Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

creació del Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca de la Universitat de Girona

eBOU-595

CREACIÓ DEL COMI D’ÈTICA I BIOSEGURETAT DE LA RECERCA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

 

Exposició de motius: Atesa la voluntat de la Universitat de Girona de complir la normativa vigent en relac als principis ètics que cal aplicar en tota activitat de recerca així com laplicac de normes de bioseguretat que garanteixin la protecc dels éssers vius i del medi ambient.

 

Atès que les bases contingudes en diferents convocatòries de finançament de la recerca exigeixen que els projectes que impliquen investigac en éssers humans, utilització de les seves dades personals, experimentac animal o ús d’agents biològics i/o organismes modificats genèticament, no només compleixin els requisits establerts en cada cas per la legislac vigent, sinó que comptin també amb l’autoritzac expressa emesa pel Comitè d’Ètica del centre en el que es realitzarà la investigació.

 

La Universitat de Girona, conscient de la responsabilitat pel compliment de la legislació vigent sobre els principis ètics a respectar en la recerca que s’està duent a terme en el sí de la pròpia Universitat; i, més enllà d’aquestes obligacions, com a organisme públic d’investigació conscient de la seva responsabilitat davant la societat i el medi ambient, proposa constituir un Comitè, anomenat Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca, el qual engloba tant els aspectes ètics com els de bioseguretat, amb la finalitat de proporcionar respostes a les necessitats actuals o les que es plantegin de cara a un futur en relació a aquests aspectes.

 


En virtut de tot allò exposat, i vist l’informe favorable de la Comiss Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat efectuada en sess 8/13 de 16 d’octubre de 2013,

 

 

S’ACORDA:

 

Primer.- Aprovar la creació del Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca de la Universitat de Girona i el seu Reglament d’organització i funcionament, dacord amb lannex adjunt.

 

Segon.- Emprendre les actuacions que escaiguin per tal que el Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca de la UdG tingui els reconeixements i acreditacions necessàries per desplegar plenament les seves funcions. 

 


REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL COMITÈ D’ÈTICA I BIOSEGURETAT DE LA RECERCA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

 

 

Article 1. Definició i objectiu

 

El Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca és l’òrgan col•legiat encarregat d’analitzar, preservar i difondre tant els valors ètics com els requisits de bioseguretat en l’àmbit de la recerca que es desenvolupa a la Universitat de Girona.

 

Article 2. Composic

 

1. El Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca està format pels següents membres:

a)               Vicerector/a responsable de la Recerca, que presideix el Comitè.

b)               Un membre de l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica que actua com a secretari/ària.

c)               Vocals: Membres del PDI de la UdG dels àmbits/especialitats següents:

          i.   Dos membres de l’àmbit de les ciències experimentals.

         ii.   Un membre de l’àmbit tecnològic.

        iii.   Dos membres de l’àmbit de salut.

        iv.   Dos membres de l’àmbit de les ciències socials.

         v.   Un membre de l’àmbit d’humanitats.

        vi.   Un membre de l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acc Social, Psicoeducativa i Sociosanitària.

d)               Convidats (si s’escau):

          i.   Els Investigadors principals dels projectes de recerca que savaluen o persona idònia del grup en qui deleguin.

         ii.   Un tècnic especialista en Protecció de Dades.

        iii.   Un membre de l’Oficina de Salut Laboral, per temes relacionats amb bioseguretat.

 

2.  El  nomenament  i  cessament  dels  vocals  del  Comitè  correspon al  rector/a  que n’informarà al Consell de Govern.

 

3 La durada del mandat dels vocals del Comitè serà de sis anys, amb possibilitat de reelecció.

 

4. La renovació dels vocals es produirà a través de la substituc de la meitat dels membres cada tres anys. A aquest efecte, la meitat dels membres nomenats inicialment cessaran al cap de tres anys, però podran ser reelegits, excepcionalment, per un nou període de sis anys.

 

Article 3. Competències

 

Són competències del Comitè d’Ètica i Bioseguratat de la Recerca:

 

1. Revisar i emetre, d’acord amb els valors i principis ètics de la Declarac universal de drets humans i de les declaracions, tractats i lleis que se’n deriven, els informes sol·licitats per Institucions  i  investigadors/es  de  la  UdG  sobre  treballs  d’investigac en  alguna  de  les temàtiques següents, tant en l’àmbit de l’Ètica com en el de la Bioseguretat:

a) Recerca amb embrions humans/fetus: Quan la recerca es basa en embrions humans, cèl·lules i teixits embrionaris humans o de fetus, cèl·lules mare embrionàries, o d’aquestes que impliquin cèl·lules en cultiu, i altres.

b) Recerca amb éssers humans: Quan la recerca té relac amb infants, amb pacients, amb persones que no poden donar el seu consentiment, voluntaris sans, així com experimentac clínica, amb material genètic humà, amb teixits o mostres biològiques d’origen humà, i altres.

c) Recerca amb animals: Quan la recerca té relac amb animals, tant de laboratori, de granja o primats.

d) Privacitat: Quan la recerca implica ús de dades personals (salut, sexe, raça, localització, opinió política i religiosa), informac genètica, o té relac amb l’àmbit de la llibertat i/o consentiment informat.

e) Recerca amb organismes modificats genèticament (OMG): Quan la recerca implica l’ús de OMG tant en plantes, animals com en microorganismes, i l’alliberac d’aquests.

f) Recerca amb agents biològics: Quan la recerca implica l’ús d’agents biològics amb risc per a la salut humana, animal o vegetal.

