Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Normativa marc reguladora del treball fi de grau i del treball fi de màster

eBOU-368

Exposició de motius: Correspon al Consell de Govern de la UdG aprovar la Normativa marc reguladora del Treball Final de Grau (TFG) i del Treball Final de Màster (TFM) per als estudiants d’ensenyaments universitaris oficials de la Universitat de Girona. La proposta de normativa que es presenta ha estat informada favorablement, per la Comissió Acadèmica i de Convalidacions, en la seva sessió núm. 004 de 19 i continuació 29 de juny de 2012.

Marc legal: Estatuts de la Universitat de Girona, art. 66 (Decret 200/2003, de 26 d’agost, DOGC núm. 3963).

En virtut de tot allò exposat, S’ACORDA:

Únic.– Aprovar la normativa marc reguladora del Treball Final de Grau (TFG) i del Treball Final de Màster (TFM) per als estudiants d’ensenyaments universitaris oficials de la Universitat de Girona, d’acord amb el text següent:

 


NORMATIVA MARC REGULADORA DEL TREBALL FINAL DE GRAU (TFG) I DEL TREBALL FINAL DE MÀSTER (TFM) PER ALS ESTUDIANTS D'ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA


Art. 1. Objecte.

L’objecte d’aquesta normativa marc és fixar els aspectes essencials que han de regir per regular el Treball de Fi de Grau i del Treball Fi de Màster, que els estudiants realitzen en els ensenyaments establerts pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Les característiques general del Treball Fi de Grau (en endavant TFG) es deriven d’allò que disposa l’article 12.2 del RD 1393/ 2007, que assenyala que, de manera específica ha de formar part del pla d’estudis; l’article 12.3 al•ludeix a l’elaboració i a la defensa del TFG i en l’article 12.7 s’especifica que ha de tenir entre 6 i 30 crèdits i que s’ha de dur a terme a la fase final del pla d’estudis.
En el mateix sentit l’article 15.3 disposa que els estudis de màster universitari conclouran amb l’elaboració i defensa pública d’un Treball Fi de Màster (en endavant TFM) que tindrà entre 6 i 30 crèdits.

La present normativa defineix les bases que garanteixen una actuació homogènia i coherent a la UdG.
Els centres d’adscripció dels estudis han d’elaborar i aprovar, en el termini màxim de tres mesos a partir de l’aprovació d’aquesta normativa, un reglament que descrigui l’organització dels TFG i dels TFM i la resta de qüestions que es requereixen en els articles següents.

Art. 2. Característiques i condicions dels TFG/TFM.

Els TFG i els TFM comporten la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent.

El TFG i el TFM estan orientats a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. Per a cada estudi es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d’avaluació d’acord amb la memòria d’implantació de l’estudi.

El TFG i el TFM s’ha de dur a terme de manera individual. Quan la complexitat, la dificultat o la interdisciplinarietat del treball ho justifiquin, es poden realitzar en grup; en aquests casos cal l’autorització de l’òrgan que s’estableixi en el reglament a què es refereix l’article 1 d’aquesta normativa.

La dedicació de l’estudiant està determinada pels crèdits assignats en cada grau o màster a aquesta assignatura i per l’equivalència de 25 hores de dedicació de l’estudiant per cada crèdit.

El TFG i el TFM es podran realitzar en una altra universitat en el marc d’un programa de mobilitat, establint el preceptiu conveni de col•laboració. El treball final es contemplarà a l’acord d’estudis amb el mateix tractament de la resta d’assignatures del pla d’estudis.

El reglament a què es refereix l’article 1 d’aquesta normativa haurà de determinar les condicions que cal complir en els casos que els estudiants hagin de desenvolupar tot el treball o una part significativa d’aquest en empreses o institucions diferents de la UdG.
Com a mínim tindrà en compte les qüestions següents:
• Condicions que requereixen la participació d’un tutor de la institució perquè presti col•laboració en la definició del contingut o en el desenvolupament del treball, a més del director del treball.
• Elements per determinar si l’estada en l’empresa o institució té la consideració de pràctica, curricular o no, per tal que es formalitzi el corresponent conveni de cooperació educativa i que s’asseguri l’acreditació en l’expedient.
• Condicions que regulin el desenvolupament del TFG o TFM en l’empresa o institució en què treballa l’estudiant. En aquests casos, si hi ha relació laboral entre l’empresa o institució i l’estudiant no cal formalitzar conveni de cooperació educativa.

