Seu electrònica de la Universitat de Girona

Reglament d'organització i funcionament de les estructures responsables de la qualitat dels estudis dels centres docents de la Universitat de Girona

eBOU-780

 

 

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ESTRUCTURA RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓ INTERN DE LA QUALITAT (SGIQ) DELS ESTUDIS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

 

Exposició de motius:  Atesa la modificació dels processos contemplats dins el Marc VSMA, entre els que destaquem la revisió del procés d’acreditació, l’alineament del procés de seguiment amb el d’acreditació i la identificació del centre docent com a màxim responsable d’aquests processos, fa necessària la revisió de l’estructura i funcions de les CQU actualment existents i la seva transformació en Comissions de Qualitat de Centre docent (CQC).

 

Atès que aquest canvi ve propiciat també per l’aparició de la nova Guia per a la certificació de sistemes de Garantia Interna de la Qualitat, d’AQU Catalunya.

 

Atès que la situació actual estableix comissions de qualitat d’unitats estructurals i ara es fa necessària la reconversió d’aquestes comissions en Comissions de Qualitat de Centre que puguin realitzar des d’una visió global sobre la qualitat de les titulacions les funcions dels processos de seguiment i d’acreditació dels estudis oficials impartits en el centre docent, tant de grau com de màster, i que al mateix temps vetllin per la correcta implantació i desplegament del SGIQ al centre docent.

 

Atès que aquesta proposta de reglament ha estat debatuda en el si de la Comissió de Qualitat que té atribuïda la competència, i que fruit d’aquest debats s’han introduït millores en el reglament que es presenta .

 

Marc legal:

 

El Consell de Govern de la UdG va aprovar, en la sessió 4/10, de 29 d'abril de 2010, la creació de la Comissió de Qualitat (CQ) de la UdG, que té com a principal objectiu vetllar pel correcte desenvolupament dels processos de planificació, seguiment, avaluació i millora de la qualitat de la Universitat de Girona.

 

Així mateix, es van crear les Comissions de Qualitat de les Unitats estructurals (CQU), que van ser aprovades per Consell de Govern, en la sessió núm. 8/10, de 28 d’octubre de 2010 i que el reglament proposat derogaria.

 

En virtut de tot allò exposat, S’ACORDA:

 

Únic.– Aprovar el Reglament d’organització i funcionament de l’estructura responsable del Sistema de Gestió Intern de la Qualitat (SGIQ) dels estudis de la Universitat de Girona, d’acord amb el text següent

 

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES ESTRUCTURES RESPONSABLES DE LA QUALITAT DELS ESTUDIS DELS CENTRES DOCENTS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

 

 

Preàmbul

 

El Consell de Govern de la UdG va aprovar, en la sessió 4/10, de 29 d'abril de 2010, la creació de la Comissió de Qualitat (CQ) de la UdG, que té com a principal objectiu vetllar pel correcte desenvolupament dels processos de planificació, seguiment, avaluació i millora de la qualitat de la Universitat de Girona.

 

Així mateix, en base als requisits del programa AUDIT d’ANECA per a la implantació i extinció d’un SGIQ a tots els estudis oficials i seguint l’establert en el Document Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de titulacions oficials aprovat per AQU (Marc VSMA), es van crear les Comissions de Qualitat de les Unitats estructurals (CQU), que van ser aprovades per Consell de Govern, en la sessió núm. 8/10, de 28 d’octubre.

 

La modificació dels processos contemplats dins el Marc VSMA, entre els que destaquem la revisió del procés d’acreditació, l’alineament del procés de seguiment amb el d’acreditació i la identificació del centre docent com a màxim responsable d’aquests processos, fa necessària la revisió de l’estructura i funcions de les CQU actualment existents i la seva transformació en Comissions de Qualitat de Centre docent (CQC). Aquest canvi ve propiciat també per l’aparició de la nova Guia per a la certificació de sistemes de Garantia Interna de la Qualitat, d’AQU Catalunya.

 

La situació actual estableix comissions de qualitat d’unitats estructurals, de manera que actualment hi ha comissions de qualitat de facultat, d’escola, de departament i d’institut. Ara es fa necessària la reconversió d’aquestes comissions en Comissions de Qualitat de Centre (en endavant CQC), que puguin realitzar des d’una visió global sobre la qualitat de les titulacions les funcions dels processos de seguiment i d’acreditació dels estudis oficials impartits en el centre docent, tant de grau com de màster, i que al mateix temps vetllin per la correcta implantació i desplegament del SGIQ al centre docent.

