Seu electrònica de la Universitat de Girona

Tràmits electrònics

En aquest apartat poden consultar els tràmits que la Universitat de Girona ofereix de forma electrònica:

  • Tràmits Generals:

Instància Genèrica

Queixa

Suggeriment

Notificacions (INTRANET)

Gestió de convocatòries (INTRANET)

  • Tràmits acadèmics:

Signatura d'actes de notes (TRÀMIT DISPONIBLE A L'INTRANET DEL PDI)

Certificats acadèmics de grau (TRÀMIT DISPONIBLE A L'INTRANET DELS ESTUDIANTS)

Conformitat amb la proposta de conveni de cooperació educativa (Instrucció)

Dipòsit de de Tesi Doctoral

  • Tràmits Econòmics:

Recepció de factures

  • Tràmits de Recursos Humans:

Trams gestió

Trams docència

Selecció i provisió de llocs de treball:

Concursos Interns Funcionaris

Borsa Laborals

Borsa Funcionaris

Oposicions

Serra Hunter 

Concursos PDI Associats

Situacions administratives:

Excedència

Permisos, llicències i vacances (TRÀMITS DISPONIBLES A L'INTRANET DEL PAS/PDI):

LlicenciesFins7Dies

LlicenciesMes7Dies

LlicenciesPAS

Permisos

ReduccioJornada

Incorporació temps complert

Jornada laboral i horari:

Modalitat Horària

Retribucions i bestretes:

VariacióDades

RetencióIRPF

Certificats 

Bestreta 

Domiciliació Bancària

Vigilància de la salut:

RevisionsSalutLaboral

Formació i perfeccionament:

Formació

  • Exercici dels Drets d'Accés, Rectificació, cancel·lació i oposició

Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en matèria de protecció de dades de caràcter personal

  • Eleccions:

Votació electrònica

Consulta cens electoral