Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Aprovació del Pla marc de formació del Personal Docent i Investigador de la Universitat de Girona 2017-2021

eBOU-950

 

PLA MARC DE FORMACIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 2017-2021

 

Exposició de motius: L’any 2014 va finalitzar el període de vigència del Pla marc de formació del personal docent i investigador de la Universitat de Girona (2009-2013). Des d’aleshores s’ha treballat en la renovació d’aquest instrument, essencial per a planificar les activitats formatives adreçades al PDI.

 

En aquesta tasca hi han tingut un paper molt rellevant els representants del PDI, tant laboral com funcionari. A partir de l’avaluació de l’execució del pla anterior i de l’anàlisi de les experiències positives desenvolupades sota la seva vigència -especialment en allò relatiu a la innovació docent i a la millora de la qualitat docent per a respondre als reptes plantejats per la implantació del Pla Bolonya- s’han desplegat una sèrie d’objectius, traduïts en línies d’actuació més concreta que abracen una gran diversitat d’activitats. Alhora, s’han establert els òrgans encarregats de supervisar i orientar el desplegament de la programació d’activitats formatives adreçades al PDI de la UdG i s’han identificat els agents responsables de materialitzar l’oferta concreta d’activitats d’acord amb els recursos disponibles. En conjunt, amb aquest pla s’inicia una nova etapa caracteritzada perquè el PDI s’ha d’implicar més en el disseny de propostes formatives, tot institucionalitzant-se la seva participació mitjançant òrgans específics amb representació paritària.

 

Amb ocasió de l’aprovació del pla marc de formació, s’integra en la planificació i programació anual la formació del PDI en llengües estrangeres, dins l’objectiu d’internacionalització de la Universitat de Girona. Alhora, resta derogat el règim administratiu específic que regulava els ajuts al PDI per a la formació en llengües estrangeres, que queden integrats en el marc general de la normativa aprovada per la gerència per al conjunt del personal de la Universitat.

 

El Pla marc de formació del PDI de la UdG (2017-2021) ha estat informat per la Comissió delegada de personal, en la seva sessió núm. 9/2016, de 19 de desembre de 2016.

 

S’ACORDA:

 

Article únic.- Aprovació del pla marc de formació del personal docent i investigador de la Universitat de Girona 2017-2021, d’acord amb l’Annex adjunt.

 

Disposició derogatòria única.

Es deroga l’acord del Consell de Govern núm. 6/2001, de 27 de setembre, sobre ajuts a la formació en llengües estrangeres al personal docent i investigador, dins el pla de formació del personal acadèmic

 

 


