Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de docència al personal docent i investigador funcionari i laboral, corresponents a la convocatòria de 2012

eBOU-674

Exposició de motius:

L’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, recull la possibilitat que la Generalitat de Catalunya pugui establir retribucions addicionals per mèrits individuals de docència, recerca i gestió per al personal docent i investigador funcionari i contractat, d’acord amb el que estableix l’article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

La Llei d’universitats de Catalunya atribueix la potestat per regular aquestes retribucions al Govern de la Generalitat, i llur assignació al Consell Social de cada universitat, a proposta del respectiu Consell de Govern, i amb l’avaluació favorable prèvia de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Atès que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha certificat els informes d’avaluació dels mèrits de docència emesos per la Universitat de Girona.

Atès que la Comissió Delegada de Personal, en la sessió ordinària núm. 1/14, que va tenir lloc el dia 7 de febrer de 2014, va adoptar desestimar aquesta proposta per 4 vots a favor, 2 en contra i 2 en abstenció, i d’acord amb l’article 18.2 del Reglament de les comissions delegades del Consell de Govern, aquest acord ha de ser tractat per Consell de Govern.

Per tot el que s’ha exposat, i en virtut del que estableix l’article 90.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i l’article 9.2 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social.

S’APROVA:13 vots a favor i 1 en contra.

L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de docència al personal docent i investigador funcionari i laboral, corresponents a la convocatòria de 2012.

Documents adjunts