Seu electrònica de la Universitat de Girona

Normativa

Últimes normatives publicades d'àmbit general.

  Títol Classificació Àmbit Data aprovacio Vigent
  Aprovació de la modificació de l’article 2 de la Normativa de reconeixement de la dedicació a càrrecs i tasques de gestió mitjançant reducció de la docència Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 08-02-2019 SI
  Instrucció núm. 1/2019 de Gerència relativa al procediment de gestió de comandes a la Universitat de Girona Normativa general àmbit universitari Universitat de Girona 31-01-2019 SI
  Oficines de registre de la Universitat de Girona, els seus sistemes d’accés i els horaris de funcionament per a l’any 2019 Normativa d'arxiu i registre Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre 20-12-2018 SI
  Directrius de planificació dels concursos de professorat agregat de les places ocupades en règim d’interinatge Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 24-10-2018 SI
  Aprovació de la Normativa per al canvi de nom sentit de les persones de la comunitat transsexual de la Universitat de Girona Unitat de compromís social Unitat de Compromís Social 24-10-2018 SI
  Acord de derogació del Reglament per a la sol·licitud de beques BRGR (becaris finançats per grups de recerca) i aprovació de les bases generals reguladores dels ajuts destinats a Investigadors en Formació finançats pels Grups de Recerca de la Universitat de Girona (IFGR) Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 04-10-2018 SI
  Aprovació de la modificació de l’annex 1 contingut a l’acord del consell de govern de 12 de maig de 2016 sobre planificació de contracció de professorat Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 14-06-2018 SI
  Aprovació del Reglament de professorat emèrit de la Universitat de Girona Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 31-05-2018 SI
  Aprovació de la modificació del Reglament de composició, funcionament i competències de la Comissió de Qualitat de la UdG Comissions Universitat de Girona 31-05-2018 SI
  Aprovació de la Modificació del Reglament de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Girona Facultats i Escoles Escola de Doctorat 26-04-2018 SI
  Aprovació de la modificació del Reglament General de la Biblioteca i de les Normatives de préstec Biblioteca Biblioteca 26-04-2018 SI
  Aprovació del Pla de prevenció de riscos laborals de la Universitat de Girona Oficina de salut laboral Universitat de Girona 01-03-2018 SI
  Reglament de l’Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica Instituts Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) 10-10-2017 SI
  Protocol de prevenció i actuació davant situacions de violència o d’assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat a la Universitat de Girona Unitat de compromís social Unitat de Compromís Social 29-06-2017 SI
  Reglament de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi Instituts Institut de Química Computacional i Catàlisi 29-06-2017 SI
  Modificació del Reglament per a la selecció del professorat contractat permanent i temporal a la Universitat de Girona Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 29-06-2017 SI
  Aprovació de la modificació del Reglament de la Facultat de Medicina Facultats i Escoles Facultat de Medicina 04-04-2017 SI
  Reglament de la Facultat d’Educació i Psicologia Facultats i Escoles Facultat d'Educació i Psicologia 22-12-2016 SI
  Aprovació del Pla marc de formació del Personal Docent i Investigador de la Universitat de Girona 2017-2021 Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 22-12-2016 SI
  Aprovació de la renovació del “Programa per al desenvolupament de la carrera professional del personal investigador doctor amb acreditada capacitat investigadora" Personal administració i serveis Servei de Recursos Humans 22-12-2016 SI
  Aprovació de la modificació del Reglament per a la selecció del professorat contractat permanent i temporal a la Universitat de Girona, per tal de crear una borsa d’aspirants a futures contractacions de professorat associat Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 30-06-2016 SI
  Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social Consell Social Universitat de Girona 01-06-2016 SI
  Modificació del Reglament per a la selecció del professorat contractat permanent i temporal a la Universitat de Girona, per tal d’incloure el procés de selecció d’investigador/a ordinari i de director/a d’investigació Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 12-05-2016 SI
  Normativa per a la selecció del personal dins el programa per al desenvolupament de la carrera professional del personal investigador doctor amb acreditada capacitat investigadora Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 12-05-2016 SI
  Acord sobre directrius de planificació de la contractació de professorat Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 12-05-2016 SI
