Seu electrònica de la Universitat de Girona

Aprovació del Reglament de Creació d’empreses de base Tecnològica

eBOU-810

  

 

 

 

UNIVERSITAT DE GIRONA

 

 

 

 

REGLAMENT DE CREACIÓ D’EMPRESES A L’ENTORN DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

 

 

 


a)     Empresa de base tecnològica de la UdG (EBT de la UdG): Empresa participada per membres de la comunitat universitària que tingui com a objecte l’explotació de resultats, aportant al mercat béns, serveis, avenços tecnològics o l’aplicació de nous coneixements, i que a més hagi estat reconeguda com a tal de conformitat amb el què estableix aquest reglament.

 

b)     Resultats: Tota tecnologia, coneixement, innovació o procés que hagi estat desenvolupat o obtingut com a conseqüència de les activitats de recerca realitzades a la UdG per part dels membres de la seva comunitat universitària.

 

c)      Contracte de transferència: Negoci jurídic mitjançant el qual es regulen les condicions i les contraprestacions per la transmissió o cessió de l’ús o l’explotació dels resultats obtinguts amb la recerca que es poguessin esdevenir de la vinculació amb la UdG.

 

 

 

TÍTOL II

PROCEDIMENT DE CREACIÓ D’EBT DE LA UdG I TRANSFORMACIÓ EN EBT DE LA UdG DE SOCIETATS JA CONSTITUÏDES

 

Article 3. Reconeixement d’EBT de la UdG

 

Per obtenir el reconeixement d’EBT de la UdG se seguirà el procediment regulat als articles 5, 6 i 7 d’aquest reglament. Supletòriament seran d’aplicació les disposicions de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Llei 39/2015, de 1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.

 

Article 4. Comissió d’Avaluació de Creació d’EBT

 

4.1. La Comissió d’Avaluació de Creació d’EBT és l’òrgan col·legiat, dependent del vicerectorat competent en matèria de transferència tecnològica, que s’encarregarà de valorar les propostes dels òrgans i les sol·licituds que es presentin d’acord amb l’article 5 d’aquest reglament.

 

4.2. La comissió estarà integrada per:

 

a)     El vicerector o vicerectora responsable de la transferència de tecnologia, que actuarà com a president o presidenta.

b)     El o la gerent de la UdG.

c)      Un membre del Consell Social, designat pel seu Plenari a proposta del seu president o presidenta.

d)     Un membre del Consell de Govern, designat per aquest a proposta del rector o rectora.

e)     El o la cap de l’OITT, que actuarà de secretari o secretària.

 

La Comissió d’Avaluació de Creació d’EBT estarà assistida pel tècnic de l’OITT que hagi gestionat el projecte, així com pels experts de cadascun dels àmbits de coneixement dels projectes presentats.

 

Article 5. Procediment de reconeixement d’EBT de la UdG

 

5.1. El procediment de reconeixement d’EBT de la UdG s’iniciarà a proposta d’algun òrgan o estructura de la UdG, o per sol·licitud d’algun membre de la l’ UdG.

 

5.2. Les persones interessades en la creació d’una EBT hauran de presentar, mitjançant el Registre de la UdG, una sol·licitud del model normalitzat dirigida a l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT).

 

5.3. L’OITT posarà a disposició de les persones interessades el referit model de sol·licitud en la qual s’hauran de fer constar, com a mínim: la composició i característiques de l’equip emprenedor, amb la participació societària; els resultats que es volen explotar; l’activitat empresarial que es desenvoluparà i els recursos amb què es compta inicialment; i l’atorgament de representació legal a un membre del grup o equip d’emprenedors. Juntament amb la sol·licitud es podrà presentar un acord de transferència.

 

Article 6. Anàlisi de la petició de reconeixement d’EBT de la UdG

 

6.1. La unitat de l’OITT que s’encarregui de la transferència (UT) iniciarà el corresponent expedient de reconeixement d’EBT i analitzarà el projecte empresarial. En cas que ho estimi necessari, aquesta unitat podrà requerir informació addicional a l’interessat o promotor. Així mateix, podrà requerir també l’ajuda d’assessors interns o externs en la mesura que ho cregui oportú.

 

6.2. En un termini màxim de 15 dies, la UT elaborarà un informe, que s’incorporarà a l’expedient, en el qual es proposaran les contraprestacions a favor de la UdG per l’explotació de la tecnologia i, si escau, el percentatge de participació d’aquesta a l’empresa, tot plegat amb la proposta de conveni o acord a formalitzar per les parts.

