Seu electrònica de la Universitat de Girona

Aprovació de la inclusió, en les memòries de programació dels estudis de grau, del requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 del marc europeu comú de referència d’una tercera llengua per a l’obtenció del títol de grau

eBOU-883

 

APROVACIÓ DE LA INCLUSIÓ, EN LES MEMÒRIES DE PROGRAMACIÓ DELS ESTUDIS DE GRAU, DEL REQUERIMENT QUE ELS ESTUDIANTS ACREDITIN EL NIVELL B2 DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA D’UNA TERCERA LLENGUA PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRAU

 

Exposició de motius:

Atès que en la sessió 4/2015 de la Comissió Delegada de Docència i Estudiants i que en la sessió 5/2015 del Consell de Govern de la Universitat de Girona es va presentar el document de ‘Política de tercera llengua de la Universitat de Girona’.

Atès que aquest document contemplava en el seu punt 1.3 en relació a la modificació de les memòries dels estudis de grau que (...)  “Per aconseguir que el coneixement d’una tercera llengua (acreditació del nivell B2 o superior) sigui un requisit per a l’obtenció del títol de grau cal incorporar-lo com a tal en la memòria de l’estudi”. 

Atesa l’exigència d’AQU (Agència per a la qualitat del sistema universitari català) d’incloure aquest requeriment, en el cas de titulacions noves, en les memòries de programació sotmeses al procés de verificació dels ensenyaments i atès el fet que els mecanismes per al compliment d’aquest requeriment és un dels  punts que AQU té en compte en el procés d’acreditació.

Atesa la possibilitat d’introduir el requeriment esmentat en els processos de seguiment, modificació o acreditació que preceptivament han de seguir els estudis oficials un cop implantats.

Atesa l’existència d’un programa específic de formació en terceres llengües que permet que l’estudiant assoleixi i acrediti el nivell B2 de tercera llengua mentre du a terme els seus estudis de grau sense que això li suposi un cost addicional.

Atesa l’existència de diversos mecanismes de promoció d’una tercera llengua en els estudis de grau de la Universitat de Girona i la importància del coneixement d’una tercera llengua per a la política d’internacionalització de la Universitat de Girona.

 

S’ACORDA:

 

Primer.- La inclusió en totes les memòries de programació dels estudis de grau de la Universitat de Girona del requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 del marc europeu comú de referència d’una tercera llengua per a l’obtenció del títol de grau.

 

Atès que, en el moment d’adopció del present acord, la majoria del estudis es troben en una o altra de les situacions esmentades (verificació, seguiment, modificació o acreditació), aquesta inclusió s’esdevindrà necessàriament en la primera ocasió en què cada un d’ells tingui la possibilitat de fer-ho.

 

Segon.- El requisit d’acreditació del nivell de tercera llengua per obtenir el títol s’aplicarà als estudiants de nou accés a l’estudi de grau que iniciïn els estudis a partir del moment de la incorporació del requisit a la memòria de programació de l’estudi.