Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Aprovació de la proposta de modificació de la normativa d’accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts

eBOU-983

 
MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA D'ACCÉS ALS ESTUDIS DE GRAU AMB UN MÍNIM DE 30 CRÈDITS RECONEGUTS
 
Exposició de motius:
 
Correspon a la Comissió delegada del Consell de Govern de la UdG de Docència i Estudiants proposar la modificació de les normatives acadèmiques.
 
La proposta incorpora:
 
-                     Una nova estructura de la normativa que s’adequa al procediment real. La nova proposta conté oferta de places, requisits, període de presentació, presentació de sol·licituds, selecció de candidats, resolució i adjudicació i matrícula.
-                     Es proposa una nova valoració dels candidats, que inclogui la petició de diferents centres d’incloure en la selecció la nota d’accés i/o la nota d’admissió.
-                     S’inclouen les correccions lingüístiques proposades pel SLM.
 
La Comissió delegada del Consell de Govern de la UdG de Docència i Estudiants haurà d’aprovar la proposta i elevar-la al Consell de Govern de la UdG.
 
 
Marc legal:
 
Estatuts de la Universitat de Girona, art. 66 (Decret 200/2003, de 26 d’agost, DOGC núm. 3963).
 
Acord del Consell de Govern de 31 de maig de 2012, sessió 4/12, que aprova el reglament de les comissions delegades.
 
 
En virtut del que s’ha exposat, S’ACORDA:
 
Únic.– Aprovar la modificació de la Normativa d’Accés als Estudis de Grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts d’acord amb el text de l’annex.

 

NORMATIVA D'ACCÉS ALS ESTUDIS DE GRAU AMB UN MÍNIM DE 30 CRÈDITS RECONEGUTS
Aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 5/10, de 3 de juny de 2010 (eBOU-6), i modificada pel Consell de Govern en les sessions núm. 6/10, de 15 de juliol de 2010 (eBOU-24); núm. 10/11, de 22 de desembre de 2011 (eBOU-291), núm. 4/2014, de 29 de maig de 2014 (eBOU-647)
_____________________________
Preàmbul

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30/10/2007), disposa en els articles 6 i 13 les condicions per al reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials previs en l’expedient acadèmic dels estudis als quals s’accedeix. També estableix que les universitats es dotaran d’una norma per aplicar aquest reconeixement.

La Universitat de Girona va aprovar, en la sessió del Consell de Govern núm. 5/09, de 28 de maig de 2009, la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau.

D’altra banda, el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE núm. 283, de 24/11/2008), determina que els consells de govern de les universitats establiran els criteris que permetin la resolució rectoral de les sol·licituds d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris espanyols o estrangers iniciats, amb un mínim de 30 crèdits reconeguts en l’estudi en què se sol·liciti l’admissió.

En virtut d’això, aquesta normativa té la pretensió d’establir els procediments per determinar les places que s’oferiran per a aquest tipus d’accés i per resoldre les sol·licituds d’admissió que es presentin.

Article 1. Oferta de places

Cada curs acadèmic, a proposta del degà o director del centre docent, depenent dels resultats d’ocupació de les places de nou accés del curs o cursos anteriors i de la normativa interna de la UdG, s’establirà una convocatòria d’oferta de places per a estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols i per a l’admissió d’estudiants amb estudis universitaris estrangers. Aquesta proposta se sotmetrà a aprovació de la Comissió Delegada de Docència i Estudiants del mes de febrer, d’acord amb el que estableix el Reglament de les Comissions delegades del Consell de Govern de la Universitat de Girona. 

Article 2. Requisits d'accés

Seran imprescindibles per a l’admissió dels sol·licitants els requisits següents, que seran comprovats pels centres docents:

a)            Tenir reconeguts o convalidats, un mínim de 30 crèdits en els estudis en els quals es vol ser admès.

b)            No haver perdut el dret a continuar els estudis a la universitat de procedència

 

En el cas d’estudiants procedents d’estudis estrangers, la direcció del centre docent haurà de comprovar la competència dels sol·licitants en les llengües d’impartició de l’estudi, –català, castellà o anglès–  per a l’adjudicació de les places, i podran excloure els sol·licitants que no compleixin aquest requisit.

Article 3. Període de presentació de sol·licituds

El període de presentació de sol·licituds serà del 15 al 30 d’abril.

Article 4. Sol·licitud d’admissió i de reconeixement de crèdits

Les sol·licituds s’adreçaran a les secretaries acadèmiques dels centres docents mitjançant un imprès de sol·licitud específic, que podrà ser un formulari electrònic en els termes que estableixi la UdG. En aquest cas, els estudiants de la UdG podran fer la sol·licitud a través de la Secretaria en Xarxa.

a)            Els estudiants amb estudis previs realitzats a la UdG només caldrà que aportin el resguard del pagament del preu públic per a la sol·licitud d’estudi del reconeixement de crèdits i la documentació que acrediti la bonificació o exempció dels preus, si escau.

 

 

b)            Els estudiants procedents d’estudis oficials parcials d’altres universitats hauran d’aportar, a més de la sol·licitud, els documents següents:

-              original i fotocòpia del document d’identificació personal (DNI, passaport o NIE),

-              certificació acadèmica de l’estudi d’origen (que inclogui totes les assignatures cursades, amb qualificacions i valor en crèdits o equivalents),

-              documentació acreditativa de l'accés a la universitat (llevat que ja s’acrediti en la certificació acadèmica),

-              referència de la publicació en el BOE del pla d’estudis cursat, si es procedeix d’estudis universitaris oficials espanyols,

-              fotocòpia dels programes de les assignatures aprovades segellada pel centre d'origen,

-              documentació acreditativa de bonificació o exempció de preus,

-              resguard del pagament del preu públic per a la sol·licitud d’estudi del reconeixement de crèdits,

-              en cas d’estudiants amb estudis universitaris estrangers totals, document acreditatiu de denegació de l’homologació del seu títol a Espanya,

-              altres documents que l’interessat consideri pertinents.

c)            Els documents expedits a l'estranger han de complir, a més a més, els requisits següents:

-              Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti.

