Seu electrònica de la Universitat de Girona

Directori d'òrgans, càrrecs i encàrrecs de gestió de la UdG

Encàrrecs Unipersonals de caràcter General

Vigent Nom
NO adjunt a la Secretaria General per a la Política Cultural i les Càtedres de la UdG
SI adjunta al rector per a les Infraestructures i els Recursos Cientificotècnics
SI adjunt al rector per al Campus
NO adjunt al vicerector de Política Acadèmica i Docència per als Programes de Màster
NO - Suprimit adjunt al Vicerectorat de Campus i del Pol de Transferència del Coneixement
NO - Suprimit adjunt al Vicerectorat de Docència
NO - Suprimit adjunta al Vicerectorat de Gestió i Serveis
NO - Suprimit adjunt al Vicerectorat de Personal
NO - Suprimit adjunt al Vicerectorat de Personal
NO adjunt al Vicerectorat de Política Acadèmica
NO adjunt al Vicerectorat de Política Científica i Planificació Estratègica
NO adjunt al Vicerectorat de Política Internacional
NO adjunt al Vicerectorat de Projectes Estratègics i Economia
NO adjunta al Vicerectorat de Qualitat Docent
NO - Suprimit adjunt al Vicerectorat de Recerca
NO - Suprimit adjunt al Vicerectorat de Recerca
NO adjunt al Vicerectorat de Recerca
NO - Suprimit adjunta al Vicerectorat de Recerca de l'Àmbit Científic i Tecnològic
NO - Suprimit adjunt al Vicerectorat de Recerca de l'Àmbit Humanístic i Social
NO adjunt al Vicerectorat de Recerca i Transferència
NO - Suprimit adjunta al Vicerectorat de Recerca i Transferència del Coneixement
NO - Suprimit adjunta al Vicerectorat de Relacions amb l'Exterior
NO - Suprimit adjunt al Vicerectorat d'Economia, Campus i Personal d'Administració i Serveis
NO adjunt de Formació Contínua i Extensió Universitària
NO adjunt de Política de PDI
NO adjunt de Relacions Internacionals
NO adjunt responsable d'Accés i encarregat de la Càtedra Ferrater Mora
NO adjunta responsable d'Estudis Oficials de Tercer Cicle
NO Adjuntia a la Secretaria General
NO Adjuntia de Cooperació i Voluntariat
NO Adjuntia de Formació Contínua i Extensió Universitària
NO Adjuntia de Transferència i Relacions amb l'Empresa
NO Adjuntia d'Ordenació Acadèmica i responsable de les Relacions Exteriors Docents
NO Adjuntia responsable de Centres Adscrits
NO Adjuntia responsable de la Secretaria General
NO Adjuntia responsable de l'Accés per a Més Grans de 25 Anys
NO Adjuntia responsable de les Escoles de Turisme Adscrites
NO - Suprimit Adjuntia responsable de Relacions Internacionals
NO Adjuntia responsable d'Estudis
NO - Suprimit ajudant del Vicerectorat de Campus i del Pol de Transferència del Coneixement
NO - Suprimit ajudanta del Vicerectorat de Docència
NO - Suprimit ajudant del Vicerectorat de Docència
NO - Suprimit ajudant del Vicerectorat de Gestió i Serveis
NO - Suprimit ajudanta del Vicerectorat de Personal
NO - Suprimit ajudanta del Vicerectorat de Personal
NO - Suprimit ajudanta del Vicerectorat de Recerca de l'Àmbit Científic i Tecnològic
NO - Suprimit ajudanta del Vicerectorat de Recerca de l'Àmbit Científic i Tecnològic
NO - Suprimit ajudant del Vicerectorat de Recerca de l'Àmbit Humanístic i Social
NO - Suprimit ajudant del Vicerectorat de Recerca de l'Àmbit Humanístic i Social
NO - Suprimit ajudanta del Vicerectorat de Recerca en Humanitats i Ciències Socials
NO - Suprimit ajudanta del Vicerectorat de Relacions amb l'Exterior
NO - Suprimit ajudanta del Vicerectorat d'Organització i Control de Qualitat i del vicerector primer
NO - Suprimit ajudant del Vicerectorat Primer i de Recerca
NO comissionat per a la implantació de l'Escola de Doctorat
NO comissionat per al Programa UdG 2.0
NO coordinador acadèmic general dels Programes de Màster de la UdG
NO coordinador científic del Campus d'Excel·lència Internacional Euromediterrani del Turisme i de l'Aigua (CEI e-MTA)
NO coordinador de Comunicació
NO coordinador de COU i PAAU
SI coordinadora de les PAU i responsable d'Accés
NO coordinador de PAAU
NO coordinador de PAAU i responsable de l'Accés per a Més Grans de 25 Anys
NO Coordinadora dels debats universitaris sobre la crisi econòmica i globalització
NO Coordinador dels debats universitaris sobre la crisi econòmica i globalització
NO coordinadora dels Debats Universitaris sobre la Crisi Econòmica i la Globalització
NO coordinador dels Debats Universitaris sobre la Identitat Nacional, el Dret a Decidir i la Independència de Catalunya
NO coordinador d'Intercampus
NO - Suprimit delegat de la rectora en l'Àmbit de Campus i Infraestructures
NO delegada de la rectora per a la Cooperació i el Desenvolupament
NO delegat de la rectora per a la Coordinació de l'Equip de Suport a la Docència
NO delegat de la rectora per al Pla de Salut Laboral
NO - Suprimit delegat de la rectora per al Programa UdG-Empresa
NO delegada de la rectora per al Programa de la Universitat Saludable
NO delegat de la rectora per als Centres Adscrits a la Universitat de Girona
SI delegat del rector a la Xarxa Vives d'Universitats
NO delegat del rector de Suport a la Política de Comunicació
NO - Suprimit delegada del rector per a Afers Relacionats amb la Cooperació i el Desenvolupament
NO delegat del rector per a Igualtat, Gènere i Cohesió Social
SI delegada del rector per a la Igualtat de Gènere
SI delegada del rector per a la Promoció i la Divulgació
SI delegat del rector per a la Semipresencialitat
NO - Suprimit delegat del rector per a l'Accés per a Més Grans de 25 Anys
NO delegat del rector per a l'Acció Preuniversitària
