Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Normativa

Últimes normatives publicades d'àmbit general.

  Títol Classificació Àmbit Data aprovacio Vigent
  Aprovació de la Normativa d'ús de la biblioteca digital de la Universitat de Girona Biblioteca Biblioteca 12-04-2021 SI
  Aprovació del Programa d'incentius per a la retenció i captació de talent investigador d'excel·lència Personal docent i investigador Universitat de Girona 02-11-2020 SI
  Aprovació de la proposta d'acord per mantenir la vigència, durant tot el curs excepcional 2020-2021, de la Normativa reguladora del procediment excepcional per a la lectura i defensa de les tesis doctorals durant el període d'estat d'alarma Facultats i Escoles Escola de Doctorat 30-07-2020 SI
  Aprovació de la Normativa de matrícula en estudis de grau, màsters universitaris i programes de doctorat per al curs 2020- 2021 Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 18-05-2020 SI
  Aprovació de la modificació de la Normativa marc reguladora del Treball Final de Grau i del Treball Final de Màster Facultats i Escoles Universitat de Girona 18-05-2020 SI
  Aprovació de la modificació de les bases d'execució del pressupost pel que fa al pagament fraccionat de la matrícula Econòmica Universitat de Girona 04-05-2020 SI
  Aprovació de la Normativa reguladora del procediment excepcional pel dipòsit de les tesis doctorals durant el període d'estat d'alarma Facultats i Escoles Escola de Doctorat 04-05-2020 SI
  Aprovació de la Normativa reguladora del procediment excepcional per a la lectura i defensa de les tesis doctorals durant el període d'estat d'alarma Facultats i Escoles Escola de Doctorat 04-05-2020 SI
  Aprovació de la modificació de les Bases Generals dels Processos Selectius per a l'Accés del Personal d'Administració i Serveis Funcionari de la Universitat de Girona Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans 03-04-2020 SI
  Aprovació de les Bases reguladores del Programa d'ajuts per a Investigadors en Formació de la Universitat de Girona - IFUdG 2019-2021 Personal docent i investigador Universitat de Girona 03-04-2020 SI
  Aprovació del Manual d'avaluació docent del professorat de la Universitat de Girona Personal docent i investigador Universitat de Girona 03-04-2020 SI
  Aprovació de la normativa reguladora de la dedicació docent del professorat Personal docent i investigador Universitat de Girona 12-03-2020 SI
  Acord per l'aprovació del Manual d'avaluació docent del professorat de la Universitat de Girona Personal docent i investigador Universitat de Girona 12-03-2020 SI
  Acord relatiu a l'aprovació de les directrius de planificació de la contractació de professorat i de les instruccions sobre la seva execució Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 01-03-2020 SI
  Aprovació de la Normativa sobre tractament de dades personals a la Universitat de Girona General d'àmbit universitari Universitat de Girona 19-02-2020 SI
  Correcció d'errades materials del projecte de pressupost per l'exercici 2020 de la Universitat de Girona aprovat en la sessió núm. 11/2019 i aprovació de les tarifes de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació Econòmica Universitat de Girona 19-02-2020 SI
  Aprovació de la modificació de la Normativa reguladora de l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau de la Universitat de Girona per als més grans de 40 anys mitjançant experiència professional i per als més grans de 45 anys mitjançant la prova d'accés Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 19-02-2020 SI
  Aprovació de la Normativa sobre el reconeixement de l'estudiant amb competència internacional (RECI) als titulats de la Universitat de Girona Estudiants Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 19-02-2020 SI
  Aprovació de la modificació del Reglament per a la selecció del professorat contractat permanent i temporal a la Universitat de Girona Personal docent i investigador Servei de Recursos Humans 19-02-2020 SI
  Aprovació de la modificació la normativa en matèria de doctorat i aprovació del Text refós de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la Universitat de Girona Facultats i Escoles Escola de Doctorat 16-12-2019 SI
  Aprovació de la Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 16-12-2019 SI
  Aprovació de les modificacions a la Normativa d'Investigador en actiu i aprovació del seu Text refós Personal docent i investigador Universitat de Girona 16-12-2019 SI
  Aprovació de la Normativa de la 3a llengua Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 03-09-2019 SI
  Aprovació del Reglament de formació del PAS de la Universitat de Girona Personal d'administració i serveis Universitat de Girona 03-09-2019 SI
  Aprovació de la modificació de la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en els estudis de grau Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 03-09-2019 SI
