Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

NORMATIVA DE PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS

eBOU-166

 

Exposició de motius: Un dels elements destacats en l’adaptació dels plans d’estudis a l’EEES ha estat la necessitat d’incorporar l’experiència laboral i professional fora de la universitat com a part del període formatiu, a l’igual que l’estímul a la mobilitat internacional.

Això s’ha concretat a la UdG amb la inclusió en tots els estudi de grau i de màster de les pràctiques externes com una o més assignatures, obligatòries o optatives però presents en tots els plans d’estudi.

Correspon ara dotar-nos d’una norma que estableixi un marc comú per regular les actuacions que s’hauran de dur a terme en relació a les pràctiques externes curriculars i que requereixi que cada centre determini els procediments d’oferta i assignació de les places, atenent les especificitats de cada pla d’estudis.

En aquest sentit la Comissió Acadèmica i de Convalidacions ha elaborat la proposta que es presenta a aprovació.

 

Marc legal

Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris (BOE núm. 260 de 30 d’octubre de 2007).

Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el RD 1393/2007 (BOE núm. 161 de 3 de juliol de 2010).

En virtut de tot allò exposat, S’ACORDA:

 

Únic.- Aprovar la normativa pràctiques externes curriculars de graus i màsters, d’acord amb l’annex adjunt.

 

 

NORMATIVA A DE PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS DE GRAUS I MASTERS

Preàmbul

Un dels elements destacats en l’adaptació dels plans d’estudis a l’EEES ha estat la necessitat d’incorporar l’experiència laboral i professional fora de la universitat com a part del període formatiu, a l’igual que l’estímul a la mobilitat internacional.

Tot i que resulta evident que en determinats camps de coneixement, i especialment en determinades titulacions, les pràctiques externes formen part inherent del procés formatiu, i que el nivell d’oportunitat de realització d’aquestes  és més elevat en uns camps que en d’altres, és interès de la Universitat de Girona explorar la possibilitat d’estades en entorns socials i professionals, a tall de pràctiques externes, en totes les titulacions, dins dels marges d’allò que es pugui considerar raonable i evidentment dins dels límits que el nostre entorn social i professional puguin permetre.

Això s’ha concretat a la UdG amb la inclusió en tots els estudi de grau i de màster de les pràctiques externes com una o més assignatures, obligatòries o optatives però presents en tots els plans d’estudi. En el cas dels graus, els crèdits destinats a aquestes assignatures varien molt, des dels 5-6 crèdits fins als 78, essent els més freqüents entre 6 i 12. En el cas dels màsters, ara per ara, i sense que suposi una limitació de cares al futur, els crèdits varien entre 4 i 30. En general, estan distribuïdes en la segona part de la titulació. Els pràcticums en els graus amb més nombre de crèdits corresponen a l’àmbit d’Educació i de Salut, els quals venen marcats per directrius.

A la UdG ja existia una llarga trajectòria de pràctiques externes en diverses titulacions, algunes incloses en els plans d’estudi i d’altres reconegudes a través de la lliure elecció, que molts centres han anat regulant específicament, experiència que ha servit per confeccionar aquesta normativa.

Aquesta normativa respon al fet que en el marc de les titulacions actuals,  tots els plans d’estudi incorporen les pràctiques externes, i per tant, en tots els casos tenen el rang i el tractament d’assignatures.

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquesta norma és establir el marc de regulació de les pràctiques externes curriculars vinculades als ensenyaments regits pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel RD 861/2010, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i que segons determinen els plans d’estudis corresponents seran obligatòries o optatives.

Les Facultats o Escoles, o en el seu cas, les unitats d’adscripció dels màsters desenvoluparan les normes necessàries d’aplicació específica, si s’escauen.

No obstant això, els estudiants podran dur a terme altres pràctiques externes no curriculars que són aquelles que no formen part dels plans d’estudi, i que tenen l’objectiu, entre d’altres, de facilitar la inserció laboral dels futurs titulats. Per a aquestes pràctiques és reserva la fórmula de cooperació educativa, que preveu el Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, modificat per el Decret 1845/1994, de 9 de setembre. Aquestes pràctiques no queden regulades en aquesta normativa.

