Seu electrònica de la Universitat de Girona

Normativa

Últimes normatives publicades d'àmbit general.

  Títol Classificació Àmbit Data aprovacio Vigent
  Aprovació de la Normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 16-07-2019 SI
  Acord relatiu a la modificació de la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en els estudis de grau Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 16-07-2019 SI
  Aprovació de la modificació del reglament de l'Institut d'Ecologia Aquàtica Instituts Institut d'Ecologia Aquàtica 05-07-2019 SI
  Modificació del barem de puntuació a aplicar als diversos càrrecs i encàrrecs de gestió en les convocatòries públiques que realitzi la Universitat de Girona per a l'assignació de les retribucions addicionals per mèrits de gestió del seu personal docent i investigador funcionari i contractat Personal docent i investigador Universitat de Girona 05-07-2019 SI
  Aprovació de la Normativa de la UdG d'exempció docent per a la intensificació de la recerca després d'un permís de maternitat Personal docent i investigador Universitat de Girona 05-07-2019 SI
  Aprovació de la modificació de l'article 4 de la normativa de pràctiques acadèmiques externes de grau i màster Gestió acadèmica Universitat de Girona 07-05-2019 SI
  Aprovació de l'ampliació de 120 a 180 els crèdits que es poden superar en un estudi per part dels estudiants del Programa de formació universitària per a majors de 50 anys de la UdG Gestió acadèmica Universitat de Girona 07-05-2019 SI
  Aprovació de la normativa de matrícula en estudis de grau, màsters universitaris i programes de doctorat per al curs 2019-2020 Gestió acadèmica Universitat de Girona 07-05-2019 SI
  Aprovació de la modificació de l’article 2 de la Normativa de reconeixement de la dedicació a càrrecs i tasques de gestió mitjançant reducció de la docència Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 08-02-2019 SI
  Aprovació de la modificació de la Normativa d'Ordenació dels Ensenyaments de Doctorat de la Universitat de Girona, que afecta als articles 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 13; a les disposicions transitòria primera i segona; i comporta l'addició d'un nou articulat sobre la menció industrial al títol de doctor i sobre els doctorats honoris causa Facultats i Escoles Escola de Doctorat 22-01-2019 SI
  Calendari laboral i de la jornada i els horaris de treball del Personal d'Administració i Serveis per a l'any 2019 Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans 22-01-2019 SI
  Oficines de registre de la Universitat de Girona, els seus sistemes d’accés i els horaris de funcionament per a l’any 2019 Arxiu i registre Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre 20-12-2018 SI
  Modificació de la normativa de la Facultat de Turisme de TFG i TFM Facultats i Escoles Facultat de Turisme 19-12-2018 SI
  Acord Gerència, Junta de PAS i el Comitè PAS per l'aplicació de la millora per la conciliació 2019 Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans 17-12-2018 SI
  Acord d'aprovació del pressupost de la Universitat de Girona per l'exercici 2019 Econòmica Universitat de Girona 10-12-2018 SI
  Aprovació de la modificació de la Normativa d'Ordenació dels Ensenyaments de Doctorat de la Universitat de Girona, que afecta als articles 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 13; a les disposicions transitòria primera i segona; i comporta l'addició d'un nou articulat sobre la menció industrial al títol de doctor i sobre els doctorats honoris causa Facultats i Escoles Escola de Doctorat 30-11-2018 SI
  Aprovació Reglament d’organització i funcionament de la Comissió de Centres de Secundària (CES) Consell Social Universitat de Girona 06-11-2018 SI
  Directrius de planificació dels concursos de professorat agregat de les places ocupades en règim d’interinatge Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 24-10-2018 SI
  Aprovació de la Normativa per al canvi de nom sentit de les persones de la comunitat transsexual de la Universitat de Girona Gestió acadèmica Universitat de Girona 24-10-2018 SI
  Acord de derogació del Reglament per a la sol·licitud de beques BRGR (becaris finançats per grups de recerca) i aprovació de les bases generals reguladores dels ajuts destinats a Investigadors en Formació finançats pels Grups de Recerca de la Universitat de Girona (IFGR) Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 04-10-2018 SI
  Aprovació de la normativa reguladora de la Política d’identificació i signatura electrònica de la Universitat de Girona Administració electrònica Universitat de Girona 04-10-2018 SI
  Aprovació de la normativa reguladora de l'acreditació del requisit de desvinculació acadèmica en les convocatòries de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i del mèrit preferent de desvinculació acadèmica en les convocatòries de professorat lector Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 12-07-2018 SI
  Aprovació de la modificació de l’annex 1 contingut a l’acord del consell de govern de 12 de maig de 2016 sobre planificació de contractació de professorat Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 14-06-2018 SI
  Aprovació del Reglament de professorat emèrit de la Universitat de Girona Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 31-05-2018 SI
  Aprovació de la normativa de matrícula en estudis de grau, màsters universitaris i programes de doctorat per al curs 2018-2019 Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 31-05-2018 SI
  Aprovació de la normativa reguladora UdG Alumni Estudiants Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 31-05-2018 SI
  Aprovació de la modificació del Reglament de composició, funcionament i competències de la Comissió de Qualitat de la UdG Comissions Universitat de Girona 31-05-2018 SI
  Aprovació de la Modificació del Reglament de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Girona Facultats i Escoles Escola de Doctorat 26-04-2018 SI