En cap cas, pel caràcter d’assignatura compendi, el Treball Final de Grau o el Treball Final de Màster, podrà ser objecte de reconeixement ni de compensació.


Art. 3. Organització.

El reglament que se cita en l’article 1 establirà l’òrgan responsable de vetllar per l’organització i bon funcionament dels treballs finals, sens perjudici de la responsabilitat que correspon al Consell d’estudi.

Art. 4. Matrícula.

En les titulacions de fins a 240 crèdits, l’estudiant ha de haver matriculat també totes les assignatures requerides per obtenir la titulació, amb l’única exempció dels crèdits corresponents a reconeixement acadèmic. També pot quedar pendent l’acreditació de la tercera llengua.
En les titulacions de més de 240 crèdits, l’estudiant ha d’haver matriculat com a mínim els crèdits corresponents als cinc primers cursos.

La matrícula ha de formalitzar-se d’acord amb el reglament que cada centre docent ha d’aprovar. Aquest reglament ha de preveure les condicions específiques per a la matrícula i els requeriments per a la defensa.
La matrícula del TFG/M s’haurà de formalitzar, després del tancament d’actes de totes les assignatures del curs anterior, dins dels terminis establerts, i dóna dret a una única convocatòria a cada curs acadèmic, amb la limitació de convocatòries establerta per la normativa de permanència específica de grau o de màster.

Art. 5. Assignació dels Treballs: elecció de temes i de directors.

El reglament a què es refereix l’article 1 d’aquesta normativa haurà d’establir els procediments per a l’assignació de temes per als TFG i TFM, així com de directors, identificant el termini màxim d’aquesta assignació a partir de la matrícula de l’estudiant.
També haurà d’establir la vigència màxima de l’assignació del tema i del director i el procediment i les situacions en què correspon modificar tema i director.
Aquests procediments fixaran l’òrgan competent.
Forma part de les obligacions del professorat a temps complet acceptar la tutorització i la participació en els tribunals d’avaluació quan els sigui requerida, en els termes que estableixi el reglament a què es refereix l’article 1.

Art 6. El tutor del Treball. Funcions i responsabilitats.

La figura de tutor dels treballs de TFG i de TFM que es defensin a la Universitat de Girona, recau en un dels professor de la universitat. La designació implica el reconeixement docent que la Universitat aprovi. El reglament esmentat més amunt determinarà el procediment per determinar si correspon l’assignació d’un cotutor.

Correspon al director:

a) Informar l’estudiant sobre les característiques i els objectius del treball.
b) Assegurar la viabilitat del treball amb el nombre d’hores de treball de dedicació de l’estudiant que es corresponguin amb els crèdits ECTS que tingui assignats el Treball en el pla d’estudis.
c) Orientar l’estudiant en el desenvolupament del treball i fer-ne el seguiment.
d) Autoritzar el dipòsit del treball.


Art. 7. Dipòsit i presentació del Treball.

El reglament del centre establirà les condicions per al dipòsit i les instruccions respecte al contingut i format del treball. També establirà el procediment i els terminis per al dipòsit. Contemplarà el requeriment de presentar el treball en format electrònic tot i que podrà establir els casos en què cal també presentar-lo en paper.

Amb relació al dipòsit i a l’arxiu del treball, els drets de propietat intel•lectual o de propietat industrial dels Treballs Finals s’han de regular en els termes i condicions previstos en la legislació vigent.

La Universitat ha de fomentar que l’estudiant utilitzi llicències lliures en la publicació dels treballs per facilitar la difusió i la reutilització de l’obra.

Els Treballs que obtinguin una qualificació mínima de notable i així ho consideri el tribunal avaluador es posaran a disposició pública, en format electrònic, a la Biblioteca de la UdG, excepte en els casos en què l’autor o el tutor manifestin explícitament el caràcter de confidencial o hi hagi dades que no es puguin divulgar pel caràcter privat o no autoritzi explícitament la difusió publica del treball. En qualsevol ús que es pugui fer d’aquests treballs, sempre s’hi ha de fer constar, l’autoria, la naturalesa del treball i la vinculació a la Universitat de Girona.


