Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Proposta de rectificació d’errades materials, amortització de dos llocs de treball i, a canvi creació d’un lloc de treball nou en la relació de llocs de treball

eBOU-961

Exposició de motius: 1. Durant els exercicis 2014, 2015 i 2016 s’han portat a terme els treballs pertinents i ha quedat aprovada, en diferents fases, l’adequació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) a la situació real, reflectint tots els llocs estructurals i, d’aquesta manera, donant, en compliment de la norma, garantia al personal que la seva situació està degudament recollida i contemplada en la Relació de Llocs de Treball. Aquesta adequació es va donar per finalitzada amb l’aprovació acordada pel plenari del Consell Social en data 10/04/2015. 2. Un cop regularitzada la situació de la Relació de Llocs de Treball existent, i en base al compromís adquirit de continuar treballant per aconseguir el que anomenem una Relació de Llocs de Treball idònia o ideal, en data 21 d’octubre de 2016 es va comunicar des de Gerència, tant als representants del personal funcionari i laboral com als caps de les diferents unitats administratives, l’inici d’aquesta nova etapa. 3. No obstant això, i malgrat haver donat per tancada la fase de regularització exposada a l’apartat 1, es va detectar l’existència d’algunes errades materials a la RLT que havia estat aprovada pel Consell Social, així com la conveniència de procedir l’amortització o extinció de dos llocs de treball per tenir-lo així previst per jubilació dels seus titulars, i la necessitat de crear un nou lloc de secretaria acadèmica i econòmica al Centre de Postgraus. 4. L’extrem exposat en el punt 3 va ser comunicat per la Gerència en la reunió del dia 21 d’octubre de 2016, sense haver-se manifestat discrepància alguna pels representants del personal funcionari i del personal laboral. En data 20 de gener de 2017 la gerent recorda per correu electrònic al presidents de la Junta de PAS-F i a la presidenta del Comitè de PAS-L les modificacions plantejades en l’esmentada reunió. La Junta respon el correu manifestant el seu assentiment als canvis però el Comitè d’Empresa no es manifesta ni a favor ni en contra. En conseqüència, continuant amb el compromís d’adequar la Relació de Llocs de Treball (RLT) a la situació real en compliment de la norma, per donar garantia al personal que la seva situació està degudament recollida i contemplada en la Relació de Llocs de Treball i tenint en compte que l’RLT es defineix com l’instrument tècnic a través del qual es realitza l’ordenació del personal i la gestió de l’estructura de llocs de treball sobre la base de criteris tècnics, amb la finalitat d’aconseguir una cobertura eficaç i racional de les necessitats dels serveis. Detectades les errades materials següents, es proposa les rectificacions i els canvis corresponents: Rectificacions d’errades: ? Biblioteca: Allà on diu 58,08% de jornada Oficial de suport (*) 1 4 u) 1.024 231 C M 58,08% de la jornada (*) Lloc reservat disminuïts Ha de dir 71,43% de jornada Oficial de suport (*) 1 4 u) 1.024 231 C M 71,43% de la jornada (*) Lloc reservat disminuits ? Àrea d’Estudis Tècnics: Allà on diu Secretari/ària del Deganat Secretari/ària del Deganat 1 C C1 19 8.044 C P Administrativa Ha de dir Secretari/ària de Direcció Secretari/ària de Direcció 1 C C1 19 8.044 C P Administrativa ? Secretaria Vicerectorats: Allà on diu E (especial dedicació horària): Secretari/ària de vicerectorat 9 C C1 19 8.044 C E Administrativa Ha de dir P (jornada partida): Secretari/ària de vicerectorat 9 C C1 19 8.044 C P Administrativa Mateixa modificació aplicada en l’última modificació d’RLT als llocs de secretari/ària de Deganat i que per errada no es va aplicar a les de Vicerectors ? Gerència: Allà on diu E (especial dedicació horària): Secretari/ària de Vicegerència 2 C C1 19 8.044 C E Administrativa Ha de dir P (jornada partida): Secretari/ària de Vicegerència 2 C C1 19 8.044 C P Administrativa Mateixa modificació aplicada en l’última modificació d’RLT als llocs de secretari/ària de Deganat ? Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació: El lloc: Tècnic/a administratiu 1 C C1 20 9.204 C P Administrativa Que hi figura depenent de la Cap del Servei, ha de dependre de la Cap de Comptabilitat i Pressupostos Amortització i creació de llocs de treball: ? Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica, Oficina de Serveis a l’Empresa: Amortització del lloc per jubilació de la persona titular: Responsable de la secretaria 1 C C1 22 9.670 C P Administrativa ? Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació: Amortització del lloc per jubilació de la persona titular: Cap de Gestió d'Inversions 1 1 c) 20.679 804 C E ? Centre de Postgraus: Creació de lloc: Cap de la Secretaria Acadèmica i Econòmica 1 A A2 24 11.578 C P Gestió Així, la present proposta, a part de les errades materials, reflecteix la creació d’un lloc de treball a compte de l’amortització de dos llocs de treball, tenint en compte les restriccions pressupostàries que impossibiliten un increment de costos de personal. Marc legal: Atès que, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 9.3 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat de Girona (DOGC núm. 6536 - 09/01/2014) i allò que s’estableix a l’article 90.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826 - 20/02/2003), correspon al Consell Social l’aprovació de l’RLT del personal d’administració i serveis de la Universitat, les modificacions i la despesa que comportin. Atès que segons l’article 109.2 de la Llei 39/2015, l’administració pública pot rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques, existents en els seus actes. Atès que segons l’article 7 del Decret 328/1993, de 28 de desembre, sobre les relacions de llocs de treball, les modificacions de les RLT tindran validesa i produiran efectes administratius i econòmics a partir del primer dia hàbil del mes següent a la seva aprovació, llevat que l’acord corresponent disposi altra cosa. En virtut de les competències i funcions que l’article 103 dels Estatuts de la UdG, aprovats per Acord GOV/94/2011 (DOGC núm. 5897 - 9/06/2011), atribueix a la gerent. Per tot el que s’ha exposat, i en virtut del que estableixen l’article 90.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i l’article 9.3 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, S’APROVA per assentiment, 1.- Rectificar errades materials, amortitzar dos llocs de treball i, a canvi, crear un lloc de treball nou en la Relació de Llocs de Treball amb el que estableix l’annex 2.

Documents adjunts