  Modificació de l’acord del Consell de Govern sobre la dedicació acadèmica del professorat a temps complet de la UdG, aprovat en sessió 4/2012, de 31 de maig de 2012, en allò relatiu als efectes dels reconeixement dels sexennis de recerca Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 31-03-2016 SI
  Modificació del barem de puntuació a aplicar als diversos càrrecs i encàrrecs de gestió en les convocatòries públiques que realitzi la Universitat de Girona per a l’assignació de les retribucions addicionals per mèrits de gestió del seu personal docent i investigador funcionari i contractat Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 31-03-2016 SI
  Reglament de Règim Electoral de la UdG Normativa electoral de la UdG Universitat de Girona 25-02-2016 SI
  Reglament d'Associacions Associacions Universitat de Girona 25-06-2015 SI
  Procediment d’avaluació interna per a la transformació a permanents dels contractes dels professors col·laboradors temporals Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 25-06-2015 SI
  Reglament d'organització i funcionament de les estructures responsables de la qualitat dels estudis dels centres docents de la Universitat de Girona Comissions Universitat de Girona 28-05-2015 SI
  Normativa de reconeixement de la dedicació a càrrecs i tasques de gestió acadèmica mitjançant reducció de la docència Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 23-04-2015 SI
  Programa per al desenvolupament de la carrera professional d'investigadors Ramón y Cajal Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 23-04-2015 SI
  Reglament del Claustre Universitari Òrgans de govern col·legiats d'àmbit general Universitat de Girona 18-12-2014 SI
  Reglament de Càtedres de la UdG Càtedres Universitat de Girona 27-11-2014 SI
  Reglament del Departament de Ciències Mèdiques Departaments Departament de Ciències Mèdiques 25-09-2014 SI
  Reglament de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona Facultats i Escoles Facultat de Medicina 25-09-2014 SI
  Reglament règim electoral Claustre Normativa electoral de la UdG Universitat de Girona 27-06-2014 SI
  Reglament Escola de Doctorat Facultats i Escoles Escola de Doctorat 29-05-2014 SI
  Reglament del departament de Filologia i Comunicació Departaments Departament de Filologia i Comunicació 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut de Recerca en Turisme (INSETUR) Instituts Institut de Recerca en Turisme (INSETUR) 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes Instituts Institut de Llengua i Cultura Catalanes 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut d'Ecologia Aquàtica Instituts Institut d'Ecologia Aquàtica 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut de Medi Ambient Instituts Institut de Medi Ambient 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut de Recerca Educativa Instituts Institut de Recerca Educativa 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut Recerca Històrica Instituts Institut de Recerca Històrica 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA) Instituts Institut de Tecnologia Agroalimentària 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut de Recerca sobre la Qualitat de Vida Instituts Institut de Recerca sobre la Qualitat de Vida 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions Instituts Institut d'Informàtica i Aplicacions 25-09-2013 SI
  Reglament de l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat Instituts Institut de Dret Privat Europeu i Comparat 25-09-2013 SI
  Reglament del departament d'Història i Història de l'Art Departaments Departament d'Història i Història de l'Art 12-06-2013 SI
  Reglament del departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció Departaments Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció 12-06-2013 SI
  Reglament del departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors Departaments Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors 12-06-2013 SI
  Reglament del departament de Biologia Departaments Departament de Biologia 12-06-2013 SI
  Reglament del Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística (IMAE) Departaments Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística 12-06-2013 SI
  Reglament del departament de Ciències Ambientals Departaments Departament de Ciències Ambientals 12-06-2013 SI
  Reglament del departament de Didàctiques Específiques Departaments Departament de Didàctiques Específiques 12-06-2013 SI
  Reglament del departament de Dret Privat Departaments Departament de Dret Privat 12-06-2013 SI
  Reglament del departament de Dret Púbic Departaments Departament de Dret Públic 12-06-2013 SI
  Reglament del departament de Filosofia Departaments Departament de Filosofia 12-06-2013 SI
  Reglament del departament de Física Departaments Departament de Física 12-06-2013 SI
  Reglament del departament de Geografia Departaments Departament de Geografia 12-06-2013 SI