 

6.3. La UT donarà trasllat de l’expedient a la Comissió d’Avaluació de Creació d’EBT de la UdG, per tal que prossegueixi la tramitació del procediment de reconeixement.

 

6.4. Rebut l’expedient, la Comissió d’Avaluació de Creació d’EBT citarà a termini els membres de l’equip emprenedor mitjançant el seu representat (o l’emprenedor, si fos

 

el cas), d’acord amb la sol·licitud presentada, per tal que presenti oralment el seu projecte empresarial davant la comissió. La citació haurà de fer-se amb una antelació mínima de 10 dies a la data fixada per a l’acte de presentació.

 

6.5. La Comissió d’Avaluació de Creació d’EBT, un cop escoltat l’equip emprenedor, i tenint en compte l’informe de la UT de l’OITT, adoptarà en un termini màxim de 30 dies, una proposta d’acord favorable o desfavorable relativa al reconeixement d’EBT de la UdG i, si escau, a la seva constitució. Si aquesta fos favorable, s’elevarà al Consell Social perquè informi sobre la proposta.

 

6.6. En cas que la proposta d’acord de la comissió sigui desfavorable, es podrà fer indicació d’aquells aspectes que admeten millora o esmena, per tal que la proposta pugui esdevenir favorable. En aquest supòsit,  es notificarà l’acord de la comissió a les persones interessades a fi que en el termini que assenyali la mateixa comissió puguin esmenar o adaptar el projecte de la sol·licitud en el sentit indicat, i presentar-ho per ser sotmès novament a la comissió, que disposarà d’un termini de 30 dies per adoptar la proposta d’acord escaient. 

 

6.7. Si la proposta d’acord de la comissió inclogués que hi ha d’haver participació de la UdG en el capital social, abans d’elevar la proposta al Consell Social serà preceptiu que la Gerència certifiqui l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la UdG que empari aquesta participació.

 

Article 7. Aprovació del reconeixement de l’EBT

 

7.1. La Comissió d’Avaluació de Creació d’EBT elevarà la proposta d’acord al Consell Social i hi trametrà l’expedient, per tal que informi sobre el reconeixement com a EBT de la UdG. El Consell Social acordarà allò que estimi convenient sobre la participació de la UdG en el capital social de l’empresa, si escau, i sobre la transferència dels resultats.

 

7.2. En cas que l’acord del Consell Social desestimés el reconeixement, podrà fer una proposta de les esmenes o modificacions necessàries per assolir el reconeixement, i ho notificarà als sol·licitants, i si escau, ho comunicarà als òrgans i unitats de la UdG concernits. Les persones interessades podran esmenar la seva proposta o sol·licitud seguint les indicacions contingudes a l’informe del Consell Social, i sobre la base d’aquesta darrera proposta el Consell de Govern adoptarà l’acord corresponent. No s’admetran altres modificacions que no hagin estat recomanades en l’informe del Consell Social.

 

7.3. Finalment, pel que fa al reconeixement d’EBT de la UdG, l’informe del Consell Social serà elevat al Consell de Govern, a l’objecte que aquest atorgui definitivament a l’ens corresponent la naturalesa d’EBT de la UdG.

 

7.4. Correspondrà al rector o rectora la signatura dels documents necessaris per materialitzar l’acord en els seus termes i condicions, com ara l’acord o conveni de transferència dels resultats i, si escau, l’acord o conveni entre socis.

 

7.5. Qualsevol alteració a la proposta aprovada suposarà que el reconeixement d’EBT de la UdG quedi sense efectes, i l’obligació consegüent de tornar a superar el procediment.

 

 

TÍTOL III

FORMALITZACIÓ DE LA RELACIÓ ENTRE LA UdG I L’EBT

 

Article 8. Participació de la UdG en el capital social de l’empresa

 

8.1. En cas que s’acordés la participació de la UdG en el capital social de l’empresa, l’acord del Consell Social establirà els termes i les condicions en què es realitzarà l’adquisició de la participació.

 

8.2. L’aportació de la UdG per a l’assumpció de la seva participació en el capital social de l’empresa podrà consistir en:

 

a)     Aportacions dineràries directes.

b)     Aportació de béns o drets, com ara els resultats necessaris per al desenvolupament de l’activitat de l’EBT, quantificats econòmicament segons el seu valor de mercat.