Article 2. Concepte

S’entén per pràctiques externes curriculars l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball, i suposaran la superació com a requeriments per obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent.

Les pràctiques han de servir per a:

 

-       Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions

-       Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral

-       Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar el seus punts forts i febles.

-       Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que el l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis

-       Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques

Convé distingir entre diferents tipus de pràctiques curriculars:

-       Les denominades tradicionalment pràcticums obligatòries, generalment marcades per directrius, i que suposen una part significativa del pla d’estudis,

-       Les pràctiques curriculars sovint optatives,

-       Les pràctiques incorporades com a part d’altres assignatures.

La Universitat de Girona pot actuar com a entitat receptora d'estudiants de pràctiques, essent-li d'aplicació el què disposa la present normativa, sense que es puguin establir diferències en els requeriments de desenvolupament de les pràctiques, funcions dels tutors o procediments de qualificació.

En els nous estudis oficials les pràctiques són assignatures, per tant, han de ser planificades i publicades com qualsevol altra i matriculades prèviament a la realització de l’activitat i qualificables de manera anàloga a l’establerta per a la resta d’assignatures, sempre que sigui possible, sense perjudici del que s’estableix en l’article 5. (veure exemple en annex I)

Una part indissoluble de les pràctiques  és el sistema d’avaluació escollit per la titulació corresponent, que ha de ser clara i estar descrita a la fitxa de l’assignatura. Cal tenir en compte els sistemes d’avaluació continuada en sintonia amb l’EEES com ara els portafolis, tutories, etc.), o la memòria de pràctiques que ha de presentar l’estudiant en finalitzar-les, que és el sistema més habitual.

A decisió del centre docent, l’experiència laboral o professional prèvia podrà ser considerada com a experiència de pràctica externa, si les directrius del títol ho permeten; però per superar l’assignatura caldrà matricular-la i elaborar la memòria de pràctiques que serà la base de la qualificació o el que estableixi la fitxa de l’assignatura com recull el paràgraf anterior.

L’activitat desenvolupada com a pràctica no curricular en el propi estudi o en d’altres, no tindrà consideració d’activitat laboral.

 

Article 3. Assignació de responsabilitats

Les Facultats o Escoles i unitats d’adscripció dels màsters designaran un membre de l’equip  (vicedegans o vicedirectors o coordinadors d’estudi en el cas de Facultat o Escoles o coordinadors de màsters) per a la coordinació i seguiment de les pràctiques externes vinculades als estudis que imparteixen, que serà, a tots els efectes, el responsable de l’assignatura de pràctiques externes en els plans d’estudis. Serà el responsable d’establir els criteris d’avaluació dels treballs a tenir en compte pels tutors acadèmics. Aquest responsable podrà estar recolzat per una comissió adhoc de pràctiques o de pràcticum.

El responsable de l’assignatura de pràctiques externes, recolzat si s’escau per la comissió adhoc, haurà d’elaborar un informe anual sobre el desenvolupament de les pràctiques en el Facultat o Escola i unitat d’adscripció en el cas dels màster, tenint en compte els informes dels tutors acadèmics. L’elevarà a la comissió de qualitat del centre com a part del seguiment del curs acadèmic.

Quan la Universitat de Girona actuï com a entitat receptora d'estudiants en pràctiques, correspondrà al Vicerector competent en matèria de grau o màster la signatura de l’acord.

Article 4. Disseny de l’oferta  i formalització

L’oferta de places de pràctiques externes és responsabilitat dels Facultats o Escoles i unitats d’adscripció dels màsters. Per configurar l’oferta podran comptar amb acords marc entre institucions o empreses i la Universitat, amb la col·laboració de diferents unitats de la UdG (com l’ORE per a les pràctiques en l’estranger, l’Oficina de Cooperació, o l’Oficina de Promoció de l’Ocupació), les funcions i responsabilitat de les quals es determinaran a mesura que s’avanci en l’establiment de les pràctiques externes, i amb propostes del propis estudiants o d’altres.

E n el cas de les titulacions que tenen un pràcticum, marcat habitualment per directrius, com infermeria o Mestres, per posar dos exemples, es decidirà des de l’òrgan col·legiat oportú quin és el sistema d’assignació i d’organització més adequat i caldrà que estigui normativitzat.