 

2. Reflexionar, debatre i emetre dictamen sobre els problemes ètics i les implicacions que es deriven dels nous descobriments científics i tecnogics suscitats per la recerca científica en el context de la Universitat de Girona.

 

3. Vetllar, d’acord amb els valors i principis ètics de la Declarac universal de drets humans i de les declaracions, tractats i lleis que se’n deriven pel compliment de les bones pràctiques d’investigac i  experimentac en  relac amb  els  drets  i  interessos  fonamentals  de  les persones i el benestar dels animals.

 

4. Vetllar, d’acord amb els valors i principis ètics de la Declarac universal de drets humans i de les declaracions, tractats i lleis que se’n deriven pel compliment del conjunt de mesures dirigides a prevenir i protegir la salut humana i la resta de valors i drets personals, el benestar, la salut animal, vegetal i del medi ambient davant de tots aquells agents, factors i riscos d’origen biològic.

 

5.   Difondre   i  posar  de   manifest  entre   la  comunitat  universitària   la  necessitat  de responsabilitzar-se de la divulgac dels nous coneixements i de posar en guàrdia l'opinió pública sobre els seus límits i participar en el debat públic amb aportac dargumentaccientífica i criteri ètic alhora.

 

6. Tractar qualsevol altre tema que li atribueixi la legislac vigent.

 

 

Article 4. Funcionament

 

1. El Comitè dÈtica i Bioseguretat de la Recerca es reunirà sempre que les circumstàncies ho requereixin i com a mínim una vegada cada semestre i sempre en període lectiu. El secretari o secretària convocarà el Comitè per odre del president o presidenta amb una antelac mínima de vuit dies hàbils abans de la data de la realització.

 

2. La convocatòria indicarà el dia, l’hora, la durada prevista, el lloc de la reunió i l’ordre del dia, i s’hi adjuntarà la documentació complementària. Es podran preveure dues convocatòries, amb un interval de quinze minuts entre cadascuna.

 

3. El Comitè quedarà lidament constituït en primera convocatòria quan hi siguin presents, com a mínim, la meitat dels seus membres. En segona convocatòria serà suficient per a la lida constitució la presència d’una tercera part dels seus membres. Tant en primera com en segona convocatòria caldrà, a més, la presencia dels titulars de la presidència i de la secretaria, o si escau de qui els substitueixin.

 

4. No pot ser objecte de deliberació i acord cap assumpte que no figuri inclòs en l’ordre de dia, llevat que hi siguin presents tots els membres del Comitè i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria.

 

5. El Comitè treballarà en ple i/o per comissions. Les comissions estaran compostes de dos membres com a mínim i podran desenvolupar aquelles funcions que el Comitè els hi delegui. En tot cas caldrà l’acord del Comitè per l’aprovac dels informes de les comissions.

 

6. Els acords del Comitè s’adoptaran per assentiment o per majoria simple dels membres presents, i en aquest darrer cas si hi ha empat el president o presidenta tindrà vot de qualitat. S’entendrà que hi ha assentiment quan el president o presidenta formuli propostes que una vegada anunciades no suscitin oposició o objecció. El sistema de votació ordinari és a mà alçada, i primer es demanen els vots a favor, després els vots en contra i finalment les abstencions.

 

7. Els membres del Comitè s'hauran d'abstenir en els procediments d'avaluac de projectes de recerca en els que participin o hagin participat directament o indirectament o en altres casos que puguin presentar-se conflicte d’interessos.

 

8. Tots els membres del Comitè hauran de respectar el principi de la confidencialitat.

 

9. Quan el Comitè ho consideri adient pot demanar l'assessorament d'un o dos experts externs al Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca. En aquest sentit, es tindran en compte si escau els informes que hagin pogut emetre comitès d’ètica o bioseguretat d’altres institucions implicades en el mateix projecte.

 

10. El secretari o secretària estendrà l’acta de les sessions del Comitè amb el vist-i-plau del president o presidenta, i es farà constar els acords presos i el sentit dels vots.

 

11. El Vicerector de Recerca donarà compte,  si  escau,  a  la  Comiss Delegada  de  Recerca,  Transferència  i  Doctorat  de  la Universitat de les actuacions del Comitè

 

Disposició final

 

Única. Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat de Girona.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.