Seu electrònica de la Universitat de Girona

Aprovació del pressupost de la Universitat de Girona per a l'exercici 2020

eBOU-1769

 

 

Exposició de motius

El pressupost de la Universitat de Girona constitueix l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions o les despeses que pot reconèixer la Universitat, i dels drets o els ingressos que es preveu efectuar o liquidar durant l’exercici.

La gestió del pressupost es fa de conformitat amb la Llei general pressupostària, la Llei general de subvencions, la Llei de contractes del sector públic, la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya, la Llei orgànica d’universitats, la Llei d’universitats catalana, la llei d’estabilitat pressupostària, l’Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la UdG i es disposa la publicació del seu text íntegre (DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), i amb concordança amb el Reglament de Funcionament del Consell Social de la Universitat de Girona (Art. 8.3).

Atès que la gestió del pressupost ha de fer-se tenint en compte les mesures promogudes pel Consell Social adreçades a optimitzar i racionalitzar els recursos de la Universitat i la situació de restricció pressupostària.

Fonaments de dret en el si de la UdG

D’acord amb el que s’estableix als Estatuts de la Universitat de Girona, una de les funcions de la Universitat consisteix en “elaborar, aprovar i gestionar el seu pressupost i administrar els seus béns” (Art. 7, g).

Atès que és competència del Consell Social  aprovar el pressupost de la Universitat de Girona, segons el que estableix l’article 219 dels Estatuts de la Universitat de Girona.

            Per tot l’anteriorment exposat s’ACORDA:

Únic.  Aprovar el pressupost de la Universitat de Girona per a l’exercici 2020, d’acord amb l’ANNEX 1 adjunt.

 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha aprovat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord a allò que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà  de la seva publicació, d'acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Documents adjunts