-              Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si s’escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia. Aquest requisit no s'exigeix als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

-              Han d'anar acompanyats, si escau, de la corresponent traducció oficial al català o castellà o anglès.

La Universitat de Girona podrà requerir a l’estudiant, durant tot el procés d’admissió, qualsevol altra documentació que consideri necessària.

La manca de documentació pot suposar l’exclusió de la sol·licitud. Així mateix, la documentació incompleta pot impedir valorar algun criteri de selecció i, en conseqüència, pot afectar la puntuació final.

Article 5. Selecció de candidats

1. Resolució de l'estudi de l'expedient acadèmic

Per tal de determinar si els sol·licitants reuneixen el requisit del mínim de 30 crèdits reconeguts en l’estudi de grau al qual sol·liciten accedir, correspon resoldre aquesta qüestió prèviament a la baremació dels expedients.

En virtut de l’acord de la Comissió Acadèmica i de Convalidacions, en la sessió de 27 de febrer de 2003, de delegació de competències (publicat al DOGC núm. 3937, de 31/7/2003), pertoca als degans i directors dels centres docents determinar el nombre de crèdits i les assignatures o mòduls susceptibles de ser reconeguts.

Els sol·licitants als quals no se’ls pugui reconèixer el mínim establert de 30 crèdits seran exclosos del procés de baremació.

2. Valoració de les sol·licituds

En cas que el nombre de sol·licituds d’admissió que hagin superat els requisits establerts en l’article 3 sigui superior al nombre de places disponibles, es procedirà a realitzar una valoració de les sol·licituds d’acord amb els criteris següents:

1.            Es valorarà la nota d’accés i/o la nota d’admissió, segons escaigui, a la universitat fins a un màxim de 5 punts, segons barem específic de cada centre.

2.            Es valorarà l’expedient acadèmic d’origen de l’estudiant fins a un màxim de 5 punts. S’aplicarà la fórmula següent: es multiplicaran les qualificacions de les assignatures reconegudes pel seu pes en crèdits i se sumaran els resultats obtinguts. Als crèdits que no continguin qualificació numèrica (CV, AD, reconeguts, aptes, etc.) se’ls assignarà un 5.

Les qualificacions sense expressió numèrica es reduiran a un valor fix segons la taula d’equivalències següent:

·                     Aprovat: 5,5

·                     Notable: 7,5

·                     Excel·lent: 9

·                     Matrícula d’honor: 10

En els expedients de plans d’estudis no organitzats en crèdits s’adjudicarà un pes de 12 a les assignatures anuals i de 6 a les semestrals. No s’utilitzaran altres pesos.

Els expedients d’estudis estrangers amb sistemes de qualificació diferents s’ajustaran al sistema descrit més amunt utilitzant les equivalències que fixi el Ministeri de Ciència i Innovació, d’acord amb el que estableix l’article 57 del Reial decret 1892/2008. En cas que el Ministeri no hagi establert equivalències, els expedients es baremaran mantenint les proporcions. Correspondrà a la secretaria del centre docent elevar la proposta de qualificacions adaptada a cada expedient de sol·licitud.

En virtut del que estableix l’article 56.4 del Reial decret 1892/2008 s’atorgarà preferència als esportistes d’alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius.

Article 6. Resolució i adjudicació de places

Correspon als degans i directors de centre dirigir el procés d'admissió i elevar al rector les propostes d'admissió.

D’acord amb el que estableixen els articles 56 i 57 del Reial decret 1892/2008, l’admissió d’estudiants per la via que regula aquesta normativa es resoldrà per resolució rectoral. L’oferta de places destinada a estudiants procedents d‘estudis universitaris oficials espanyols es resoldrà de manera independent a la corresponent a estudiants procedent d’altres sistemes universitaris.

En cas que el nombre de sol·licituds d’admissió que hagin superat el requisit del mínim de 30 crèdits sigui inferior al nombre de places d’oferta específica, s’assignarà plaça a tots els sol·licitants.

En cas contrari, un cop baremats els expedients de les sol·licituds, s’assignaran places per un nombre igual al de les places d’oferta, i els sol·licitants sense plaça assignada quedaran en llista d’espera, en l’ordre establert en el procés de baremació.

L’adjudicació de places es farà pública l’últim dia hàbil del mes de maig als centres docents amb titulacions implicades.

Els estudiants amb estudis previs que no hagin obtingut plaça també poden optar per sol·licitar-la mitjançant la preinscripció universitària.

Article 7. Matrícula

Els estudiants a qui s’hagi assignat plaça hauran de matricular-se en les dates previstes per als estudiants de nou accés de primera preferència, el mes de juliol, d’acord amb les normes de matrícula vigents a la UdG.

Els estudiants amb estudis previs en universitats espanyoles hauran de formalitzar la sol·licitud de trasllat a la universitat d’origen i satisfer els drets corresponents abans de matricular-se a la UdG, la qual cosa caldrà acreditar documentalment.

Si un estudiant admès no formalitza la seva matrícula en les dates previstes, la Universitat entendrà que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

 

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta modificació de l’accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts entrarà en vigor en el curs acadèmic 2017/2018.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.