  Aprovació de la Normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 16-07-2019 SI
  Acord relatiu a la modificació de la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en els estudis de grau Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 16-07-2019 SI
  Aprovació de la modificació del reglament de l'Institut d'Ecologia Aquàtica Instituts Institut d'Ecologia Aquàtica 05-07-2019 SI
  Modificació del barem de puntuació a aplicar als diversos càrrecs i encàrrecs de gestió en les convocatòries públiques que realitzi la Universitat de Girona per a l'assignació de les retribucions addicionals per mèrits de gestió del seu personal docent i investigador funcionari i contractat Personal docent i investigador Universitat de Girona 05-07-2019 SI
  Aprovació de la Normativa de la UdG d'exempció docent per a la intensificació de la recerca després d'un permís de maternitat Personal docent i investigador Universitat de Girona 05-07-2019 SI
  Aprovació de la modificació de l'article 4 de la normativa de pràctiques acadèmiques externes de grau i màster Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 07-05-2019 SI
  Aprovació de l'ampliació de 120 a 180 els crèdits que es poden superar en un estudi per part dels estudiants del Programa de formació universitària per a majors de 50 anys de la UdG Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 07-05-2019 SI
  Aprovació de la normativa de matrícula en estudis de grau, màsters universitaris i programes de doctorat per al curs 2019-2020 Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 07-05-2019 SI
  Aprovació de la modificació de l’article 2 de la Normativa de reconeixement de la dedicació a càrrecs i tasques de gestió mitjançant reducció de la docència Personal docent i investigador Universitat de Girona 08-02-2019 SI
  Aprovació de la modificació de la Normativa d'Ordenació dels Ensenyaments de Doctorat de la Universitat de Girona, que afecta als articles 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 13; a les disposicions transitòria primera i segona; i comporta l'addició d'un nou articulat sobre la menció industrial al títol de doctor i sobre els doctorats honoris causa Facultats i Escoles Escola de Doctorat 22-01-2019 SI
  Calendari laboral i de la jornada i els horaris de treball del Personal d'Administració i Serveis per a l'any 2019 Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans 22-01-2019 SI
  Oficines de registre de la Universitat de Girona, els seus sistemes d’accés i els horaris de funcionament per a l’any 2019 Arxiu i registre Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre 20-12-2018 SI
  Modificació de la normativa de la Facultat de Turisme de TFG i TFM Facultats i Escoles Facultat de Turisme 19-12-2018 SI
  Acord Gerència, Junta de PAS i el Comitè PAS per l'aplicació de la millora per la conciliació 2019 Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans 17-12-2018 SI
  Acord d'aprovació del pressupost de la Universitat de Girona per l'exercici 2019 Econòmica Universitat de Girona 10-12-2018 SI
  Aprovació de la modificació de la Normativa d'Ordenació dels Ensenyaments de Doctorat de la Universitat de Girona, que afecta als articles 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 13; a les disposicions transitòria primera i segona; i comporta l'addició d'un nou articulat sobre la menció industrial al títol de doctor i sobre els doctorats honoris causa Facultats i Escoles Escola de Doctorat 30-11-2018 SI
  Aprovació Reglament d’organització i funcionament de la Comissió de Centres de Secundària (CES) Consell Social Universitat de Girona 06-11-2018 SI
  Directrius de planificació dels concursos de professorat agregat de les places ocupades en règim d’interinatge Personal docent i investigador Universitat de Girona 24-10-2018 SI
  Aprovació de la Normativa per al canvi de nom sentit de les persones de la comunitat transsexual de la Universitat de Girona Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 24-10-2018 SI
  Acord de derogació del Reglament per a la sol·licitud de beques BRGR (becaris finançats per grups de recerca) i aprovació de les bases generals reguladores dels ajuts destinats a Investigadors en Formació finançats pels Grups de Recerca de la Universitat de Girona (IFGR) Personal docent i investigador Universitat de Girona 04-10-2018 SI
  Aprovació de la normativa reguladora de la Política d’identificació i signatura electrònica de la Universitat de Girona Administració electrònica Universitat de Girona 04-10-2018 SI
  Aprovació de la normativa reguladora de l'acreditació del requisit de desvinculació acadèmica en les convocatòries de professorat contractat permanent (agregat i catedràtic) i del mèrit preferent de desvinculació acadèmica en les convocatòries de professorat lector Personal docent i investigador Universitat de Girona 12-07-2018 SI
