Seu electrònica de la Universitat de Girona

Aprovació de la normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants

eBOU-513

NORMATIVA REGULADORA DELS PROCESSOS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DELS ESTUDIANTS

Exposició de motius: Atès que la normativa sobre la planificació docent i sobre l’avaluació i qualificació dels estudiants, aprovada per la Comissió Gestora, en les sessions de 13 i 20 d’octubre de 1994 (BOU núm. 11), i modificada per la Junta de Govern en les sessions de 27 de juliol i de 7 de setembre de 2000, va quedar superada per la reforma dels estudis universitaris derivada de l’adaptació a l’EEES,

Atès que correspon al Consell de Govern de la UdG aprovar les normatives que regulen l’activitat acadèmica.
Atès que la proposta de normativa que es presenta ha estat informada favorablement per la Comissió Delegada de Docència i Estudiants, en la seva sessió núm. 06/13 del dia 4 de juliol de 2013.
Marc legal:
Estatuts de la Universitat de Girona, art. 66 (Decret 200/2003, de 26 d’agost, DOGC núm. 3963).

En virtut de tot allò exposat, S’ACORDA:

Únic.– Aprovar la normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants, d’acord amb el text següent:

 

 

La nova estructuració dels ensenyaments i títols universitaris iniciada per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, ha estat desenvolupada per diverses normatives i s'ha concretat mitjançant el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, que ha suposat una profunda reforma.
El període transcorregut des de la implementació dels ensenyaments de grau i màster universitari dins del marc de l’espai europeu d’educació superior, ha fet palès la necessitat de revisar i adequar les normes reguladores sobre l’avaluació i qualificació dels estudiants actualment vigents i que foren aprovades per la Comissió Gestora, en sessions de 13 i 20 d'octubre de 1994 (BOU núm. 11), i modificades per la Junta de Govern en sessions de 27 de juliol i 7 de setembre de 2000 i la Normativa de sistemes d'avaluació dels estudiants en els estudis oficials de grau de la UdG aprovada pel Consell de Govern en sessió de 28 de maig de 2009 fins ara vigents.
Es justifica així l’elaboració d’una única norma que estableixi els sistemes d’avaluació i qualificació dels estudiants i la revisió de les proves i dels exàmens, en la qual es fixin les característiques i les condicions generals que tots els membres de la comunicat universitària han de complir, sense perjudici que cada centre pugui elaborar una normativa pròpia, complementària i ajustada a les seves especificitats.
Capítol I: Objecte i àmbit d'aplicació
Art. 1
1.1 L'objecte d'aquesta normativa és regular el sistema d'avaluació del procés d'aprenentatge dels estudiants que cursin crèdits d'ensenyaments de grau i de màster estructurats segons el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, i els procediments que s'hi relacionen.
1.2 En particular la present normativa regula la informació sobre continguts, i els sistemes d’avaluació i qualificació de les assignatures, la revisió d’exàmens i proves d’avaluació, les reclamacions contra les qualificacions i la custòdia d’exàmens i altre material d’avaluació.
Art. 2
Aquesta normativa és d’aplicació a tot el personal acadèmic responsable de l'avaluació i qualificació de l'activitat formativa dels estudiants, al personal administratiu responsable dels procediments academicoadministratius relacionats i a tots els estudiants dels estudis oficials de grau i de màster, tant si són propis com coordinats per la Universitat de Girona.
Capítol II: Avaluació i qualificació
Art. 3
3.1 La UdG garanteix als seus estudiants el dret a ser avaluats objectivament verificant el nivell de competències assolides, d’acord amb els continguts i els criteris d'avaluació que consten en el disseny de l'assignatura.
3.2 Correspon a les unitats estructurals a les quals estan adscrits els estudis establir els criteris i les pautes generals d'avaluació per a totes les seves titulacions i resoldre qualsevol qüestió relacionada amb el procés d'avaluació, d'acord amb la normativa present.
