Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Aprovació de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la Universiat de Girona

eBOU-980

 

NORMATIVA ACADÈMICA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

 

Exposició de motius: Atesa la necessitat de revisió de la regulació dels estudis de Doctorat de la UdG per tal de resoldre i facilitar-ne el desenvolupament tal com preveu Reial Decret 99/2011, de 28 de gener (BOE núm. 35, de 10 de febrer de 2011) que regula els ensenyaments oficials de doctorat

 

Marc Legal: Atès que l’article 66 a) dels Estatuts de la Universitat de Girona (Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre - DOGC núm.5897, de 9 de juny de 2011), atribueix al Consell de Govern la competència per aprovar la normativa de la Universitat de Girona.

 

En virtut de tot allò exposat i vist l’informe favorable del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat, S'ACORDA:

Primer.- Aprovar la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la Universitat de Girona, d’acord amb l’annex adjunt.

Segon. Entrada en vigor

Aquesta Normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOUdG.

 

 

NORMATIVA ACADÈMICA DELS ESTUDIS DE

 DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

 

 

Preàmbul

La present normativa acadèmica, vinculada al RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, parteix d’una revisió de tota la regulació dels estudis de doctorat de la UdG per tal de simplificar-la i facilitar-ne el coneixement. Així, es regula el procediment d’obtenció del títol de doctor a la Universitat de Girona i es deroguen altres normatives parcials existents, i en resulta una millor sistematització. Aquesta finalitat de  simplificació normativa no només és present en el desenvolupament reglamentari, sinó també en el procediment de revisió i dipòsit de la tesi doctoral.

La normativa presenta algunes novetats de fons i també respecte del procediment de lectura. Es pretén impulsar la internacionalització dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona amb el foment de les cotuteles i de la menció internacional del títol de doctor. S’estableix com a requisit, per a la figura del director de tesi, que aquest disposi d’un tram de recerca viu. El procés de revisió de la tesi doctoral s’efectuarà mitjançant dos revisors anònims externs pertanyents a dues institucions diferents i, en cas de disconformitat, se sol·licitarà un tercer informe diriment. També s’estableixen els criteris per a la concessió dels premis extraordinaris de doctorat.

 

 

Article 1. Objecte

Aquesta normativa té per objecte regular els estudis de doctorat a la Universitat de Girona.

 

Article 2. Accés i admissió

 

2.1 Requisits d’accés i admissió

Poden accedir als estudis de doctorat les persones que compleixin els requisits d’accés establerts en la normativa vigent i, si escau, els requisits addicionals d’admissió aprovats per la Comissió Acadèmica de cada programa de doctorat, que constaran en la memòria de verificació del programa de doctorat corresponent.

 

2.2 Presentació de sol·licituds

Per a l’accés als estudis de doctorat caldrà presentar, pels mitjans electrònics establerts, la sol·licitud d’admissió a l’Escola de Doctorat, en la qual s’haurà d’especificar en quina línia de recerca del programa es vol ser admès, i adjuntar-hi la documentació requerida del compliment dels requisits d’accés i admissió.

 

2.3 Valoració de les sol·licituds

1. La Comissió Acadèmica de cada programa de doctorat establirà el procediment de selecció i admissió dels estudiants, valorarà les sol·licituds i resoldrà l’admissió al programa de doctorat.

2. Si la demanda de places per a un programa de doctorat supera l’oferta, es prioritzaran les sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració establerts en la memòria de verificació del programa de doctorat.

3. La Comissió Acadèmica podrà sol·licitar als estudiants admesos la realització de complements de formació, d’acord amb el que estableixi la memòria de verificació del programa de doctorat.

 

 

 

 

Article 3. Matrícula

1. Els estudiants admesos al programa de doctorat s’han de matricular cada curs acadèmic a l’Escola de Doctorat, en el termini i en la forma establerts per la Universitat.

 

2. L’estudiant haurà de formalitzar la matrícula en el curs acadèmic per al qual ha estat admès. En cas contrari, l’admissió quedarà sense efecte i s’haurà de sol·licitar de nou. A partir de la segona matrícula, el doctorand o doctoranda serà donat de baixa si no formalitza la matrícula dins del termini i en la forma establerts.

 

3. Quan es tracti de programes de doctorat interuniversitaris, se seguirà el procediment de matrícula establert en el conveni signat entre les institucions. Supletòriament, serà d’aplicació aquesta normativa.

 

Article 4. Durada i dedicació dels estudis de doctorat

1. La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar des del moment de la matrícula fins al dipòsit de la tesi doctoral. Si transcorregut l’esmentat termini de tres anys no s’hagués presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica responsable del programa podrà autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any més que, excepcionalment, es podrà ampliar a un altre any addicional, en les condicions que s’hagin establert en el corresponent programa de doctorat.

 

2. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar la realització dels estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas la durada dels estudis serà de cinc anys, a comptar des del moment de la matrícula fins al dipòsit de la tesi doctoral. Si transcorregut l’esmentat termini no s’hagués presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica responsable del programa podrà autoritzar la pròrroga d’aquest termini per dos anys més que, excepcionalment, es podrà ampliar a un altre any addicional, en les condicions que s’hagin establert en el corresponent programa de doctorat.

L’estudiant que hagi iniciat els estudis a temps complet podrà sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, de manera justificada, el canvi de dedicació a temps parcial. En el termini de 15 dies hàbils, la Comissió Acadèmica haurà d’emetre un informe motivat d’acceptació o denegació del canvi de dedicació.

