Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de docència a funcionaris i Laborals.

eBOU-739

Exposició de motius:

L’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya recull la possibilitat que la Generalitat de Catalunya pugui establir retribucions addicionals per mèrits individuals de docència, recerca i gestió per al personal docent i investigador funcionari i contractat, d’acord amb allò establert per l’article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

La Llei d’universitats de Catalunya atribueix la potestat per regular aquestes retribucions al Govern de la Generalitat i llur assignació al consell social de cada universitat, a proposta del respectiu consell de govern, i amb la prèvia avaluació favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Atès que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha resolt l’avaluació dels mèrits de docència corresponents a la convocatòria 2013.

Per tot el que s’ha exposat, i en virtut del que estableixen l’article 90.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i l’article 9.2 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social.

S’APROVA per assentiment de tots els membres:

1. L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de docència a les persones que es relacionen a l’annex núm. 3 (Funcionaris) i l’annex núm. 4 (Laborals).

2. Donar compliment a l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 6 de febrer de 2007, que estableix que el personal docent i investigador contractat avaluat favorablement per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya li sigui reconeguda aquesta avaluació per a la percepció del complement per mèrits de docència i recerca que estableix l’article 29 del I Conveni Col•lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes (DOGC, 4821 de 14 de febrer de 2007)

3. Els efectes econòmics seran d’1 de gener de 2014.

Documents adjunts