Art. 4
S’entén per avaluació el procés de valoració del grau d’assoliment dels aprenentatges per part de l’estudiant amb relació a les competències pròpies d’una assignatura. L’avaluació es duu a terme a partir d’evidències objectives i quantificables, amb criteris transparents i degudament difosos.
Art. 5
5.1 Els sistemes d’avaluació s'han de fixar en el disseny de cadascuna de les assignatures o mòduls i s'ha de referir a alguna o a algunes de les activitats següents:
• a) Classes teòriques, seminaris, ABP i altres activitats complementàries que es facin.
• b) Pràctiques.
• c) Treballs en relació amb els continguts i les activitats de l’assignatura.
• d) Proves parcials.
• e) Proves globals.
• f) Altres activitats específiques que també garanteixin l’avaluació objectiva del rendiment de l’estudiant.
El professorat ha d’informar clarament i de manera precisa en el disseny de l’assignatura, publicada a través de la intranet docent, del sistema d’avaluació que s'aplicarà per verificar el nivell de competències dels estudiants i per determinar-ne la qualificació. Els estudiants han de ser qualificats d’acord amb els criteris d’avaluació que consten en el disseny de l’assignatura o mòdul. En cas que hi hagi activitats de participació obligatòria per superar l’assignatura s’han d’identificar i poden ser referides a competències específiques i/o transversals. Tots els grups de la mateixa assignatura han de compartir un únic sistema d’avaluació, llevat del supòsit previst per a l’avançament de convocatòria per finalització d’estudis.
5.2 Els Consells d’Estudi o de Màster garantiran l’adaptació dels sistemes d’avaluació a l’alumnat amb necessitats especials, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats.
Art. 6
6.1 Amb caràcter general, l’avaluació és continuada i té lloc dins el període fixat per a l’assignatura, d’acord amb la seqüencia del pla d’estudis i el calendari marc aprovat per la Universitat.
6.2 El procediment d’avaluació continuada permet, d’una banda, que el professor mesuri el rendiment acadèmic i el progrés dels estudiants a partir del treball que han dut a terme al llarg del període avaluable i en totes les activitats programades, i pugui orientar els estudiants cap a la millora del seu aprenentatge, i de l’altra, que l’estudiant conegui la valoració que el professor fa del seu treball.
Art. 7
7.1 Cada assignatura o mòdul té una única qualificació definitiva per curs acadèmic. Aquesta qualificació l'ha de determinar el professorat de l’assignatura o mòdul, d’acord amb els criteris d’avaluació a què fan referència els apartats anteriors.
7.2 Els criteris d’avaluació han de preveure, en funció de la naturalesa de les activitats d’avaluació, quines d’aquestes activitats, i mitjançant quins procediments, poden ser recuperades durant el curs. Els Consells d’Estudis garantiran que les activitats d’avaluació identificades com a recuperables en el disseny de les assignatures puguin dur-se a terme amb els procediments previstos.
7.3 En el disseny de l’assignatura s’haurà de determinar clarament els supòsits en què correspondrà atorgar la qualificació de no presentat.
Art. 8
8.1 Els criteris d’avaluació i el mètode de qualificació explicitat en el disseny de l’assignatura no es poden modificar unilateralment durant el curs. En el cas que, per raons excepcionals i degudament justificades, no es pugui efectuar un acte d’avaluació, s’hauran d’arbitrar les mesures necessàries perquè pugui tenir lloc dins del mateix període lectiu.
8.2 L’avaluació i qualificació dels TFG i TFM es durà a terme d’acord amb el que estableix la normativa reguladora del TFG i del TFM, aprovada pel Consell de Govern de la UdG en sessió 6/12, de 26 de juliol, el reglament específic de cada centre docent i el que s’hagi establert en el disseny de l’assignatura.