Art. 8. Defensa del Treball.

El reglament a què es refereix l’article 1 d’aquesta normativa, determinarà el procediment per a la fixació de la data i hora en què l’estudiant ha de defensar públicament el treball.
Haurà de fixar el procediment de notificació a l’estudiant, al tutor i a la resta de membres del tribunal de la convocatòria de defensa dels treballs.
També ha d’establir la durada prevista i la regulació de l’acte de defensa que, preferentment, seguirà l’esquema següent:

a) Exposició de l’estudiant, que ha d’incloure, com a mínim, els objectius,
la metodologia, el contingut i les conclusions del treball
b) Plantejament de qüestions pel tribunal
c) Resposta de l’estudiant
d) Deliberació del tribunal
e) Qualificació del treball

Els treballs es poden fer i defensar en català, en castellà, en anglès o en qualsevol altra llengua utilitzada en la docència de l’ensenyament. L’òrgan que s’estableixi en el reglament a què es refereix l’article 1 d’aquesta normativa podrà autoritzar la defensa en altres llengües, d’acord amb el que puguin establir les memòries de les titulacions.

L’òrgan que s’estableixi en el reglament a què es refereix l’article 1 d’aquesta normativa podrà determinar que l’avaluació del treball es faci mitjançant videoconferència.

El reglament a què es refereix l’article 1 d’aquesta normativa haurà d’establir els períodes en què correspongui organitzar actes de defensa dels treballs. Caldrà vincular cada un dels períodes amb les convocatòries de qualificació previstes al calendari acadèmic de la UdG.

Art. 9. Avaluació i qualificació.

L’avaluació i qualificació dels TFG i TFM correspon als tribunals constituïts a l’efecte. El reglament a què es refereix l’article 1 d’aquesta normativa podrà establir el procediment per al nomenament dels membres i el funcionament.
En qualsevol cas, els tribunals hauran d’estar formats per tres membres, president, secretari i vocal, dels quals, com a mínim dos es designaran d’entre el personal docent dels departaments que imparteixen docència al centre en què s’imparteix l’estudi objecte de l’avaluació. El reglament esmentat més amunt preveurà el procediment de substitució i el nomenament de membres suplents per assegurar que els actes de defensa previstos es poden dur a terme.

El reglament esmentat més amunt preveurà com ha de ser el document que identifiqui els elements que han portat a la qualificació atorgada pel tribunal.


9.1. Avaluació.

En cas que el tutor no formi part del tribunal, abans de la defensa pública, ha de trametre al president del tribunal avaluador un breu informe valoratiu.

L’avaluació dels treballs finals ha de tenir en compte l’acreditació de les competències específiques i tranversals vinculades al Treball Final de l’estudi corresponent, d’acord amb la normativa d’avaluació i qualificació dels estudiants.


9.2 Qualificació.

El treball es qualifica d’acord amb el que preveu l’article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial, amb validesa en tot el territori espanyol.

El tribunal estendrà una acta d’avaluació de la defensa, que signaran conjuntament els professors avaluadors. En l’acta hi ha de figurar, com a mínim, els noms dels professors avaluadors, el nom de l’estudiant i el títol del treball, la qualificació i les competències, i en el cas, dels treballs avaluats amb suspens l’acta inclourà necessàriament un informe que indiqui les deficiències apreciades en el treball.

La menció de matrícula d’honor en la qualificació no s’incorporarà a l’acta fins al final del període d’avaluació per tal de respectar el que estableix l’article 5.6 del RD 1125/2003, de 5 de setembre.

La còpia o el plagi així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquests treballs, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball atès que desvirtua l’autoria de l’exercici, sense perjudici de les conseqüències que puguin derivar-se de l’aplicació del règim disciplinari que correspongui.


Disposició addicional. Ensenyaments conjunts

En els ensenyaments conjunts s’estarà al que disposi el conveni regulador signat per les institucions respectives.

 


Disposició final primera. Autorització per al desenvolupament

Correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, dictar les instruccions que resultin necessàries per poder interpretar, aplicar i desenvolupar aquesta normativa.

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor a partir del curs 2012-2013.

 


 

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.