Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 1a convocatòria AAI Funcionari 2015

eBOU-862

Exposició de motius: L’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya recull la possibilitat que la Generalitat de Catalunya pugui establir retribucions addicionals per mèrits individuals de docència, recerca i gestió per al personal docent i investigador funcionari i contractat, d’acord amb allò establert per l’article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. La potestat per regular aquestes retribucions correspon al Govern de la Generalitat (Decret 405/2006, de 24 d’octubre, publicat al DOGC núm. 4748, de 16.10.2006), i llur assignació al Consell Social de cada Universitat, a proposta del respectiu Consell de Govern, i amb la prèvia avaluació favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Atès que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha resolt l’avaluació dels mèrits de recerca corresponents a la 1ª Convocatòria AAI Funcionari (2015), i donat que aquesta Comissió Delegada de Personal té delegada la competència per informar sobre l’atorgament de retribucions addicionals, en virtut d’allò establert al Reglament de Comissions Delegades de la Universitat de Girona, Per tot el que s’ha exposat, i en virtut del que estableixen l’article 90.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, i l’article 9.2 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, S’APROVA per assentiment, Primer. Atorgar les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 1a convocatòria AAI Funcionari, de les persones que es relacionen a l’annex 5. Segon.- Els efectes econòmics dels trams reconeguts seran d’1 de gener de 2015.

Documents adjunts