8.3 L’avaluació i qualificació de l’assignatura pràctiques acadèmiques externes o pràcticum s’ha de desenvolupar d’acord amb el que les memòries de verificació corresponents determinin i amb el procediment específic de cada centre docent a què es refereix la normativa de pràctiques externes de graus i màsters, aprovada pel Consell de Govern en la sessió 8/12, de 20 de desembre.
8.4 Les pràctiques extracurriculars no formen part de l’expedient acadèmic de l’estudiant i no contribueixen al càlcul de la nota mitjana de titulació, però han de constar en el Suplement Europeu al Títol. Per aquest motiu cal identificar si se superen o no. Llevat que el procediment específic de cada centre estableixi altra cosa, es qualificaran com a apte o no apte.
Art. 9
9.1 S’entén per convocatòria de qualificació cada una de les vegades que els estudiants són qualificats definitivament respecte d’un curs acadèmic en les assignatures o mòduls en què estan matriculats.
9.2 S’entén per períodes de convocatòries de qualificació cada un dels períodes del curs acadèmic en que correspon qualificar els estudiants.
9.3 El calendari acadèmic de la Universitat establirà per a cada curs els períodes de convocatòries de qualificació. Cada grup, assignatura o mòdul, tindrà assignat un únic període de convocatòria de qualificació per curs acadèmic.
Art. 10
10.1 El coordinador d’estudis s‘ocuparà d’assegurar la publicació, abans de la matrícula de cada curs acadèmic, dels horaris de les classes i de la data de les activitats d’avaluació que tinguin lloc dins dels períodes d’avaluació establerts al calendari acadèmic, una vegada aprovats per la comissió de govern o òrgan que correspongui.
10.2 El coordinador d’estudis vetllarà també perquè es facin públics els horaris d'assessorament individualitzat i d'atenció a l'estudiant de cada professor que imparteixi docència en l’estudi i perquè aquests horaris, en la mesura que sigui possible, tinguin en compte les hores de classe dels estudiants i la igualtat d'atenció als grups de franges horàries diferents, si escau.
Art. 11
11.1 El tancament del disseny de les assignatures, que s’ha d’efectuar abans de la data establerta al calendari acadèmic per a cada curs, correspon al professor responsable de cada una d’elles.
11.2 Els professors responsables de cada assignatura anunciaran als estudiants la data de publicació de les qualificacions finals provisionals de l’assignatura, així com la data i l'horari de la revisió d'aquestes qualificacions. Caldrà garantir un interval no inferior a 2 dies entre la data de la publicació de les qualificacions i la corresponent data de revisió.
Art. 12
12.1 D’acord amb el que estableix el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, les qualificacions finals en totes les assignatures o mòduls seran les de l'escala 0-10, amb un únic decimal, a les que correspondrà la descripció que determina el referit reglament.
12.2 Per considerar superats una assignatura o un mòdul, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5,0.
12.3 Una vegada superats l'assignatura o el mòdul, aquests no podran ser objecte d'una nova avaluació.
Art. 13
13.1 La menció de matrícula d'honor es podrà atorgar als estudiants que tinguin una qualificació igual o superior a 9.0.
13.2 El nombre de matrícules d'honor que s'atorguin no podrà ser superior al 5 % d'estudiants matriculats en una assignatura o en un mòdul en el període acadèmic corresponent. Si el nombre de matriculats és inferior a 20 es podrà atorgar una sola matrícula d'honor.
Art. 14
Els estudiants podran sol•licitar la compensació d’una única assignatura suspesa quan es donin les següents condicions:
a) Tenir pendent una única assignatura, a banda del TFG/TFM.
b) L’assignatura objecte de la compensació ha de ser d’un nombre de crèdits inferior o igual a 9.
c) L’última qualificació de l’assignatura ha de ser 4 o més.
d) L’assignatura ha d’estar matriculada i qualificada en el mateix curs en què se sol•licita la compensació.
e) El TFG/TFM ha d’estar matriculat per poder sol•licitar la compensació.