  Aprovació de la modificació de l’annex 1 contingut a l’acord del consell de govern de 12 de maig de 2016 sobre planificació de contractació de professorat Personal docent i investigador Universitat de Girona 14-06-2018 SI
  Aprovació del Reglament de professorat emèrit de la Universitat de Girona Personal docent i investigador Universitat de Girona 31-05-2018 SI
  Aprovació de la normativa de matrícula en estudis de grau, màsters universitaris i programes de doctorat per al curs 2018-2019 Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 31-05-2018 SI
  Aprovació de la normativa reguladora UdG Alumni Estudiants Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 31-05-2018 SI
  Aprovació de la modificació del Reglament de composició, funcionament i competències de la Comissió de Qualitat de la UdG Comissions Universitat de Girona 31-05-2018 SI
  Aprovació de la Modificació del Reglament de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Girona Facultats i Escoles Escola de Doctorat 26-04-2018 SI
  Aprovació de la modificació del Reglament General de la Biblioteca i de les Normatives de préstec Biblioteca Biblioteca 26-04-2018 SI
  Aprovació de les normes de funcionament de la Comissió Electoral Eleccions Universitat de Girona 05-03-2018 SI
  Aprovació de la modificació del Reglament d'establiment dels criteris de programació dels màsters a la Universitat de Girona Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 01-03-2018 SI
  Aprovació de la modificació de l’acord sobre els criteris d’assignació de crèdits als estudis de grau de la Universitat de Girona Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 01-03-2018 SI
  Aprovació del Pla de prevenció de riscos laborals de la Universitat de Girona Oficina de salut laboral Universitat de Girona 01-03-2018 SI
  Reglament de l’Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica Instituts Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) 10-10-2017 SI
  Aprovació de la Normativa per a la concessió de premis extraordinaris de les titulacions de grau, màster i doctorat de la Universitat de Girona Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 10-10-2017 SI
  Reglament de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi Instituts Institut de Química Computacional i Catàlisi 29-06-2017 SI
  Protocol de prevenció i actuació davant situacions de violència o d’assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat a la Universitat de Girona Unitat de compromís social Unitat de Compromís Social 29-06-2017 SI
  Modificació del Reglament per a la selecció del professorat contractat permanent i temporal a la Universitat de Girona Personal docent i investigador Universitat de Girona 29-06-2017 SI
  Reglament d’organització i funcionament de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport EUSES- Centre Adscrit a la UdG Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 29-06-2017 SI
  Modificació de la normativa acadèmica dels estudis de Doctorat de la Universitat de Girona Facultats i Escoles Escola de Doctorat 29-06-2017 SI
  Aprovació de la proposta de modificació de la normativa d’accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 04-04-2017 SI
  Aprovació de la modificació de la Normativa per al trasllat entre estudis que comparteixin a primer curs un mínim de 30 crèdits Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 04-04-2017 SI
  Aprovació de la modificació del Reglament de la Facultat de Medicina Facultats i Escoles Facultat de Medicina 04-04-2017 SI
  Aprovació de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la Universitat de Girona Facultats i Escoles Escola de Doctorat 31-03-2017 NO
  Aprovació del Pla marc de formació del Personal Docent i Investigador de la Universitat de Girona 2017-2021 Personal docent i investigador Universitat de Girona 22-12-2016 SI
  Aprovació de la renovació del “Programa per al desenvolupament de la carrera professional del personal investigador doctor amb acreditada capacitat investigadora" Personal docent i investigador Universitat de Girona 22-12-2016 SI
  Reglament de la Facultat d’Educació i Psicologia Facultats i Escoles Facultat d'Educació i Psicologia 22-12-2016 SI
  Aprovació de la modificació del Reglament per a la selecció del professorat contractat permanent i temporal a la Universitat de Girona, per tal de crear una borsa d’aspirants a futures contractacions de professorat associat Personal docent i investigador Universitat de Girona 30-06-2016 SI
  Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social Consell Social Universitat de Girona 01-06-2016 SI
  Acord Gerència, Junta i Comitè - Criteris d'ordenació de la llista per l'assignació del PAS funcionari interí i determinat PAS temporal a un lloc de treball concret Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans 30-05-2016 SI