Per a la realització d’aquestes pràctiques caldrà la formalització prèvia d'un conveni entre la Universitat i l'entitat que aculli els estudiants. Aquest conveni podrà ser:

·         Un conveni marc entre la Universitat i una institució que contempli altres col·laboracions podrà incorporar un apartat específic per a les pràctiques (que signaria la rectora). S’entén com a conveni marc aquell que tingui com objecte una relació entre universitat i entitat col·laboradora que vagi més enllà de l’acollida d’un estudiant en un curs acadèmic concret. que afecti a més d’un estudiant i superi la durada del curs acadèmic.

·         Un conveni específic de pràctiques o annex al conveni marc, que podrà ser general i plurianual, o referit a cada una de les pràctiques a desenvolupar (que signaria el degà o director)

En l’annex I es recull un model de conveni marc tipus, i un model d’annex de conveni. Els convenis de cooperació educativa emparats pel RD 1497/81, modificat pel RD 1845/94 quedaran limitats a les pràctiques no curriculars, si es donen les condicions requerides, que no queden regulades per aquesta normativa.

En qualsevol cas caldrà que hi figurin les dades següents:

-     Nom de les entitats signants.

-     Nom i representació amb la què actuen les persones signants. En nom de la Universitat de Girona el conveni serà subscrit per la persona que ocupa el deganat o la direcció del Facultat o Escola  o de la unitat d’adscripció del màster. (en el cas de l’annex o conveni específic)

-     Condicions genèriques de les pràctiques

-     Compromís d’ambdues parts de designar tutors.

-     Vigència del conveni i previsió de pròrroga.

-     Especificació del fet que la realització de pràctiques no implica cap vincle laboral entre l'entitat i l'estudiant.

En el mateix conveni, o en un document annex al conveni per a cada un dels estudiants implicats, que serà signat pel representant de l'entitat externa, el representant de la Universitat i per l'estudiant, hi figuraran les dades següents:

-     Nom i cognoms de l'estudiant.

-     Pla de pràctiques amb identificació de les activitats a realitzar.

-     Pla de seguiment de les pràctiques.

-     Durada en hores de les pràctiques, horari i període de realització.

-     Nom i cognoms del tutor acadèmic de la Universitat, i sempre que sigui possible el nom i cognoms del tutor de l’entitat

-     Valoració en crèdits, si escau.

-     Quantia global i forma de pagament que l'estudiant rebi en concepte d'ajut a l'estudi, si escau.

Com en qualsevol altra activitat curricular del pla d’estudis, atès que l’estudiant està matriculat, regeix l’assegurança escolar obligatòria per a menors de 28 anys. Les pràctiques dutes a terme fora del període lectiu, queden cobertes per al curs acadèmic vigent.

Per garantir la cobertura dels estudiants majors de 28 anys, s’estableix que els estudiants que en el moment de matricular-se tinguin 27 anys hauran de subscriure una assegurança d’accidents.

 

Article 5. Assignació de places de pràctiques i matrícula

Els Facultats o Escoles i unitats d’adscripció dels màsters es dotaran d’un procediment que determinarà el sistema d’’assignació de places de pràctiques disponibles i el de  selecció. Aquest procediment i el calendari seran públics amb suficient antelació, i comunicat com altres procediments i terminis en el centre.

Les Facultats o escoles i les unitats d’adscripció en el cas dels màsters, proposaran en els plans docents per a cada curs acadèmic les places previstes disponibles per a pràctiques externes, tenint en compte la disponibilitat per a l’assignació de tutors acadèmics.

Sempre que sigui possible, l’assignació de plaça de pràctiques suposarà l’autorització per matricular l’assignatura pràctiques externes, que els estudiants podran matricular conjuntament amb la matrícula del curs corresponent pel mateix procediment. En d’altres casos, la matrícula serà prèvia a l’assignació.

Pel fet que hi intervenen tercers aliens a la universitat, serà possible la modificació de matrícula dels estudiants afectats tant per a l’anul·lació d’assignatures de pràctiques que no es poden dur a terme com per a la matriculació de les que s’han pogut concretar més tard de les dates límit de matrícula.