Els mòduls unitaris, que es matriculen i qualifiquen globalment, que reuneixin les mateixes condicions són susceptibles d’un tractament anàleg.
Els TFG/TFM i les assignatures de llengua estrangera acreditadores del nivell exigit de tercera llengua en el pla d’estudis corresponent no són compensables.

La sol•licitud es concedirà automàticament sempre que es compleixin les condicions establertes. L’assignatura es qualificarà com a compensada i tindrà un valor numèric de 5,0.
Capítol III Proves i exàmens
Art. 15
El professor pot requerir la identificació dels estudiants per a la realització dels exàmens o proves, per mitjà de l'exhibició del DNI, passaport o carnet de la Universitat de Girona.
Art. 16
Els estudiants tenen dret a rebre un justificant documental en finalitzar la prova o examen que acrediti que l'han realitzat. A aquests efectes, si escau, les consergeries dels centres docents facilitaran l'imprès, que els haurà proporcionat la secretaria acadèmica corresponent, per tal que el signi el professor responsable de l'examen.
Art. 17
Només es poden examinar o presentar a les proves les persones que estiguin matriculades.
Art. 18
En el cas d’estudiants matriculats per segona o successives vegades, el professor responsable de l'assignatura podrà tenir en compte els resultats de les proves d’avaluació superades en l’assignatura en els cursos anteriors.
Art. 19
19.1 Els estudiants que tinguin pendents del curs anterior assignatures que no s’ofereixen en el curs en què es matriculen podran matricular-les si és possible oferir-los tutorització específica.
19.2 Els estudiants que tenen assignatures optatives no superades podran canviar l’assignatura pendent per una altra que s’ofereixi. En aquest cas, tant l’ordinal de matrícula com el de convocatòria de qualificació de l’assignatura original es mantindrà.
19.3 En el cas d’estudis que deixin d’oferir assignatures en oferta el curs anterior, la direcció del centre que té adscrit l’estudi comunicarà a la secretaria acadèmica corresponent quines d’aquestes assignatures poden acceptar matrícula.
Art. 20
20.1 Els estudiants als quals els resten un màxim de 30 crèdits per completar un ensenyament poden sol•licitar a la secretaria acadèmica corresponent, dins el període fixat al calendari acadèmic, avançar el període de convocatòria de qualificació de les assignatures o mòduls pendents, per poder finalitzar abans els estudis.
20.2 Per poder sol•licitar aquest avançament, caldrà haver-se matriculat de tots els crèdits necessaris per a finalitzar els estudis i que els crèdits pendents, amb excepció del treball final i de les pràctiques externes, hagin estat matriculats en el curs anterior i avaluats amb una qualificació de suspens. Si es compleixen aquestes condicions la petició s’acceptarà automàticament.
20.3 Durant la setmana següent a la finalització del període establert al calendari acadèmic, la secretaria comunicarà als coordinadors d’estudis afectats la relació d’estudiants que hagi sol•licitat aquesta avaluació avançada amb indicació de les assignatures implicades, per tal que pugui comunicar-ho als professors de les assignatures i establir les dates d’exàmens corresponents, que es faran públiques.
20.4 Aquesta avaluació avançada consistirà en una prova de síntesi en la qual s'avaluaran únicament i exclusiva els resultats d'aprenentatge definits en el disseny de l’assignatura o del mòdul del curs acadèmic anterior. Les proves d’avaluació es duran a terme en les dates indicades a aquest efecte en el calendari acadèmic. Els resultats de l’avaluació, reclamacions i revisions es regiran pel que s’estableix per a la resta d’avaluacions.
20.5 Els estudiants que han sol•licitat avançament de convocatòria per finalització d’estudis no perden el dret a assistir a les classes ordinàries en les assignatures en què estan matriculats, però no tindran dret a una nova avaluació en les assignatures ja avaluades dins del mateix curs acadèmic.