 

3. Als efectes del còmput del període anterior no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.

Així mateix, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal en el programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida, justificadament, a la Comissió Acadèmica responsable del programa, que s’ha de pronunciar sobre la procedència d’accedir al que sol·licita el doctorand o doctoranda en un termini màxim de 15 dies hàbils.

4. Per als estudiants que es troben en la segona pròrroga del doctorat, la data límit de dipòsit de la tesi doctoral és improrrogable.

 

Article 5. Efectes del transcurs de la durada màxima dels estudis de doctorat

Els estudiants que esgotin la durada màxima dels estudis de doctorat segons cada règim de dedicació i, si escau, de les pròrrogues corresponents, seran donats de baixa definitivament en el programa de doctorat en què s’hagin matriculat i això comportarà la impossibilitat de continuar els estudis en aquest programa. No obstant això, el doctorand podrà sol·licitar l’accés i admissió en un altre programa de doctorat de la UdG en el curs acadèmic següent, presentant un nou projecte de tesi amb un nou tutor o tutora i nous directors. En cas que vulgui sol·licitar l’accés i admissió al mateix programa de doctorat, haurà d’haver passat un curs acadèmic complet, i presentar un nou projecte de tesi amb un nou tutor o tutora i nous directors.

 

Article 6. Assignació de tutor o tutora i director o directora de tesi

6.1 Tutor o tutora de tesi

1. Un cop admès l’estudiant, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat assignarà a cada doctorand o doctoranda un tutor o tutora, que serà un professor o professora de la UdG a temps complet amb títol de doctor, amb tram de recerca viu i amb vinculació a una de les línies de recerca del programa. Els investigadors o investigadores que legalment no puguin sol·licitar trams de recerca hauran de tenir uns mèrits equivalents als exigits en cada àmbit per obtenir un tram de recerca. Els professors emèrits no poden ser designats tutors de tesi, per bé que podran exercir la seva funció fins a la finalització de les tesis que tutoritzaven en el moment del seu accés a l’emeritatge.

L’estudiant podrà proposar un tutor o tutora, que haurà de ser aprovat per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

 

2. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser tutor de tesi.

 

3. És responsabilitat del tutor o tutora vetllar per la interacció del doctorand amb la Comissió Acadèmica, ajudar-lo en el seguiment de les activitats que realitza, per mitjà de la revisió del document d’activitats del doctorand o doctoranda (DAD), i procurar que tots els aspectes acadèmics que afectin l’elaboració, presentació i defensa de la tesi doctoral es desenvolupin adequadament.

 

4. El tutor o tutora que durant l’elaboració de la tesi deixi de tenir tram de recerca viu podrà exercir la seva funció fins a la finalització de la tesi, però no podrà ser nomenat per a la tutorització de noves tesis.

 

6.2 Director o directora de tesi

1. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat assignarà a cada doctorand o doctoranda un director o directora de tesi en un termini màxim de tres mesos a comptar des de la matrícula.

 

2. El director o directora de tesi serà un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada, amb independència de la universitat, centre o institució en què presti els seus serveis. Es considerarà que els investigadors o investigadores de la UdG tenen experiència investigadora acreditada si tenen un tram de recerca viu; els investigadors de la UdG que legalment no puguin sol·licitar trams de recerca hauran d’acreditar mèrits equivalents. Els investigadors o investigadores externs a la UdG hauran de tenir uns mèrits equivalents als exigits als investigadors o investigadores de la UdG.

 

3. El director o directora que durant l’elaboració de la tesi deixi de tenir tram de recerca viu podrà exercir la seva funció fins a la finalització de la tesi, però no podrà ser nomenat per a la direcció de noves tesis.

 

4. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser director de tesi.

 

5. El director o directora de tesi és el màxim responsable de l’orientació del doctorand o doctoranda en les activitats de recerca conduents a la realització de la tesi doctoral, de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l’impacte i novetat de la temàtica de la tesi doctoral en el seu camp i de la guia en la planificació i la seva adequació, si escau, a altres projectes i activitats a què estigui vinculat el doctorand o doctoranda. El director o directora de tesi realitzarà un seguiment de les activitats del doctorand o doctoranda a través de la revisió del DAD.

 

6.3 Codirecció de tesis

1. La tesi doctoral podrà ser codirigida per un màxim de tres directors per raons d’índole acadèmica, com pot ser la interdisciplinarietat temàtica o els programes executats en col·laboració nacional o internacional, a sol·licitud del doctorand o doctoranda i del director o directora de tesi, i amb l’autorització de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat. Aquesta autorització podrà ser revocada amb posterioritat si, a judici de la Comissió Acadèmica, la codirecció no beneficia el desenvolupament de la tesi.

 

2. Si la tesi és codirigida, almenys un dels directors o directores ha de tenir un tram de recerca viu o, en el cas dels investigadors o investigadores externs a la UdG, experiència investigadora equivalent, i els altres podran ser investigadors o investigadores actius d’acord amb la normativa de la UdG, o tenir experiència investigadora equivalent.

 

6.4 Canvi de tutor o tutora o de director o directora de la tesi

La Comissió Acadèmica, a sol·licitud del doctorand o doctoranda, el tutor o tutora o el director o directora, amb audiència prèvia de tots ells, podrà canviar el tutor o tutora o el director o directora de la tesi doctoral, sempre que en el canvi hi concorrin raons justificades.