  Modificació del Reglament per a la selecció del professorat contractat permanent i temporal a la Universitat de Girona, per tal d’incloure el procés de selecció d’investigador/a ordinari i de director/a d’investigació Personal docent i investigador Universitat de Girona 12-05-2016 SI
  Normativa per a la selecció del personal dins el programa per al desenvolupament de la carrera professional del personal investigador doctor amb acreditada capacitat investigadora Personal docent i investigador Universitat de Girona 12-05-2016 SI
  Acord sobre directrius de planificació de la contractació de professorat Personal docent i investigador Universitat de Girona 12-05-2016 SI
  Aprovació de la inclusió, en les memòries de programació dels estudis de grau, del requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 del marc europeu comú de referència d’una tercera llengua per a l’obtenció del títol de grau Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 12-05-2016 SI
  Modificació de l’acord del Consell de Govern sobre la dedicació acadèmica del professorat a temps complet de la UdG, aprovat en sessió 4/2012, de 31 de maig de 2012, en allò relatiu als efectes dels reconeixement dels sexennis de recerca Personal docent i investigador Universitat de Girona 31-03-2016 SI
  Modificació del barem de puntuació a aplicar als diversos càrrecs i encàrrecs de gestió en les convocatòries públiques que realitzi la Universitat de Girona per a l’assignació de les retribucions addicionals per mèrits de gestió del seu personal docent i investigador funcionari i contractat Personal docent i investigador Universitat de Girona 31-03-2016 SI
  Reglament de Règim Electoral de la UdG Eleccions Universitat de Girona 25-02-2016 SI
  Modificació de l’annex 1 de la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau per al curs 2014/15 Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 25-02-2016 SI
  Aprovació de la modificació de la Normativa per a la participació dels estudiants en programes de mobilitat internacional en estudis de grau i de màster de la Universitat de Girona Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 03-12-2015 SI
  Acord Gerència i Comitè - Criteris reassignació d'efectius PAS Laboral fix i assignació personal temporal a un lloc de treball concret Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans 30-07-2015 SI
  Procediment d’avaluació interna per a la transformació a permanents dels contractes dels professors col·laboradors temporals Personal docent i investigador Universitat de Girona 25-06-2015 SI
  Reglament d'associacions Associacions Universitat de Girona 25-06-2015 SI
  Derogació de l'exigència del B.2.1 per obtenir els títols de grau Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 25-06-2015 SI
  Acord per afavorir l'assignació de treballs de categoria superior a favor del personal laboral d'administració i serveis indefinit Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans 20-06-2015 SI
  Reglament d'organització i funcionament de les estructures responsables de la qualitat dels estudis dels centres docents de la Universitat de Girona Qualitat Universitat de Girona 28-05-2015 SI
  Acord Gerència Junta de Pas-F , critires reassignació d'efectius del personal funcionari de carrera i assignació personal interí en un lloc de treball concret Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans 25-05-2015 SI
  Normativa de reconeixement de la dedicació a càrrecs i tasques de gestió acadèmica mitjançant reducció de la docència Personal docent i investigador Universitat de Girona 23-04-2015 SI
  Programa per al desenvolupament de la carrera professional d'investigadors Ramón y Cajal Personal docent i investigador Universitat de Girona 23-04-2015 SI
  Suspensió temporal articles 8.2 i 12.2 del Reglament de provisió de llocs de treball del PAS funcionari Personal d'administració i serveis Servei de Recursos Humans 26-03-2015 SI
  Reglament del Claustre Universitari Òrgans de govern col·legiats d'àmbit general Universitat de Girona 18-12-2014 SI
  Reglament de càtedres de la UdG Càtedres Universitat de Girona 27-11-2014 SI
  Aprovació de la modificació del Reglament de Bestretes de la UdG Personal docent i investigador Universitat de Girona 27-11-2014 SI
  Reglament del Departament de Ciències Mèdiques Departaments Departament de Ciències Mèdiques 25-09-2014 SI
  Reglament de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona Facultats i Escoles Facultat de Medicina 25-09-2014 SI
  Aprovació de la modificació de la normativa sobre la tercera llengua en els estudis de grau Gestió acadèmica Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 10-07-2014 SI

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.