Art. 21
21.1 La realització fraudulenta d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació d'una assignatura podrà comportar la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l'alumne infractor.
21.2 La còpia o el plagi així com la utilització de procediments fraudulents per dur a terme els treballs finals de grau o de màster, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball, sense perjudici de les conseqüències que puguin derivar-se de l’aplicació del règim disciplinari que correspongui.
Art. 22
L'estudiant té dret a conèixer els resultats de totes les proves, treballs o exàmens que faci, d'acord amb el sistema d'avaluació prèviament establert.
Art. 23
23.1 Els treballs i memòries de pràctiques seran retornats als estudiants, quan aquests ho demanin, un cop qualificats i finalitzat el termini d'arxiu obligatori previst a l'article 26. Es considera que l'estudiant renuncia a la devolució dels treballs i/o memòries si no han estat sol•licitats tres mesos després de la qualificació.
23.2 La reproducció total o parcial dels treballs i memòries i la seva utilització per a qualsevol altra finalitat distinta a l’avaluadora han de tenir l'autorització expressa de l'autor o autors.
Art. 24
En cas d'exàmens orals la qualificació dels quals representi un 50% o més de la nota de l’assignatura, el departament nomenarà un tribunal que estarà compost per tres membres del mateix departament, un dels quals serà el professor de l'assignatura, que conservarà com a material d’avaluació, almenys, un full per a cada alumne on, a més de les seves dades, constaran les preguntes formulades i una breu valoració de cadascuna de les respostes. Es pot substituir aquest tribunal de tres professors per l’habilitació d’un sistema de gravació de l’examen oral, que permetrà posar l’examen a disposició de l’eventual tribunal de revisió.
Art. 25
La defensa dels TFG/TFM s’ajustarà al que estableixen la Normativa marc reguladora del TFG/TFM aprovada pel Consell de Govern en sessió 6/12 de juliol i el procediment específic de cada centre docent.
Art. 26
Els professors han de conservar, el material d'avaluació, ja siguin documents escrits o d'altre tipus, com a mínim durant el curs acadèmic següent. En cas de recurs, el material de les proves d'avaluació s'ha de conservar fins a la seva resolució ferma.
Capítol V: Revisió de proves i exàmens i reclamacions i recursos contra les qualificacions
Art. 27
27.1 S’entén per revisió de les proves d'avaluació l'anàlisi crítica que el professor en faci de manera individualitzada als estudiants, contra la qual no és procedent cap mena de recurs.
27.2 El resultat de cada una de les proves d’avaluació s’ha de comunicar als estudiants per tal que puguin sol•licitar la revisió establerta en el punt anterior.
27.3 La qualificació final provisional de cada assignatura es notificarà d’acord amb el que estableix el punt 2 de l’article 11 de la present normativa. La revisió de la qualificació final s’haurà de fer abans del tancament de les actes.
27.4 Les proves d’avaluació avaluades per tribunals no estan subjectes al procés de revisió establert en aquest article.
Art. 28
28.1 Un cop tancades les actes definitives, els estudiants poden recórrer contra les qualificacions finals que apareguin a les actes, segons el procediment previst en els apartats següents.
28.2 La reclamació, que haurà de ser motivada, es presentarà al Deganat/Direcció responsable de la titulació corresponent, en un termini màxim de 7 dies naturals a partir de la data límit per al tancament de les actes de qualificació establert al calendari acadèmic.
28.3 El Deganat/Direcció informarà de la presentació de la reclamació al director del departament al qual estigui assignada l'assignatura per tal que proposi un tribunal composat per tres professors de la mateixa àrea de coneixement o similar que el professor de l'assignatura, dels quals dos, com a mínim, seran professors amb vinculació permanent a la universitat.
En cap cas pot formar part del tribunal el mateix professor de l'assignatura.