 

 

Article 7. Supervisió i seguiment del doctorand o doctoranda

 

7.1 Document d’activitats del doctorand o doctoranda (DAD)

1. Un cop matriculat en el programa, es materialitzarà per a cada doctorand o doctoranda el DAD, que és un registre actualitzat de totes les activitats formatives i de recerca que dugui a terme en el marc del programa de doctorat que cursi. El suport material d’aquest document serà l’aplicació de gestió de currículums vigent a la UdG. El doctorand o doctoranda té l’obligació de mantenir actualitzat el seu DAD.

 

2. Aquest document serà revisat regularment pel tutor o tutora i pel director o directora de tesi i avaluat per la Comissió Acadèmica responsable del programa de doctorat.

 

7.2 Compromís de tesi

El doctorand o doctoranda, el vicerector o vicerectora de recerca, el tutor o tutora i el director o directors de tesi signaran un compromís de tesi en el qual s’establiran les funcions de supervisió dels doctorands i doctorandes. Aquest compromís, que s’ha de signar un cop hagin estat designats el director o directors de la tesi, ha d’incloure el procediment de resolució de conflictes i ha de preveure els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguin sorgir en l’àmbit dels programes de doctorat.

 

 

 

 

 

7.3 Avaluació del doctorand o doctoranda

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat avaluarà anualment el document d’activitats i el pla de recerca del doctorand o doctoranda, juntament amb els informes que a aquest efecte han d’emetre el doctorand o doctoranda, el director o directors de tesi i el tutor o tutora, segons els models que estableixi l’Escola de Doctorat. L’avaluació positiva és un requisit indispensable per continuar en el programa. En cas d’avaluació negativa, degudament motivada, el doctorand o doctoranda serà avaluat de nou en el termini màxim de sis mesos, i a aquest efecte haurà d’elaborar un nou pla de recerca. Si l’avaluació torna a ser negativa, el doctorand o doctoranda serà donat de baixa en el programa definitivament.

 

Article 8. Tesi doctoral

8.1 Inscripció

Els estudiants matriculats en el programa de doctorat han de signar el compromís de tesi. Si és el cas, en aquest moment l’estudiant podrà sol·licitar, de manera justificada, la realització de la tesi a temps parcial.

 

8.2 Contingut

1. La tesi doctoral ha de ser un treball original de recerca, en una de les línies de recerca del programa de doctorat, d’exclusiva autoria del doctorand o doctoranda.

2. La tesi doctoral pot ser una monografia o un compendi de publicacions acceptades o publicades, resultat de la pròpia investigació del doctorand o doctoranda i de les quals sigui l’autor o autora principal. Totes les publicacions que componguin la tesi han d’haver estat acceptades o publicades després de la primera matrícula en el programa de doctorat i pertànyer a la mateixa línia de recerca.

En el cas de compendi de publicacions, la tesi doctoral ha d’incloure els objectius o la hipòtesi del treball, un capítol introductori, una discussió general i unes conclusions finals.

 

8.3 Llengua

La tesi es pot desenvolupar i defensar en qualsevol de les llengües habituals de comunicació científica en el camp de coneixement corresponent. En cas que la llengua de redacció i defensa de la tesi no sigui el català, el castellà o l’anglès, caldrà que el doctorand o doctoranda ho posi prèviament en coneixement de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

 

8.4 Cotutela

1. Una tesi doctoral pot ser cotutelada entre la UdG i una altra universitat estrangera, mitjançant conveni, amb l’objectiu de crear i desenvolupar la cooperació científica entre equips de recerca d’ambdues institucions i facilitar la mobilitat dels doctorands i doctorandes. El temps d’estada mínima a cada una de les universitats no pot ser inferior a 6 mesos, i es pot realitzar en un sol període o més d’un.

 

2. Correspon a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat autoritzar les cotuteles de tesis doctorals.

 

3. La tesi podrà defensar-se en qualsevol de les universitats que participin en la cotutela. La defensa de la tesi es farà seguint la normativa de la universitat en què es dugui a terme i se n’estendrà una sola acta, d’acord amb la documentació reglada de la universitat en què es defensi la tesi, i se n’aportarà còpia compulsada o autèntica a l’altra universitat. En el cas que la tesi no es defensi a la UdG, un cop aprovada la composició del tribunal per part de l’altra Universitat, l’estudiant haurà de presentar a l’Escola de Doctorat la documentació següent: a) un fitxer electrònic amb el contingut íntegre de la tesi, preferentment en format PDF, o en algun dels altres formats admesos per la Universitat, b) l’autorització per utilitzar el CV electrònic extret de l’aplicació de gestió de currículums vigent a la UdG, c) el document d’aprovació de la composició del tribunal per part de l’altra universitat (es té en compte que la composició s’ha d’ajustar a la legislació aplicable a la universitat on es fa la defensa de la tesi), i d) l’autorització de la lectura a l’altra universitat.

 

4. L’Escola de Doctorat ha de posar la documentació esmentada a disposició de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, que en el termini màxim de 30 dies hàbils ha de decidir sobre el reconeixement de la tesi doctoral defensada en aquest marc.

 

5. Amb el vistiplau de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, i un cop defensada la tesi, el director o directora de la tesi ha de fer arribar a l’Escola de Doctorat una còpia de la documentació que n’acrediti la lectura, on consti la qualificació atorgada en el sistema establert en el país corresponent.

