Seu electrònica de la Universitat de Girona

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SUPRESSIÓ DE L’ESCOLA DE POSTGRAU (GIGS)

eBOU-83

 

Exposició de motius:

 

Atès que en la sessió 3/10, de 18 d’octubre, el ple del Consell Social va aprovar la creació de l’Escola de Doctorat, juntament amb la memòria justificativa;

 

Atès que en la sessió 8/10, de 28 d’octubre, el Consell de Govern va aprovar la normativa d’adscripció dels estudis de màster universitari de la UdG;

 

Atès que aquest mateix Consell de Govern ha aprovat la supressió de l’Escola de Postgrau;

 

Vista la resolució de la rectora de contribuir la Unitat Tècnica de Màster dins el Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants;

 

Marc legal:

 

En virtut de les funcions que l’art. 7h dels Estatuts de la UdG, aprovats per Decret 200/2003, de 26 d’agost, atribueix a la Universitat de Girona pel que fa a l’establiment i modificació de la relació de llocs de treball;

 

Vistes les competències atribuïdes al Consell de Govern, atenent allò disposat a l’art. 66 dels mateixos Estatuts, i en relació a les previstes per l’art 15 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU);

 

Atès el que disposa l’art. 172 dels Estatus de la UdG quan a la normativa que és d’aplicació al personal d’administració i serveis de la Universitat, en relació a allò previst a l’art. 74 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC).

 

Vist el que estableix el Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509/Annex, de 3 de novembre de 1997) pel que fa a la creació i modificació, i concretament els arts. 5.f) i l’art. 31.b), quan a les competències de l’òrgan de govern per modificar i aprovar la RLT.

 

Ateses les disposicions establertes en el Reglament de Provisió de Llocs de Treball del Personal d’Administració i Servei funcionari de la UdG, aprovat per acord de la Junta de Govern de la UdG de data 30 de gener de 1997.

 

S’APROVA:

 

Modificar la relació de llocs de treball com a conseqüència de la supressió de l’Escola de Postgrau la creació de l’Escola de Doctorat i la constitució de la Unitat Tècnica de Màsters, dins del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants, d’acord amb l’annex.

 

 

Documents adjunts