Butlletí Oficial de la Universitat de Girona
Disposició eBOU-1418 BOU 4/2018 Data publicació 26/10/2018
Òrgan Ple del Consell Social Sessió Ple6/18 Data aprovació 19/06/2018

Ratificació de la modificació dels Estatus del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

eBOU-1418

Exposició de motius: Atès que el Consell de Govern del CSUC, en la seva sessió del passat 16 de maig, va aprovar la modificació dels seus Estatuts. Atès que la direcció del CSUC ens ha sol·licitat l’acord de ratificació dels òrgans de govern de la Universitat de Girona per al procediment de la modificació dels seus Estatuts. Marc legal: Art.88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Art. 66.m i Art. 229 dels Estatuts de la Universitat de Girona (Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la UdG i es disposa la publicació del seu text íntegre. Per tot el que s’ha exposat, en virtut del que estableixen l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, i l’article 7.10 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per assentiment. S’APROVA: La ratificació de la modificació dels Estatuts del CSUC, segons l’acord adoptat pel seu Consell de Govern, en sessió de 14 de juny de 2018, que s’adjunta a l’ANNEX Núm. 3 de l’acta, de la qual forma part.

Documents adjunts