 

6. El finançament de les despeses dels professors i professores que formin part del tribunal és responsabilitat de la universitat en què aquest tribunal actuï.

 

7. Els estudiants en règim de cotutela seran a tots els efectes considerats estudiants de la UdG.

 

8. Una tesi cotutelada pot optar també a la menció de doctor internacional, sempre que s’atingui al que estableix l’apartat 8.5 d’aquest article.

 

8.5 Menció internacional

1. El títol de doctor podrà incloure a l’anvers la menció “Doctor internacional”, sempre que concorrin en el cas les circumstàncies següents:

a) Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctor, el doctorand o doctoranda hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, cursant-hi estudis o fent-hi treballs de recerca. Aquesta estada es pot fer en una sola vegada o en diversos períodes, que han de sumar sempre un mínim de tres mesos en una mateixa institució. L’estada i les activitats han de ser avalades pel director o directora i autoritzades per la Comissió Acadèmica, i s’han d’incorporar al DAD.

 

b) Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i sigui presentada en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no serà aplicable quan les estades, informes i experts procedeixin d’un país de parla hispana.

 

c) Que la tesi hagi estat informada per un mínim de dos experts doctors pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyols, mitjançant un procés de revisió anònim.

 

Si un dels informes que emetin les persones expertes manifesta que la tesi no està en condicions de ser defensada, la Comissió Acadèmica nomenarà un tercer expert diriment, pertanyent a una institució d’educació superior o institut de recerca no espanyol. Si dos dels informes són negatius es tancarà el procés i es comunicarà al doctorand o doctoranda i al director o directors perquè es procedeixi a millorar la tesi i amb posterioritat reiniciar, si escau, el procediment de revisió, sempre dintre del termini màxim de permanència en el programa de doctorat.

 

d) Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre de recerca no espanyol, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l’estada esmentada a l’apartat a), hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.

 

2. La defensa de la tesi ha de ser efectuada a la UdG o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants, en els termes que estableixin els convenis de col·laboració.

 

3. La sol·licitud de la menció internacional en el títol de doctor es farà en el moment de sol·licitar la revisió de la tesi doctoral. La persona interessada haurà d’aportar la documentació acreditativa de les circumstàncies descrites en el punt 1 d’aquest apartat, en el moment del dipòsit de la tesi doctoral. L’acreditació de la circumstància a què fa referència el subapartat a) del punt 1 d’aquest apartat consistirà en un certificat emès per l’investigador responsable de l’estada.

 

4. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat decidirà sobre la concessió de la menció internacional del títol de doctor.

 

8.6 Revisió de la tesi doctoral

1. Per iniciar el procés de revisió d’una tesi doctoral el doctorand o doctoranda ha d’haver rebut com a mínim l’avaluació positiva del seu pla de recerca i haver entrat les seves dades curriculars a l’aplicació de gestió de currículums vigent a la UdG. Per tal de garantir la qualitat d’una tesi doctoral amb anterioritat al dipòsit de la tesi, la Universitat seguirà el procediment establert en els apartats següents.

 

2. Quan la tesi doctoral estigui acabada, el doctorand o doctoranda ha de sol·licitar a l’Escola de Doctorat, amb el vistiplau del director o directors de tesi i del seu tutor o tutora, que iniciï el procés de revisió de la tesi doctoral. A aquest efecte ha de presentar una sol·licitud, utilitzant el formulari normalitzat disponible a l’apartat de tràmits de la seu electrònica, a través del Registre electrònic de la Universitat. En la sol·licitud cal indicar si s’aspira a la menció internacional en el títol de doctor i si es presenta la tesi com a compendi de publicacions. El formulari de sol·licitud haurà de contenir l’autorització per utilitzar el CV electrònic extret de l’aplicació de gestió de currículums vigent a la UdG, i s’hi adjuntarà el fitxer electrònic de la tesi, preferentment en format PDF, o en algun dels altres formats admesos per la Universitat. En el cas que es presenti la tesi com a compendi de publicacions caldrà també adjuntar al formulari de sol·licitud els fitxers electrònics següents:

 

a) un informe del director o directors de la tesi en què s’indiqui la idoneïtat d’aquest format i es demostri la rellevància de la contribució específica del doctorand o doctoranda en les publicacions presentades,

b) l’acceptació dels coautors, si n’hi ha, de cadascuna de les publicacions que el doctorand o doctoranda presenti la publicació com a part de la tesi, i

c) la renúncia dels coautors no doctors de les publicacions a presentar-les com a part de la seva tesi doctoral.

 

3. Posteriorment, l’Escola de Doctorat remetrà la tesi a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, la qual comprovarà, en un termini màxim de cinc dies hàbils, a comptar des de la recepció, que la tesi compleix els requisits formals específics de cada àmbit, així com els criteris de format aprovats pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat.

 

4. La tesi ha de rebre un informe de dos experts doctors pertanyents a dues institucions d’educació superior o instituts de recerca diferents i externs a la UdG mitjançant un procés de revisió anònim. Els experts seran nomenats per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat i hauran de tenir un tram de recerca viu o mèrits de recerca equivalents.

