Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

NORMATIVA REGULADORA DE LA POLÍTICA D’IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA ELECTRÒNICA

TÍTOL I. IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA i ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Article 1. Sistemes d’identificació de la Universitat de Girona

1. La Universitat de Girona utilitzarà els següents sistemes d’identificació:

a. Seu electrònica. Autenticació de lloc web basada en Certificats electrònics reconeguts o qualificats per identificar la seva seu electrònica i garantir-hi les comunicacions segures.
b. Ens i òrgans. Segells d’òrgan basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats.
c. Persones titulars d’òrgans de govern unipersonals i càrrecs administratius . Certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica emesos per prestadors inclosos a la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació»
d. Persones membres de la comunitat universitària. Els sistemes de claus concertades es podran utilitzar per tal de realitzar la identificació dels membres de la comunitat universitària i, si escau, per a determinades actuacions de les persones externes a aquesta

En els supòsits en què aquest sistema d’identificació condueixi a una actuació administrativa automatitzada, s’haurà de reforçar la garantia de la identitat de la persona signatària per mitjà de la utilització de certificats electrònics com a mètode d’identificació o mecanismes de doble factor com l’enviament de missatges SMS al número de telèfon indicat a aquest efecte. Per poder garantir la traçabilitat de les accions, les evidències dels mecanismes d’identificació de les aplicacions es guardaran de forma centralitzada en un sistema independent que n’ asseguri la seva integritat i preservació


TÍTOL II. SIGNATURA ELECTRÒNICA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Article 2. Signatura electrònica de la Universitat de Girona
1. La Universitat de Girona utilitzarà dos sistemes de signatura:

a) Signatura reconeguda. Les persones titulars dels òrgans de govern unipersonal d’àmbit general, aquelles d’òrgans de govern unipersonals d’àmbit particular que es determinin i tots els empleats públics que hagin de fer actuacions que així ho requereixin, empraran els certificats T-CAT o DNIe. Aquestes signatures es generaran de manera preferent mitjançant el portasignatures

b) Signatura en actuacions administratives automatitzades. En els procediments administratius automatitzats, prèvia determinació de l’òrgan o òrgans competents es podran utilitzar segells electrònics d’òrgan o d’aplicació basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats emmagatzemats de forma centralitzada.

De la mateixa manera es podrà utilitzar el sistema de codi segur de verificació vinculat a la Universitat de Girona en els termes i condicions que la Universitat estableixi.

2. Les signatures electròniques a les quals fa referencia l’apartat 1.a es generaran d’acord a la regulació europea e-IDAS i de forma preferent sota el format PAdES o XAdES ambdós amb un nivell de conformitat mínim T.

Article 3. Exigència de signatura electrònica
Es requerirà a les persones interessades l’ús obligatori de signatura electrònica per:
a. Formular sol·licituds
b. Presentar declaracions responsables o comunicacions
c. Interposar recursos
d. Desistir d’accions
e. Renunciar a drets
f. ApoderarDisposició addicional primera. Identificació i signatura de terceres persones externes a la comunitat universitària

En relació amb les actuacions davant de la Universitat de Girona de les persones que no siguin membres de la comunitat universitària i, sens perjudici d’allò que es preveu a article 1.1.d s’estarà a allò que s’estableix als articles 9 i 10 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Disposició addicional segona. Tràmits electrònics

A la seu electrònica de la UdG (https://seu.udg.edu) es publicaran i es mantindrà actualitzada la relació de tràmits que es poden realitzar electrònicament, en la qual s’indicaran els sistemes d’identificació i signatura que s’hauran d’utilitzar en cada cas.

Disposició final. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Universitat (BOU).