 

8.3. Les empreses que estiguin participades per la UdG hauran de remetre anualment els seus comptes, així com un informe de gestió, i qualsevol altra documentació que legalment es determini, al Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació de la UdG. La Gerència n’informarà anualment al Consell Social.

 

8.4. L’incompliment de l’obligació d’informació establerta a l’apartat anterior podrà suposar la revocació del reconeixement mercantil com a EBT de la UdG, entre d’altres mesures que estimi convenient el Consell Govern, a proposta de la Gerència.

 

Article 9. Participació de la UdG en els òrgans d’administració

 

Amb proposta prèvia al Consell de Govern, i amb l’aprovació d’aquest, el rector designarà i, si escau, substituirà o cessarà els representants de la UdG als òrgans d’administració de les EBT de la UdG. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent, la referida designació comportarà implícitament l’autorització de compatibilitat.

 

Article 10. Acord entre socis

 

La totalitat dels socis de l’EBT participada per la UdG hauran de subscriure, prèviament al reconeixement, un acord o conveni entre socis en el qual es determinaran, entre altres aspectes, les normes d’administració i govern de l’empresa, de conformitat amb el que estableixin aquest reglament i l’acord d’autorització del Consell Social. En l’acord entre socis s’establirà l’obligació d’adhesió per part dels nous socis, llevat que la UdG expressament accepti el contrari.

 

Article 11. Acord de transferència

 

11.1. La transferència dels drets d’ús i explotació comercial sobre els resultats es realitzarà d’acord amb el procediment aplicable segons la normativa vigent.

 

11.2. En tot cas, la referida transferència suposarà la formalització d’un acord de transferència en què es regularan els termes de la transferència a favor de l’empresa, així com la contraprestació corresponent a què tindrà dret la UdG, d’acord amb les condicions que s’hagin establert.

 

11.3. Els continguts de l’acord de transferència seguiran la normativa aplicable i les bones pràctiques en la defensa de l’interès públic habituals en aquest tipus de contractes.

 

 

 

TÍTOL IV

PARTICIPACIÓ DEL PERSONAL DE LA UdG EN LES EBT

 

 

Article 12. Règim de participació del personal de la UdG en les EBT

 

12.1. Els membres de la comunitat universitària de la UdG podran participar en la creació d’EBT o incorporar-se a les ja creades d’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria d’incompatibilitats i excedències.

                                        

12.2. El rector o rectora, sempre que les necessitats del servei ho permetin, podrà concedir les excedències, autoritzacions, llicències o permisos temporals que legalment siguin procedents per realitzar aquella activitat.

 

12.3. Les sol·licituds de llicències, excedències i aixecament d’incompatibilitats per a la realització d’activitats a les EBT es dirigiran al Servei de Recursos Humans, que s’encarregarà de tramitar-les.

 

Article 13. Protecció i titularitat dels resultats per part dels membres de la comunitat universitària vinculats a una EBT

 

13.1. El personal de la UdG que participi en una EBT haurà de protegir els resultats de la UdG i dels seus equips de recerca, conforme a la normativa de propietat intel·lectual i industrial general de la Universitat, i als acords i convenis subscrits per aquesta entitat.

 

13.2. La UdG establirà les mesures necessàries per protegir la seva posició davant eventuals situacions de conflicte d’interès.

                                       

13.3. Els resultats generats mentre el personal i altres membres de la comunitat universitària prestin els seus serveis a l’EBT, sempre que no es trobin en règim d’excedència, es presumirà que són de la UdG.

 

 

 

 

 

TÍTOL V

DISPOSICIONS GENERALS

 

 

Article 14. Registre d’empreses sorgides de l’entorn de la UdG

 

14.1. L’OITT, amb el suport i col·laboració dels Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació, s’encarregarà del Registre d’empreses participades per la UdG, el qual contindrà les dades següents:

 

a)     Les sol·licituds de reconeixement d’EBT de la UdG que s’hagin presentat.

b)     Les sol·licituds de reconeixement d’EBT de la UdG que hagin estat estimades.

c)     La participació de la UdG en el capital social i en els òrgans d’administració d’aquestes empreses.

d)     Les adquisicions i transmissions de participacions en aquestes empreses.

e)     Un resum del contingut dels contractes de transferència.

f)       El domicili social de les empreses.

 

14.2. Les empreses sorgides de l’entorn de la UdG hauran d’informar el Registre de qualsevol modificació que es produeixi en relació amb els aspectes descrits anteriorment, per mantenir-lo actualitzat. En cas d’incompliment,  serà d’aplicació el que disposa a l’article 8.4 de la present normativa.