Annex
PLA MARC DE FORMACIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 2017-2021
A. INTRODUCCIÓ
El Pla Marc de Formació del Personal Docent i Investigador (PDI) de la Universitat de Girona per al període 2017-2021, implica la voluntat de plantejar la formació permanent del personal docent i investigador com una eina clau per a la millora de la qualitat de la docència universitària, la recerca, la gestió, la transferència i la millora social, així com una millora en el benestar de la comunitat universitària en el seu conjunt (PDI, PAS, estudiants).
Per això el Pla preveu el desenvolupament d’una sèrie d'activitats formatives que permetran actualitzar permanentment els coneixements i capacitats del PDI, adaptant-se als canvis que experimenta la universitat i que demana també la societat. Es tracta d'un compromís recíproc tant de la Universitat com del seu personal. En ple segle XXI, el que requereix la societat és que la universitat s’adeqüi i doni resposta a la seva realitat i a les necessitats que se’n deriven (metodologies actives, semi-presencials, materials docents en obert, major implicació de l'estudiant, major connexió i acció en el món empresarial, social i polític, etc.). La universitat s'adapta més ràpidament a les demandes de la societat en la mesura en què s’implementa una docència adequada a la realitat acadèmica, social i professional. La formació del PDI de la UdG suposa un factor fonamental per garantir l'objectiu de qualitat en la docència i de la màxima eficàcia i eficiència en els altres àmbits que inclouen aquest pla de formació (recerca, gestió, transferència i responsabilitat social).
La formació ha de ser considerada a tots els efectes, un deure i un dret del PDI, i a partir del Pla Marc de Formació s’estableixen els objectius i les línies d'actuació de les diferents actuacions formatives adreçades a aquest col·lectiu. Els eixos transversals que configuren la pràctica docent que es proposa impulsar aquest Pla són: el treball en equip, la internacionalització, la transferència i la contextualització d’un model formatiu que fomenti la responsabilitat social universitària amb l’objectiu d’articular i visualitzar el compromís del PDI de la UdG amb la societat.
3
Aquest Pla Marc es basa en les responsabilitats assignades pels Estatuts i la normativa en vigor a l’ICE Josep Pallach amb relació a la competència per a dissenyar i gestionar els plans de formació continuada del PDI de la UdG. No obstant, també possibilita la intervenció d’altres agents en el desenvolupament d’accions formatives per al PDI si així s’enriqueix l’oferta i s’adapta millor a les necessitats del PDI.
L’objectiu del Pla Marc és impulsar la innovació docent i anar més enllà d’una formació individual de caràcter instrumental; es pretén incentivar i provocar reflexió sobre la pràctica docent, facilitar estratègies per analitzar la idoneïtat del pla de treball concret i de les activitats d’aula. Per això, es proposa avançar en una formació basada en la recerca-acció, i promoure el treball col·laboratiu i en xarxa del professorat d’un mateix estudi, o bé d’altres estudis i altres universitats, contemplant la possibilitat de promoure projectes docents i equips de formadors que intervinguin tant a dins com a fora de la UdG. Es pretén propiciar una activitat reflexiva i investigadora de la docència.
En aquests moments, podem considerar que tres de les qüestions que estan en el punt de mira de la docència universitària (GIFD, 2012, 2013)1 són:
• Una atenció basada en l’estudiant, és a dir, en els aprenentatges, i en el seu seguiment i avaluació.
• El plantejament d’estratègies de virtualització per facilitar recursos de suport a la docència i diferents models d’aprenentatge, i obrir la docència a altres marcs (semipresencialitat, internacionalització).
• La reflexió sobre la pròpia pràctica docent, a partir de la creació de grups d’innovació i recerca en docència.
1 Grup Interuniversitari de Formació Docent (2012). “Identificación, desarrollo y evaluación de competencias docentes en la aplicación de planes de formación dirigidos a profesorado universitario”. REDU (Revista de Docencia Universitaria, Vol.10, Núm. 2 (Mayo-Agosto 2012). Grup Interuniversitari de Formació Docent (2013). “Retos institucionales de la formación del profesorado univesitario”. REDU (Revista de Docencia Universitaria, vol.11, Núm. 1, (Enero-Abril 2013).
4
B. OBJECTIUS
Els objectius del pla marc de formació del PDI de la UdG són:
