Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Retribucions addicionals per mèrits de docència i recerca al professorat interi

eBOU-738

Exposició de motius:

Atès que els articles 28 i 29 del Conveni col•lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes estableix que els complements per mèrits de recerca i per mèrits de docència són de caràcter consolidable i que l’article I del Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, també estableix que aquest són consolidables.

Atès l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el reconeixement de complements del personal docent i investigador agregat interí de data 30 d’octubre de 2014.

Per tot el que s’ha exposat, i en virtut del que estableixen l’article 90.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i l’article 9.2 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social,

S’APROVA per assentiment de tots els membres:

1- L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de docència i recerca de les persones que es relacionen a l’annex núm. 1 (complement per mèrits de recerca professors/es agregats/des interins/es) i l’annex núm. 2 (complement per mèrits de docència professors/es agregats/des interins/es).

2- Donar compliment a l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 6 de febrer de 2007, que estableix que el personal docent i investigador contractat avaluat favorablement per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya li sigui reconeguda aquesta avaluació per a la percepció del complement per mèrits de docència i recerca que estableix l’article 29 del I Conveni Col•lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes (DOGC, 4821 de 14 de febrer de 2007)

3- Els efectes econòmics seran d’1 de gener de 2015.

Documents adjunts