 

5. Els informes que emetin les persones expertes s’han de referir tant als aspectes formals de la tesi doctoral com a la seva adequació al marc teòric, als objectius, a la metodologia, als resultats, a la discussió, a les conclusions i a les referències, i han de destacar, si escau, les repercussions que els resultats poden tenir en l’àmbit científic i social. Els informes han d’assenyalar els aspectes que es consideri que caldria esmenar. Finalment, tenint en compte els aspectes esmentats, s’ha de fer constar la conformitat o no a la presentació i defensa de la tesi doctoral. L’Escola de Doctorat garanteix l’anonimat de les persones expertes informants. Els experts són retribuïts d’acord amb el que es fixa anualment en els pressupostos de la Universitat.

 

6. L’Escola de Doctorat ha de vetllar perquè el procés d’emissió d’informes de les persones expertes finalitzi en un termini no superior a dos mesos, comptat a partir de l’endemà de la data de nomenament dels experts. L’estudiant té dret a demanar la mediació de la Comissió Acadèmica en el cas que aquest termini se superi.

 

7. Si un dels informes emesos per les persones expertes manifesta que la tesi no està en condicions de ser defensada, la Comissió Acadèmica nomenarà un tercer expert diriment d’una institució d’educació superior o institut de recerca externs a la UdG i diferent dels dos experts anteriors. Si dos dels informes són negatius es tancarà el procés i es comunicarà al doctorand o doctoranda i al director o directors perquè es procedeixi a millorar la tesi i amb posterioritat reiniciar, si escau, el procediment de revisió, sempre dintre del termini màxim de permanència en el programa de doctorat.

 

8. L’Escola de Doctorat ha de trametre al doctorand o doctoranda, al director o directors de tesi i al tutor o tutora una còpia dels informes anònims elaborats per les persones expertes. El doctorand o doctoranda haurà d’introduir les modificacions proposades en els informes o, si escau, aportar en la resposta als informes les raons per les quals considera que no es poden incorporar. En la mencionada resposta haurà de fer constar també les modificacions realitzades.

 

9. En el cas que l’estudiant aspiri a la menció internacional en el títol de doctor cal tenir present, respecte als experts externs, els aspectes que esmenta el punt 8.5 d’aquesta normativa.

 

 

8.7 Dipòsit de la tesi doctoral

 

1. Un cop acabat el procediment de revisió de la tesi doctoral, el doctorand o doctoranda pot dipositar-la, en un termini màxim de tres mesos. Si se supera aquest termini es donarà el procediment per acabat i s’informarà el doctorand o doctoranda, el tutor o tutora i el director o directors. En aquest supòsit, si el doctorand vol defensar la tesi haurà d’iniciar de nou el procés de revisió.

 

2. El dipòsit de la tesi doctoral es durà a terme a través del Registre electrònic de la Universitat mitjançant el formulari normalitzat de sol·licitud disponible a l’apartat de tràmits de la Seu Electrònica de la Universitat de Girona. La sol·licitud, signada pel doctorand o doctoranda, haurà de contenir l’autorització per utilitzar el CV electrònic extret de l’aplicació de gestió de currículums vigent a la UdG, i s’hi adjuntarà:

 

a) el fitxer electrònic de la tesi, preferentment en format PDF, o en algun dels altres formats admesos per la Universitat, signat pel doctorand o doctoranda,

b) el fitxer electrònic de la resposta del doctorand o doctoranda als informes de la Comissió Acadèmica, si escau, i dels experts externs, que indiqui clarament les modificacions introduïdes a la tesi doctoral, i

c) el fitxer electrònic de l’informe favorable del director o directors de la tesi, amb el vistiplau a aquest dipòsit. 

 

3. Si s’aspira a la menció internacional en el títol de doctor, també cal adjuntar-hi l’acreditació de l’estada de com a mínim tres mesos en una mateixa institució d’ensenyament superior o centre de recerca d’un estat diferent d’Espanya, signada pel responsable del centre o centres d’acolliment.

 

4. L’Escola de Doctorat comunicarà el dipòsit de la tesi a la Secretaria General perquè n’anunciï l’exposició pública, per un termini de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà del dipòsit, a la seu electrònica de la Universitat de Girona.

La tesi serà consultable per a qui acrediti la condició de doctor a l’Escola de Doctorat.

Acabat el termini d’exposició pública, el secretari o secretària general ho certificarà.

 

5. Un cop transcorregut el termini d’exposició pública, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat autoritzarà, si escau, la defensa de la tesi doctoral, designarà el tribunal, amb especificació d’un president o presidenta, un o una vocal i un secretari o secretària, així com dos vocals suplents.

 

6. Un cop autoritzada la defensa i acordat el tribunal per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, l’Escola de Doctorat ho notificarà, en un termini de cinc dies hàbils, al doctorand o doctoranda, al director o directors de tesi, al tutor o tutora i als membres del tribunal. L’Escola de Doctorat farà arribar a tots els membres del tribunal, conjuntament amb la notificació de nomenament, l’exemplar electrònic de la tesi i la resta de documentació pertinent.

 

7. A partir de la notificació de l’autorització definitiva per defensar la tesi i la designació del tribunal, el president d’aquest haurà de convocar l’acte de defensa amb una antelació mínima de 15 dies hàbils, per tal que el doctorand o doctoranda pugui preparar la defensa i comunicar la data de la defensa a l’Escola de Doctorat amb una antelació mínima de dos dies hàbils.

