Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de gestió corresponents a la convocatòria 2012

eBOU-603

Exposició de motius: L’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya recull la possibilitat que la Generalitat de Catalunya pugui establir retribucions addicionals per mèrits individuals de docència, recerca i gestió per al personal docent i investigador funcionari i contractat, d’acord amb allò establert per l’article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. La Llei d’universitats de Catalunya atribueix la potestat per regular aquestes retribucions al Govern de la Generalitat i llur assignació al consell social de cada universitat, a proposta del respectiu consell de govern, i amb prèvia avaluació favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Atès que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha resolt l’avaluació dels mèrits de gestió corresponents a la convocatòria 2012, Per tot el que s’ha exposat, i en virtut del que estableix l’article 90.b de la Llei d’Universitats de Catalunya, i l’article 9.2 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, Es procedeix a la votació de la proposta, la qual s’aprova per 10 vots a favor i 1 abstenció. S’APROVA: L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de gestió de les persones que es relacionen a l’annex núm. 6.

Documents adjunts