 

Així, en aquest Reglament es substitueix les Comissions de Qualitat de les Unitats estructurals (CQU) per les Comissions de Qualitat de Centre (CQC) i s’adapta l’estructura i les funcions de les mateixes als nous requeriments que emanen d’AQU Catalunya.

  

Capítol I.- Disposicions generals
 
Article 1. Objecte

 

L’objecte d’aquest Reglament és la creació de les Comissions de Qualitat de Centre Docent (CQC) com a principal òrgan responsable dels processos de qualitat relatius a les titulacions oficials de cada centre docent, establint la seva organització i funcionament en coherència amb l’establert per AQU Catalunya. Així, la CQC haurà de vetllar per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis de grau i de màster impartits en el centre, així com també dels processos del SGIQ a nivell de centre docent.

 

Article 2. Principals agents en la gestió de la qualitat dels estudis de la UdG.

 

1. Tots els centres docents han de disposar d’una estructura que vetlli per la qualitat dels estudis que s’hi imparteixin, garanteixi la participació en els processos de qualitat dels diferents grups d’interès vinculats a les titulacions oficials i n’asseguri el retiment de comptes. Ultra les responsabilitats assignades pels Estatuts de la Universitat als diferents òrgans de govern a nivell de centre docent, conformen aquesta estructura la Comissió de Qualitat del Centre (CQC) i la persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ), amb la composició i atribucions que s’estableixen en aquest Reglament.

 

2.   A nivell general de la Universitat de Girona, la Comissió de Qualitat de la Universitat (CQ), creada per acord del Consell de Govern núm. 4/10, de 29 d’abril de 2010, fixa la política de qualitat a nivell institucional i vetlla pel seu acompliment.

 

3. El Gabinet de Planificació i Avaluació (GPA) realitzarà les funcions de coordinació, assessorament i suport a les CQC i a la CQ en tots els processos derivats de marc VSMA en què participi la Universitat, en general, i les diferents unitats estructurals, en particular.

 

4. El degà/degana o director/directora del centre serà el màxim responsable del compliment i execució de les accions de millora en matèria de qualitat.

 

5. Els coordinadors d’estudi assumiran les responsabilitats en matèria de qualitat que cada deganat/direcció de centre docent els encomani. En el marc de les seves competències, col·laboraran amb el deganat/direcció del centre docent i amb la persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ) en el desplegament i assegurament de la qualitat dels processos inclosos dins el marc VSMA del seu estudi.

 

 

Article 3. Definició i funcions de la CQC

 

1. La CQC és l’òrgan que vetllarà per l’acompliment dels requisits de qualitat en el Marc VSMA dels estudis organitzats en el centre docent.

 

2.   Assumeix també la funció de vetllar per la qualitat del desplegament del SGIQ a nivell de centre docent, tenint en compte que una part dels processos que el SGIQ inclou són responsabilitat directa del centre docent i una altra són processos transversals de la Universitat, els quals seguiran necessàriament directrius comunes a tots els centres.

 

3.   Correspon a la CQC l’anàlisi i valoració del funcionament dels estudis del centre docent a partir de la informació disponible, del catàleg d’evidències i del corpus d’indicadors definits com a necessaris en el Seguiment i Acreditació de les titulacions, seguint les directrius d’AQU Catalunya, els criteris definits per la pròpia Universitat i les aportacions de cada Consell d’Estudis en particular.

  

Article 4. Composició de la CQC

 

1. Les Comissions de Qualitat dels Centres (CQC) tindran la composició següent:

 

a)    Degà/-ana de la Facultat o director/a de l’Escola, que la presideix,

b)    La persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ), que serà proposat i nomenat pel degà/-ana o director/-ora,

c)    Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de grau del centre docent,

d)    Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de màster adscrits al centre docent,

e)    Un/a professor/a de cada departament la docència majoritària del qual sigui en els estudis del centre,

f)     3 estudiants de grau i 1 estudiant de màster dels estudis impartits al centre escollit pel Consell d’Estudiants i designat pel degà/degana o director/directora,

g)    1 representant del PAS, les funcions del qual tinguin relació amb l’organització i la gestió de la docència del centre,

h)    Fins a un màxim de 3 representants d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de grau i de màster del centre docent, a proposta del degà o director del centre docent,

i)     L’administrador/a de l’àrea d’estudis, que farà les funcions de secretari,

 

2. Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació) nomenat pel Cap del Gabinet que assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

 

3. Tanmateix, i a proposta de la CQC, la Comissió de la Qualitat (CQ) de la UdG en pot aprovar una composició diferent en funció de les especificitats de cada centre docent.

