Seu electrònica de la Universitat de Girona

Tràmits electrònics

En aquest apartat poden consultar els tràmits que la Universitat de Girona ofereix de forma electrònica:

Certificats acadèmics de grau

Recepció de factures

Signatura d'actes de notes

Permisos, llicències i vacances (TRÀMITS DISPONIBLES A L'INTRANET DEL PAS/PDI)

 • LlicenciesFins7Dies
 • LlicenciesMes7Dies
 • LlicenciesPAS
 • Permisos
 • ReduccioJornada
 • Excedència
 • Incorporació temps complert
 • ModalitatHorària
 • VariacióDades
 • RetencióIRPF
 • Certificats 
 • Bestreta 
 • DomiciliacióBancària
 • RevisionsSalutLaboral
 • Formació
 • ConcursosInterns Funcionaris
 • Borsa Laborals
 • Borsa Funcionaris
 • Oposicions
 • Serra Hunter 
 • Concursos PDI Associats
 • Trams gestió
 • Trams docència
   

Instància Genèrica

Notificacions (INTRANET)

Gestió de convocatòries (INTRANET)

Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en matèria de protecció de dades de caràcter personal

Votació electrònica

Consulta cens electoral