  Reglament del departament de Pedagogia Departaments Departament de Pedagogia 12-06-2013 SI
  Reglament del departament de Psicologia Departaments Departament de Psicologia 12-06-2013 SI
  Reglament del departament de Química Departaments Departament de Química 12-06-2013 SI
  Reglament del departament d'Economia Departaments Departament d'Economia 12-06-2013 SI
  Reglament del departament d'Empresa Departaments Departament d'Empresa 12-06-2013 SI
  Reglament del departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica Departaments Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica 12-06-2013 SI
  Reglament del departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial Departaments Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial 12-06-2013 SI
  Reglament del departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agrolimentària Departaments Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària 12-06-2013 SI
  Reglament del departament d'Infermeria Departaments Departament d'Infermeria 12-06-2013 SI
  Reglament del departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística Associacions Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística 12-06-2013 SI
  Reglament del departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte Departaments Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte 12-06-2013 SI
  Reglament de l'Escola Politècnica Superior Facultats i Escoles Escola Politècnica Superior 29-04-2013 SI
  Reglament Facultat de Lletres Facultats i Escoles Facultat de Lletres 29-04-2013 SI
  Reglament Facultat de Turisme Facultats i Escoles Facultat de Turisme 29-04-2013 SI
  Reglament Facultat de Dret Facultats i Escoles Facultat de Dret 29-04-2013 SI
  Reglament Facultat d'Infermeria Facultats i Escoles Facultat d'Infermeria 29-04-2013 SI
  Reglament Facultat de Ciències Facultats i Escoles Facultat de Ciències 29-04-2013 SI
  Reglament Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Facultats i Escoles Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 29-04-2013 SI
  Adaptació de les Comissions Assessores del Consell de Govern i aprovació dels respectius Reglaments d'Organització i Funcionament Comissions Universitat de Girona 20-12-2012 SI
  Reglament de comissions delegades del Consell de Govern Comissions Universitat de Girona 31-05-2012 SI
  Acord sobre la dedicació acadèmica del professorat a temps complet de la UdG. Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 31-05-2012 SI
  Modificació del Reglament de Consell de Govern de la Universitat de Girona Òrgans de govern col·legiats d'àmbit general Universitat de Girona 31-05-2012 SI
  Reglament d’organització i funcionament de la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona. Càtedres Càtedra de Cultura Jurídica 22-12-2011 SI
  Reglament de creació, organització i funcionament del registre electrònic de documents de la UdG Normativa d'arxiu i registre Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre 28-07-2011 SI
  Transformació de l'Escola Universitària d'Infermeria en Facultat d'Infermeria Facultats i Escoles Facultat d'Infermeria 14-06-2011 SI
  Estatuts Universitat de Girona Normativa general àmbit universitari Universitat de Girona 07-06-2011 SI
  Creació de la Unitat d'Educació Mèdica (UEM) Facultats i Escoles Facultat de Medicina 02-03-2011 SI
  Modificació del reglament per a la selecció del professorat contractat permanent i temporal a la Universitat de Girona Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 24-02-2011 SI
  Normativa tècnica del procediment de votació electrònica Normativa electoral de la UdG Universitat de Girona 17-02-2011 SI
  Reglament de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona Instituts Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach 28-10-2010 SI
  Aprovació del Reglament del Butlletí Oficial de la Universitat de Girona (BOUdG) Normativa administració electrònica Universitat de Girona 30-09-2010 SI
  Creació i posada en funcionament de les oficines auxiliars de registre Normativa d'arxiu i registre Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre 01-09-2010 SI
  Normativa comuna departaments Departaments Universitat de Girona 02-04-2009 SI
  Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de la UdG Unitat de compromís social Unitat de Compromís Social 29-01-2009 SI
  Procediment avaluació càtedres Càtedres Universitat de Girona 29-11-2007 SI
  Reglament per a la selecció del professorat contractat permanent i temporal de la UdG. Versió amb modificacions posteriors incloses. Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 25-05-2006 SI
  Reglament d'igualtat d'oportunitats per a persones amb necessitats especials Unitat de compromís social Unitat de Compromís Social 27-09-2001 SI
  Reglament d'organització i funcionament del registre d'entrada i sortida de documents de la Universitat de Girona Normativa d'arxiu i registre Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre 26-01-1998 SI