NO delegada del rector per a l'Aula de Formació Sènior per a Més Grans de 50 Anys de la Universitat de Girona
NO - Suprimit delegat del rector per a les Escoles Adscrites
NO delegada del rector per a les Infraestructures i els Serveis Tècnics de Recerca
NO - Suprimit delegat del rector per a les Relacions entre el CEIP de Pràctiques (Escola Annexa) i la Universitat de Girona
NO delegat del rector per a les Relacions Iberoamericanes
NO delegat del rector per a les Relacions Transfrontereres
NO delegada del rector per a l'Oficina Verda
NO delegat del rector per a l'Organització dels Debats Universitaris sobre la Identitat Nacional, el Dret a Decidir i la Independència de Catalunya
NO delegada del rector per a Persones Discapacitades
NO delegat del rector per a Relacions Exteriors
NO delegada del rector per al Programa Universitat Saludable
NO delegat del rector per al Projecte UdG-Professional
NO delegat del rector per al Servei de Llengües Modernes
NO - Suprimit delegat del rector per al Servei d'Idiomes
SI delegat del rector per al Territori i Sostenibilitat
NO delegada del rector per als Centres Adscrits de la Universitat de Girona
SI delegat del rector per als Màsters Internacionals
NO delegada per a la Coordinació del Consell de Direcció i Política de Cooperació
NO delegat per al Programa UdG-Empresa
NO delegat per als Campus i les Infraestructures
NO delegat per als Campus i les Infraestructures
SI director científic del Campus de Compòsits
SI director científic del Campus de Comunicació Cultural i Corporativa
SI directora científica del Campus de l'Aigua
SI directora científica del Campus de l'Alimentació i la Gastronomia
SI director científic del Campus de Robòtica
SI director científic del Campus de Turisme
SI director científic del Campus d'Educació i Compromís Social
NO director científic del Campus d'Excel·lència Internacional Euromediterrani del Turisme i l'Aigua (CEI e-MTA)
SI directora científica del Campus d'Innovació i Tecnologia Industrial
NO - Suprimit director de la Cartoteca
NO director de la Coral
NO director de la Política de Màsters de la Universitat de Girona
NO - Suprimit director de la Unitat de Suport a la Docència Virtual
NO directora de la Unitat d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones
NO directora de màster
NO director de programes oficials de postgrau (POP)
NO - Suprimit director del Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants (CIAE)
SI directora del Centre Europe Direct
SI director del Centre UdiGital
SI director del Gabinet de Mentoria Social de la UdG: Projecte Rossinyol
NO directora dels Serveis Tècnics de Recerca
NO - Suprimit encarregat del Servei de Cooperació Exterior i de Transferència de Tecnologia
NO - Suprimit responsable acadèmic dels Programes de Doctorat
NO responsable d'àmbit particular per a la Gestió del Campus de Comunicació de la UdG
NO responsable de Formació Continuada
NO - Suprimit responsable de Formació Docent Universitària de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach
NO responsable de Formació Universitària de la Gent Gran
NO responsable de la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar
SI responsable de la Dinamització i Promoció de la Xarxa de Vivers d'Empreses de la UdG
SI responsable de la Prospecció i Disseny del Màster de l'Àmbit de Ciències Econòmiques i Empresarials
SI responsable de la Prospecció i Disseny del Màster de l'Àmbit de Ciències Econòmiques i Empresarials
NO responsable de la Unitat de Suport en Tecnologies de la Informació i la Comunicació a la Docència de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach
NO responsable de la Unitat d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones
NO responsable de l'accés a la Universitat de Girona i coordinador de les proves
NO responsable de l'elaboració del Projecte de Focalització de la Docència i la Recerca en l'Àmbit de la Comunicació
NO responsable de l'Escola Oficial de Turisme de la Generalitat de Catalunya
NO - Suprimit responsable de l'Escola Universitària de Turisme
NO responsable de màster
NO - Suprimit responsable de Noves Tecnologies Aplicades a la Docència
NO responsable de programes oficials de postgrau (POP)
NO responsable de Suport a la Docència de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach
NO responsable de vetllar per la correcta Coordinació, Organització i Desenvolupament de la Docència dels Estudis de Grau en Medicina
NO responsable de vetllar per la correcta Coordinació, Organització i Desenvolupament de la Docència dels Estudis de Grau en Medicina
NO responsable de vetllar per la correcta Coordinació, Organització i Desenvolupament de la Docència dels Estudis de Grau en Psicopedagogia
NO responsable del Centre de Documentació Europea
NO responsable del Projecte de Cooperació Educativa entre la Universitat de Girona i la UNED
NO - Suprimit responsable interlocutor científic per a la Definició de l'Institut Català de Recerca sobre l'Aigua
SI responsable per la UdG del Programa de Doctorat en Arts i Educació
SI responsable per la UdG del Programa de Doctorat en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques
SI responsable per la UdG del Programa de Doctorat en Psicologia de l'Educació
NO vicerector delegat amb funcions assimilables al de Campus i Infraestructures
NO vicerectora delegada amb funcions assimilables al d'Estudiants, Cooperació i Igualtat