1. Adequar la formació als objectius estratègics de la Universitat de Girona, en els diferents àmbits d’actuació:
a) Docència
b) Recerca i transferència
c) Gestió
d) Sostenibilitat i responsabilitat social
2. Definir les línies prioritàries i incrementar els recursos amb el fi de potenciar l’oferta formativa.
3. Potenciar la formació a demanda (individual o col·lectiva), la formació d’equips d’innovació docent, l’ús de recursos virtuals per a la docència i la projecció internacional de l’activitat del professorat.
4. Promoure espais de reflexió i intercanvi d’experiències (seminaris, xarxes d’innovació docent, jornades i congressos, entorns de treball col·laboratiu, etc.)
5. Coordinar el conjunt d’activitats formatives del PDI de la UdG, proposades i/o realitzades pels diferents agents implicats en la formació i avaluar-ne la seva incidència en la docència.
En el desenvolupament del present pla marc es definiran plans anuals de formació que hauran d’oferir una planificació flexible i adaptable a les necessitats que puguin anar apareixent.
5
C. LÍNIES D’ACTUACIÓ
Les línies d’actuació, per àmbits, seran les següents:
DOCÈNCIA
• Definir un itinerari formatiu que permeti donar un sentit integral a la formació per a la docència
o Formació inicial
o Formació continuada
o Formació especialitzada en ensenyaments disciplinaris i metodologies actives
• Fomentar l’ús de recursos virtuals per a la docència
o Organitzar activitats d’iniciació i/o aprofundiment en l’ús de recursos i estratègies de virtualització de la docència
o Dinamitzar l’ús de plataformes virtuals per a la docència
o Promoure espais de reflexió sobre l’ús de plataformes virtuals en l’entorn universitari
• Incentivar la innovació docent
o Fomentar metodologies on l’estudiant és el protagonista dels seus aprenentatges ( aprenentatge basat en problemes, pràctica reflexiva, aprenentatge per projectes, treball cooperatiu, aprenentatge invers, aprenentatge servei, etc.)
o Facilitar recursos per a la dinamització d’aula, i estratègies de comunicació i interacció
o Reforçar les experiències de tutorització i seguiment de l’activitat de l’estudiant
o Incidir en la millora d’estratègies i recursos d’avaluació, coavaluació i autoavaluació
o Promoure propostes de Treballs de Final de Grau i Treballs de Final de Màster innovadores i contextualitzades en l’entorn social i professional.
o Potenciar pràctiques en empreses i institucions que aprofitin la vinculació entre els estudis i l’entorn com un espai òptim d’aprenentatge
o Orientar i formar el PDI en la preparació de projectes d’innovació docent, amb atenció a la pluralitat d’àmbits de coneixement i al marc estatal i europeu dels projectes
6
• Dinamitzar l’organització d’equips d’innovació docent:
o Consolidar i desenvolupar les Xarxes d’Innovació Docent, com espai de formació compartida, de reflexió i recerca sobre la pròpia docència, impulsant els projectes de millora docent derivats dels seus resultats
o Dinamitzar l’organització d’equips docents de grau o de centre per apropar la formació a les necessitats del moment i dels estudis concrets
o Proporcionar recursos perquè el professorat treballi en xarxa o amb altres grups docents afins
• Desenvolupar programes de suport a la tutorització i el mentoratge acadèmic, mitjançant formació específica del professorat que realitzi aquestes tasques
• Programar formació en llengües modernes dirigida a obtenir i millorar la capacitació lingüística del PDI de la UdG.
o Desenvolupament de cursos generals de llengües (català, castellà, anglès, francès, alemany, etc)
o Formació específica per al domini de l’anglès en la docència
RECERCA I TRANSFERÈNCIA
• Potenciar la formació tècnica per a la millora de la recerca
o Orientar i formar el PDI en la preparació de projectes de recerca, amb atenció a la pluralitat d’àmbits de coneixement i al marc estatal i europeu dels projectes
o Posar a disposició del PDI recursos per a la realització de publicacions
• Programar actuacions de formació específica dirigides al domini de l’anglès en el desenvolupament d’activitats de recerca
o Facilitar eines per promoure la producció de publicacions internacionals
o Potenciar recursos de comunicació efectiva per a la interacció del PDI de la UdG en àmbits de recerca internacional
• Facilitar la formació per optimitzar i rendibilitzar el material de recerca disponible a la UdG
• Programar formació en relació als processos d’acreditació ANECA i AQU
• Potenciar la formació tècnica per a la millora de la transferència