Les estades de pràctiques que es desenvolupin durant el període de vacances d’estiu corresponen al curs acadèmic que està finalitzant; en conseqüència, correspondrà habilitar una convocatòria de qualificació al setembre.

La matrícula de l’assignatura de pràctiques requereix que l’estudiant estigui cobert, com a mínim, per les prestacions de l'assegurança escolar. En els casos d'estudiants que no compleixin els requisits per gaudir de l'assegurança escolar, caldrà que subscriguin l’assegurança alternativa prevista a la UdG. En els casos de les pràctiques internacionals, hauran d’acomplir els requisits fixats per aquests casos o el que estipuli el conveni.

Si les entitats receptores requereixen algun altre tipus d'assegurança, aquesta serà sempre a càrrec de l'estudiant o de la entitat receptora. Aquesta obligació quedarà reflectida en el conveni o en el seu document annex.

Article 6. Tutoria

A continuació es descriuen les responsabilitats dels tutors, en el ben entès que cada centre podrà ampliar i detallar aquestes funcions, per garantir els objectius acadèmics.

Per vetllar pel desenvolupament de les pràctiques, l'entitat, per una banda, i la Universitat, per l'altra, designaran respectivament un tutor, els quals actuaran coordinadament.

En el primer cas, el tutor es correspondrà amb un professional amb formació qualificada i adequada als objectius del pla de pràctiques.

Per part de la universitat, el tutor serà un professor amb docència a l'ensenyament al qual estiguin adscrites les pràctiques. La designació implicarà el reconeixement de la dedicació docent que la Universitat aprovi.

Seran responsabilitats del tutor de l’entitat:

-       Acceptar el pla de pràctiques.

-       Realitzar-ne el seguiment i verificar-ne l’aprofitament.

-       Donar suport i assessorar l'estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques.

-       Aquelles altres responsabilitats descrites en la normativa interna de la Facultat o Escola o la unitat d’adscripció en el cas dels màsters, si n’hi ha, acceptades per l’entitat receptora

Per desenvolupar aquestes responsabilitats el tutor haurà de rebre per part de la Facultat o Escola tota la informació referent a l’activitat desenvolupada per l’estudiant, i si s’escau, també formació en relació a la seva tasca com a tutor

El tutor de l’entitat col·laboradora podrà sol·licitar, segons l’estipulat en l’article 12 d’aquesta normativa, l’ acreditació per part de la Universitat de la seva tasca com a tutor.

Seran responsabilitats del tutor acadèmic:

·         Elaborar el pla de pràctiques d’acord amb el disseny de l’assignatura pràctiques externes del pla d’estudis que correspongui

·         Dur a terme el seguiment de la pràctica i l’aprofitament per a l’estudiant i per a l’entitat

·         Donar suport i assessorar l'estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques

·         Avaluar-lo i atorgar la qualificació que correspongui a la vista del desenvolupament de la pràctica i dels continguts de la memòria de pràctiques elaborada per l’estudiant, o en el seu cas, formar part del tribunal d’avaluació, si en la normativa pròpia del centre docent s’ha establert aquest sistema. Aquelles altres responsabilitats que determini la normativa pròpia, si és el cas.

 

Article 7. Drets i deures dels estudiants de pràctiques

Seran drets dels estudiants en pràctiques

·         Ser tutelat durant el període d’execució de la seva pràctica formativa per un tutor de la universitat i per un professional de l’entitat externa col·laboradora

·         Tenir la cobertura d’una assegurança durant el període de realització de les pràctiques.

·         En els casos que així s’estableixi, percebre l’aportació econòmica prevista per part de l’entitat col·laboradora, sent satisfeta en la forma que oportunament determinin ambdues parts.

·         Rebre la documentació relativa a les seves pràctiques amb antelació suficient.

·         Rebre informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals per part de l’entitat col·laboradora

·         Assistir a les proves d’avaluació i altres activitats obligatòries dels seus estudis així com a l’assistència a les reunions dels òrgans de govern de la universitat, comunicant-lo prèviament i amb antelació suficient a l’empresa o institució.