 

14.3. El Registre mantindrà actualitzada la informació sobre les empreses mentre la UdG hi mantingui vinculació accionarial o contractual, segons el cas.

 

14.4. Així mateix, l’EBT lliurarà a l’OITT una còpia de les escriptures públiques de constitució i qualsevol altres posteriors de modificació que hi pogués haver.

 

Article 15. Imatge corporativa de les EBT de la UdG

 

15.1. La UdG atorgarà a les EBT reconegudes una llicència d’ús no exclusiva, no subllicenciable i no transmissible, de la imatge corporativa i de la denominació “EBT de la UdG”, als efectes exclusius que les utilitzi a fi d’identificar-se com a tal en el mercat.

 

15.2. Les EBT de la UdG faran servir la imatge corporativa i la denominació referida de forma associada a la seva pròpia imatge corporativa, seguint les instruccions i els models recollits a l’annex d’aquesta normativa.

 

15.3. L’ús de la imatge corporativa i de la denominació indicada no representarà en cap cas que les empreses actuïn en nom de la UdG, ni que aquesta avali les seves activitats empresarials.

 

15.4. La UdG podrà requerir en qualsevol moment el cessament en l’ús de la denominació i de la imatge corporativa indicada en aquest article. En aquest cas, l’empresa haurà de cessar d’utilitzar-lo amb caràcter immediat. Així mateix, des del vicerectorat competent en la matèria es donaran les instruccions pertinents per tal que l’ús de la imatge no generi confusions, als efectes d’allò establert a l’apartat anterior. Si aquestes instruccions fossin desateses, es revocarà la llicència d’ús, sens perjudici d’exigir les responsabilitats que se’n poguessin derivar.  

 

 

Article 16. Contractació preferent d’estudiants de la UdG

 

16.1. Les EBT de la UdG, en el curs de la seva activitat, procuraran contractar de manera preferent graduats que hagin cursat els estudis a la UdG, facilitant-los la inserció en el mercat laboral.

 

16.2. Les EBT de la UdG procuraran recórrer, de forma preferent, a la borsa de treball de la UdG per a la cerca dels professionals que requereixin per al desenvolupament de les seves activitats.

 

16.3 Amb la finalitat de fomentar les relacions de l’alumnat de la UdG amb les EBT reconegudes, als pressupostos de la UdG es fixaran bonificacions o exempcions de les taxes i preus que puguin escaure’s, sempre que la disponibilitat pressupostaria ho permeti.

 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Única. Derogació de la normativa anterior

 

Es deroga el “Reglament de creació d’empreses a l’Entorn de la Universitat de Girona”, aprovat pel Consell de Govern en la sessió del 24 de juliol de 2009, així com qualsevol altra normativa que s’oposi al present Reglament.

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

 

Primera. Empreses a l’entorn de la UdG creades d’acord amb la normativa anterior

 

La present regulació serà d’aplicació, a les empreses de base tecnològica (EBT), empreses de base no tecnològica (EBNT) i empreses start-up creades o reconegudes d’acord amb el “Reglament de creació d’empreses a l’entorn de la Universitat de Girona, aprovat pel Consell de Govern en la sessió del 24 de juliol de 2009.

 

En aquest sentit, les inscripcions realitzades en el Registre d’EBT, EBNT i start-ups sorgit del “Reglament de creació d’empreses a l’entorn de la Universitat de Girona”, aprovat pel Consell de Govern en la sessió núm. 7/09, de 24 de juliol de 2009, s’entendrà que queden automàticament incloses en el nou Registre d’EBT regulat pel present reglament.

 

Les sol·licituds pendents de resolució a l’entrada en vigor d’aquest reglament es tramitaran de conformitat amb aquest.

 

Segona. Empreses creades sense haver seguit la normativa anterior

 

Per al reconeixement de les empreses derivades dels resultats generats en el si de la Universitat de Girona que s’hagin constituït sense haver seguit el procediment establert a la normativa universitària disposaran d’un termini de 6 mesos a partir de l’entrada en vigor el pesent reglament, per obtenir el reconeixement d’EBT de la UdG, d’acord amb aquest.

 

Transcorregut aquest termini, l’OITT elaborarà un informe sobre el compliment d’aquesta disposició, a fi que la Universitat de Girona emprengui les accions legals oportunes.

 

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

Única. Entrada en vigor

 

Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la UdG.