Seu electrònica de la Universitat de Girona

Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 1a convocatòria AAI funcionari (2014)

eBOU-745

Exposició de motius:

L’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya recull la possibilitat que la Generalitat de Catalunya pugui establir retribucions addicionals per mèrits individuals de docència, recerca i gestió per al personal docent i investigador funcionari i contractat, d’acord amb allò establert per l’article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

La potestat per regular aquestes retribucions correspon al Govern de la Generalitat (Decret 405/2006, de 24 d’octubre, publicat al DOGC núm. 4748, de 16.10.2006), i llur assignació al consell social de cada universitat, a proposta del respectiu consell de govern, i amb la prèvia avaluació favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Atès que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha resolt l’avaluació dels mèrits de recerca corresponents a la 1a convocatòria AAI Funcionari (2014), i donat que la comissió delegada de personal té delegada la competència per informar sobre l’atorgament de retribucions addicionals, en virtut d’allò establert al Reglament de Comissions Delegades de la Universitat, Per tot el que s’ha exposat, i en virtut del que estableixen l’article 90.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i l’article 9.2 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social,

S’APROVA per assentiment,

1. L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca de les persones que es relacionen a l’annex núm. 2.

2. Els efectes econòmics dels trams reconeguts seran d’1 de gener de 2014.

Documents adjunts