·         Aquells altres recollits per la normativa de la universitat

 

 

Seran deures dels estudiants

 

·         Conèixer i complir el pla de treball previst seguint les indicacions del tutor en l’entitat externa col·laboradora, sota la supervisió del tutor de la universitat.

·         Complir la normativa vigent relativa a pràctiques curriculars de la UdG

·         Mantenir contacte amb el tutor acadèmic durant tota la durada prevista per l’activitat, comunicar-li i informar-li sobre qualsevol incidència que pugui sorgir en el desenvolupament de la mateixa.

·         Lliurar a la universitat tots els documents i informes que se sol·licitin per al seguiment i avaluació, segons el tipus de pràctica.

·         Incorporar-se a l’entitat externa col·laboradora que es tracti en la data acordada.

·         Complir i respectar les normes de funcionament i polítiques de l’entitat externa col·laboradora

·         Desenvolupar el pla de pràctiques i complir amb diligència les activitats acordades amb l’entitat externa col·laboradora, d’acord amb les línies de col·laboració establertes.

·         Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’empresa entitat o institució pública o privada i no explotar aquelles dades obtingudes en la pràctica sense l’autorització expressa de l’empresa, entitat o institució pública o privada i la UdG

·         Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat externa col·laboradora, salvaguardant el bon nom de la UdG

 

Article 8. Pla de pràctiques

El tutor acadèmic concretarà el pla de pràctiques que estableixi els objectius educatius i les activitats professionals, d’acord amb el procediment que cada centre estableixi.

Article 9. Avaluació

En funció del sistema que les memòries dels estudis determinin, l'avaluació final de les pràctiques correspon al tutor acadèmic o a un tribunal avaluador, per a la qual caldrà considerar l’informe del tutor de l’entitat col·laboradora en relació al desenvolupament de les pràctiques i la memòria de pràctiques presentada per l’estudiant, que haurà d’estar definida anteriorment en la fitxa de l’assignatura.

La qualificació s’incorporarà a l’expedient de l’estudiant mitjançant els sistemes establerts a la Universitat de Girona

La qualificació de les pràctiques curriculars s'adequarà a la general prevista per a les assignatures del pla d'estudis, tant en la normativa que regula el sistema universitari com en la pròpia de la Universitat de Girona.

Article 10. Reconeixement d'activitat professional.

El reconeixement de l’activitat professional pot eximir de la realització de l’estada de pràctiques però no de la matrícula de l’assignatura, la tutorització i l’avaluació, i per tant de l’elaboració de la memòria de pràctiques que serà la base per a la qualificació de l’assignatura.

Els estudiants que considerin que per la seva activitat laboral o professional han assolit les competències establertes a l’assignatura pràctiques externes del pla d’estudis que correspongui, han de sol·licitar l’exempció de l’estada externa per a la qual cosa adjuntaran a la sol·licitud documentació acreditativa de la seva relació amb la institució (contracte de treball, nomenament administratiu, alta censal o altres) i un informe en el que s'especifiquin les tasques, les funcions desenvolupades, les hores de dedicació i el calendari.

La normativa pròpia de cada centre docent haurà d’establir les característiques de l’experiència professional, durada mínima a considerar, i mecanismes d’acreditació.

Correspon al responsable de les pràctiques externes determinar si l’experiència acreditada és suficient per a l’exempció de l’estada externa. En cas afirmatiu, l’estudiant ha de matricular l’assignatura pràctiques externes o pràcticum, se li assignarà un tutor, i posteriorment ha de lliurar, en les condicions que estableixi el tutor acadèmic assignat, la memòria de pràctiques, que serà avaluada i qualificada.

Els estudiants que matriculin l’assignatura i sol·licitin després l’exempció de l’estada externa, si no els la concedeixen, podran anul·lar la matrícula a efectes de còmput de convocatòries sense dret a devolució dels imports de matrícula corresponents.

Article 11. Confidencialitat

En els convenis específics o en els annexos als convenis marc, es farà constar que els estudiants, i els professors tutors, es comprometen a guardar confidencialitat en relació a la informació interna de l’empresa o institució pública o privada i a no utilitzar les dades obtingudes en la pràctica sense l’autorització expressa de l’entitat on s’ha dut a terme i de la UdG.

