Seu electrònica de la Universitat de Girona

Aprovació de la Normativa acadèmica per als màsters universitaris.

eBOU-320

NORMATIVA ACADÈMICA PER ALS MÀSTERS UNIVERSITARIS

Exposició de motius: Correspon al Consell de Govern de la UdG aprovar la Normativa acadèmica per als estudis de màsters universitaris. La proposta de normativa que es presenta ha estat informada favorablement, per la Comissió Acadèmica i de Convalidacions, en la seva sessió núm. 0112 del dia 13 de febrer de 2012.

Marc legal: Estatuts de la Universitat de Girona, art. 66 (Decret 200/2003, de 26 d’agost, DOGC núm. 3963).

En virtut de tot allò exposat, S’ACORDA:

Únic.– Aprovar la normativa acadèmica per als màsters universitaris, d’acord amb l’annex adjunt.