Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Atorgament de trams docents corresponents a la convocatòria del 2015

eBOU-870

Exposició de motius: El Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari (BOE 216, de 9 de setembre de 1989), estableix una retribució com a complement específic per mèrits docents en relació amb l’activitat docent realitzada cada cinc anys en règim de dedicació a temps complet o període equivalent. Aquest Reial decret es troba desplegat per l’Ordre Ministerial conjunta dels Ministeris d’Economia i Hisenda i d’Educació i Ciència, de 3 de novembre de 1989 (publicada al BOE núm. 265, de 4 de novembre de 1989). Altrament, la Resolució del Consejo de Universidades de 20 de juny de 1990 (BOE 156, de 30 de juny de 1990) determina els criteris generals per a l’avaluació de l’activitat docent. Per la seva part, la resolució de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació de 8 de març de 1991 (BOE 64, de 15 de març de 1991) fixa les retribucions i algunes normes complementàries de procediment. Així mateix, per l’informe adjunt, relatiu als trams docents sol·licitats, s’ha tingut en compte l’acord de la Comissió Gestora de la Universitat de Girona, de data 18 de març de 1994, pel qual es regula el reconeixement de serveis prestats en universitats estrangeres als efectes dels mèrits docents que poguessin correspondre (BOU núm. 8). Atès l’art 18.2 del Reglament de les Comissions Delegades de Consell de Govern aprovat en sessió núm. 4/12 de 31 de maig de 2012, preveu que els acords de les Comissions Delegades s’han d’aprovar per unanimitat, i d’acord amb la Comissió Delegada de Personal en la sessió ordinària núm. 2/2016, que va tenir lloc el 29 de febrer de 2016, va desestimar l’acord per 4 vots a favor, 1 en contra i una abstenció. Per tot el que s’ha exposat, i en virtut del que estableixen l’article 90.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i l’article 9.2 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, S’APROVA per assentiment, L’atorgament dels trams docents corresponents a la convocatòria del 2015, d’acord el document que s’adjunta a l’acta com a annex núm. 4.

Documents adjunts