  Aprovació de la modificació del Reglament General de la Biblioteca i de les Normatives de préstec Biblioteca Biblioteca 26-04-2018 SI
  Aprovació de la modificació del Reglament d'establiment dels criteris de programació dels màsters a la Universitat de Girona Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 01-03-2018 SI
  Aprovació de la modificació de l’acord sobre els criteris d’assignació de crèdits als estudis de grau de la Universitat de Girona Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 01-03-2018 SI
  Aprovació del Pla de prevenció de riscos laborals de la Universitat de Girona Oficina de salut laboral Universitat de Girona 01-03-2018 SI
  Reglament de l’Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica Instituts Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) 10-10-2017 SI
  Aprovació de la Normativa per a la concessió de premis extraordinaris de les titulacions de grau, màster i doctorat de la Universitat de Girona Gestió acadèmica Universitat de Girona 10-10-2017 SI
  Reglament de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi Instituts Institut de Química Computacional i Catàlisi 29-06-2017 SI
  Protocol de prevenció i actuació davant situacions de violència o d’assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat a la Universitat de Girona Unitat de compromís social Unitat de Compromís Social 29-06-2017 SI
  Modificació del Reglament per a la selecció del professorat contractat permanent i temporal a la Universitat de Girona Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 29-06-2017 SI
  Reglament d’organització i funcionament de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport EUSES- Centre Adscrit a la UdG Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 29-06-2017 SI
  Modificació de la normativa acadèmica dels estudis de Doctorat de la Universitat de Girona Facultats i Escoles Escola de Doctorat 29-06-2017 SI
  Aprovació de la proposta de modificació de la normativa d’accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts Gestió acadèmica Universitat de Girona 04-04-2017 SI
  Aprovació de la modificació de la Normativa per al trasllat entre estudis que comparteixin a primer curs un mínim de 30 crèdits Gestió acadèmica Universitat de Girona 04-04-2017 SI
  Aprovació de la modificació del Reglament de la Facultat de Medicina Facultats i Escoles Facultat de Medicina 04-04-2017 SI
  Aprovació de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la Universitat de Girona Facultats i Escoles Escola de Doctorat 31-03-2017 NO
  Aprovació del Pla marc de formació del Personal Docent i Investigador de la Universitat de Girona 2017-2021 Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 22-12-2016 SI
  Aprovació de la renovació del “Programa per al desenvolupament de la carrera professional del personal investigador doctor amb acreditada capacitat investigadora" Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 22-12-2016 SI
  Reglament de la Facultat d’Educació i Psicologia Facultats i Escoles Facultat d'Educació i Psicologia 22-12-2016 SI
  Aprovació de la modificació del Reglament per a la selecció del professorat contractat permanent i temporal a la Universitat de Girona, per tal de crear una borsa d’aspirants a futures contractacions de professorat associat Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 30-06-2016 SI
  Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social Consell Social Universitat de Girona 01-06-2016 SI
  Acord Gerència, Junta i Comitè - Criteris d'ordenació de la llista per l'assignació del PAS funcionari interí i determinat PAS temporal a un lloc de treball concret Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans 30-05-2016 SI
  Modificació del Reglament per a la selecció del professorat contractat permanent i temporal a la Universitat de Girona, per tal d’incloure el procés de selecció d’investigador/a ordinari i de director/a d’investigació Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 12-05-2016 SI
  Normativa per a la selecció del personal dins el programa per al desenvolupament de la carrera professional del personal investigador doctor amb acreditada capacitat investigadora Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 12-05-2016 SI
  Acord sobre directrius de planificació de la contractació de professorat Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 12-05-2016 SI
  Aprovació de la inclusió, en les memòries de programació dels estudis de grau, del requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 del marc europeu comú de referència d’una tercera llengua per a l’obtenció del títol de grau Gestió acadèmica Universitat de Girona 12-05-2016 SI
  Modificació de l’acord del Consell de Govern sobre la dedicació acadèmica del professorat a temps complet de la UdG, aprovat en sessió 4/2012, de 31 de maig de 2012, en allò relatiu als efectes dels reconeixement dels sexennis de recerca Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 31-03-2016 SI
  Modificació del barem de puntuació a aplicar als diversos càrrecs i encàrrecs de gestió en les convocatòries públiques que realitzi la Universitat de Girona per a l’assignació de les retribucions addicionals per mèrits de gestió del seu personal docent i investigador funcionari i contractat Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 31-03-2016 SI
  Reglament de Règim Electoral de la UdG Eleccions Universitat de Girona 25-02-2016 SI
  Modificació de l’annex 1 de la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau per al curs 2014/15 Gestió acadèmica Universitat de Girona 25-02-2016 SI
  Aprovació de la modificació de la Normativa per a la participació dels estudiants en programes de mobilitat internacional en estudis de grau i de màster de la Universitat de Girona Gestió acadèmica Universitat de Girona 03-12-2015 SI