 

8. En el supòsit que no s’autoritzi la defensa de la tesi doctoral, en un termini màxim de cinc dies hàbils posteriors a l’adopció de l’acord l’Escola de Doctorat ha de notificar l’acord, juntament amb un informe motivat, al doctorand o doctoranda i al director o directors i al tutor o tutora de la tesi.

 

 

Article 9. El tribunal de la tesi doctoral

 

1. El tribunal de la tesi estarà compost per tres membres titulars (un president o presidenta, un secretari o secretària i un o una vocal) i dos membres suplents, tots amb el grau de doctor i amb experiència acreditada en recerca, designats per la Comissió Acadèmica del programa. Es considerarà que els investigadors i investigadores de la UdG tenen experiència investigadora acreditada si tenen un tram de recerca viu o mèrits equivalents. Els investigadors externs a la UdG han d’acreditar mèrits de recerca equivalents als exigits als investigadors de la UdG. El director o directors de la tesi faran la proposta de tribunal a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, justificant la idoneïtat curricular de cadascun dels membres.

 

2. El tribunal estarà format per una majoria de membres externs a la UdG i també a les institucions de recerca a què pertanyin el director o directors. Es consideraran membres externs a la UdG el professorat jubilat, el professorat en excedència, el professorat en serveis especials i el professorat emèrit honorífic, però no el professorat emèrit contractat per la UdG. Es procurarà que un dels membres del tribunal, titular o suplent, sigui de la UdG. En cas que el secretari del tribunal no tingui disponibilitat per portar la documentació a l’Escola de Doctorat, el membre intern de la UdG del tribunal assumirà aquesta tasca, i haurà de ser present en la defensa de la tesi. Els membres externs del tribunal hauran de pertànyer a diferents institucions d’educació superior o instituts de recerca.

 

3. La Comissió Acadèmica del programa designarà entre els membres el president o presidenta, el secretari o secretària i el o la vocal, titulars i suplents, d’acord amb els criteris d’idoneïtat derivats del currículum presentat. El president o presidenta serà, en general, el doctor o doctora amb el nivell acadèmic o de recerca acreditat més alt. En cas que un membre del tribunal renunciï al càrrec per causa justificada, el president o presidenta l’ha de substituir per un dels suplents.

 

4. El director o directora de tesi no podrà formar part del tribunal. En cas que hi hagi publicacions derivades de la tesi, cap dels coautors de les publicacions pot formar part del tribunal.

 

5. Si el doctorand o doctoranda sol·licita la menció internacional en el títol de doctor, caldrà que com a mínim un dels membres del tribunal pertanyi a alguna institució d’educació superior o centre de recerca no espanyols, i que no sigui el responsable de l’estada esmentada en l’apartat 8.5, subapartat 1. a).

 

 

Article 10. Defensa i avaluació de la tesi doctoral

 

1. El termini màxim per defensar la tesi doctoral és de quatre mesos a comptar des de la designació del tribunal. La Comissió Acadèmica de cada programa de doctorat podrà autoritzar una ampliació d’aquest termini quan es donin causes justificades imprevistes.

L’acte de defensa de la tesi l’ha de convocar el president o presidenta del tribunal; també ha de comunicar la data de defensa a l’Escola de Doctorat amb una antelació mínima de dos dies hàbils.

 

2. L’acte de defensa de la tesi s’ha de fer en sessió pública en qualsevol centre de la UdG, dins el període acadèmic establert per a la lectura de tesi i en dia lectiu.

 

3. Per tal que es pugui defensar la tesi, caldrà la presència dels tres membres del tribunal. Si la direcció de l’Escola ho autoritza, el o la vocal del tribunal podrà desenvolupar la seva funció per videoconferència a través dels mitjans que, si escau, la UdG determini. En aquest cas, l’Escola de Doctorat farà arribar a aquest membre la documentació que li correspongui emplenar, i ell o ella l’haurà de remetre a l’Escola de Doctorat en un termini màxim de 15 dies hàbils.

 

4. Amb caràcter excepcional, la direcció de l’Escola pot autoritzar que el doctorand o doctoranda defensi la tesi sense ser present físicament al lloc en què s’hagi constituït el tribunal, i que ho faci a distància. La intervenció del doctorand o doctoranda s’ha de fer, en aquest cas, per videoconferència a través dels mitjans que la UdG determini, garantint la immediatesa necessària i l’intercanvi simultani d’informació mitjançant la imatge, el so i, si escau, la transmissió d’altres dades.

 

5. Si el doctorand o doctoranda no assisteix a l’acte de defensa de tesi sense causa justificada, es farà constar a l’acta corresponent amb la qualificació de “no apte”.

 

6. Si la defensa no es pot dur a terme per alguna circumstància justificada, el president o presidenta podrà fer una nova convocatòria per a la defensa de la tesi, que s’haurà de realitzar en un termini màxim de 15 dies hàbils, i comunicar a l’Escola de Doctorat la data de la nova convocatòria amb una antelació mínima de dos dies hàbils.

 

7. L’acte ha de consistir en l’exposició pel doctorand o doctoranda del treball de recerca realitzat, la metodologia emprada, els resultats i les conclusions, amb una especial menció de les seves aportacions originals.

Els membres del tribunal poden formular al doctorand o doctoranda totes les qüestions que considerin oportunes. Així mateix, els doctors i doctores presents a l’acte públic de defensa poden formular qüestions en el moment i la forma que indiqui el president o presidenta del tribunal.