28.4 El director de departament, en nomenar el tribunal, fixarà un termini màxim de 15 dies comptats a partir de l’endemà de la recepció de la reclamació, en el qual el tribunal, havent donat audiència al professor de l'assignatura i a l'estudiant, haurà de resoldre la qualificació, que traslladarà immediatament al Deganat/Direcció responsable de la titulació de l’estudiant.
28.5 El tribunal pot modificar de manera raonada la qualificació obtinguda per l'estudiant, tant si és per incrementar la qualificació original com per decrementar-la.
28.6 El Degà o Director farà pública la resolució del tribunal i la notificarà a l'estudiant i al professor, en el termini de tres dies hàbils, i, si escau, als seus respectius tutors en el cas dels treballs finals de grau o de màster. En la notificació es farà constar que la resolució no esgota la via administrativa i que contra ella es pot interposar recurs d’alçada davant del rector, en el termini d'un mes a partir de l’endemà de la notificació.
28.7 En cas d'exàmens orals que ja han estat avaluats per un tribunal, la revisió únicament es podrà sol•licitar quan es fonamenti en defectes de forma.
28.8 Pel que fa a les reclamacions contra les qualificacions dels treballs finals de grau i fi de màster o proves equivalents seran presentades al Degà o Director i dirigides al president del tribunal que l’ha avaluat dins del cinc dies següents a la data límit per al tancament de les actes de qualificació de TFG/TFM establert al calendari acadèmic. A l’escrit de reclamació, l’estudiant exposarà les raons per les quals no està d’acord amb la qualificació obtinguda. Aquest escrit podrà estar acompanyat d’un informe del tutor del treball sobre les raons al•legades per l’estudiant.
28.9 Es deixarà constància documental dels processos de revisió, tant pel que fa al procediment seguit com a la resolució adoptada. En cas de rectificació de la qualificació, el tribunal ho ha de fer constar en un informe addicional, en què hi constarà aquesta nota, que anul•larà la qualificació anterior.
Disposició addicional
La Comissió de Govern de cada centre ha de vetllar pel compliment d'aquesta normativa, sens perjudici de les competències que corresponen als altres òrgans, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.
Disposició transitòria
1. Els estudis estructurats d'acord amb ordenaments anteriors al Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, es regiran, a efectes d’avaluació i qualificació d’estudiants per la Normativa sobre la planificació docent i sobre l'avaluació i qualificació dels estudiants, aprovada per la Comissió Gestora, en les sessions de 13 i 20 d'octubre de 1994 (BOU núm. 11), i modificada per la Junta de Govern en les sessions de 27 de juliol i de 7 de setembre de 2000.
2. Les disposicions d'igual o menor rang incompatibles amb allò que s'especifica en aquesta normativa, sens perjudici de la disposició transitòria, quedaran derogades quan es produeixi l'extinció definitiva dels estudis estructurats d'acord amb ordenaments anteriors al Reial decret 1393/2007.

3. El procediment de compensació establert a l’article 14 entrarà en vigor a partir de l’aprovació d’aquesta norma.

Disposició derogatòria
Queden derogades
1. La Normativa sobre la planificació docent i sobre l'avaluació i qualificació dels estudiants, aprovada per la Comissió Gestora, en les sessions de 13 i 20 d'octubre de 1994 (BOU núm. 11), i modificada per la Junta de Govern en les sessions de 27 de juliol i de 7 de setembre de 2000.
2. La Normativa de sistemes d'avaluació dels estudiants en els estudis oficials de grau de la UdG aprovada en el Consell de Govern núm. 5/09, de 28 de maig de 2009
3. Qualsevol altra normativa o disposició de rang igual o inferior que s’oposi al que estableix aquesta norma.
Disposició final.
Aquesta normativa entrarà en vigor a partir del curs acadèmic 2013/2014, llevat del procediment de compensació establert a l’article 143, en virtut del punt 3 de la disposició transitòria.