Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Ratificació de la modificació de les taules retributives de la UdG per a l’exercici 2016, d’aplicació de l’increment d’un 1%.

eBOU-860

Exposició de motius: La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, en el seu article 19.2, esmenta el següent: “L’any 2016, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2015, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix”. El pressupost de la UdG, per a l’exercici 2016 es va aprovar en la sessió ordinària del Plenari del Consell Social, núm. 6/15, de 10 de desembre de 2015. En el moment de l’aprovació del pressupost de la UdG per a l’exercici 2016, la Generalitat de Catalunya encara no s’havia pronunciat als efectes de l’increment retributiu d’un u per cent del personal al servei del sector públic. Per aquest motiu, les taules retributives incloses en el pressupost de la UdG per a l’exercici 2016 són les mateixes que les de l’exercici 2015. Posteriorment, en data 19 de gener de 2016, la Generalitat de Catalunya va aprovar, per Decret Llei 1/2016, l’aplicació de l’increment retributiu d’un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016, amb efectes 1 de gener de 2016. Per tot el que s’ha exposat, en virtut del que estableixen l’article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, i l’article 8.3 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, S’APROVA per assentiment, La ratificació de la modificació de les taules retributives corresponents als annexos 3 i 4 del pressupost de la Universitat de Girona per a l’exercici 2016, d’aplicació de l’increment d’un u per cent, amb efectes d’1 de gener de 2016. L’annex 3, taules retributives del personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS), s’adjunta a l’acta com a annex núm. 3. L’annex 4, complements per càrrecs i encàrrecs, s’adjunta a l’acta com a annex núm. 4.

Documents adjunts