 

Article 12. Acreditació

En les pràctiques d'un mínim de 150 hores, la Universitat acreditarà la col·laboració dels tutors externs. segons el model adjunt en l’annex III. La Comissió Acadèmica valorarà a sol·licitud d’una Facultat o Escola propostes que no arribin a aquest mínim.

Correspondrà a la secretaria acadèmica de la Facultat o Escola, a petició del degà o director de centre, o al director de departament o institut, en funció de la unitat d’adscripció de l’estudi, l'expedició de l'acreditació en la què hi figurarà, com a mínim, les característiques de la col·laboració, els estudis en què s'ha desenvolupat, el nombre d'estudiants tutoritzats i el total d'hores tutoritzades.

 

Disposició addicional

Correspon al rector, o vicerector en qui delegui, dictar les instruccions que resultin necessàries per a la interpretació, aplicació i desenvolupament de la present normativa.

 

Disposició final

Aquesta normativa entrarà en vigor a partir del curs acadèmic 2011-2012.


 

ANNEX I: EXEMPLE DE DISSENY D’UNA ASSIGNATURA DE PRÀCTIQUES

 


 

 

ANNEX II MODEL DE CONVENI MARC/ESPECÍFIC

 

CONVENI ENTRE (nom de l’entitat receptora) I LA UNIVERSITAT DE GIRONA, FACULTAT/ESCOLA DE (nom del Facultat o Escola i unitat d’adscripció del màster) PER LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES CURRICULARS.

 

 

 

REUNITS

 

 

D'una part, el (nom del representant legal de la institució receptora) en nom d'aquesta.

 

I de l’altra part, la Dra. Anna Maria Geli de Ciurana, Rectora Magnífica de la Universitat de Girona (UdG), que actua en nom i representació d’aquesta Universitat, tal com estableix el Decret 186/2009, d’1 de desembre, de nomenament de la rectora de la Universitat de Girona (DOGC núm. 5519, de 3 de desembre de 2009), i de conformitat amb el que s’estableix en els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats pel Decret 200/2003, de 26 d’agost (DOGC núm. 3963 de 8 de setembre del 2003), amb seu a Girona, Plaça de Sant Domènec núm. 3, CP 17071 i NIF Q-6750002 E.

 

 

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i

 

 

MANIFESTEN

 

1.- La Universitat imparteix en l’actualitat diferents disciplines universitàries, els plans d’estudis de les quals preveuen la possibilitat que els estudiants realitzin un període de pràctiques a les institucions i empreses, ja sigui amb caràcter optatiu o obligatori.

 

2.- Igualment és d’aplicació el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i és l’aplicable per a les pràctiques curriculars.

 

3.- Ambdues parts, amb voluntat d’intensificar les relacions entre el món universitari i la realitat professional, desitgen col·laborar en el camp de la formació teòrica i pràctica dels estudiants, i per aquest motiu acorden que la millor manera de materialitzar la mútua cooperació és formalitzar un conveni de col·laboració acadèmica amb l’objectiu que l’estudiant desenvolupi de forma pràctica els coneixements que està adquirint a la Universitat, i en aquest sentit les parts interessades es reconeixen mútuament la capacitat suficient per vincular-se i acorden l’atorgament d’aquest conveni de col·laboració de conformitat amb els següents:

 

 

ACORDS

 

Primer.- Àmbit.

 

L’àmbit d’aquest conveni inclou la col·laboració entre la Universitat de Girona i (nom de l’entitat receptora), segons la normativa vigent, ja esmentada anteriorment.

 

 

Segon.- Objecte.

 

Les pràctiques tindran com a objectiu fonamental la formació pràctica de l’estudiant en el camp (objectiu de les pràctiques de l’àmbit en concret).