o Posar a disposició del PDI informació sobre els recursos disponibles en l’àmbit de la transferència
o Orientar el PDI en la preparació de projectes de transferència
7
o Oferir formació específica sobre temàtiques relacionades amb la gestió dels resultats de la transferència (p. ex. propietat intel·lectual i industrial)
• Obrir espais que permetin vincular el PDI de la UdG amb el món professional, empresarial i institucional, i explorar les possibilitats de transferència de la recerca que es fa a la UdG
o Planificar activitats que facilitin la relació, implicació i comunicació amb l’entorn
o Oferir formació i recursos per potenciar capacitats i habilitats dirigides a millorar les relacions interpersonals en entorns empresarials i professionals
GESTIÓ
• Organitzar formació específica en relació amb la planificació d’estudis, la programació i els procediments de verificació i acreditació
• Reforçar la formació necessària per a l’exercici de càrrecs de gestió universitària
o Dotar d’estratègies per a la gestió i la coordinació d’equips
o Facilitar formació per a la gestió del temps i de l’estrès
o Oferir formació contextualitzada per a la coordinació d’estudis i la direcció d’unitats (deganats, direccions de departament i/o institut)
SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL
• Fomentar la implementació d’una estratègia de responsabilitat social universitària (RSU) amb l’objectiu d’aconseguir un compromís amb la societat i contribuir a establir un model de desenvolupament més equilibrat i sostenible.
o Promoure la implicació del professorat universitari en projectes docents de col·laboració amb l’entorn
• Oferir formació i recursos que permetin incorporar al currículum formatiu de les diferents titulacions la perspectiva de gènere, la sostenibilitat, l’atenció a les persones amb discapacitat, la salut, l’anàlisi de les desigualtats i el respecte als drets humans, per tal de preparar als estudiants per a un exercici professional crític, compromès i responsable.
• Potenciar la relació i la comunicació entre els estudis i els sectors professionals, socials i institucionals de cada titulació.
o Incentivar l’intercanvi entre els docents i els professionals de cada sector (jornades, seminaris, etc.)
8
• Reforçar la formació dirigida a la millora dels hàbits de salut en l’entorn professional
o Programar formació específica en prevenció de riscos laborals del PDI
o Facilitar recursos per a la gestió del temps i de l’anàlisi de recursos
o Promoure la formació en seguretat de la xarxa i en la gestió de la informació (cybersecurity)
D. TIPOLOGIES D’ACTUACIÓ
Les tipologies d’actuació podran ser:
FORMACIÓ INDIVIDUAL
• Oferta formativa programada segons el pla vigent d’activitats de formació del PDI, a proposta dels diferents agents implicats en la seva execució
• Formació a demanda
o Activitats cofinançades per escoles o facultats, departaments, àrees de coneixement, instituts, càtedres i xarxes d’innovació docent amb la finalitat de revertir en la qualitat de la docència, i eficàcia en la gestió i en la transferència
o Programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i jornades amb altres finalitats i que no estiguin cofinançats. La comissió del pla de formació del PDI prioritzarà les sol·licituds realitzades, d'acord amb els objectius del Pla de formació.
FORMACIÓ COL·LECTIVA
• Projectes d’innovació docent entre grups diversos (intercentres, interuniversitaris i internacionals)
o Consolidació i desenvolupament de les Xarxes d’Innovació Docent, com a espai de formació compartida, de reflexió i recerca sobre la pròpia docència
o Suport tant al professorat com als estudiants en l’organització i gestió de les pràctiques i experiències realitzades en grups intercentres
o Promoció d’intercanvis formatius entre professorat de diferents universitats, tant catalanes com de la resta de l’estat o de l’estranger
o Promoció d’espais per compartir experiències formatives amb docents d’altres nivells educatius (professorat d’educació obligatòria i batxillerat)
9
o Foment de la presència de projectes docents en fòrums internacionals
• Projectes d’innovació docent de grups intracentres amb necessitats de formació específiques i en col·laboració amb escoles o facultats, departaments, àrees de coneixement, instituts, càtedres, etc.
ESDEVENIMENTS D’INNOVACIÓ EN DOCÈNCIA
• Seminaris, jornades, congressos, simposis o conferències sobre docència a la Universitat de Girona