  Acord Gerència i Comitè - Criteris reassignació d'efectius PAS Laboral fix i assignació personal temporal a un lloc de treball concret Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans 30-07-2015 SI
  Procediment d’avaluació interna per a la transformació a permanents dels contractes dels professors col·laboradors temporals Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 25-06-2015 SI
  Reglament d'associacions Associacions Universitat de Girona 25-06-2015 SI
  Derogació de l'exigència del B.2.1 per obtenir els títols de grau Gestió acadèmica Universitat de Girona 25-06-2015 SI
  Acord per afavorir l'assignació de treballs de categoria superior a favor del personal laboral d'administració i serveis indefinit Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans 20-06-2015 SI
  Reglament d'organització i funcionament de les estructures responsables de la qualitat dels estudis dels centres docents de la Universitat de Girona Qualitat Universitat de Girona 28-05-2015 SI
  Acord Gerència Junta de Pas-F , critires reassignació d'efectius del personal funcionari de carrera i assignació personal interí en un lloc de treball concret Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans 25-05-2015 SI
  Normativa de reconeixement de la dedicació a càrrecs i tasques de gestió acadèmica mitjançant reducció de la docència Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 23-04-2015 SI
  Programa per al desenvolupament de la carrera professional d'investigadors Ramón y Cajal Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 23-04-2015 SI
  Suspensió temporal articles 8.2 i 12.2 del Reglament de provisió de llocs de treball del PAS funcionari Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans 26-03-2015 SI
  Reglament del Claustre Universitari Òrgans de govern col·legiats d'àmbit general Universitat de Girona 18-12-2014 SI
  Reglament de càtedres de la UdG Càtedres Universitat de Girona 27-11-2014 SI
  Aprovació de la modificació del Reglament de Bestretes de la UdG Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 27-11-2014 SI
  Reglament del Departament de Ciències Mèdiques Departaments Departament de Ciències Mèdiques 25-09-2014 SI
  Reglament de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona Facultats i Escoles Facultat de Medicina 25-09-2014 SI
  Aprovació de la modificació de la normativa sobre la tercera llengua en els estudis de grau Gestió acadèmica Universitat de Girona 10-07-2014 SI
  Reglament règim electoral del Claustre Eleccions Universitat de Girona 27-06-2014 SI
  Aprovació de la normativa reguladora de l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau de la universitat de girona per als més grans de 40 anys mitjançant experiència professional per incorporar la regulació de l’accés dels més grans de 45 Gestió acadèmica Universitat de Girona 19-06-2014 SI
  Aprovació de la Modificació de la normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau per al curs 2014/15 Gestió acadèmica Universitat de Girona 19-06-2014 SI
  Aprovació de la modificació de la Normativa per al trasllat entre estudis que comparteixin a primer curs un mínim de 30 crèdits Gestió acadèmica Universitat de Girona 29-05-2014 SI
  Aprovació de la modificació de la normativa d'accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts Gestió acadèmica Universitat de Girona 29-05-2014 SI
  Reglament Escola de Doctorat Facultats i Escoles Escola de Doctorat 29-05-2014 SI
  Reglament del Departament de Filologia i Comunicació Departaments Departament de Filologia i Comunicació 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut de Recerca en Turisme (INSETUR) Instituts Institut de Recerca en Turisme (INSETUR) 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes Instituts Institut de Llengua i Cultura Catalanes 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut d'Ecologia Aquàtica Instituts Institut d'Ecologia Aquàtica 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut de Medi Ambient Instituts Institut de Medi Ambient 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut de Recerca Educativa Instituts Institut de Recerca Educativa 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut Recerca Històrica Instituts Institut de Recerca Històrica 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA) Instituts Institut de Tecnologia Agroalimentària 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut de Recerca sobre la Qualitat de Vida Instituts Institut de Recerca sobre la Qualitat de Vida 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions Instituts Institut d'Informàtica i Aplicacions 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat Instituts Institut de Dret Privat Europeu i Comparat 25-09-2013 SI
  Aprovació de la normativa per atorgar el reconeixement d'estudiant amb competència internacional (RECI) als titulats de la UdG Gestió acadèmica Universitat de Girona 18-07-2013 SI
  Aprovació de la normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants Gestió acadèmica Universitat de Girona 18-07-2013 SI
  Reglament del Departament d'Història i Història de l'Art Departaments Departament d'Història i Història de l'Art 12-06-2013 SI
  Reglament del Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció Departaments Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció 12-06-2013 SI
  Reglament del Departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors Departaments Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors 12-06-2013 SI
  Reglament del Departament de Biologia Departaments Departament de Biologia 12-06-2013 SI
  Reglament del Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística (IMAE) Departaments Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística 12-06-2013 SI
  Reglament del Departament de Ciències Ambientals Departaments Departament de Ciències Ambientals 12-06-2013 SI
  Reglament del Departament de Didàctiques Específiques Departaments Departament de Didàctiques Específiques 12-06-2013 SI