 

Aquest conveni es desenvoluparà mitjançant la signatura d'un annex a aquest conveni amb cada estudiant segons el model facilitat per la Universitat de Girona en el qual s'ha de fer constar que l'estudiant coneix les condicions d'aquest conveni i que accepta complir les obligacions que per ell es deriven i especificar horari, el nom del tutor de la entitat receptora i l’objectiu de les pràctiques. Per garantir-ne la validesa, tots aquests annexes específics han de ser signats per (nom de la persona responsable de les pràctiques en la entitat receptora) , pel degà de la Facultat com a persona delegada del rector en matèria de pràctiques, i pels estudiants.

 

 

Tercer.- Seguiment del conveni.

 

L’organització, la supervisió i el control de les activitats generades arran d’aquest conveni es realitzaran mitjançant una comissió mixta i paritària de seguiment, la composició de la qual serà fixada de comú acord per les parts signatàries.

 

La comissió es reunirà un mínim de 1 cop l’any.

 

Les seves funcions són:

 

- Concreció del Programa de pràctiques anuals que inclourà el nombre d’estudiants, i per a cada estudiant, el nombre total d’hores de dedicació a les pràctiques, i en el seu cas, la seva equivalència en crèdits, el període de realització, l’horari, i la descripció del projecte/s que s’ha de desenvolupar.

 

- Valoració de les pràctiques. Serà competència exclusiva de la Universitat la qualificació acadèmica.

 

 

 

Quart.- Naturalesa de les pràctiques.

 

Les pràctiques curriculars es consideren part integrant dels estudis acadèmics.

 

La relació que s’estableix entre l’estudiant i (nom de l’entitat receptora) és estrictament acadèmica i no laboral. En el cas que al termini dels estudis s’incorpori l’estudiant a la plantilla de l’empresa, el temps d’estança no es computarà a efectes d’antiguitat ni eximirà del període de prova, excepte en el supòsit que el propi annex al conveni així ho determinés.

 

 

Cinquè.- Obligacions de (nom de l’entitat receptora)

 

(nom de l’entitat receptora) es compromet a facilitar la realització de les pràctiques en la seva entitat. Alhora, el personal de (nom de l’entitat receptora) ha de vetllar per garantir una actitud formativa vers als estudiants que estiguin en període de pràctiques.

 

Als estudiants en pràctiques se’ls nomenarà un tutor, per part de (nom de l’entitat receptora) encarregat de programar, coordinar i supervisar el desenvolupament de les pràctiques.

 

Sisè.- Formació pel personal que col·labora en la realització de les pràctiques.

 

La comissió de seguiment podrà establir i organitzar una sèrie de pràctiques per als treballadors de (nom de l’entitat receptora) Aquesta formació en cap cas té caràcter de contraprestació, i és motivada per l’interès de les dues parts de proporcionar als estudiants la realització de les pràctiques en les millors condicions possibles.

 

Setè.- Obligacions de la Universitat de Girona.

 

La Universitat de Girona nomenarà un tutor acadèmic que es responsabilitzarà de fer el seguiment i/o l’avaluació de les pràctiques, i de totes aquelles responsabilitats que li atorga la normativa interna

 

Vuitè.- Obligacions de l’estudiant.

 

L’estudiant ha de:

 

·         Conèixer i complir el pla de treball previst seguint les indicacions del tutor en l’entitat externa col·laboradora, sota la supervisió del tutor de la universitat.

·         Complir la normativa vigent relativa a pràctiques curriculars de la UdG

·         Mantenir contacte amb el tutor acadèmic durant tota la durada prevista per l’activitat, comunicar-li i informar-li sobre qualsevol incidència que pugui sorgir en el desenvolupament de la mateixa.

·         Lliurar a la universitat tots els documents i informes que se sol·licitin per al seguiment i avaluació, segons el tipus de pràctica.

·         Incorporar-se a l’entitat externa col·laboradora que es tracti en la data acordada.

·         Complir i respectar les normes de funcionament i polítiques de l’entitat externa col·laboradora

·         Desenvolupar el pla de pràctiques i complir amb diligència les activitats acordades amb l’entitat externa col·laboradora, d’acord amb les línies de col·laboració establertes.

·         Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’empresa entitat o institució pública o privada i no explotar aquelles dades obtingudes en la pràctica sense l’autorització expressa de l’empresa, entitat o institució pública o privada i la UdG

·         Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat externa col·laboradora, salvaguardant el bon nom de la UdG

 

Novè.- Causes d’expulsió.