 

8. Un cop finalitzada la defensa i discussió de la tesi doctoral, el tribunal formularà per escrit un informe de valoració. El tribunal emetrà la qualificació global concedida a la tesi d’acord amb l’escala següent: “no apte”, “aprovat”, “notable” i “excel·lent”. Els membres del tribunal podran proposar que es concedeixi a les tesis qualificades amb “excel·lent” la menció “cum laude” a través de votació secreta, d’acord amb el procediment següent:

 

a) L’Escola de Doctorat proporcionarà als membres del tribunal noms d’usuari i contrasenya, en cas que no disposin ja de credencials vàlides, per a poder emetre el seu vot secret,  mitjançat el sistema d’e-vot de la Universitat.

b) Cada un dels membres del tribunal emetrà el seu vot, de forma individual i secreta, abans de les 10h del dia hàbil següent al que es dugui a terme la defensa de la tesi.

c) Transcorregut aquest termini, en una sessió diferent a la de la defensa de la tesi, es durà a terme l’escrutini dels vots emesos pels membres del tribunal. Aquest escrutini es farà en presència d’un membre del tribunal o, en el seu defecte, del director o la directora de l’Escola de Doctorat, i es consignarà el resultat obtingut en la corresponent acta, subscrita pel membre del tribunal o, en el seu defecte, pel director o directora de l’Escola de Doctorat.

d) Es concedirà la menció “cum laude” quan de l’escrutini dels vots emesos en resulti la proposta per unanimitat. L’acta de l’escrutini dels vots emesos pels membres del tribunal es conservarà juntament amb l’altra documentació que hagi generat l’acte de defensa i avaluació de la tesi.

f) L’Escola de Doctorat comunicarà a la persona interessada la qualificació final resultat de l’escrutini; així mateix, n’enviarà una còpia al director o directors de la tesi i als membres del tribunal.

 

Article 11. Publicitat i arxiu de la tesi doctoral

 

1.   Una vegada aprovada la tesi doctoral, l’Escola de Doctorat trametrà una còpia del fitxer electrònic de la tesi a:

 

a)   la Biblioteca de la Universitat, per a la seva catalogació i posterior incorporació, en accés obert, al repositori TDX  (Tesis Doctorals en Xarxa), ificats ignats pel doctorand o la doctorand i certit per a la seva catalogaci

b)   al Ministeri d’Educació, juntament amb tota la informació complementària preceptiva, als efectes oportuns.

 

2.    En els casos en què, d’acord amb el que disposa l’article 14.6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, la Comissió Acadèmica hagi previst la possibilitat de restringir parcialment la publicitat de la tesi, el doctorand o doctoranda ho ha de posar en coneixement de l’Escola de Doctorat i ha de subministrar un fitxer electrònic de la tesi, en format PDF o en algun dels altres formats admesos per la Universitat, en el qual s’hagin eliminat els aspectes que siguin objecte d’especial protecció.

 

3.    L’Escola de Doctorat diligenciarà el fitxer electrònic de la tesi defensada signat pel doctorand o la doctoranda i certificat el sotmetiment al tràmit d’exposició pública pel secretari o la secretària general,  per deixar constància de la qualificació global concedida pel tribunal i l’inserirà a la plataforma de gestió documental i arxiu de la Universitat per la seva custòdia permanent.

 

 

Article 12. Procediment d’autorització, lectura i publicació de tesis doctorals de la Universitat de Girona que estan sotmeses a processos de protecció de dades o transferència de tecnologia o coneixement

 

1. L’Escola de Doctorat facilitarà un model normalitzat de sol·licitud que el doctorand o doctoranda haurà de presentar al Registre de la UdG, juntament amb els compromisos de confidencialitat i, si escau, els convenis de confidencialitat signats amb empreses.

 

2. Si hi ha possibilitat de generació de patents, l’Escola de Doctorat, a sol·licitud del doctorand o doctoranda o del director o directors, sol·licitarà un informe a l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica de la UdG, que l’haurà d’emetre en un termini de 15 dies hàbils.

 

3. La Comissió Acadèmica, amb informe previ vinculant de l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica, resoldrà la sol·licitud del doctorand o doctoranda, en un termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de presentació de la sol·licitud al Registre. La sol·licitud només s’acceptarà quan quedi acreditat que el secret és absolutament indispensable per a l’èxit del procés de protecció o transferència. El coordinador o coordinadora de la Comissió Acadèmica notificarà l’acord al doctorand o doctoranda, al director o directors de la tesi i al tutor o tutora.

 

4. Els membres de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, els experts externs a la UdG que realitzin la revisió de la tesi i els membres del tribunal que jutjarà la tesi doctoral, als quals s’advertirà expressament que la tesi està sotmesa a processos de protecció o transferència, tindran accés a la versió completa de la tesi doctoral i tindran l’obligació de mantenir el secret i la confidencialitat absoluta sobre el seu contingut. Abans de tenir accés a la tesi, cadascuna de les persones mencionades lliurarà a l’Escola de Doctorat el compromís de confidencialitat corresponent, degudament signat, pel període de temps necessari per protegir-la.

 

5. Abans de finalitzar la defensa de la tesi doctoral, el president o presidenta del tribunal podrà demanar que el públic present surti de la sala si considera que el tribunal ha de fer preguntes al doctorand o doctoranda sobre aspectes confidencials de la seva tesi doctoral.

