’equivalència es basarà en la mesura que sigui possible en els criteris de la CNEAI per l’àmbit temàtic corresponent.

Aplicació

Un cop aprovat aquest document pel Consell de Govern de la UdG, s’iniciarà l’aplicació dels criteris a tot el PDI de la UdG amb dedicació completa incloent els becaris/becàries i contractats/des en pràctiques. En tots els cassos s’utilitzarà la informació que consta en el GREC i/o en les bases de dades del Servei de Recursos Humans de la UdG i/o en –l’Escola de Doctorat. No obstant, abans de fer efectiu el resultat de l’aplicació dels criteris, es comunicarà a les  persones  implicades, per si volen fer avinent alguna observació rellevant en relació a les dades considerades.

El catàleg d’investigadors actius es revisarà d’ofici cada any o petició de l’interessat. En cas que un IA deixi de complir amb els criteris en una de les revisions anuals, se’l podrà seguir considerant com a tal durant un màxim d’un any. Per altra banda, s’aplicaran els criteris a tot el nou PDI que s’incorpori a la Universitat de Girona.

 

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.