 

4. El degà/-ana o director/-ora del centre informarà a la Comissió de Qualitat (CQ) de la UdG de la composició de la respectiva CQC. La CQ informarà al Consell Social dels membres externs que participen en les CQC.

 

 

Article 5. Competències de la CQC

 

Les competències de la CQC són les següents:

 

a)    Establir anualment els objectius de qualitat del centre i aprovar el corresponent pla d’actuacions.

b)    Vetllar per la correcta implantació de la política i els objectius de qualitat i els procediments necessaris en el seu desplegament al centre.

c)    Vetllar pel correcte desenvolupament i seguiment de la qualitat dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions del centre

d)    Vetllar per la correcta implantació i desplegament dels processos del SGIQ a nivell de centre docent.

e)    Aprovar l’Informe anual de Seguiment de Centre (ISC) i, quan escaigui, l’Informe d’Acreditació del Centre (IAC), que es remetrà a la Junta de Facultat o Centre Docent i a la CQ de la UdG, per a la seva aprovació final.

f)     Vetllar per la definició i implantació dels plans de millora derivats dels processos de verificació, seguiment i acreditació de les titulacions.

g)    Proposar iniciatives i incentius al centre i als departaments implicats per tal de millorar les activitats relacionades amb la qualitat de la docència i la seva coordinació.

h)    Publicar i difondre tota la informació relacionada amb el marc VSMA als diferents agents implicats, i particularment a la Junta de Facultat o Centre Docent i a la CQ de la UdG.

i)     Revisar periòdicament i, si escau, proposar canvis en el SGIQ del centre.

j)     Informar als òrgans pertinents, i garantir la transparència dels processos i dels resultats de les avaluacions de la qualitat.

 

 

Article 6. Funcionament de la CQC

 

1.   La CQC es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada cada curs acadèmic, amb l’objectiu de portar a terme el seguiment anual dels estudis del centre.

 

2.   El president o la presidenta podrà convidar a les reunions de la CQC, a iniciativa pròpia o per acord de la comissió, persones expertes o assessores.

 

3.   El secretari o secretària convocarà la CQC per ordre del president o presidenta amb una antelació mínima de set dies hàbils abans de la data de la realització. Es podran convocar sessions extraordinàries quan concorrin circumstàncies d’urgència a criteri del president o presidenta. El termini mínim per a la convocatòria d’una sessió extraordinària és de 48 hores a l’empara de la Llei 30/1992.

 

4. La convocatòria indicarà el dia, l’hora, el lloc de la reunió i l’ordre del dia i s’hi adjuntarà la documentació complementària. Es podran establir dues convocatòries, amb un interval de quinze minuts entre cadascuna.

 

5.   La CQC quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi siguin presents, com a mínim, la meitat dels seus membres.

 

6.   En segona convocatòria serà suficient la presència d’una tercera part dels seus membres per a la vàlida constitució de la CQC.

 

7.   Tant en el cas de primera convocatòria com de segona, serà necessària la presència del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que deleguin.

 

8. Els acords de la CQC s’adoptaran per assentiment o per majoria simple dels membres presents, i en aquest darrer cas, si hi ha empat, el president/-a de la comissió tindrà vot de qualitat. S'entendrà que hi ha assentiment quan el president/-a de la comissió formuli propostes que una vegada anunciades no suscitin oposició o objecció. El sistema de votació ordinari és a mà alçada, i primer es demanen els vots a favor, després els vots en contra i finalment les abstencions.

 

9. El secretari o secretària estendrà l’acta de les sessions de la CQC.

 

10.   En funció del nombre de membres i de les característiques específiques dels diferents estudis que s’organitzen en un mateix centre, la CQC podrà acordar treballar en subcomissions segons àmbits o estudis.

 

  

Capítol III. Persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ)

 

 

 

Article 7. Definició i funcions

 

1. El degà/-ana o director/-ora del centre docent designarà una persona que assumirà les tasques de coordinació dels diferents processos de qualitat el centre (RespQ) i que li donarà suport en el desenvolupament de les funcions que li corresponen en matèria de millora de la qualitat.

 

2.    De manera general, el RespQ formarà part de l’equip de deganat/direcció del centre docent.

 

3.   Correspon igualment al RespQ la coordinació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del Centre, proposant al degà/-ana o director/-ora i a la CQC les millores a introduir en aquell sistema.

 

 

Article 8. Competències del RespQ

 

Les competències del RespQ són les següents:

 

a) Coordinació, seguiment i millora dels processos de qualitat del centre

b) Coordinació, seguiment i millora de la implantació del SGIQ a nivell de centre docent.

 

 

Disposició final. Entrada en vigor

 

Aquest reglament entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació al BOUdG.