 

6. Si el doctorand o doctoranda considera que la resposta a alguna de les preguntes del tribunal pot revelar dades i informacions que puguin tenir la consideració d’informació confidencial, podrà sol·licitar al president o presidenta contestar la pregunta en la segona part de l’acte de defensa, quan no hi hagi públic present a la sala.

 

7. La publicació al TDX de les tesis doctorals es durà a terme, si escau, quan hagi culminat el procés de protecció i transferència de coneixement, circumstància que el doctorand o doctoranda comunicarà degudament a la UdG.

 

 

Article 13. Premis extraordinaris de doctorat

 

1. L’Escola de Doctorat promourà la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat cada curs acadèmic, per a cada programa de doctorat de la UdG.

Es convocaran els premis sempre que s’hagin llegit com a mínim cinc tesis en el termini de la convocatòria. En el cas que el nombre de tesis d’un curs acadèmic en un programa de doctorat sigui inferior a cinc, aquest nombre s’acumula al del curs o cursos següents, amb un màxim de cinc cursos, fins que s’arribi a un nombre que permeti atorgar el premi.

Si el nombre de tesis que aspiren a un premi extraordinari en un determinat programa de doctorat és superior a deu, es pot atorgar un altre premi per cada deu tesis més o fracció de deu.

 

2. Es poden presentar al premi totes les tesis doctorals amb menció “cum laude” que s’hagin llegit al llarg del període que fixa la convocatòria.

 

3. Per a la concessió dels premis es valorarà, amb caràcter preferent: les publicacions derivades de la tesi, les patents o activitats de transferència de coneixement, l’impacte de la recerca en el seu àmbit, les estades de recerca de doctorat realitzades i la menció internacional.

Cada Comissió Acadèmica farà la proposta dels criteris de baremació de cadascun dels mèrits mencionats en el paràgraf anterior i dels mèrits addicionals que consideri justificat afegir. La Comissió establirà també el llindar mínim de puntuació per poder obtenir el premi extraordinari. Els criteris de baremació es faran públics en el moment de la convocatòria.

 

4. Els tribunals que han d’atorgar els premis són aprovats per la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat a proposta del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat i nomenats pel rector o rectora.

 

5. La composició de cada tribunal serà de cinc membres: un president o presidenta, un secretari o secretària, tres vocals i un o una vocal suplent, elegits entre el professorat doctor amb tram de recerca viu. No podran formar part dels tribunals el director o directors de les tesis que aspiren al premi ni els coautors de les publicacions derivades d’aquestes tesis.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

 

Mentre no estiguin operatius a la Seu Electrònica de la Universitat els tràmits als quals fan referencia els articles 8.6.2 i 8.7.2 i qualsevulla altre tràmit electrònic que comporti la presentació d’escrits i documents en el registre electrònic de la Universitat, aquests tràmits se seguiran fent per la via convencional i la presentació es farà mitjançant el registre presencial de conformitat amb la seva normativa reguladora.

 

Mentre no estigui operatiu el Registre electrònic de la UdG per al dipòsit de les tesis doctorals en la manera prevista a l’article 8.7, el procediment de dipòsit de la tesi doctoral serà el següent:

 

Un cop acabat el procediment de revisió de la tesi doctoral, el doctorand o doctoranda pot procedir formalment a dipositar-la. Per fer efectiu el dipòsit el doctorand o doctoranda ha de presentar una sol·licitud normalitzada a l’Escola de Doctorat a través del Registre de la Universitat, que inclogui l’autorització per utilitzar el CV electrònic extret de l’aplicació de gestió de currículums vigent a la UdG, acompanyada de la documentació següent:

 

a) Un exemplar complet de la tesi doctoral en suport paper, signat manuscritament pel doctorand o la doctoranda.

b) El fitxer electrònic íntegre de la tesi doctoral, en format PDF en algun dels altres formats admesos per la Universitat, preferentment signat mitjançant qualsevol certificat admès per la UdG o en suport físic degudament etiquetat i signat pel doctorand o doctoranda.

c) Resposta del doctorand o doctoranda als canvis formals o de format sol·licitats per la Comissió Acadèmica i als informes anònims emesos per les persones expertes, en què exposi la seva posició respecte al contingut dels informes rebuts i indiqui clarament les modificacions introduïdes a la tesi doctoral. Aquest document ha d’estar signat pel doctorand o doctoranda i pel director o directors de la tesi.

d) Informe favorable del director o directors de la tesi amb el vistiplau a aquest dipòsit.

 

Segona

 

La producció, firma i presentació electròniques per registre d’escrits i documents davant de la Universitat de Girona en relació amb el procediment d’inscripció, revisió, dipòsit i defensa de la tesi doctoral s’ajustarà a allò que es determini a la instrucció que el secretari o secretària general emetrà a l’efecte en el termini màxim d’un any a partir de l’entrada en vigor de la present normativa.  El registre electrònic de la UdG també haurà d’estar operatiu per als tràmits previstos en els articles 8.6.2 i 8.7.2  en aquest mateix termini.

 

Disposició derogatòria

 

Queda derogada la normativa d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de Girona (aprovada pel Consell de Govern en la sessió 3/12, de 26 d'abril de 2012, i les seves modificacions posteriors), la normativa acadèmica dels estudis de doctorat a la UdG (aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 3/09, de 2 d’abril de 2009, i les seves modificacions posteriors) i tot allò que s’oposi a aquesta normativa.

 

Disposició final

 

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOUdG.

 

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.