 

Les causes d’expulsió de l’estudiant en pràctiques seran:

 

-       L’incompliment greu de les seves obligacions.

-       La conducta impròpia de l’estudiant, en el centre on es desenvolupin les pràctiques.

 

L’expulsió serà acordada per la comissió de seguiment amb els informes previs presentats pels tutors de les pràctiques.

 

Desè.- Assegurança i responsabilitat civil dels estudiants.

 

Els estudiants en pràctiques estaran coberts per l’assegurança escolar o de accidents per a universitaris que la Universitat subscriu de manera automàtica en matricular-se

 

Alhora, la Universitat té contractada una pòlissa d’accidents i de responsabilitat civil per tal de cobrir les contingències que se suscitin com a conseqüència de la realització de les esmentades pràctiques.

 

Si les condicions de l’entitat o del lloc de treball requereixen altres cobertures, aquestes seran previstes per (nom de l’entitat receptora) o per l’estudiant

 

 

 

 

 

Onzè.- Durada del conveni.

 
La durada d’aquest conveni s’estableix per un període d’un any, a partir de la data de la seva signatura.

 

S’entendrà tàcitament prorrogat per un altre any, i així successivament, de no produir-se, per qualsevol de les dues parts, una comunicació per escrit en sentit contrari, amb un mínim de 3 mesos d’antelació de la seva expiració.

 

Dotzè.- Extinció

 

El conveni s’extingirà per l’expiració del termini convingut.

 

Les causes de rescissió del conveni poden ser:

 

§ Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

§ Per la impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l’objecte d’aquest conveni.

§ L’incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes al conveni.

§ La denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de 3 mesos d’anticipació.

§ Els estudiants que estiguin duent a terme les pràctiques en el moment de l’extinció acabaran el període de pràctiques.

 

I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i a un únic efecte, en el lloc i data esmentats més avall.

 

 

Girona , ...

 

 

 

Nom del representant legal              Anna Maria Geli de Ciurana

de l’entitat receptora                        Rectora


 

ANNEX NÚM. A

 

ACORD RELATIU AL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ SUBSCIRT ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I (NOM DE L’ENTITAT RECEPTORA) EN DATA (DATA)

 

 

Facultat /Escola:

 


Nom i cognoms del tutor de la Universitat de Girona:

 


Nom i cognoms del tutor de l’empresa o entitat:

 


Assignatura/programa al qual corresponen les pràctiques:

 


Descripció de l’activitat que ha de fer l’estudiant:

 

 

 

 

 

 


Període en el que es realitzarà l’activitat (data inici/data fí):

 

 

Nombre d’hores (hores)

 

 

Horari:

 

 

Ajut (si s’escau): (import de l’ajut)


 


Horari:

 

DADES PERSONALS DE L’ESTUDIANT

 

Nom i cognoms:

 

DNI:

 

Adreça:

 

Telèfon de contacte:

 

 

Per a què així consti i com a prova de conformitat amb l’anterior, a continuació signen el present acord i manifestant el coneixement de les respectives responsabilitats recollides en el conveni, i en la normativa de la UdG:

 

 

 

El responsable del conveni per part de la Universitat de Girona.

 

 

 

El responsable de les pràctiques de l’empresa o entitat

 

 

 

L’estudiant

 

 

----------------, ---- de --- de 201


ANNEX III MODEL D’ACREDITACIÓ DEL TUTORS DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

 

(NOM DE LA PERSONA QUE OCUPA EL CÀRREC, CÀRREC, NOM DE LA UNITAT D’ADSCRIPCIÓ DE L’ESTUDI) de la Universitat de Girona

 

 

 

 

FAIG CONSTAR

 

Que (NOM DEL TUTOR DE L’ENTITAT COL·LABORADORA), amb DNI núm. (............) va exercir com a tutor/a professional en les pràctiques externes dels estudis de (nom dels estudis) de la Universitat de Girona amb una durada de (XX) hores, durant el curs (XX)

 

 

 

El que faig constar als efectes oportuns.

                                                                                  

 

 

 

(signatura)

 

 

 

 

Girona, (data de la signatura)