• Activitats i esdeveniments en col·laboració amb altres universitats, institucions i/o organismes d’educació, tant de l’àmbit català, espanyol o estranger
E. COMISSIÓ DE FORMACIÓ DEL PDI DE LA UDG
Es crea la Comissió de Formació del PDI amb la següent composició i funcions:
a) Composició
La Comissió de formació del PDI estarà formada per:
President/a: el/la Vicerector/a de personal docent i investigador, o persona en qui delegui.
Secretari/a: el/la cap de Recursos Humans, o persona en qui delegui.
Vocals: dos representants per cadascuna de les seccions sindicals de la universitat (un del PDI laboral i un del PDI funcionari per cada secció).
També pren part a les reunions de la Comissió de formació del PDI, com a convidat amb caràcter permanent, el/la director/a de l’ICE Josep Pallach, o persona en qui delegui. La Comissió també pot acordar la participació ocasional d’altres convidats per a tractar temes específics.
b) Funcions
Són funcions de la Comissió de formació del PDI:
• Supervisar la recollida de les necessitats formatives del professorat, individual i col·lectiva.
• Organitzar i coordinar els diferents agents implicats en el desenvolupament del pla de formació del PDI de la UdG.
• Conèixer, valorar i aprovar les programacions de formació i els recursos previstos en base als objectius de la política de formació.
10
• Fer un seguiment de l'execució dels programes de formació i els seus resultats.
• Proposar en els termes legalment previstos la formació que ha d'estar subvencionada a través de l'AFCAP a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o òrgan competent en cada moment.
• Qualsevol altra funció que sigui necessària per al correcte desenvolupament de la política de formació del PDI de la UdG.
c) Funcionament
La comissió establirà un calendari de reunions, que inclourà un mínim de 2 reunions ordinàries per any i reunions extraordinàries quan la comissió ho consideri oportú.
La comissió podrà dotar-se d’un reglament per al seu funcionament.
F. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ
Per tal de garantir una formació permanent del PDI de qualitat, és imprescindible disposar d’instruments que permetin fer un seguiment de l’execució concreta del pla en els diferents àmbits d’actuació. Amb aquesta finalitat, l’ICE Josep Pallach donarà suport a la Comissió de formació del PDI per fer el seguiment i l’avaluació dels resultats i de l’impacte de les activitats formatives programades en cada.
Les actuacions de seguiment i avaluació per detectar necessitats i interessos i millorar l’oferta formativa són, entre d’altres:
• Anàlisi de les inscripcions i demandes del professorat
• Anàlisi de les valoracions dels participants en activitats formatives
• Valoració de la incidència de la formació en l’àmbit de la docència, la recerca, la transferència i la sostenibilitat i responsabilitat social
• Participació en fòrums i grups interuniversitaris per avaluar la incidència de la formació en docència universitària i vetllar pel seu reconeixement
G. CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE LES ACTIVITATS FORMATIVES
El PDI té dret al reconeixement de les activitats formatives que dugui a terme en el marc del Pla de formació del PDI de la UdG, un cop certificada l’assistència i la superació dels requisits corresponents a cada activitat pel servei o institució que l’ha organitzada.
11
H. RECURSOS
Per tal de garantir un adequat desenvolupament i una bona implantació d’aquest pla marc de formació del personal docent i investigador de la Universitat de Girona, es comptarà amb la concurrència d’agents, infraestructures i recursos econòmics:
Agents
• Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach
• Servei de Llengües Modernes
• Comitè de Seguretat i Salut Laboral
• Càtedres de la UdG
• Centres docents
• Departaments
• Instituts de recerca
• Altres
Infraestructures
Les infraestructures utilitzades es concretaran en funció del tipus de formació i de les accions a realitzar (aules, laboratoris, sales de reunions, etc.)
Recursos econòmics
Els recursos econòmics estan en funció dels recursos anuals disponibles per a la formació del PDI. Dins les limitacions pressupostàries actuals, es potenciarà l'increment d'aquesta partida, perquè reverteixi en una major qualitat de la docència, millores en la recerca i la transferència, en una gestió més eficient, i en una major projecció dels valors de sostenibilitat i responsabilitat social.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.